ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α' 219) και (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1527/14.01.2022 απόφασή του, εν όψει της οικειοθελούς αποχώρησης της νυν Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, για το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών.

Η θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και έχει κατά νόμον τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 3905/2010). Εν προκειμένω, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διοριστεί για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, ήτοι η θητεία του θα λήξει την 3.5.2023, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 

Α. Προσόντα

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ με σπουδές συναφείς με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021), οι σπουδές τους θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα ή τον τομέα διαχείρισης πολιτισμού ή τον τομέα επικοινωνίας ή τον τομέα διεθνών σχέσεων.

Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

1.         Η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2.         Η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς φορείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση ενός κινηματογραφικού έργου.

3.         Η εμπειρία διεθνών συμπαραγωγών.

4.         Λοιποί τίτλοι σπουδών.

5.         Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

5.         Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

 

Β. Καθήκοντα

Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. και μετακινείται εκτός έδρας σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission) της οποίας προΐσταται. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., από το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται της προώθησης και προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό ως κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων.

(β) Εισηγείται την ενίσχυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

(γ) Προωθεί τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται, σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.

(δ) Συνεργάζεται με ημεδαπούς φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών,

(ε) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων του Ε.Κ.Κ.

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1.         Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2.         Η   ιδιότητα   του   Διευθυντή   Διεθνών   Οπτικοακουστικών   Παραγωγών   είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3.         Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4.         Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του και την ακυρότητα της σύμβασης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021).

 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:

(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη διευρυμένου δικτύου επαφών στο εξωτερικό. Με το βιογραφικό σημείωμα συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, ήτοι, ενδεικτικά τίτλοι σπουδών, αντίγραφα συμβάσεων, συστατικές επιστολές κλπ.

(β) Από έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία

1.         Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 9.2.2021, ημέρα Τετάρτη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα- Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

2.         Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση του.

3.         Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει την ικανοποίησή του για την κύρωση από τη Βουλή της αναθεωρημένης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Μέσω της απόφασης αυτής του Κοινοβουλίου, για την οποία εργάστηκε αποτελεσματικά η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ολοκληρώθηκε μια εκκρεμής διαδικασία που θα επιτρέψει στο ΕΚΚ να παίξει πιο ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της ελληνικής κινηματογραφίας να ενδυναμώσει τους δεσμούς της με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που υπέγραψαν την αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2017, η κύρωσή της όμως εκκρεμούσε μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2022.
Η κύρωση αυτή της αναθεωρημένης Σύμβασης Συμπαραγωγών διευρύνει τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής κινηματογραφίας και ενθαρρύνει την εξωστρέφειά της σε καιρούς ραγδαίων διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο οπτικοακουστικό τοπίο, αλλά και μεγάλων προκλήσεων για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου. Διευκολύνει τις διεθνείς συμπαραγωγές τους ενισχύοντας τον ρόλο τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό κινηματογραφικό γίγνεσθαι.
Η σημαντική αλλαγή που φέρνει η αναθεωρημένη Σύμβαση, ειδικά για μικρές χώρες όπως η Ελλάδα, είναι η μείωση του ελαχίστου ποσοστού για τη συμμετοχή τους σε συμπαραγωγές (για τριμερείς συμπράξεις από 10% σε 5% και για διμερείς και από 20% σε 10%). Παράλληλα, αυξάνεται το μέγιστο ποσοστό (για τριμερείς συμπράξεις από 70% σε 80% και για διμερείς από 80% σε 90%). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας Έλληνας παραγωγός, που έχει ήδη εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του ΕΚΚ ή της ΕΡΤ, αιτείται από καλύτερη θέση (λόγω μικρότερου ποσοστού) την είσοδό του σε μια διεθνή συμπαραγωγή (μεγαλύτερου προϋπολογισμού). Ενδεικτικά, για τη μειοψηφική συμμετοχή σε μια διεθνή συμπαραγωγή προϋπολογισμού ύψους 1.000.000 € απαιτούνταν με βάση την προηγούμενη Σύμβαση 100.000 €, τώρα με βάση την αναθεωρημένη απαιτούνται 50.000 €. «Οι αναλογίες συμμετοχής σε συμπαραγωγές διαφοροποιούνται προς το ευνοϊκότερο σε σχέση με τη σύμβαση του 1992», επισήμανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στη Βουλή. 
Ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της εκκρεμούς αυτής διαδικασίας θεωρώντας ότι: «Η αναθεωρημένη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές παρέχει πολλά οφέλη: Ενισχύονται οι δυνατότητες της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας και δυναμώνει η φωνή της ελληνικής κινηματογραφίας διεθνώς, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι συνθήκες για περισσότερες παραγωγές και κατά συνέπεια περισσότερες θέσεις εργασίας».
 
