Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα των άρθρων 36, 37, 98 και 117.

Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Την με αρ. 117384 (Β' 3821/31.10.2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Την με αριθμ. πρωτ. 5091 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008691765 διακήρυξη.

Την υποβολή προσφορών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 14/6/2021 και ώρα 11:00 του διαγωνισμού από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του «ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ» από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το από 14/06/2021 ενημερωτικό σημείωμα του μέλους της Επιτροπής του διαγωνισμού με το οποίο ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή, ότι αδυνατεί να βρίσκεται στην Υπηρεσία την 14η Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 για την αποσφράγιση του διαγωνισμού.

Αποφασίζουμε

την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής», με α/α ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008691765 για την Τρίτη 22-6-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Παντελεήμων Μητρόπουλος,

Κατσέλος Χρήστος,

Κωτίδου Δήμητρα

 
Η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου https://e-services.gfc.gr/ είναι πλέον διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στα Προγράμματα Ανάπτυξης και Παραγωγής και στα Προγράμματα Διανομής, Προώθησης και Φεστιβάλ.
 
Αναφορικά με τα Προγράμματα Ανάπτυξης και Παραγωγής, η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας της αίτησης, ακόμα και μετά την υποβολή της, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων κάθε προγράμματος. Αλλαγές ή επικαιροποιήσεις σε υποβληθείσα πρόταση δεν γίνονται δεκτές μετά τη λήξη της περιόδου κατάθεσης, βάσει του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, και οι ελλιπείς αιτήσεις δεν είναι επιλέξιμες προς αξιολόγηση.
Για τον λόγο αυτό, το ΕΚΚ προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγκαιρα την πρότασή τους, ώστε να υπάρχει περιθώριο για τυχόν διορθώσεις.

Με σύνθημα GreeceAnimated, τα ελληνικά κινούμενα σχέδια ταξιδεύουν για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Διεθνές Φεστιβάλ & Αγορά Κινηματογράφου του Annecy(14-19 Ιουνίου 2021), το μεγαλύτερο γεγονός κινουμένων σχεδίων στον πλανήτη, παρουσιάζοντας στο παγκόσμιο κοινό, αλλά και σε 13.000 διαπιστευμένους επαγγελματίες του χώρου του animation το καλύτερο πρόσωπο της τρέχουσας ελληνικής παραγωγής. Η ελληνική εθνική αποστολή φέρνει κοντά τους βασικούς πυλώνες της κινηματογραφικής παραγωγής και κουλτούρας στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας το διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας που έχει στόχο την ενίσχυση και εξέλιξη της μοναδικής δυναμικής του ελληνικού animation.

Η χώρα μας εκπροσωπείται μέσα από το ψηφιακό της περίπτερο (HellenicPavilion), μια πρωτοβουλία της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ - Ελληνικής Ένωσης Κινουμένων Σχεδίων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

Συγκεκριμένα, μέσα από το HellenicPavillion θα συμμετάσχουν στην επαγγελματική αγορά του Annecy (MIFA) 15 διαπιστευμένοι επαγγελματίες, θα προβληθούν με στοχευμένο τρόπο πάνω από 80 δημιουργικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με το animation στη χώρα μας και θα παρουσιαστούν 18 έργα animation σε εξέλιξη (2 σειρές, 4 ταινίες μεγάλου μήκους και 12 μικρού μήκους) και 32 ολοκληρωμένα έργα (2 σειρές, 30 ταινίες μικρού μήκους)

Ο Πάνος Κουάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΚΟΜΕ, δήλωσε: «Στηρίζουμε σταθερά και έμπρακτα το ελληνικό ταλέντο στα κινούμενα σχέδια και αισθανόμαστε ικανοποίηση καθώς, κάθε χρονιά που περνά, επιβεβαιώνεται η αυξανόμενη εξωστρέφεια του οπτικοακουστικού κλάδου της χώρας».

Ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης, Πρόεδρος της ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, συμπλήρωσε πως «παρά τις δύσκολες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία στον οπτικοακουστικό τομέα παγκοσμίως, τα αντανακλαστικά της Πολιτείας στην υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής υπήρξαν γρήγορα, με αιχμή του δόρατος τη χρηματοδότηση 25 ταινιών μικρού μήκους μέσω ειδικού προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έτσι, η κοινότητά του ελληνικού animationπαραμένει δυνατή και αναπτύσσεται διαρκώς».

Ο Μάρκος Χολέβας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, ανέφερε σχετικά: «Το σύνθημα GreeceAnimated αντανακλά την αισιοδοξία για το μέλλον του animation στην Ελλάδα, που συνδυάζεται και με τη δυναμική της φετινής παρουσίας του στο Διεθνές Φεστιβάλ & Αγορά του Annecy. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ, αφενός γιατί εδώ και χρόνια συσπειρώνει τους Έλληνες animators εμπνεόμενη από το πάθος και το συνεργατικό πνεύμα τους, και αφετέρου γιατί οργανώνει και συντονίζει με επιτυχία τη διεθνή τους παρουσία μέσα από τις δράσεις της. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου βρίσκεται δίπλα τους, και με την παρουσία του στο Annecy αλλά και με την πολιτική του, καθώς ο νέος χρηματοδοτικός κανονισμός του αντιμετωπίζει με αναπτυξιακό πνεύμα το animation με στόχο να το καταστήσει ισότιμο με τα άλλα κινηματογραφικά είδη».

Έχοντας αυξήσει τον προϋπολογισμό του κατά 50%, σε σύγκριση με το προηγούμενο Πρόγραμμα (2014-2020), το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη θα επενδύσει σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα. Οι καινοτομίες του θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη των συγκεκριμένων τομέων, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να καταστούν περισσότερο ψηφιακοί, πράσινοι, ανθεκτικοί και χωρίς αποκλεισμούς.


Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έχει δύο κύριους στόχους:


• τη διασφάλιση, την ανάπτυξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας και κληρονομιάς, καθώς και
• την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και των οικονομικών δυνατοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, ιδίως του οπτικοακουστικού τομέα.


Ειδικότερα, στοχεύει:


α) στην ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τη στήριξη της δημιουργίας ευρωπαϊκών έργων, την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και διεθνούς διάστασης του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα της Ευρώπης, ευνοώντας την καινοτομία και την κινητικότητα,
β) στην ενθάρρυνση της συνεργασίας για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα,
γ) στην προώθηση διατομεακών καινοτόμων και συνεργατικών δράσεων, καθώς και ενός ποικίλου, ανεξάρτητου και πλουραλιστικού περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης και τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, προωθώντας έτσι την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την κοινωνική ένταξη.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη προωθεί τις προσπάθειες και τις βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η συμμετοχικότητα και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

 


Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη χωρίζεται σε τρία Σκέλη:


• Το Σκέλος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ο οποίος καλύπτει όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς (με εξαίρεση τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα)
• Το Σκέλος MEDIA, που καλύπτει τον οπτικοακουστικό και τον κινηματογραφικό τομέα
• Το ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟ Σκέλος, που διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργικών τομέων και εκτείνεται και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη (2021-2027) εκτιμάται σε 2,44 δισ. ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Πολιτισμός 33 %
MEDIA 58 %
Διατομεακό Σκέλος: 9 %

 

Το Σκέλος MEDIA (Οπτικοακουστικά Μέσα) θα επικεντρωθεί στα εξής:


• Ενθάρρυνση της συνεργασίας τόσο σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα όσο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι οπτικοακουστικές επιχειρήσεις και το ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο.
• Ανάδειξη ταλέντων, από όπου και αν προέρχονται, και διεύρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών.
• Στήριξη της χρήσης νέων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.
• Προώθηση του οικολογικού προσανατολισμού του τομέα και συμπερίληψη κοινωνικών στόχων, όπως η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και η πολυμορφία.

