Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με το διορισμό νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.:


Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδίας Κονιόρδου, διορίστηκαν δύο νέα μέλη στο Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο Δήμο, Σύμβουλο Επικοινωνίας με 24χρονη εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις και υπεύθυνο προγράμματος σε τηλεοπτικούς σταθμούς, μέλος επιτροπών κινηματογραφίας της ΕΡΤ ΑΕ, Πρόεδρο της επιτροπής Μικροφίλμ, Εκπρόσωπο της ΕΡΤ ΑΕ στο ΕΚΚ, στο Φεστιβάλ Δράμας και Θεσσαλονίκης και τον Αργύρη Θέο, Διευθυντή Φωτογραφίας σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές.

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή [άρθρο 14 του Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ Α' 219/23-12-2010)]. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ.4 Ν. 3905/2010). Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ και έχει τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 14 Ν. 3905/2010).
Α. Προσόντα
Οι υποψήφιοι για την θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή του παγκοσμίου κινηματογράφου.
2. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση περισσοτέρων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
3. Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν:
(α) Η οργανωτική και διοικητική εμπειρία καθώς και η εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά προτίμηση στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και η ικανότητα του υποψηφίου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς του Ε.Κ.Κ. (άρθρο 10 Ν.3905/2010),
(β) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών.
Β. Καθήκοντα
Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή ασκούνται στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και εκείνες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά, ο Γενικός Διευθυντής:
(α) Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3905/2010,
του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ..Κ. δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ..
(η) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησης τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσης του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγενείας Κινηματογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς.
Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα.
1.Οι υποψήφιοι για την θέση του Γενικού Διευθυντή δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών.
2. Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα.
3.Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα.
4. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου ή μέλους διοίκησης νομικών προσώπων, που συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ., συνιστά κώλυμα για την επιλογή ενός υποψηφίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Τέλος, οι έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:
(α) Από εκτενές βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 3.000 λέξεις), στο οποίο περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο του ελληνικού ή του παγκοσμίου κινηματογράφου.
(β) Από συνοπτική έκθεση (μέχρι 4.000 λέξεις), στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Κ.Κ. σε ορίζοντα τριετίας.
(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά τυχόν εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και ο,τιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στην διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ στοιχείο.
Ε. Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία:
1.Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο και λήγει στις 20.2.2018 και ώρα 15.00 μ.μ.. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα-Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, ή
ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή
iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.
2.Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου, που έλαβε η αίτηση του. Ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής νοείται η ημερομηνία αποστολής που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για τη διατύπωση της πρότασης του προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις και στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.
Δημήτριος Παπαϊωάννου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), επιθυμώντας να ενισχύσει περαιτέρω τις εξωστρεφείς πρακτικές ως προς την ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου, με χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Torino Film Lab, ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα κινηματογραφικά εργαστήρια, παγκοσμίως.

 

Το Torino Film Lab ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 και έκτοτε διακρίνεται για τη συνεχή και συνεπή υποστήριξη που δείχνει σε νέα ταλέντα από όλο τον κόσμο, θέτοντας μάλιστα στο επίκεντρο κινηματογραφιστές οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας της πρώτης ή/και δεύτερης μεγάλου μήκους ταινίας τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές του έχουν να κάνουν με την κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και τη διανομή κινηματογραφικών έργων.

 

Ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα του Torino Film Lab είναι το ScriptLab, η πρώτη φάση του οποίου θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Μάρτιο (19-26/3/2018) στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας έτσι και επίσημα τη συνεργασία του εργαστηρίου με το ΕΚΚ.

 

Στο ScriptLab 2018 θα επιλεγεί τουλάχιστον ένα project από την Ελλάδα. Οι δημιουργοί των επιλεγμένων projects θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου εκπαίδευση πάνω στην ανάπτυξη σεναρίου, καθώς και να διευρύνουν τις διασυνδέσεις και τη δικτύωσή τους με άλλους επαγγελματίες του χώρου σε ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές περιβάλλον, αφού το Torino Film Lab διακρίνεται για την έμφαση που δίνει στην πολιτισμική ποικιλία των projects που συμμετέχουν σε αυτό.

 

Συγκεκριμένα, οι δημιουργοί των projects που θα επιλεγούν θα συμμετάσχουν: α) σε 3 εβδομαδιαία residential workshops και 2 online sessions, και β) στο co-production forum TFL Meeting Event, προκειμένου να λάβουν επιπλέον εκπαίδευση σε δεξιότητες pitching.