Το πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής του ΕΚΚ
 
Το ΕΚΚ προσέβλεπε στην κύρωση από τη Βουλή της αναθεωρημένης Σύμβασης για τις ευρωπαϊκές συμπαραγωγές. Στον Νέο Κανονισμό Προγραμμάτων Χρηματοδότησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχή Ελλήνων παραγωγών σε ξένες ταινίες. Το πρόγραμμα Μειοψηφικής Συμπαραγωγής εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό στόχο του ΕΚΚ για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής κινηματογραφίας και την ισότιμη ένταξη του ελληνικού καλλιτεχνικού δυναμικού στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία, που διακρίνεται για τα υψηλά στάνταρ των κινηματογραφικών παραγωγών της. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, που μπορούν να παράσχουν οι μεγάλες ξένες παραγωγές, δημιουργεί προστιθέμενη κινηματογραφική αξία στην Ελλάδα.
 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τις προτάσεις που κατατέθηκαν με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιουλίου 2021. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιό του στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε τη χρηματοδότηση είκοσι εφτά (27) κινηματογραφικών σχεδίων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΓΡΑΦΗ, ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - DEVELOPMENT, ΒΑΣΙΚΟ - ΓΡΑΦΗ και ΒΑΣΙΚΟ - DEVELOPMENT του νέου Κανονισμού Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Κινηματογραφικών σχεδίων και έργων του ΕΚΚ.

 Τα αναλυτικά αποτελέσματα ΕΔΩ
Ο Δημήτρης Χαρίτος υπήρξε ένας άνθρωπος με μεγάλο πάθος για τον κινηματογράφο και την ποίηση σε βαθμό που αυτό καθόρισε τη ζωή του και τον ώθησε να γίνει κριτικός κινηματογράφου και ποιητής. Η καλλιέργειά του, η γλυκύτητα του λόγου του, η έμφυτη ευγένειά του και οι χαμηλοί τόνοι τον έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στην κινηματογραφική μας κοινότητα.
Ο Δημήτρης Χαρίτος υπηρέτησε με ανιδιοτέλεια τον ελληνικό κινηματογράφο με τα κείμενά του και την ενεργή συμμετοχή του στην  Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, αλλά και από θεσμική θέση ως Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Το ΕΚΚ εκφράζει τα βαθιά συλλυπητήριά του στην κόρη του Κλεοπάτρα, τον γιο του Λευτέρη και την υπόλοιπη οικογένειά του.
Η πρώτη καλή είδηση της χρονιάς για τη διεθνή πορεία κι απήχηση του κινηματογράφου μας ήρθε πριν από λίγο από το Ρότερνταμ με την ανακοίνωση του προγράμματος του 51ου  Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου που διεξάγεται εκεί. Η ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο ιστορικό αυτό φεστιβάλ διεκδικώντας το μεγάλο βραβείο «Big Screen Award». Από την ίδρυσή του, το 1971, μέχρι σήμερα το φεστιβάλ του Ρότερνταμ καταξιώθηκε ως ένα από τα πιο δημοφιλή του κόσμου χάρη την επιμονή του ν’ αναδεικνύει νέα ταλέντα, με ξεχωριστή κινηματογραφική ματιά και καλλιτεχνικό ρίσκο, αλλά και για τη συνέπειά του στην προβολή και διάδοση του παγκόσμιου ανεξάρτητου κινηματογράφου. Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό από τον περασμένο Δεκέμβριο, λόγω των υγειονομικών μέτρων που επιβάλλει η παρατεταμένη πανδημία η φετινή φεστιβαλική διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε πρώτη φάση διαδικτυακά, από τις 26 Ιανουαρίου μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2022, για διαπιστευμένους επαγγελματίες του κινηματογράφου και δημοσιογράφους. 
Η ευρωπαϊκή πορεία του «Broadway» θα έχει και δεύτερο σταθμό εντός του τρέχοντος μηνός. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα στο Ρότερνταμ θα ακολουθήσει η γαλλική στο φεστιβάλ Premiers Plans της Ανζέρ, που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από τις 24 έως τις 30 Ιανουαρίου.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, που είναι συμπαραγωγός του «Broadway», εύχεται καλή επιτυχία στον σκηνοθέτη της ταινίας, στην παραγωγό της Αμάντα Λιβανού και στους υπόλοιπους συντελεστές της. 
 