 

Οι υποστηρικτικές δράσεις του Σκέλους MEDIA χωρίζονται σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

 

1. Περιεχόμενο: ενθάρρυνση της συνεργασίας και της καινοτομίας στη δημιουργία και την παραγωγή έργων υψηλής ποιότητας.
2. Επιχειρήσεις: προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της δυνατότητας αναβάθμισης και των ταλέντων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών.
3. Κοινό: ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των έργων για το δυνητικό κοινό τους, μέσω διαύλων διανομής και πρωτοβουλιών ανάπτυξης κοινού.
4. Πολιτική: υποστήριξη συζητήσεων / φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, μελετών και εκθέσεων πολιτικής. Προώθηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;


Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη για να διερευνήσετε όλες τις ευκαιρίες που προσφέρει, καθώς και την πλατφόρμα αποτελεσμάτων για να μάθετε περισσότερα για τα χρηματοδοτούμενα έργα.
Το Πρόγραμμα διαχειρίζονται και υλοποιούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.
Τα Γραφεία Δημιουργική Ευρώπη στις συμμετέχουσες χώρες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, διευκολύνουν τη συνεργασία με οργανισμούς σε άλλες χώρες και βοηθούν τους αιτούντες να αναπτύξουν το σχέδιό τους.

Ακολουθήστε το πρόγραμμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης


Facebook @CreativeEuropeEU
Twitter @europe_creative
Instagram @creative.eu

 
Η σημερινή ανακοίνωση του προγράμματος της Εβδομάδας Κριτικής που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 74ου Φεστιβάλ των Καννών επιβεβαιώνει τους σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς της  ελληνικής ταινίας μικρού μήκους με το φεστιβάλ κατά τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε στο διαγωνιστικό αυτό πρόγραμμα η ταινία «Brutalia, εργάσιμες μέρες» του Μανώλη Μαυρή, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και υποστηρίζεται στις Κάννες από την Hellas Film. 
Στην Εβδομάδα Κριτικής επίσης διαγωνίζεται και η μεγάλου μήκους ταινία «Feathers» του Omar El Zohairy. To έργο αυτό είναι διεθνούς συμπαραγωγής (Γαλλία, Αίγυπτος, Ολλανδία, Ελλάδα) και έχει χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Ελλήνων παραγωγών. Στην παραγωγή του  «Feathers» συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Heretic (Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Γιώργος Καρναβάς).
Σημαντική είναι φέτος η ελληνική παρουσία στο L’ Atelier της Cinefondation των Καννών, όπου θα παρουσιαστεί το κινηματογραφικό σχέδιο μυθοπλασίας μεγάλου μήκους «Cora» της Εύης Καλογηροπούλου. Το σχέδιο αυτό εντάχθηκε πρόσφατα στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ. Υπενθυμίζεται πως πέρυσι η Καλογηροπούλου είχε συμμετάσχει στο επίσημο πρόγραμμα των Καννών με την μικρού μήκους ταινία «Motorway 65» διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα.
 
 Η ελληνική ταινία μικρού μήκους ξανά στις Κάννες
 
Το «Brutalia, εργάσιμες μέρες» διεκδικεί τη βράβευσή του στην Εβδομάδα Κριτικής τιμώντας, ούτως ή άλλως, με τη συμμετοχή του στο σημαντικό παράλληλο αυτό πρόγραμμα των Καννών τον ελληνικό κινηματογράφο. 
Το σενάριο της ταινίας, από τον Μ. Μαυρή, παρουσιάζει μια δυστοπική μητριαρχική κοινωνία, στην οποία νέες γυναίκες με στρατιωτική περιβολή εργάζονται σαν μέλισσες για το καλό του «μελισσιού». Ο Μ. Μαυρής έχει στο ενεργητικό του ως σκηνοθέτης δύο ακόμη ταινίες μικρού μήκους, το «Blue Train» (2014) και το «Μανέκι Νέκο» (2017).
Παραγωγοί του «Brutalia» είναι οι: Annabelle Aronis, Γιώργος Τσοκόπουλος, Μαντώ και Μυρτώ Στάθη. Στους βασικούς ρόλους εμφανίζονται οι: Έλσα Λεκάκου, Κόρα Καρβούνη, Χαρά Μάτα Γιαννάτου.
 
