Δεδομένου ότι μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου διευκρινίζει τα ακόλουθα με έμφαση στα πιο συχνά ερωτήματα που φτάνουν στις υπηρεσίες του:

1. Δεν απαιτείται Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την κατάθεση αίτησης στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σεναρίου Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ.

Ο ΚΑΔ θα ζητηθεί κατά την είσπραξη του ποσού των 2.500, εφόσον η πρόταση επιλεχθεί προς χρηματοδότηση. Επίσης θα ζητηθεί για την κατάθεση αίτησης για τα προγράμματα αξιολόγησης ολοκληρωμένων προτάσεων για χρηματοδότηση παραγωγής ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και animation.

 

2. Σενάριο κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ, που κατατέθηκε χωρίς ΚΑΔ από τον αιτούντα δημιουργό (σεναριογράφο ή σκηνοθέτη) και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση, μπορεί να κατατεθεί ως ολοκληρωμένη πρόταση στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για Χρηματοδότηση Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ από παραγωγό ή παραγωγό – σκηνοθέτη με ενεργό ΚΑΔ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η σύνταξη τριμερούς σύμβασης του αιτούντος με το Ε.Κ.Κ και με τον δημιουργό (σεναριογράφο ή σκηνοθέτη) από τον οποίο δεν θα ζητηθεί ΚΑΔ ούτε σε αυτό το πρόγραμμα.

 

3. Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για τη Χρηματοδότηση Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ συμμετέχουν τα 100 κινηματογραφικά σχέδια (50 μικρού μήκους, 50 ντοκιμαντέρ) που επιλέχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 2.500 ευρώ. Δεκτές γίνονται αιτήσεις από παραγωγούς ή σκηνοθέτες – παραγωγούς με ενεργό ΚΑΔ, όπως προαναφέρθηκε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον αιτούντα είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου παραγωγής, με την οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

 

4. Αναφορικά με τον αριθμό των προτάσεων και τη δυνατότητα επιλογή τους διευκρινίζονται τα εξής: Στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σεναρίου Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ κάθε ένας που συμμετέχει μπορεί να καταθέσει έως τρία (3) σενάρια επί συνόλω. Για παράδειγμα, δύο (2) ντοκιμαντέρ και ένα (1) μικρού μήκους, ή δύο (2) μικρού μήκους και ένα (1) ντοκιμαντέρ. Από τα τρία (3) μπορεί να επιλεγεί ένα (1).

Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για τη Χρηματοδότηση Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ κάθε ένας που συμμετέχει μπορεί να καταθέσει έως τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις για μικρού μήκους, από τις οποίες δύνανται να επιλεγούν δύο (2) καθώς και τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις για ντοκιμαντέρ από τα οποίες δύνανται να επιλεγούν επίσης δύο (2).

Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για τη Χρηματοδότηση Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Αnimation κάθε ένας που συμμετέχει δικαιούται να καταθέσει έως τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις από τις οποίες δύναται να επιλεγεί μία (1).

 

5. Η ύπαρξη κινηματογραφικού έργου αποδεικνύεται με την αναφορά του έργου στο βιογραφικό του αιτούντος (αναφέρονται ονομαστικά και οι συντελεστές του έργου). Ο αιτών, επίσης, μπορεί να προσκομίσει ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) με κωδικό ασφαλείας, που θα παραπέμπει στο έργο του, ή όποιο αποδεικτό δημόσιας προβολής θεωρεί πως τεκμηριώνει την ύπαρξή του.

 

6. Ο όρος «σκεπτικό ανάπτυξης σεναρίου» στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σεναρίου Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ υπάρχει επικουρικά, δίνοντας τη δυνατότητα στον δημιουργό να αναπτύξει καλύτερα τις σκέψεις του και τις σεναριακές τεχνικές του. Ειδικά για τις προτάσεις ντοκιμαντέρ είναι απαραίτητος μόνον στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για Χρηματοδότηση Παραγωγής.

 

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνεχίζουν να δέχονται διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις στο covid19support@gfc.gr . Aιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15.6.2020.

e-max.it: your social media marketing partner