 

Ένα από τα ελληνικά projects που θα επιλεγούν, θα απαλλαχθεί από το κόστος των διδάκτρων. Ακόμη δύο ελληνικά projects –εκτός από όσα επιλεγούν για το ScriptLab 2018– θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια εμπεριστατωμένη γνώμη πάνω στο σενάριό τους, σε συνάντηση διάρκειας μιάμισης ώρας για κάθε project, η οποία και θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

 

Στις δράσεις του Torino Film Lab συμπεριλαμβάνονται επίσης δύο ανοιχτές διαλέξεις πάνω στην ανάπτυξη σεναρίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και θα δώσουν την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους έλληνες κινηματογραφιστές να εμβαθύνουν στο θέμα αυτό. Επίσης η ελληνική κινηματογραφική κοινότητα θα έχει τη δυνατότητα επαφής και διασύνδεσης με την ευρύτερη δυναμική κοινότητα καταξιωμένων εκπαιδευτικών και guests του κινηματογράφου με τους οποίους συνεργάζεται το Torino Film Lab.

 

Υπενθυμίζουμε σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, ότι οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως την 1η Δεκεμβρίου 2017, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.torinofilmlab.it/programmes//programmes/p2-scriptlab

 

Οι έλληνες υποψήφιοι καλούνται να ενημερώσουν σχετικά και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του ΕΚΚ στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (τηλ. 210 3678538), με την ένδειξη στο θέμα του email «Συμμετοχή στο Torino Film Lab 2018».

 

Τα projects που θα συμμετάσχουν στο ScriptLab 2018 θα επιλεγούν από το Torino Film Lab.

 

TorinoFilmLab Call2018 Poster

Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) σχετικά με την έκτακτη επιχορήγηση στο ΕΚΚ:

 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) ενέκρινε την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ύψους 1.000.000€ προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).


Το ΥΠΠΟΑ προχώρησε σε αυτήν την κίνηση στο πλαίσιο της δέσμευσης της Κυβέρνησης για αναπλήρωση πόρων, οι οποίοι μειώθηκαν μετά την κατάργηση του Ειδικού Φόρου επί των εισιτηρίων των κινηματογραφικών αιθουσών.


Η οικονομική αυτή ενίσχυση θα επιτρέψει στο ΕΚΚ να προχωρήσει δυναμικά στην επιτάχυνση της χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων, τα οποία είχαν συσσωρευθεί στο παρελθόν, με στόχο την εύρυθμη ανταπόκριση στις ανάγκες της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.


Παράλληλα, η ενίσχυση αυτή θα συνδράμει την ανάπτυξη των σημαντικών δράσεων του Hellenic Film Commission στις διεθνείς αγορές –δράσεις οι οποίες έχουν ως στόχο την προβολή της Ελλάδας και την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στη χώρα.


Με αυτήν του την κίνηση, το ΥΠΠΟΑ στηρίζει έμπρακτα το ΕΚΚ στην προσπάθειά του για τη χάραξη αναπτυξιακής κινηματογραφικής πολιτικής και την πολυδιάστατη ενίσχυση της οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των χωρών-μελών του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης, SEE Cinema Network έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στις 9 Νοεμβρίου 2017.

 

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να ενισχυθούν έξι (6) εκ των εννέα (9) υποβληθέντων κινηματογραφικών σχεδίων ταινιών μεγάλου μήκους, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης (Development), καθώς και επτά (7) εκ των δέκα (10) υποβληθέντων κινηματογραφικών σχεδίων για παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

 

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

 

1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - DEVELOPMENT

 

ALIVE IN MOSCOW
Σκηνοθεσία: Grigore Bechet
Παραγωγός: Tangaj Production (Anamaria Antoci)
Χώρα προέλευσης: Ρουμανία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.500 ευρώ

 

BROTHERS
Σκηνοθεσία: Γιάννα Αμερικάνου
Παραγωγός: Μόνικα Νικολαΐδου
Χώρα προέλευσης: Κύπρος
Ποσό χρηματοδότησης: 8.500 ευρώ

 

HOLY EMY
Σκηνοθεσία: Αρασέλη Λαιμού
Παραγωγός: StudioBauhaus (Κωνσταντίνος Βασίλαρος)
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Ποσό χρηματοδότησης: 8.500 ευρώ

 

HOW I LEARNED TO FLY
Σκηνοθεσία: Radivoje Andric
Παραγωγός: SENSE Production (Maja Popovic)
Χώρα προέλευσης: Σερβία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.500 ευρώ

 

MY LAKE
Σκηνοθεσία: Gjergj Xhuvani
Παραγωγός: Britan Huqi
Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.500 ευρώ

 

SISTER
Σκηνοθεσία: Dina Duma
Παραγωγός: Marija Dimitrova (List Production)
Χώρα προέλευσης: FYRoM
Ποσό χρηματοδότησης: 8.500 ευρώ

 


2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

6PM TRAFFIC
Σκηνοθεσία: Racula David
Παραγωγός: Tangaj Production
Χώρα προέλευσης: Ρουμανία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

COMING FROM DREAMS
Σκηνοθεσία: Klajd Papadhimitri
Παραγωγός: Eurofilm Company (Vladimir Prifti)
Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

CRISIS OF CONSCIOUSNESS
Σκηνοθεσία: Stefan Djordjevic
Παραγωγός: Andrijana Stojkovic
Χώρα προέλευσης: Σερβία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

THE POET
Σκηνοθεσία: Atina Laco
Παραγωγός: Atina Laco (Teo Film)
Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

