Αθήνα, 10.02.2023

2η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 1/2023

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 09/02/2023 και ώρα 18:18, αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί (με πλάγιους χαρακτήρες). Μετά από κάθε ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Σε συνέχεια της διακήρυξής σας για την Πράξη: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5074743, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4) - ΕΚΚ 5/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ 5/2022 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ παρακαλούμε να μας παρέχετε τις ακόλουθες διευκρινίσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού:

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα VI), που ανέρχεται σε:

- 200,00 € (διακόσια ευρώ) για κάθε ένα από τα Τμήματα του διαγωνισμού.

 

Ερώτημα 1: Για τη συμμετοχή στο σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, μπορούν οι υποψήφιοι να εκδώσουν μία εγγυητική επιστολή, για το σύνολο των τμημάτων και να την αναρτήσουν στο σύνολο των διαγωνισμών ή θα πρέπει η για κάθε τμήμα του διαγωνισμού να εκδοθεί διαφορετική εγγυητική επιστολή;

 

Απάντηση 1:      Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να εκδώσουν μια εγγυητική, ψηφιακό αντίγραφο της οποίας θα αναρτήσουν σε όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, την δε πρωτότυπη θα προσκομίσουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

[...] Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.

 

Ερώτημα 2: Εξωτερικοί συνεργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν αποτελούν μόνιμο προσωπικό του Οικονομικού Φορέα και παρέχουν στήριξη για την ικανοποίηση των κριτηρίων της παραγράφου 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, και συγκεκριμένα της στελέχωσης της ομάδας έργου, υποχρεώνονται στην υποβολή ΕΕΕΣ ώστε να διακριβωθεί ότι δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3;

 

Απάντηση 2:      Βλ. ΕΕΕΣ, Μέρος ΙΙ, ενότητα Γ, σελ. 25: «Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.»

 

Ερώτημα 3: Με δεδομένο ότι στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, κάθε τμήμα του έργου αποτελεί ξεχωριστό διαγωνισμό με διαφορετικό κωδικό συστήματος, αλλά το πρότυπο ΕΕΕΣ είναι κοινό για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού, μπορεί ο Οικονομικός Φορέας να συμπληρώσει ένα ενιαίο ΕΕΕΣ για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, όπως άλλωστε προβλέπεται στην σελίδα 5: « Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.» και να το υποβάλει στο σύνολο των διαγωνισμών που συμμετέχει;

 

Απάντηση 3:      Το/τα ΕΕΕΣ που θα συμπληρώσει ο Οικονομικός Φορέας και οι τυχόν συνεργάτες του μπορεί να είναι ενιαίο/ενιαία για όλα τα τμήματα και να αναρτάται σε όλα τα Τμήματα του διαγωνισμού.

 

Η Γενική Διευθύντρια

 

Αθηνά Καρτάλου

e-max.it: your social media marketing partner