Το «Broadway» και ο Χρήστος Μασσαλάς
 
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χ. Μασσαλά, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του μια πλούσια και επιτυχημένη διαδρομή με τις μικρού μήκους ταινίες του, καθώς αυτές έχουν συμμετάσχει σε πάνω από 200 διεθνή φεστιβάλ (ανάμεσά τους αυτά των Καννών και του Λοκάρνο). Η τελευταία, το  «Copa-Loca», 2017,  ήταν υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Κινηματογράφου ενώ στην Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο ΙΡΙΣ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. 
Το «Broadway» χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κι αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Sundance Screenwriters Lab και του Atelier του φεστιβάλ των Καννών. Η θεματική του είναι γύρω από τις περιπέτειες μιας συμμορίας πορτοφολάδων και χορευτών σε μια σύγχρονη Αθήνα, πολύχρωμη αλλά και σκοτεινή.
 
Οι συντελεστές της ταινίας
 
Σκηνοθέτης / Σεναριογράφος: Χρήστος Μασσαλάς
Παραγωγός: Αμάντα Λιβανού (Ελλάδα)
Συμπαραγωγοί: Bertrand Gore (Γαλλία), Cristian Nicolescu (Ρουμανία)
Συμπαραγωγός: Χρήστος Μασσαλάς
Συνθέτης: Gabriel Yared
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός
Μοντάζ: Γιώργος Λαμπρινός
Σκηνογράφος: Άννα Γεωργιάδου
Ενδυματολόγος: Μάρλι Αλειφέρη
Χορογράφος: Chali Jennings
Ήχος: Δημήτρης Κανελλόπουλος, Βάλια Τσέρου, Vincent Verdoux
Μακιγιέζ: Ιωάννα Λυγίζου
Κομμωτής: Χρόνης Τζίμος
Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Σεφερλή, Γιώργος Στεργίου
Eρμηνείες:  Έλσα Λεκάκου, Φοίβος Παπαδόπουλος, Στάθης Αποστόλου,  Rafael Papad, Salim Talbi, Χρήστος Πολίτης, Νίκος Αρβανίτης, Παντελής Δεντάκης, Αντώνης Κορωναίος
Ειδική Συμμετοχή: Ελένη Φουρέιρα, Λάκης Γαβαλάς, 
Σε παραγωγή της Neda Film (ΕΛΛΑΔΑ), σε συμπαραγωγή με τη Blue Monday Productions (ΓΑΛΛΙΑ) και τις Digital Cube & Avanpost (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
Με την υποστήριξη των: Eurimages, ΕΚΚ,  ΕΡΤ Α.Ε., Centre National de la Cinématographie, Paris Région, Onassis Culture, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).
Διεθνείς Πωλήσεις: Le Pacte
 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για το Μειοψηφικό Πρόγραμμα Συμπαραγωγής η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της Α’ περιόδου του έτους 2022 θα είναι η 30η Απριλίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ανακοίνωση αποτελεσμάτων πριν την γ’ καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου EURIMAGES, που έχει οριστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/21.9.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβάσεων και Προμηθειών και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1517/28.9.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., δεν βρέθηκε υποψήφιος που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση «Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς & οργάνωση σεμιναρίων» (Κωδ.: 1.3), όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Κινηματογράφο στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5074743, η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για τις προτάσεις που κατατέθηκαν με καταληκτική ημερομηνία 31 Ιουλίου 2021, οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΧΩΡΩΝ (LOCATION SCOUTING SUPPORT) 
της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ.
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. παρουσιάζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support Program) το οποίο υποστηρίζει α) το προκαταρκτικό location scouting κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σχεδίων ξένης πρωτοβουλίας τα οποία ενδιαφέρονται να διερευνήσουν το ενδεχόμενο γυρισμάτων στην Ελλάδα ή β) το location scouting στο στάδιο της προ-παραγωγής κινηματογραφικών και τηλεοπτικών σχεδίων ξένης πρωτοβουλίας τα οποία έχουν αποδεδειγμένα προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στην Ελλάδα.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα συνάδει με τον καταστατικό τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης του Ε.Κ.Κ. (N. 3905/10, άρθρο 17) και συμβάλει στην εκπλήρωση των σκοπών της καθώς η οικονομική ενίσχυση στο στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών σύμφωνα με τις καλές διεθνείς πρακτικές. Με την επιτόπια έρευνα οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των πλεονεκτημάτων κάθε χώρου/τοποθεσίας αλλά και διερεύνησης όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Ελλάδα. 
Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. αφενός αποσκοπεί στην προσέλκυση και υποστήριξη διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα και αφετέρου στην ενίσχυση της απασχόλησης Ελλήνων κινηματογραφιστών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την υπ’ αριθμ. 1524/06.12.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ. εγκρίθηκε η τροποποίηση του Προγράμματος Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission όπως αυτή ορίζεται πιο κάτω.  Σχέδια τα οποία έχουν εγκριθεί από το Ε.Κ.Κ. υπό το καθεστώς του προηγούμενου κανονισμού του Προγράμματος και για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός έργου, δύνανται ανεξαρτήτως του σταδίου υλοποίησης στο οποίο βρίσκονται, να αιτηθούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νέου κανονισμού του Προγράμματος.
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Πρόσβαση στο Πρόγραμμα έχουν κινηματογραφικά σχέδια μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, ελάχιστης διάρκειας 70 λεπτών, καθώς και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Οι τηλεοπτικές σειρές ταξιδιωτικού και γαστρονομικού περιεχομένου, καθώς και τα reality shows, δεν είναι επιλέξιμα. 
Η χρηματοδότηση από το Ε.Κ.Κ. έχει τη μορφή ενίσχυσης. 
 