SCAR (ΣΗΜΑΔΙ ΣΤΟ ΜΠΡΑΤΣΟ)
Σκηνοθεσία: Θάνος Ψυχογιός
Παραγωγός: Bad Crowd
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

TROPICAL DREAMS
Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Σουμέλη
Παραγωγός: The Coffee Films (Λούης Πατσιάς)
Χώρα προέλευσης: Κύπρος
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

THE YOUNG HUNTER
Σκηνοθεσία: Ντίνος Γρηγορίου
Παραγωγός: Μάριος Πετρώνδας
Χώρα προέλευσης: Κύπρος
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ


Επισημαίνεται επίσης ότι φέτος το SEE Cinema Network διευρύνθηκε με ακόμη δύο χώρες-μέλη. Πρόκειται για το Κόσοβο-UNMIK και το Μαυροβούνιο, καθώς η Γενική Συνέλευση του SEE Cinema Network ενέκρινε τα αιτήματα των Κέντρων Κινηματογράφου των χωρών αυτών, σχετικά με την ένταξή τους στο Δίκτυο.

Τη χορήγηση προεγκρίσεων χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων στο Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους, στο Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ, στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου - Development και στο Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με Μειοψηφική Συμμετοχή Έλληνα Συμπαραγωγού αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

 

Το συνολικό ποσό για το πρώτο πρόγραμμα ανέρχεται στα 345.000 €, για το δεύτερο στα 90.000 €, για το τρίτο στα 25.000 € και για το τέταρτο στα 120.000 €.

 

Επίσης, ανακοινώνονται τα σχέδια τα οποία έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης συνολικού ύψους 600.000 € από το Ταμείο Υποστήριξης Συμπαραγωγής Ελληνογαλλικών Κινηματογραφικών Έργων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC). Η συμμετοχή του ΕΚΚ είναι 200.000 € και του CNC 400.000 €.

 

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης σχεδίων κινηματογραφικών έργων από το ΕΚΚ και για τα πέντε προαναφερθέντα προγράμματα ανέρχεται στα 780.000 €.

 

Αναλυτικότερα:

 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

 

Εξετάστηκαν είκοσι εννέα (29) σχέδια ταινιών, κατατεθειμένα το χρονικό διάστημα από 1/8/2015 μέχρι 31/10/2016, εκ των οποίων προεγκρίθηκαν τα ακόλουθα είκοσι (20):

 

37 ΜΕΡΕΣ
Σενάριο: Νικολέτα Λεούση, Βαγγέλης Σέρφας
Σκηνοθεσία: Νικολέτα Λεούση
Παραγωγή: Marni Films
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

ΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Σενάριο: Φώτης Ζαμπετάκης
Σκηνοθεσία: Φώτης Ζαμπετάκης
Παραγωγή: -
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 17.000 €

 

ΑΛΟΓΟ
Σενάριο: Σπύρος Σκάνδαλος, Θωμάς Τσιφτελής
Σκηνοθεσία: Σπύρος Σκάνδαλος
Παραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 17.000 €

 

Ο ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ
Σενάριο: Αλέξανδρος Τσαντίλας
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Τσαντίλας
Παραγωγή: SOUL Productions
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 15.000 €

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
Σενάριο: Ζήσης Κοκκινίδης, Ίων Παπασπύρου
Σκηνοθεσία: Ζήσης Κοκκινίδης, Ίων Παπασπύρου
Παραγωγή: TOKOMBURU
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Σενάριο: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Παραγωγή: Κωνσταντίνος Δ. Αντωνόπουλος, Φανή Σκαρτούλη
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

ΜΟΛΥΝΣΗ
Σενάριο: Παύλος Σηφάκης
Σκηνοθεσία: Παύλος Σηφάκης
Παραγωγή: SOUL Productions
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

ΞΕΝΕ ΜΟΥ
Σενάριο: Γιάννης Ζαφείρης
Σκηνοθεσία: Γιάννης Ζαφείρης
Παραγωγή: Horme Pictures
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

Η ΠΑΓΙΔΑ
Σενάριο: Βασίλης Γουδέλης, Τάσος Γουδέλης
Σκηνοθεσία: Βασίλης Γουδέλης, Τάσος Γουδέλης
Παραγωγή: AUTOFOCUS
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 18.000 €

 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
Σενάριο: Γαλαξίας Σπανός
Σκηνοθεσία: Γαλαξίας Σπανός
Παραγωγή: WHOLEWAVE
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 17.000 €

 

ΡΟΥΖ
Σενάριο: Κωνσταντίνος Θεοδοσόπουλος
Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Θεοδοσόπουλος
Παραγωγή: Marni Films
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 15.000 €

 

Η ΣΙΓΗ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΟΤΑΝ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
Σενάριο: Βασίλης Κεκάτος
Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος
Παραγωγή: Blackbird Productions
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 17.000 €

 

ΣΚΥ
Σενάριο: Στέλλα Βογιατζάκη, Γιώργος Τελτζίδης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Τελτζίδης
Παραγωγή: -
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 10.000 €

