Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει τον Πίνακα Επιτυχόντων για τις θέσεις: 1.1 (Γενικός συντονισμός έργου) και 1.2 (Συντονισμός πλατφόρμας & επίβλεψη σχολικών προβολών),σύμφωνα με την Πρόσκληση 1/2021 (30/7/2021) στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.1

Γενικός συντονισμός έργου

Ηλίας Τασόπουλος

1.2

Συντονισμός πλατφόρμας & επίβλεψη σχολικών προβολών

Αθηνά Καρτάλου-Αντούκου

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. κατά του πίνακα επιτυχόντων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Ε.Κ.Κ. στην παραπάνω διεύθυνση. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής

e-max.it: your social media marketing partner