Το 74ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα πραγματοποιηθεί στους φυσικούς χώρους του από 6 – 17 Ιουλίου 2021. Το L’ Atelier της Cinefondation θα διεξαχθεί από 8 -13 Ιουλίου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τον Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Προώθησης και της Διανομής Κινηματογραφικών Έργων από την Hellas Film. Με τον κανονισμό αυτό, που αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το ΕΚΚ, κλείνει ο κύκλος της δημιουργίας του νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για όλες τις δράσεις χρηματοδότησης της ελληνικής ταινίας σε όλες τις φάσεις της, από την ανάπτυξη της ιδέας ενός κινηματογραφικού σχεδίου μέχρι την επαφή της ολοκληρωμένης πια ταινίας με το κοινό.
Το ΕΚΚ δημιουργεί άλλο ένα σύγχρονο εργαλείο, σ’ ένα ψηφιακό περιβάλλον συγκεκριμένων κριτηρίων και διαφάνειας, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Σκοπός του ΕΚΚ μέσω της Hellas Film είναι η ανάδειξη του ελληνικού κινηματογράφου και των δημιουργών του, η υποστήριξη της κινηματογραφικής αίθουσας, αλλά και η ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων διανομής. 
Η φιλοσοφία του Προγράμματος Διανομής Κινηματογραφικού Έργου στοχεύει στην αναβάθμιση της παρουσίας του ελληνικού κινηματογράφου σε όλη τη χώρα. Αντίστοιχα αυτή του Προγράμματος Προώθησης Κινηματογραφικού Έργου, επιδιώκει την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του και της διεθνούς καταξίωσής του.
 
Τα βασικά σημεία του Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης και Προώθησης της Διανομής
 
•Ενισχύει όλες τις ελληνικές ταινίες, ανεξαρτήτως από το αν έχουν τύχει χρηματοδότησης από πρόγραμμα του ΕΚΚ, με κριτήρια αξιολόγησης και διαφάνεια.
•Δίνει έμφαση στην υποστήριξη της κινηματογραφικής αίθουσας χρηματοδοτώντας συνολικά μέχρι 20.000 ευρώ τη διανομή κάθε ελληνικής ταινίας που προορίζεται για αυτή. 
•Θέτει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη του κοινού της ελληνικής ταινίας σε όλη την επικράτεια στηρίζοντας κατά προτεραιότητα τη διανομή της, όταν αυτή διευρύνεται πέραν της Αθήνας και των μεγάλων αστικών κέντρων συμπεριλαμβάνοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες όλης της χώρας.
•Συγχρονίζεται με τον βηματισμό της ψηφιακής εποχής μας, χρηματοδοτώντας μέχρι 10.000 ευρώ τη διανομή της ελληνικής ταινίας σε πλατφόρμες. Το χρηματοδοτικό αυτό μέτρο εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας αποσκοπώντας στην ανάπτυξη του κοινού, ειδικά του νεανικού, σε όλη την Ελλάδα.
•Ενισχύει την καθολική προσβασιμότητα στην ελληνική ταινία δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες προβολής της (π.χ με υποτίτλους για άτομα με προβλήματα ακοής).
•Συμβάλλει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της στρατηγικής για την προώθηση της ελληνικής ταινίας στη διεθνή αγορά, χρηματοδοτώντας μέχρι 12.000 ευρώ τη διεθνή πρεμιέρα της σε αναγνωρισμένα φεστιβάλ.
•Επισπεύδει τη διαδικασία των αξιολογήσεων και αποφάσεων ορίζοντας το διάστημα του ενός (1) μηνός ως το μέγιστο χρόνο αναμονής για την απάντηση σε αίτηση που έχει υποβληθεί στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΚΚ.
 
Παράλληλα με τον παρόντα Κανονισμό καταρτίστηκε και το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Φεστιβάλ Κινηματογράφου, με το οποίο δημιουργείται συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για όλες τις δράσεις της Hellas Film που αποσκοπούν στην προβολή και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων θα λειτουργήσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου 2021.
 