 

ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
Σενάριο: Αναστασία Κρατίδη
Σκηνοθεσία: Αναστασία Κρατίδη
Παραγωγή: Αναστασία Κρατίδη
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΦΑΛΑΙΝΑΣ
Σενάριο: Άσπα Σιώκου
Σκηνοθεσία: Άσπα Σιώκου
Παραγωγή: Stene Film
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 17.000 €

 

ΧΑΝΣΕΛ - ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΔΙΧΩΣ ΟΝΟΜΑ
Σενάριο: Βίβιαν Παπαγεωργίου
Σκηνοθεσία: Βίβιαν Παπαγεωργίου
Παραγωγή: Marni Films
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

ΧΑΜΑΜ
Σενάριο: Βαρβάρα Δούκα
Σκηνοθεσία: Βαρβάρα Δούκα, Δημήτρης Δεληνικόλας
Παραγωγή: Βαρβάρα Δούκα, Δημήτρης Δεληνικόλας
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000 €

 

f
Σενάριο: Ευτυχία Ιωσηφίδου
Σκηνοθεσία: Ευτυχία Ιωσηφίδου
Παραγωγή: -
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 15.000 €

 

HAPPY MOMENTS
Σενάριο: Αλέξανδρος Ζαρμπής
Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ζαρμπής
Παραγωγή: PLAYGROUND
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 15.000 €

 

NOWHERE
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Παλάσκας
Σενάριο: Σωτήρης Παλάσκας
Παραγωγή: Homemade Films
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 12.000 €

 

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

 

Εξετάστηκαν τρία (3) σχέδια κατατεθειμένα το χρονικό διάστημα από 1/6/2016 μέχρι 30/9/2016, εκ των οποίων προεγκρίθηκαν τα δύο (2):

 

ΤΟ ΙΧΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Σενάριο: Διονυσία Κοπανά
Σκηνοθεσία: Διονυσία Κοπανά
Παραγωγή: Portolanos Films
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 50.000 €

 

LATIN NOIR
Σενάριο: Ανδρέας Αποστολίδης
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Αποστολίδης
Παραγωγή: Anemon Productions
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 40.000 €

 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ - DEVELOPMENT

 

Εξετάστηκαν δύο (2) σχέδια κατατεθειμένα το χρονικό διάστημα από 1/10/2016 μέχρι 31/1/2017, εκ των οποίων προεγκρίθηκαν και τα δύο (2):


12 ΜΕΡΟΝΥΚΤΑ
Σενάριο: Γιώργος Κτιστάκης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κτιστάκης
Παραγωγή: Γιώργος Κτιστάκης
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 12.500 €

 

GUEST
Σενάριο: Βασίλης Μαζωμένος, Κωνσταντίνος Τζαμιώτης
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαζωμένος
Παραγωγή: Horme pictures
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 12.500 €

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ EΛΛΗΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

 

Εξετάστηκαν τρία (3) σχέδια ταινιών, κατατεθειμένα το χρονικό διάστημα από 23/5/2017 μέχρι 16/10/2017, από τα οποία προεγκρίθηκαν και τα τρία (3):

 

SISTERS / ΑΔΕΛΦΕΣ
(συμπαραγωγή: Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα)
Σενάριο: Emin Alper
Σκηνοθεσία: Emin Alper
Έλληνας συμπαραγωγός: Horsefly Productions
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 40.000 €

 

ΚΑΛ-Α-ΖΑΡ
(συμπαραγωγή: Ολλανδία, Ελλάδα)
Σενάριο: Τζάνις Ραφαηλίδου
Σκηνοθεσία: Τζάνις Ραφαηλίδου
Έλληνας συμπαραγωγός: Heretic
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 40.000 €

 

ΜΕΛΤΕΜΙ
(συμπαραγωγή: Γαλλία, Ελλάδα)
Σενάριο: Βασίλης Δογάνης, Fadette Drouard
Σκηνοθεσία: Βασίλης Δογάνης
Έλληνας συμπαραγωγός: Blonde SA
Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 40.000 €

 


ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ EΡΓΩΝ ΕΚΚ - CNC

 

Η Επιτροπή αξιολόγησε συνολικά δεκαεπτά (17) σχέδια μεγάλου μήκους, δεκαπέντε (15) μυθοπλασίας και δύο (2) ντοκιμαντέρ. Από αυτά, τα δεκατρία (13) είναι με μειοψηφική συμμετοχή γάλλου παραγωγού και τα τέσσερα (4) με μειοψηφική συμμετοχή έλληνα παραγωγού.

 

Τελικώς η Επιτροπή ενέκρινε πέντε (5) σχέδια, τέσσερα (4) μυθοπλασίας και ένα (1) ντοκιμαντέρ. Από αυτά, τα τέσσερα (4) είναι με μειοψηφική συμμετοχή γάλλου παραγωγού και ένα (1) με μειοψηφική συμμετοχή έλληνα παραγωγού.

