για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.

Α.Π.: 157008/17.05.2011
Δημοσίευση: 17.05.2011
Καταληκτική Ημερομηνία: 10.06.2011 ώρα 16.00

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), μετά την απόφαση 1301/12.5.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου του, απευθύνει νέα ανοικτή πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010).

Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.
Ο Γενικός Διευθυντής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου.
Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.
Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.
Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Κ.Κ. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Κ. δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.
(η) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησής τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσής του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου.
(ιδ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.
Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τους Διευθυντές του Ε.Κ.Κ. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάσει σε αυτούς ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και ως πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου, πρέπει επίσης:
α. Να γνωρίζουν το αντικείμενο του κινηματογράφου από τη σύλληψη της ιδέας για μια κινηματογραφική ταινία μέχρι τη διανομή της.
β. Να γνωρίζουν τον κινηματογράφο ως επιχειρηματική πράξη και ως καλλιτεχνική δημιουργία.
γ. Να έχουν διοικητική εμπειρία και ικανότητες δοκιμασμένες σε δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, κατά προτίμηση κινηματογραφικό.
δ. Να διαθέτουν ηγετικά προσόντα.
ε. Να είναι γνωστοί και αποδεκτοί για τα ανωτέρω προσόντα τους στον χώρο του ελληνικού ή του διεθνούς κινηματογράφου.
Η θεωρητική κατάρτιση που προκύπτει από τίτλους σπουδών θα συνεκτιμηθεί.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και από σύντομη έκθεση στην οποία θα περιγράφεται το σχέδιό τους για το έργο και τη λειτουργία του Ε.Κ.Κ.
Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα (βιογραφικό σημείωμα, σύντομη έκθεση του σχεδίου) κατατίθενται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα: είτε i) εγγράφως στο Ε.Κ.Κ., Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, γρ. Πρωτοκόλλου, από ώρες 09.00 έως 16.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 16.00 ώρα της 10ης Ιουνίου 2011.
Οι τίτλοι σπουδών και τα αποδεικτικά εμπειρίας, νομίμως επικυρωμένα, κατατίθενται στην ίδια προθεσμία στα γραφεία του Ε.Κ.Κ.

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή σχετικά με την υπηρεσία ή για αδικήματα κατά των ηθών, καθώς και ότι δεν έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε κακούργημα ή δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, οι δε άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν απαλλαγεί από αυτές νομίμως.

Της τελικής επιλογής θα προηγηθεί συνέντευξη του Διοικητικού Συμβουλίου με όσους  ενδιαφερομένους θα επιλεγούν βάσει των στοιχείων που θα υποβάλουν (βιογραφικό, σχέδιο, εμπειρία, τίτλοι σπουδών κ.λπ.).

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. απευθύνει τη νέα αυτή Πρόσκληση, επιθυμώντας να διευρύνει τον κύκλο των ενδιαφερομένων προσώπων είτε αυτά διαμένουν στην Ελλάδα είτε ανήκουν στον απόδημο ελληνισμό.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΙΟΣ

e-max.it: your social media marketing partner