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Προώθησης και Διανομής σε δισέλιδη μορφή
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Προώθησης και Διανομής σε μονοσέλιδη μορφή
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Με μεγάλη χαρά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου παρουσιάζουν τα 6 Works in Progress που θα συμμετάσχουν στη δράση «Thessaloniki Goes to Cannes», η οποία θα πραγματοποιηθεί online και σε φυσικούς χώρους στο πλαίσιο του τμήματος Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών (6 – 17 Ιουλίου, 2021).
 
Η συμμετοχή της Αγοράς του ΦΚΘ στο «Thessaloniki Goes to Cannes» είναι μια συνεργασία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου με το Φεστιβάλ Καννών. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.  
 
Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου θα παρουσιαστούν στην αίθουσα Palais K του Φεστιβάλ Καννών αλλά και διαδικτυακά σε επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου τέσσερις ταινίες μυθοπλασίας και δύο ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη από την Ελλάδα. Μετά το Marché du Film, η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη online για μία ακόμα εβδομάδα.
 
Τα πρότζεκτ που συμμετέχουν στο Thessaloniki Goes to Cannes είναι:  
 
Βάρδια
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Ρέντης, Παραγωγοί: Γρηγόρης Ρέντης, Βίκυ Μίχα, Clément Duboin, Florence Cohen, Παραγωγή: BYRD, asterisk*, Good Fortune Films
Συμπαραγωγή: Topcut Modiano, Arctos S.A. Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ελλάδα - Γαλλία. Ντοκιμαντέρ
 
Μισθοφόροι προστατεύουν εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα επικίνδυνα ύδατα ανοιχτά της Σομαλίας από πιθανές πειρατικές επιθέσεις. Βρισκόμενοι σε κατάσταση μόνιμης επιφυλακής, κάθε βάρδια τους φέρνει πιο κοντά στην επαφή με τον εχθρό, ο οποίος όμως δεν έρχεται από τη θάλασσα.
 
Μπάσταρδα 
Σκηνοθεσία: Νίκος Πάστρας, Παραγωγοί: Νικόλας Αλαβάνος, Νίκος Πάστρας, Συμπαραγωγοί: Ναταλία Swift, Ζαχαρίας Γουέλα, Αφροδίτη Καποκάκη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Χριστίνα Κυπραίου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Μπουφίδης, Κατερίνα Νταλιάνη, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Τομάζος, Πέτρος Νούσιας, Μιχάλης Πιτίδης, Ξενοφώντας Κοντόπουλος, Μιχάλης Σαμιώτης, Μυρτώ Δασκαρόλη, Μαριλένα Ευθυμίου, Αιμιλία Μέη Βρότσου, Τζίμης Πολιούδης, Πρωταγωνιστούν: Ναταλία Swift, Ζαχαρίας Γουέλα, Αφροδίτη Καποκάκη, Εριφύλη Κιτζόγλου, Χριστίνα Κυπραίου, Μάριο Μπανούσι, Γιώργος Μπουφίδης, Κατερίνα Νταλιάνη, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Γιάννης Τομάζος. Ελλάδα. Ταινία μυθοπλασίας
 
Πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια, κάποιοι γνωστοί μεταξύ τους, άλλοι καινούργιοι στην παρέα, φτιάχνουν μια δική τους κοινωνία, κομμένη, αλλά κυρίως ραμμένη στα δικά τους μέτρα. Κάνουν κατάληψη σε ένα μεγάλο απομονωμένο σπίτι και αποφασίζουν να ζήσουν εκεί, με ότι έχουν ως εφόδια, παρακολουθώντας σε βάρδιες αν κάποιος ξένος πλησιάσει και διαταράξει την ηρεμία της νέας τους ζωής.  Οι ισορροπίες σύντομα θα διαταραχτούν, οι σχέσεις θα δοκιμαστούν, μα εκείνοι θα βρουν τον τρόπο να παραμείνουν ελεύθεροι. Για όσο αντέξει το μαζί.
 