 

Τα σχέδια που εγκρίθηκαν είναι τα ακόλουθα:

 

ΑΓΙΑ ΕΜΥ
Σκηνοθεσία: Αρασέλη Λαιμού
Γάλλος παραγωγός: Mezzanine Films
Έλληνας παραγωγός: Studiobauhaus
Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 140.000 €
Επιχορήγηση CNC: 100.000 €
Επιχορήγηση ΕΚΚ: 40.000 €

 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ (ντοκιμαντέρ)
Σκηνοθεσία: Αλήθεια Αβράμις
Γάλλος παραγωγός: Mezzanine Films
Έλληνας παραγωγός: Heretic
Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 50.000 €
Επιχορήγηση CNC: 40.000 €
Επιχορήγηση ΕΚΚ: 10.000 €

 

ΜΕΛΤΕΜΙ
Σκηνοθεσία: Βασίλης Δογάνης
Γάλλος παραγωγός: Elzévir Films
Έλληνας παραγωγός: Blonde SA
Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 130.000 €
Επιχορήγηση CNC: 70.000 €
Επιχορήγηση ΕΚΚ: 60.000 €

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑ
Σκηνοθεσία: Αλέξης Αλεξίου
Γάλλος παραγωγός: Senorita Films
Έλληνας παραγωγός: View Master Films
Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 150.000 €
Επιχορήγηση CNC: 110.000 €
Επιχορήγηση ΕΚΚ: 40.000 €

 

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΥΠΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης
Γάλλος παραγωγός: EZ Films
Έλληνας παραγωγός: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.
Συνολικό ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 130.000 €
Επιχορήγηση CNC: 80.000 €
Επιχορήγηση ΕΚΚ: 50.000 €

 

Τα αναλυτικά κείμενα των αποφάσεων θα αναρτηθούν στη Διαύγεια - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συνήλθε στις 6 Νοεμβρίου του 2017, σε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να αποφασίσει, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος, για την αναπλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΚ, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του φορέα θα ασκεί ο Διευθυντής Ανάπτυξης του ΕΚΚ, κος Βασίλειος Κοσμόπουλος. H εν λόγω απόφαση υπερψηφίστηκε από τα 6 εκ των 7 μελών του ΔΣ (ένα μέλος ψήφισε «λευκό»). Ομόφωνα αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των διαδικασιών για τον σύμφωνα με τον νόμο διορισμό νέου Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ.

 

Το Δ.Σ. του ΕΚΚ δηλώνει ότι με την απόφαση αυτή εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΚΚ, διασφαλίζεται η επιτάχυνση των σημαντικών τομών που ήδη έχουν δρομολογηθεί, καθώς και η αδιατάρακτη ροή εργασιών που σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό του ΕΚΚ, την υποστήριξη της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.

 

Ως προς τις πρόσφατες εξελίξεις και την ανάκληση του διορισμού της μέχρι πρότινος Γ.Δ., κας Ηλέκτρας Βενάκη, το Δ.Σ. του ΕΚΚ δηλώνει τα εξής, επιφυλασσόμενο να επανέλθει με αναλυτικότερα στοιχεία:

Μέλη του Δ.Σ. δυστυχώς διαπίστωσαν ότι η Γ.Δ., παρά τη δηλωμένη πρόθεσή της και την προσφορά της, εμφανιζόταν απρόθυμη στο να προχωρήσουν πιο αποφασιστικά οι αναγκαίες τομές για ένα ουσιαστικό νέο ξεκίνημα στο ΕΚΚ. Πιο συγκεκριμένα, η Γ.Δ. παρέμεινε, όπως είχε επισημάνει και το προηγούμενο Δ.Σ., σε πρακτικές που οδηγούσαν σε τριβές εντός του ΕΚΚ και, εν τέλει, σε μία διαρκή ατμόσφαιρα αναταραχής, που επιτεινόταν από την επιλεκτική εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. και προβληματικές πρακτικές στην ενημέρωσή του πάνω σε κρίσιμα ζητήματα. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, 5 μέλη του Δ.Σ. (Δημήτρης Παπαιωάννου, Κωστής Καρπόζηλος, Σόλων Ξενόπουλος, Ελισάβετ Χρονοπούλου, και Αλέξανδρος Λογοθέτης), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους, επεσήμαναν στην Υπουργό Πολιτισμού τις συνεχιζόμενες αυτές δυσλειτουργίες, παρά τις παραινέσεις, επισημαίνοντας την αδυναμία συνεργασίας του Δ.Σ. με την κυρία Βενάκη, αδυναμία η οποία ναρκοθετούσε τη δυνατότητα του ΕΚΚ να ανταποκριθεί στους καταστατικούς σκοπούς του. Υπό την οπτική αυτή, τα εν λόγω μέλη κρίνουν ως απόλυτα θετική την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού.

 

Το Δ.Σ. του ΕΚΚ δηλώνει την ετοιμότητά του να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία, που θα αποτινάσσει τις συσσωρευμένες αδράνειες και αγκυλώσεις που έχουν κατά καιρούς ταλαιπωρήσει το ΕΚΚ και θα επιταχύνει τις διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των σκοπών του.

