Οι τρεις κινηματογραφιστές, των οποίων οι προτάσεις δεν εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση,  είχαν καταθέσει την από 17.6.2021 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζητούσαν, μεταξύ άλλων, την έκδοση προσωρινής διαταγής η οποία να απαγορεύει στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου να εκτελέσει τις από 30.3.2021 και 28.4.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του, με τις οποίες χορηγήθηκαν εγκρίσεις και προεγκρίσεις χρηματοδοτήσεων, καθώς και την αναστολή κάθε πράξης εκταμίευσης χρηματοδοτικών κονδυλίων από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για τα εγκριθέντα με τις άνω αποφάσεις σχέδια. Το ανωτέρω αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής συζητήθηκε την 2.7.2021 και απερρίφθη με την από 9.7.2021 διάταξη της κας Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνεχίζει κανονικά την υπογραφή συμβάσεων για τη χρηματοδότηση των εγκεκριμένων προτάσεων.
 
e-max.it: your social media marketing partner