Επιλέξιμα σχέδια:
1.Σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού 
2.Σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα σενάρια των οποίων θα μπορούσαν να γυριστούν στην Ελλάδα, χωρίς μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού αλλά με δέσμευση συνεργασίας, στο στάδιο της ανεύρεσης χώρων, με ελληνική επιχείρηση παραγωγής (ατομική επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο) που έχει ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας παραγωγής ή δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής,  κιν/φικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων 
 
Και για τις δύο επιλέξιμες κατηγορίες σχεδίων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι: 
Α) Ελάχιστες προβλεπόμενες ημέρες γυρισμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα:
-15 ημέρες για κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας και τηλεοπτικές σειρές μυθοπλασίας 
- 7 ημέρες για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ
Β) Ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα σε περίπτωση υλοποίησης του έργου στη χώρα: 50.000 ευρώ
 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων ορίζεται στις 10.000 ευρώ. 
 
Σχέδιο το οποίο έχει αρχίσει γυρίσματα πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από το Ε.Κ.Κ. δεν είναι επιλέξιμο.
 
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ε.Κ.Κ. μέχρι δύο (2) σχέδια ανά έτος. 
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Από τα σχέδια που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα προτιμηθούν σχέδια τα οποία:
 
•Παρουσιάζουν ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του σεναρίου να διαδραματίζεται στην Ελλάδα.
•Καλύπτουν προβλεπόμενες ημέρες γυρισμάτων στην Ελλάδα περισσότερες από τις ελάχιστες οριζόμενες στα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
•Αναδεικνύουν αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. 
•Αναδεικνύουν απομακρυσμένες περιοχές (ορεινά χωριά, ακριτικά νησιά, παραμεθόριος κτλ.).
 
Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η συμμετοχή γυναικών στους δημιουργικούς συντελεστές (σκηνοθεσία, σενάριο, διεύθυνση φωτογραφίας, διεύθυνση παραγωγής, location management), καθώς και η συμμετοχή και εκπαίδευση στην ανεύρεση χώρων τελειοφοίτων/αποφοίτων (τελευταίων δύο ετών) αναγνωρισμένων κινηματογραφικών σχολών.  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
Στην κατηγορία εντάσσονται κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας τα οποία, προκειμένου να διερευνήσουν το ενδεχόμενο γυρισμάτων στην Ελλάδα, διενεργούν προκαταρκτικό location scouting στην Ελλάδα. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
•Εισιτήρια εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•Εισιτήρια άφιξης προς/αναχώρησης από Ελλάδα ξένων συντελεστών, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται από ελληνικό ταξιδιωτικό πρακτορείο 
•Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•Αμοιβή location manager
•Αμοιβή φωτογράφου (μόνο αν έχει φορολογικό ΚΑΔ στην Ελλάδα)
•Δαπάνες μικροβιολογικών εξετάσεων και κάθε είδους ιατρικών υπηρεσιών για την COVID-19
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Στην κατηγορία εντάσσονται κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας τα οποία, έχοντας προγραμματίσει γυρίσματα στην Ελλάδα, διενεργούν location scouting στο στάδιο της προ-παραγωγής. 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
•Εισιτήρια εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•Εισιτήρια άφιξης προς/αναχώρησης από Ελλάδα ξένων συντελεστών, υπό την προϋπόθεση ότι εκδίδονται από ελληνικό ταξιδιωτικό πρακτορείο 
•Έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης εντός Ελλάδας ξένων και Ελλήνων συντελεστών
•Αμοιβή location manager
•Αμοιβή παραγωγού (έως 8%)
•Αμοιβή βοηθού παραγωγού 
•Αμοιβή φωτογράφου (μόνο αν έχει φορολογικό ΚΑΔ στην Ελλάδα)
•Τέλη αδειών φωτογραφήσεων
•Μεταφράσεις και επιμέλεια κειμένων (σεναρίων, treatment, συνόψεων) 
•Δαπάνες μικροβιολογικών εξετάσεων και κάθε είδους ιατρικών υπηρεσιών για την COVID-19
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
 
•Η κατάθεση των φακέλων υποψηφιότητας γίνεται δεκτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 
•Τα αιτήματα λαμβάνονται και διεκπεραιώνονται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission εντός ενός (1) μήνα. 
•Μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου υποψηφιότητας, τα υποβληθέντα σχέδια αξιολογούνται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission αυστηρά με την χρονολογική σειρά κατάθεσής τους. 
•Το σύνολο των εγκεκριμένων ενισχύσεων στο εν λόγω πρόγραμμα ετησίως, καθώς και το ύψος της ενίσχυσης κάθε σχεδίου, εξαρτώνται από το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού του Προγράμματος. Η Διεύθυνση παύει να προβαίνει σε εγκρίσεις μετά την εξάντληση του διαθέσιμου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος. 
•Το ύψος της ενίσχυσης ενός σχεδίου αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τον προϋπολογισμό εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα, ο οποίος κατατέθηκε με την αίτηση. 
•Οι αιτήσεις εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission. 
•Οι αποφάσεις στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission ισχύουν μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και για διάστημα τριών (3) μηνών. Μετά την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Ε.Κ.Κ. ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα καθώς και τον επωφελούμενο ξένο παραγωγό. 
•Σε περίπτωση που ένα σχέδιο, επωφελούμενο από το εν λόγω Πρόγραμμα, προχωρήσει σε παραγωγή στην Ελλάδα (μερικώς ή αποκλειστικά), ο ξένος παραγωγός του οπτικοακουστικού έργου δεσμεύεται να αναγράφει ως υποστηρικτή το Hellenic Film Commission του Ε.Κ.Κ. με σήμανση και των δύο λογοτύπων (GFC/HFC) στους τίτλους τέλους του οπτικοακουστικού έργου.
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support Program) 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι Έλληνες συμπαραγωγοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ή οι ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής (ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα) που έχουν ενεργό ΚΑΔ δραστηριότητας παραγωγής ή δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής  κιν/κων ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και έχουν συμβληθεί με την ξένη εταιρεία παραγωγής για την ανεύρεση χώρων γυρισμάτων στην Ελλάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του αιτούντος στο Πρόγραμμα είναι η συμμόρφωσή του με τυχόν υπάρχουσες συμβατικές / οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι του Ε.Κ.Κ.
Ο αιτών υποβάλλει, προς εξέταση, σχετικό φάκελο στο Ε.Κ.Κ., πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, ο οποίος περιέχει:
 