Πίσω από τις θημωνιές 
Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου, Παραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberchmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska. Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ, Fiction Park, Sektor Film. Συμπαραγωγή: ΕΡΤ ΑΕ, Atalante Productions. Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Με την υποστήριξη: EKOME, ZDF/Arte, Eurimages, North Macedonia Film Agency, MEDIA Creative Europe, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, SEE Cinema Network, Provision Syslink / Elements, ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ. ΑΕ, Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Πασχάλης Τσαρούχας, Ντίνα Μιχαηλίδου. Ελλάδα - Γερμανία - Βόρεια Μακεδονία. Ταινία μυθοπλασίας
 
Ο Στέργιος είναι ένας ψαράς και αγρότης που ζει σε ένα ελληνικό παραλίμνιο χωριό στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Φοβάται ότι θα πάει φυλακή για μια απάτη που είχε διαπράξει πριν από κάποια χρόνια, και θέλοντας να βρει τα χρήματα για να ξεπληρώσει το χρέος του, ξεκινάει να διακινεί παράνομα μετανάστες μέσω της λίμνης με τη βάρκα του. Σύντομα όμως βρίσκεται παγιδευμένος στους κόλπους της τοπικής μαφίας και η οικογένεια του αρχίζει να καταρρέει.
 
Χειμώνας με τη Βαλμίρα
Σκηνοθεσία: Μαρία Ντούζα, Παραγωγοί: Μιχάλης Σαραντινός, Ivan Tonev, Παραγωγή: Steficon S.A., ΕΡΤ, ARS-Digital, Bulgarian Film Fund, Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Πρωταγωνιστούν: Ευθαλία Παπακώστα, Δημήτρης Κίτσος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Νίκος Κούκας, Yoana Bukovska Davidova, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη. Ελλάδα - Βουλγαρία. Ταινία μυθοπλασίας
 
Θέμα της ταινίας είναι η ανθρώπινη ανάγκη για επαφή και αγάπη.  Όταν η κωφή έφηβη Βαλμίρα πηγαίνει στο νησί του πατέρα της, μακριά από το σχολείο Κωφών στην Αθήνα, προσγειώνεται απότομα στον κόσμο των ακουόντων. Παρερμηνεύοντας την πραγματικότητα, γυρίζει την πλάτη της στον ευγενικό Άρη και αρχίζει να κάνει παρέα με τον αλαζονικό Μάνο, προκαλώντας ακούσια μια σειρά συγκρούσεων και παρεξηγήσεων. Βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
 
 
EX
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μαρκάκης, Παραγωγοί: Chris Cornelsen, Γιώργος Μαρκάκης. Ελλάδα - Γερμανία. Ταινία μυθοπλασίας
 
Αν και το dance floor έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις ως χώρος επαφής, κάθε πλάσμα της νύχτας γνωρίζει ότι η πραγματική δράση λαμβάνει χώρα στις τουαλέτες -συγχρόνως μηχανοστάσιο ενός κλαμπ και εξομολογητήριο. Η ταινία αποτυπώνει την πραγματικότητα αυτών των ιερών χώρων, φέρνοντάς μας σε επαφή με την Νταϊάνα και μια ομάδα πανέμορφων ανθρώπων για ένα βράδυ υπέροχου χάους. Ανοίγοντας την πόρτα στη φημισμένη νυχτερινή ζωή του Βερολίνου, το EX μάς καλεί να δούμε περισσότερα από έναν απερίσκεπτο ηδονισμό. Καθώς οι χαρακτήρες του μοιράζονται ιστορίες για τη ζωή τους στο περιθώριο της κοινωνίας, αποκαλύπτεται μια βαθύτερη επαφή, η οποία πυροδοτεί στιγμές διαύγειας, αποδοχής και αμετανόητης αλήθειας.
 