 


Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017

Για το Δ.Σ του ΕΚΚ,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δημήτρης Παπαϊωάννου

Τρία προγράμματα αφιερωμένα στο κινηματογραφικό έργο ελλήνων κινηματογραφιστών θα παρουσιαστούν στη φετινή διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Βίντερτουρ της Ελβετίας (Internationale Kurzfilmtage Winterthur), του μεγαλύτερου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της χώρας, το οποίο πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 12 Νοεμβρίου 2017.


Χώρα Εστίασης (Focus Country) του Φεστιβάλ: Ελλάδα


Η ελληνική κινηματογραφική σκηνή είναι πιο ζωντανή από ποτέ, αναφέρουν οι ελβετοί προγραμματιστές του ελληνικού αφιερώματος. Μια καινούρια γενιά νέων ταλαντούχων κινηματογραφιστών έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον με τις στιλιστικά ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους τους. Στο Φεστιβάλ παρουσιάζεται μια επιλογή πρόσφατων ελληνικών ταινιών μικρού μήκους και αυτός ο ποικίλος, σύγχρονος κινηματογράφος προβάλλεται σε αντιπαράθεση με τον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο της Δεκαετίας του ‘60.


Αναλυτικότερα, προβάλλονται τα ακόλουθα τρία προγράμματα:


Ελλάδα: Αποδομώντας την Πραγματικότητα

Casus Belli του Γιώργου Ζώη
Red Hulk της Ασημίνας Προέδρου
Οι Πρωθυπουργοί του Στέφανου Χαραμίδη
Προαύλιο της Ρηνιώς Δραγασάκη
Τα Φύκια στα Μαλλιά σου της Δάφνης Χαιρετάκη
Τrue Blue του Χάρη Ραφτογιάννη


Ελλάδα: Νέες Φωνές

Copa-Loca του Χρήστου Μασσαλά
Limbo της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη
Mια Χώρα για Δύο του Νεριτάν Ζιντζιρία
Αλεπού της Ζακλίν Λέντζου


Ελλάδα: Κινηματογραφώντας στη Δεκαετία του 1960: Αλλαγή και Καταπίεση

Τζίμης ο Τίγρης του Παντελή Βούλγαρη
100 Ώρες του Μάη των Δήμου Θέου και Φώτου Λαμπρινού
Ο Γιάννης και ο Δρόμος της Τώνιας Μαρκετάκη
Η Εκπομπή του Θεόδωρου Αγγελόπουλου


Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Copa-Loca του Χρήστου Μασσαλά.


Τα αφιερώματα διοργανώθηκαν από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Βίντερτουρ σε επιμέλεια των Stefan Staub και Κωνσταντίνου Τζούφλα, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ελβετία, το Ίδρυμα Ωνάση και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.


Το πλήρες πρόγραμμα του αφιερώματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ www.kurzfilmtage.ch/EN/Festival/Programme#Country_in_Focus_Greece


Στη συνέχεια, το πρόγραμμα «Ελλάδα: Νέες Φωνές» θα παρουσιαστεί στη Ζυρίχη, στον κινηματογράφο Xenix, στο πλαίσιο προγραμματισμένων κινηματογραφικών προβολών, αφιερωμένων στην Ελλάδα (www.xenix.ch/programm/november-2017)

 

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Eurimages, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYRoM), η Ελλάδα σημείωσε σημαντική επιτυχία, καθώς εγκρίθηκαν και τα τέσσερα (4) κινηματογραφικά έργα που είχαν υποβάλει αίτημα ενίσχυσης συμπαραγωγής.


Και τα τέσσερα αυτά σχέδια κινηματογραφικών έργων έχουν ήδη εγκριθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δύο στο Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων και δύο στο Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού.


Με την καταλυτική συμβολή δε του εθνικού μας εκπροσώπου στο Eurimages, κυρίου Τίμωνα Κουλμάση –ο οποίος διορίστηκε τον Ιανουάριο 2017, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΚ–, κατάφεραν να αναγνωριστούν, μέσα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, για την υψηλή τους ποιότητα και να επιβεβαιώσουν την απήχηση του ελληνικού σινεμά παγκοσμίως.

 

COE-logo Eurimage.jpg

 


Πρόκειται για τα ακόλουθα σχέδια κινηματογραφικών έργων:


“Digger”
Σκηνοθέτης: Γιώργος Γρηγοράκης
Έλληνας Παραγωγός: HaosFilm / Μαρία Χατζάκου (Major)
Ποσό χρηματοδότησης: 100.000 ευρώ


«Ράφτης» / “The Tailor”
Σκηνοθέτης: Sonia Kenterman
Έλληνας Παραγωγός: Blonde SA / Φένια Κοσοβίτσα (Major)
Ποσό χρηματοδότησης: 165.000 ευρώ


“The Sisters”
Σκηνοθέτης: Emin Alpers
Έλληνας Παραγωγός: Horsefly Production / Γιώργος Τσούργιαννης (Minor)
Ποσό χρηματοδότησης: 180.000 ευρώ


“The Father”
Σκηνοθέτης: Kristina Grozeva / Petar Valchanov
Έλληνας Παραγωγός: Graal SA / Ρένα Βουγιούκαλου (Minor)
Ποσό χρηματοδότησης: 75.000 ευρώ


Το ΕΚΚ συγχαίρει τους έλληνες παραγωγούς και δημιουργούς και τους εύχεται καλή επιτυχία.