1.Αίτηση ενίσχυσης 
2.Σύνοψη μίας σελίδας 
3.Σενάριο ή treatment σεναρίου στην αγγλική γλώσσα
4.Βιογραφικά: α) ξένου παραγωγού και εταιρίας παραγωγής, β) σκηνοθέτη, γ) ελληνικής εταιρίας παραγωγής ή φυσικού προσώπου που αναλαμβάνει την ανεύρεση χώρων στην Ελλάδα 
5.Συμφωνητικό της ξένης εταιρείας παραγωγής με τον αιτούντα για την ανάθεση ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα (κατηγορία Α) ή συμφωνητικό της ξένης εταιρείας παραγωγής με τον αιτούντα για την εκτέλεση της παραγωγής ή συμπαραγωγής στην Ελλάδα, από το οποίο να προκύπτει ότι μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (κατηγορία Β)
6.Αναλυτική λίστα χώρων προς ανεύρεση σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου 
7.Χρονοδιάγραμμα εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα 
8.Προϋπολογισμός εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα / Scouting Budget 
9.Προϋπολογισμός εργασιών παραγωγής στην Ελλάδα / Production Budget 
10.Χρηματοδοτικό πλάνο προϋπολογισμού παραγωγής του σχεδίου    
 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
Μετά την ανάρτηση της εγκριτικής απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το Ε.Κ.Κ. συμβάλλεται με ιδιωτικό συμφωνητικό με τον αιτούντα.
 
Μετά την ολοκλήρωση εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα (location scouting), ο δικαιούχος χρειάζεται να προσκομίσει στο ΕΚΚ για τον απολογιστικό έλεγχο ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα παρακάτω: 
•Λίστα δαπανών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα / Budget execution report 
•Nόμιμα παραστατικά επ’ ονόματι του αιτούντος, τα οποία να έχουν εκδοθεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Ε.Κ.Κ. κι εφεξής, βάσει των επιλέξιμων δαπανών σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες του προγράμματος, το άθροισμα των οποίων θα είναι τουλάχιστον ισόποσο με το ύψος της εγκεκριμένης ενίσχυσης. Στην περίπτωση που ο οικονομικός απολογισμός δαπανών για την ανεύρεση χώρων υπολείπεται του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης, μειώνεται ισόποσα και το ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης.
•Έκθεση εκτέλεσης εργασιών ανεύρεσης χώρων στην Ελλάδα (αναλυτική λίστα επισκεφθέντων χώρων/τοποθεσιών, αξιολόγηση επισκεφθέντων χώρων/τοποθεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του σεναρίου κτλ. ) / Location Scouting execution report 
•Φωτογραφίες των χώρων (1-5 για κάθε χώρο που επισκέφθηκαν οι συντελεστές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την τεκμηρίωση της βάσης δεδομένων Locations στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission)
•Ερωτηματολόγια συμμετοχής τελειοφοίτων/αποφοίτων κινηματογραφικών σχολών, στην περίπτωση συμμετοχής τους.
Το Ε.Κ.Κ. θα προβεί στην καταβολή της ενίσχυσης μετά την παραλαβή νόμιμου παραστατικού από τον δικαιούχο προς το Ε.Κ.Κ. με το τελικό ποσό της εγκεκριμένης ενίσχυσης κατόπιν του απολογιστικού ελέγχου, καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα όπου προβλέπεται. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Ε.Κ.Κ. 
 
Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) καλεί όλους τους κύριους παραγωγούς των ταινιών της χρονιάς (μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation, σπουδαστικές και Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής) να υποβάλουν τις συμμετοχές τους στη 13η διοργάνωση των Βραβείων ΙΡΙΣ μέχρι την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022. 
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να επικοινωνήσουν το συντομότερο με την ΕΑΚ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ώστε να λάβουν τις φόρμες συμμετοχής και να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και για όλα τα υλικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τις συμμετέχουσες ταινίες. 
Αναφορικά με τις Σπουδαστικές Μικρού Μήκους Ταινίες, την αίτηση μπορούν να κάνουν αποκλειστικά οι σχολές κινηματογράφου και κατ’ εξαίρεση οι σπουδαστές μόνο σε περίπτωση σχολής κινηματογράφου του εξωτερικού.
 