Into the Land of Ice and Fire
Σκηνοθεσία: Δήμητρα Ζήρου, Παραγωγός: Νίκος Μουστάκας, Παραγωγή: Bad Crowd, Με τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, MEDIA, Norwegian Arts Council. Ελλάδα - Νορβηγία. Ντοκιμαντέρ
 
Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη σύγχρονη ζωή των αυτοχθόνων του ευρωπαϊκού αρκτικού κύκλου, των Sámi. Μετά από 20 χρόνια έρευνας και φωτογράφησης της Αρκτικής και των κατοίκων της, η σκηνοθέτις Δήμητρα Ζήρου αποφάσισε να κινηματογραφήσει την καθημερινότητα των Sámi. Η ταινία παρακολουθεί την 86χρονη Sara, μία από τις τελευταίες θεραπεύτριες και θεματοφύλακες της προφορικής παράδοσης των Sámi και τον 7χρονο Mihka, ο οποίος ζει με την οικογένειά του κοντά στη Sara στην Guovdageaidnu – Kautokeino, μια μικρή μακρινή πόλη στην καρδιά της Νορβηγικής αρκτικής τούντρας, εκεί που το σκοτάδι είναι μακρύ τον χειμώνα και ο ήλιος δεν δύει σχεδόν ποτέ το καλοκαίρι.
 
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει την ένταξη της «Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 1.418.964 ευρώ αποτελεί επί της ουσίας ακόμη ένα κονδύλι που θα απορροφηθεί κυρίως από την κινηματογραφική κοινότητα. Τα χρήματα αυτά, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, παραλίγο να χαθούν όταν απορρίφθηκε η πρώτη υποβολή της πρότασης, που είχε γίνει από το ΕΚΚ μετά από τη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Παρόλα αυτά έγινε προσπάθεια να μη χαθεί το έργο· δόθηκε η δυνατότητα επανυποβολής με τη συνδρομή του ΥΠΠΟΑ και υποβλήθηκε νέα πρόταση από την παρούσα διοίκηση του ΕΚΚ τον Ιανουάριο του 2021.
 
Το ΕΚΚ θα προσφέρει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ικανοποιώντας έναν από τους βασικούς σκοπούς του, αυτόν της προβολής και διάδοσης της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα. Η καινοτόμος ψηφιακή αυτή πρωτοβουλία, που ενισχύει και τον ρόλο του ΕΚΚ ως εθνικού φορέα χάραξης και υλοποίησης κινηματογραφικής πολιτικής, εισάγει μεθοδικά και συστηματικά τον κινηματογράφο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κυρίως ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Επιδίωξη μέσω της δράσης αυτής είναι να υποστηριχθεί και να εμπλουτισθεί το έργο του εκπαιδευτικού, με την αξιοποίηση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού / διδακτικού εργαλείου. Ταυτόχρονα όμως, η δράση αυτή θα οξύνει το βλέμμα και το κριτικό πνεύμα των μαθητών, και θα δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κινηματογραφικού κοινού σε ολόκληρη τη χώρα.
 
Η Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία με μια πρώτη ματιά
 
•Είναι εθνικής εμβέλειας εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών της επικράτειας. Ο σχεδιασμός της θα διευκολύνει στον μέγιστο βαθμό την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. 
•Είναι έργο πληροφορικής και νέων τεχνολογιών ισότιμα προσβάσιμο και από τα δύο φύλα, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και υλοποίησης.
•Θα περιέχει τουλάχιστον 92 διεθνείς και ελληνικές ταινίες, μεγάλου και μικρού μήκους και των τριών βασικών ειδών: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation. Οι περισσότερες από τις ταινίες αυτές θα είναι πρόσφατες παραγωγές. Η καθεμία θα συνοδεύεται από σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, βίντεο κ.λπ.).
•Η επιλογή των ταινιών θα γίνει με την εποπτεία του ΕΚΚ· το έργο θα έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
•Σημαντικό είναι ότι θα παραχθούν και 10 εκπαιδευτικές ταινίες (διάρκειας 7-10 λεπτών) που θα εισάγουν τους μαθητές στην κινηματογραφική τέχνη.
•Οι ταινίες και το συνοδευτικό υλικό τους θα είναι ελεύθερα στη διάθεση των εγγεγραμμένων και πιστοποιημένων χρηστών, εκπαιδευτικών και μαθητών, σε προγραμματισμένους, από κοινού συμφωνημένους χρόνους.
•Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τη χρήση της Πλατφόρμας.
•Η εύρυθμη λειτουργία της Πλατφόρμας θα εξασφαλίζεται από helpdesk, για το οποίο το ΕΚΚ θα προσλάβει προσωπικό, αλλά και από την αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή της.
•Η Πλατφόρμα προβλέπεται να λειτουργήσει για τα σχολικά έτη 2021-22 και 2022-23. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία της και μετά την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης αυτής δράσης, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε τα δικαιώματα θέασης των ταινιών να διαρκέσουν 5 χρόνια.
 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  ενέκρινε έκτακτη επιχορήγηση προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ύψους 2.420.000 ευρώ. Με την απόφαση αυτή καλύπτεται το χρηματοδοτικό κενό που είχε δημιουργηθεί με την κατάργηση  της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τα έτη 2020 -2021.