 

Το Δ.Σ. του ΕΚΚ

Το When East Meets West (WEMW), το pitching forum που οργανώνουν το Friuli Venezia Giulia Audiovisual Fund (FVG Audiovisual Fund) και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τεργέστης (Trieste FF), φέτος, επικεντρώνεται στις σκανδιναβικές χώρες και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των χωρών.

 

Αυτές οι χώρες θα συμμετέχουν στο WEMW 2018, με ξεχωριστή εκπροσώπηση η κάθε μία, και η ελληνική αποστολή διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Θα αποτελείται από μια ομάδα 8 νέων ανερχόμενων καθώς και διακεκριμένων επαγγελματιών του κινηματογράφου, από την παραγωγή, τη διανομή και τις πωλήσεις.
Η ελληνική αποστολή θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις δράσεις του WEMW και να διασυνδεθεί με άλλους επαγγελματίες του χώρου. Για κάθε μέλος της, το ΕΚΚ θα καλύψει τρεις διανυκτερεύσεις, επαγγελματική διαπίστευση, η οποία θα του παρέχει πλήρη πρόσβαση στα προγράμματα του WEMW 2018, καθώς και το ποσό των 150 ευρώ για έξοδα ταξιδιού.

 

WEMW 2018 logo

 

Πού και πότε;
Το προσεχές WEMW θα πραγματοποιηθεί στην Τεργέστη της Ιταλίας, από τις 21 έως τις 23 Ιανουαρίου 2018.

 

Τι περιλαμβάνει το WEMW 2018;
Το co-production market για 20 διεθνή projects, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης παραγωγής (development) και αναζητούν συμπαραγωγούς σε σκανδιναβικές χώρες, χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή στην Ιταλία. Θα λάβουν χώρα επίσης ένα work in progress για ντοκιμαντέρ, ένα εργαστήρι για ταινίες οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία του μοντάζ, καθώς και ένα βασικό πρόγραμμα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών, αφιερωμένο στις διαδικασίες συμπαραγωγής που επικρατούν στις χώρες οι οποίες αποτελούν το επίκεντρο του WEMW 2018.

 

Ποια οφέλη προκύπτουν;
Το WEMW θα φέρει κοντά περισσότερους από 400 επαγγελματίες του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται 70 επιμελητές προγραμμάτων Φεστιβάλ, υπεύθυνοι marketing και πωλήσεων και 150 παραγωγοί, από περισσότερες από 35 χώρες. Οι πολλαπλές δυνατότητες δικτύωσης και εύρεσης συνεταίρων, μέσα σε μια εξαιρετικά φιλική ατμόσφαιρα, θα προσφέρει στους επαγγελματίες του κινηματογράφου από την Ελλάδα την ευκαιρία να εντοπίσουν πιθανούς συνεργάτες στους τομείς της συμπαραγωγής, της χρηματοδότησης, της διανομής και των πωλήσεων.

 

Πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στην ελληνική αποστολή;
Προκειμένου να είστε ένα από τα 8 άτομα που θα λάβουν μέρος στην ελληνική αποστολή, παρακαλούμε να στείλετε ένα πλήρες βιογραφικό και μια επιστολή ενδιαφέροντος, στα αγγλικά, στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με την ένδειξη στο θέμα του email: «Παρουσία στο WEMW 2018».

 

Προθεσμία
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την 1η Νοεμβρίου 2017. Το ΕΚΚ, σε συνεργασία με το WEMW, θα προχωρήσει στην επιλογή των 8 επαγγελματιών και θα ενημερώσει σχετικά τους επιτυχόντες μέσω email.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το WEMW, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wemw.it ή στείλτε email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το επετειακό 40ό Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας ολοκληρώθηκε και το ΕΚΚ έδωσε το «παρών», τόσο με τις 6 ταινίες που συμμετείχαν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα και τις οποίες έχει υποστηρίξει, όσο και με χρηματικά έπαθλα, τα οποία έχουν ως κύριο στόχο να ενισχύσουν νέους δημιουργούς.


Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το ΕΚΚ απένειμε ισότιμα σε 4 ταινίες το Βραβείο Κίνητρο, χρηματικού ποσού ύψους 2.000 € το καθένα, ως ενίσχυση για την πραγματοποίηση του επόμενου έργου των δημιουργών τους:


«Καληνύχτα» του Θάνου Κερμίτση
“Mαneki Neko” του Μανώλη Μαυρή
«Ουρανία» της Δέσποινας Κούρτη
«Στάση» της Μαύρας Πεπονή


Επίσης, το ΕΚΚ απένειμε το βραβείο “Pitching Lab” στον Omer Capoglu για το project από την Τουρκία “Who shall we kill tonight?” (2.000 €), για την πρωτοτυπία και ευαισθησία του θέματος, αλλά επίσης με την ελπίδα ότι συμβάλλει παράλληλα στη συνεργασία νέων δημιουργών μεταξύ γειτονικών χωρών.