Προϋποθέσεις για την συμμετοχή μιας ταινίας σύμφωνα με τον κανονισμό ανάδειξης των Βραβείων ΙΡΙΣ
 
α) Να είναι ελληνικής παραγωγής ή συμπαραγωγής, 
β) Να διαθέτει πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ή αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης στο ΕΚΚ), και 
γ) Να έχει κάνει την πρώτη της δημόσια προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα της Ελλάδας, είτε στο πλαίσιο εμπορικής διανομής είτε στο πλαίσιο φεστιβάλ, από 01.01.2021 έως 31.12.2021, ή εναλλακτικά, και ειδικά για τη φετινή χρονιά, να έχει κάνει μέσα στις ίδιες ημερομηνίες την πρώτη της δημόσια προβολή ψηφιακά, είτε μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας ενός φεστιβάλ, είτε μέσω εμπορικής υπηρεσίας streaming ή video on demand. Από την τρίτη προϋπόθεση εξαιρούνται οι Σπουδαστικές Μικρού Μήκους Ταινίες, για τις οποίες δεν απαιτείται δημόσια προβολή.
 
 
 

Το ευρωπαϊκό ταμείο Eurimagesανακοίνωσε τις εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων ευρωπαϊκών συμπαραγωγών που αποφάσισε κατά την 164η συνεδρίασή του στις 09.12.2021 στο Στρασβούργο. Ένα ελληνικό κινηματογραφικό σχέδιο ταινίας μεγάλου μήκους και ένα ξένο, συγχρηματοδοτούμενο από Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου, ενισχύονται σημαντικά. Συγκεκριμένα:

  • Το σχέδιο ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους Arcadiaτου Γιώργου Ζώη, με συμπαραγωγό την ελληνική εταιρεία Homemade, ενισχύεται με το ποσό των 180.000 €. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΚΚ. Πρόκειται για συμπαραγωγή Ελλάδος, Βουλγαρίας και Σερβίας.
  • Το γαλλικό σχέδιο ταινίας μυθοπλασίας Piratesτης MyriamGharbi, με συμπαραγωγό την ελληνική εταιρεία Blonde, ενισχύεται με το ποσό των 85.000 €. Για το σχέδιο αυτό έχει ήδη εγκριθεί η χρηματοδότησή του από το ΕΚΚ στο πλαίσιο του Ταμείου Υποστήριξης Ελληνογαλλικών Συμπαραγωγών.

Στην 164η συνεδρίαση του Eurimagesεγκρίθηκαν 37 κινηματογραφικά σχέδια μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους 5 ντοκιμαντέρ και 5 animation, που χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό των 9.141.000 €.

Η ανακοίνωση από τον Δήμο Αθηναίων του διήμερου εντατικού εργαστηρίου, με στόχο την επιμόρφωση Bοηθών Παραγωγής στον χώρο του κινηματογράφου, χαροποιεί ιδιαίτερα το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου σε μια εποχή που η Αθήνα αναδεικνύεται ένας προσφιλής προορισμός για τις ξένες παραγωγές. Άλλωστε, η διαρκής επιμόρφωση του καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού του οπτικοακουστικού μας τομέα βρίσκεται ανάμεσα στους στόχους του μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας που έχει υπογράψει το ΕΚΚ με το Athens Film Office. 
 
Το Δελτίο Τύπου της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων έχει ως ακολούθως:
 
Σε μια περίοδο που η Αθήνα μέσω του Athens Film Office κερδίζει συνεχώς «έδαφος» στις επιλογές των διεθνών παραγωγών ως ιδανικό πλατό για ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και διαφημιστικές καμπάνιες, η ζήτηση νέων συνεργατών στον χώρο του κινηματογράφου και της διαφήμισης, αυξάνεται συνεχώς. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και με στόχο την προετοιμασία μίας νέας γενιάς εργαζομένων στον χώρο του κινηματογράφου, ο Δήμος Αθηναίων, το Athens Film Office και η NBCUniversal ανακοινώνουν το πρόγραμμα δωρεάν επιμόρφωσης στην ειδικότητα του Βοηθού Παραγωγής, «Production Assistant (P.A.) Bootcamp». 
Πρόκειται για ένα διήμερο εντατικό εργαστήριο, που θα υλοποιήσει για τον Δήμο Αθηναίων η διεθνής εταιρεία P.A. Bootcamp με τη συνδρομή και επίβλεψη της NBCUniversal. Στόχος είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στην πρακτική κατανόηση του ρόλου του Βοηθού Παραγωγής, προκειμένου στη συνέχεια εκείνοι να μπορούν να απασχοληθούν είτε σε εξωτερικά γυρίσματα, είτε ακόμη και σε γραφεία. 
 
