Κατόπιν εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν του σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παραγωγής, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τη συγχώνευση των εξής περιόδων κατάθεσης προτάσεων υποψηφίων προς χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Κ.: της περιόδου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 31 Ιουλίου 2013 και της περιόδου με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης την 31 Οκτωβρίου 2013. Η συγχώνευση κατέστη αναγκαία από την προηγηθείσα εκκρεμότητα συμπληρώσεως της σύνθεσης του Δ.Σ.  Μετά την ως άνω συγχώνευση και επειδή έληξε (την 31 Οκτωβρίου) και η τελευταία φετινή περίοδος κατάθεσης προτάσεων, το Δ.Σ. επί πλέον αποφασίζει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 η διαδικασία αξιολόγησης των κατατεθειμένων στο Ε.Κ.Κ. προτάσεων των δύο περιόδων που συγχωνεύονται, για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ποσού του προϋπολογισμού του Ε.Κ.Κ. που προορίζεται για χρηματοδότηση προτάσεων εγκεκριμένων κατά το έτος 2013.  

 

e-max.it: your social media marketing partner