ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πινάκων Απορριπτέων για την με αρ. πρωτ. 1232/7-3-2017 Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2017  για την κάλυψη  συνολικά έξι (6) θέσεων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Στην Αθήνα σήμερα την 2η  Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα  17:00, στην έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)  επί της οδού Χατζοπούλου αριθμ. 9 και Θ. Ιωαννίδη αρ. 6 (Τ.Κ. 115 24) αναρτήθηκαν από τον εργαζόμενο  Αντώνιο Καμκούτη, παρουσία της εργαζομένης Μαρίας Αβράμη με το παρόν πρακτικό:

Α) οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας και Β) οι Πίνακες Απορριπτέων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1232/7-3-2017 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως  έχουν τροποποιηθεί  και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016).

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 

       Αντώνιος  Καμκούτης                                             Μαρία Αβράμη

 

ΠΕ  Διοικητικού – Οικονομικού                              ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού

 

     

Για τον Κωδικό Θέσης 100 – ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ πατήστε εδώ

 

Για τον Κωδικό Θέσης 101 – ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ πατήστε εδώ

 

Για τον Κωδικό Θέσης 102 – ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ πατήστε εδώ

 

Για τον Κωδικό Θέσης 103 – ΠΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ πατήστε εδώ

 

Για τον Κωδικό Θέσης 104 – ΔΕ ΘΥΡΩΡΟΥ πατήστε εδώ

 

Για τον πίνακα απορριπτέων πατήστε εδώ.

 

e-max.it: your social media marketing partner