Με το συνολικό ποσό των 8.000.000 ευρώ πρόκειται να ενισχυθούν οι κινηματογράφοι και οι διανομείς κινηματογραφικών ταινιών που έχουν πληγεί από τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών στήριξης που λαμβάνονται για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του πολιτισμού.
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επικρατείας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που συνυπέγραψε ο Υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, προβλέπεται η καταβολή σταθερού ποσού €4 ανά θεατή/εισιτήριο και ανά προβολή, ανεξαρτήτως της τιμής του εισιτηρίου και για συνολικό μέγιστο αριθμό 40 προβολών ανά μήνα, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ως εξής:
1.Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίου, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας, για τις επιχειρήσεις που λειτούργησαν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και ως τη χρονική στιγμή που τους επιτράπηκε ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται ο κινηματογράφος και τα μέτρα αναστολής της λειτουργίας που επιβλήθηκαν τον Οκτώβριο ή και τον Νοέμβριο 2020. 
2.Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών θέσεων θεατή/εισιτηρίου, όπως αυτές προκύπτουν από την άδεια λειτουργίας, για τις επιχειρήσεις που δεν λειτούργησαν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο 2020. 
 
Επιπλέον, για τους διανομείς κινηματογραφικών ταινιών προβλέπεται η καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό οικονομικής ενίσχυσης που καλύπτει το 40% της διαφοράς της μείωσης του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, «Με στοχευμένα μέτρα, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζουν τους επαγγελματίες του κινηματογράφου στις ιδιαίτερες, δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από τον περασμένο Νοέμβριο το ΥΠΠΟΑ εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα για την ενίσχυση των κινηματογραφικών αιθουσών. Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, η Κοινή Υπουργική Απόφαση παρέχει μεγαλύτερη κάλυψη στους επαγγελματίες της προβολής και διανομής της κινηματογραφικής ταινίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κινηματογραφική αίθουσα και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τέχνη του κινηματογράφου».
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης δήλωσε:
«Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να προστεθεί στις έμπρακτες κινήσεις στήριξης για τον πολιτισμό, τόσο μέσω των οριζόντιων μέτρων, όσο και με εξειδικευμένα μέτρα σχεδιασμένα για να ανταποκριθούν στις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Απόλυτη προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων του πολιτισμού και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις που η πανδημία είχε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του πολιτισμού».
Σημειώνεται πως με προτεραιότητα η οικονομική αυτή ενίσχυση να διαχυθεί και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και την προστασία συνολικά των θέσεων εργασίας, η ΚΥΑ θέτει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις:
•Οι κινηματογράφοι που θα λάβουν την ενίσχυση, επιστρέφουν ποσοστό 20% αυτής για τη χορήγηση κοινωνικού εισιτηρίου εντός διαστήματος τριών ετών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όπως ΑμεΑ, μακροχρόνια ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους. 
•Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας που είχαν την 6η Νοεμβρίου 2020 για ένα μήνα από την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση ένταξης στην οικονομική ενίσχυση μέσω της ειδικής πλατφόρμας stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ). 
Αναλυτικές πληροφορίες για την Κοινή Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’ 1820/29.04.2021), όπου δημοσιεύτηκε.