Το πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων από τις 13 έως τις 16 Ιανουαρίου 2022 (2 συνεδρίες διάρκειας 2 ημερών η καθεμία), υλοποιείται από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) μέσω του Athens Film Office. Η δυνατότητα συμμετοχής σε κάθε εργαστήριο είναι έως 25 άτομα (συνολικά 50) και κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Το bootcamp είναι ανοιχτό τόσο σε πτυχιούχους και εκπαιδευόμενους όσο και σε ανθρώπους που δεν έχουν άμεση σχέση με την κινηματογραφική βιομηχανία -ανεξαρτήτως φύλου ή καταγωγής- ενώ ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η κατάθεση συμμετοχής από ανέργους. 
 
 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η γνώση αγγλικών, καθώς όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. 
 
 Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί πιστοποίηση από το P.A. Bootcamp  και οι συμμετέχοντες θα μπορούν να καταθέσουν άμεσα τις αιτήσεις τους σε εταιρείες παραγωγής. Τα εργαστήρια έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλες χώρες με επιτυχία, έχοντας αναδείξει Βοηθούς Παραγωγής που εργάζονται σε μεγάλες οπτικοακουστικές παραγωγές.
 
«Με τη δημιουργία του Athens Film Office, τον Μάρτιο του 2020, η Αθήνα εντάχθηκε σταδιακά στον «χάρτη» της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής. Μεγάλες παραγωγές, κινηματογραφικές και διαφημιστικές, επέλεξαν την πόλη μας για τα γυρίσματά τους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία με περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ, σε λιγότερο από 2 χρόνια. Η συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με τον αμερικανικό κολοσσό παραγωγής ταινιών NBCUniversal, αναδεικνύει την πρόθεσή μας να πάμε ως κινηματογραφικός προορισμός ένα βήμα παραπέρα, συμβάλλοντας στην εκπαίδευση των ανθρώπων που έχει ανάγκη ο κινηματογράφος πίσω από τα φώτα. Το πρόγραμμα κατάρτισης βοηθών παραγωγής στο Σεράφειο, θα ανοίξει το δρόμο μιας νέας επαγγελματικής προοπτικής σε 50 ανθρώπους που αγαπούν το επάγγελμα και ονειρεύονται μία θέση σε αυτόν τον ξεχωριστό χώρο της έβδομης Τέχνης», τονίζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. 
 
 Οι αιτήσεις για όσους ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, είναι πλέον ανοιχτές στο link: https://athensfilmoffice.com/nbc-universal-athens-film-office-pa-bootcamp/ και θα κλείσουν στις 18 Δεκεμβρίου. 
 
 
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλ.: 210 3426947 (Δευτέρα - Παρασκευή 11.00 - 14.00). Κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων, θα τηρηθούν αυστηρά τα πρωτόκολλα που ορίζει ο ΕΟΔΥ.
 
 Σημειώνεται ότι το Athens Film Office (AFO) από τον Μάρτιο του 2020 έχει συμβάλει ώστε περισσότερες από 50 διεθνείς και εγχώριες παραγωγές να επιλέξουν την Αθήνα για τα γυρίσματά τους. Το AFO μετέτρεψε σταδιακά την Αθήνα σε «Film Friendly City», διευκολύνοντας τις διαδικασίες των γυρισμάτων και προσφέροντας τα κατάλληλα κίνητρα για να τις προσελκύσει. H προστιθέμενη αξία για την πόλη είναι μεγάλη, όχι μόνο σε επίπεδο διεθνούς προβολής και δημιουργίας μιας νέας αγοράς εργασίας, αλλά και γιατί υπολογίζεται πως μέχρι σήμερα το ΑFO έχει συνεισφέρει περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ στην τοπική οικονομία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις γειτονιές της πόλης.
Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς παραγωγές που έχουν γυριστεί μέχρι σήμερα στην Αθήνα, περιλαμβάνεται η ταινία «Greek Freak» της DISNEY για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούμπο, η βραβευμένη με ΕΜΜΥ Ισραηλινή σειρά «Τεχεράνη», που προβάλλεται στη συνδρομητική πλατφόρμα της Apple, επεισόδια της διάσημης σειράς Jack Ryan με τον John Krasinski, αλλά και η ταινία «Crimes of the Future» του David Cronenberg, με πρωταγωνιστές τη Léa Seydoux, την Kristen Stewart και τον Viggo Mortensen.