Λόγω παραίτησης της πρώτης επιτυχούσας της κατηγορίας «Συντονισμός πλατφόρμας & επίβλεψη σχολικών προβολών» (ΚΩΔ.: 1.2), στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά επτά (7) συνεργάτες για την υλοποίηση  του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743, αναλαμβάνει η Θεοδώρα Μαλλιαρού πρώτη επιλαχούσα σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. 1/2.9.2021 και 2/7.9.2021 (με αριθμ. πρωτ. 8175/9.9.2021 και 8176/9.9.2021 αντίστοιχα) Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, Συνεργατών και Προμηθειών, καθώς και την υπ’ αριθμ. 1520/19.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

e-max.it: your social media marketing partner