Επιπλέον, το ΕΚΚ συνόδευσε με χρηματικά έπαθλα τα ακόλουθα βραβεία:


-Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης» για την καλύτερη ταινία της κατηγορίας «Έλληνες του Κόσμου»: “Testing Greta” της Άμπι Λούκας (1.000 €)
-Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την καλύτερη γυναικεία σκηνοθετική παρουσία: «Ουρανία» της Δέσποινας Κούρτη (1.500 €)


To Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης», απονεμήθηκε στην ταινία «Προετοιμασία» σε σκηνοθεσία της Σοφίας Γεωργοβασίλη. Το έργο έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ, όπως και η ταινία του Χάρη Σταθόπουλου, «Το Εισιτήριο», το οποίο κέρδισε την Τιμητική Διάκριση Ήχου για τον Βαγγέλη Ζέλκα, καθώς και το Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας.

 

ISFFDrama2017 afisa1


Στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, από την Ελλάδα διακρίθηκε το «Φράγμα» του Γιώργου Τελτζίδη (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νότιoανατολικής Ευρώπης), ενώ για την Κύπρο απέσπασε Εύφημο Μνεία «Η ασήμαντη ζωή της Ελένης Παυλή» του Μιχάλη Χαπέσιη.

Παραθέτουμε το επίσημο δελτίο τύπου του EUFCN σχετικά με το Βραβείο European Film Location Award

 

11 θαυμάσιες τοποθεσίες (locations) θα συναγωνιστούν για το βραβείο European Location Award, το οποίο θεσπίστηκε από το Filming Europe, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Film Commissions (EUFCN), σε συνεργασία με το Cineuropa.

 

Η τελική λίστα (shortlist) των καλύτερων ευρωπαϊκών locations προέκυψε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων σε δύο στάδια: πρώτον, το Film Commission κάθε χώρας, το οποίο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Film Commissions (EUFCN) επέλεξε και πρότεινε ένα location (μια συγκεκριμένη τοποθεσία στην οποία γυρίστηκε κινηματογραφική ή τηλεοπτική ταινία). Η πρόταση της Ελλάδας από το Hellenic Film Commission (μέλος του EUFCN) του EKK, ήταν η Αντίπαρος και το “Suntan” του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου (φωτό), η οποία και συγκαταλέγεται πλέον στους φιναλίστ. Έπειτα, μία ομάδα ειδικών και κριτικών κινηματογράφου του Cineuropa, επέλεξαν την τελική λίστα των υποψηφιοτήτων.


Πόλεις, φρούρια, νησιά, ιστορικές και αρχαιολογικές τοποθεσίες, εντυπωσιακά οροπέδια: τα τοπία της υπέροχης ηπείρου της Ευρώπης αφηγήθηκαν τις ιστορίες τους σε ένδεκα από τα ωραιότερα ευρωπαϊκά locations, τα οποία φιλοξένησαν γνωστές και αγαπημένες ταινίες και σειρές, τα τελευταία δέκα χρόνια, και τα οποία θα συναγωνιστούν τώρα για τον τίτλο του «Καλύτερου Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Location της Δεκαετίας» (“Best European Film Location of the Decade”).
Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να εκλέξουν τον νικητή, επιλέγοντας και ψηφίζοντας το καλύτερο ευρωπαϊκό κινηματογραφικό location.


Από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου 2017, όλοι μπορούν να επισκεφθούν την πανευρωπαϊκή τετράγλωσση πλατφόρμα Cineuropa - www.cineuropa.org και να ψηφίσουν, συμπληρώνοντας την online φόρμα (http://cineuropa.org/fela.aspx?t=index&l=en)


Πέρα από την ευχαρίστηση να βοηθήσουν το μέρος που αγαπούν να κερδίσει τον τίτλο του «Καλύτερου Ευρωπαϊκού Κινηματογραφικού Location της Δεκαετίας», οι ψηφοφόροι μπορούν επίσης να διεκδικήσουν τριήμερη διαμονή για δύο άτομα, στην τοποθεσία που θα κερδίσει το βραβείο. Ο νικητής θα επιλεγεί με κλήρωση, μεταξύ αυτών που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία, από το EUFCN και το Cineuropa.


Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 7 Νοεμβρίου 2017, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της τελετής το Filming Europe - EUFCN θα ανακοινώσει τόσο τη νικήτρια τοποθεσία όσο και τον ψηφοφόρο που θα κερδίσει το έπαθλο της διαμονής.


Το European Film Location Award αποτελεί ένα project το οποίο πραγματοποιείται από το Filming Europe - the European Film Commissions Network (EUFCN), το οποίο αποτελείται από 90 Film Commissions - μέλη, προερχόμενα από 30 ευρωπαϊκές χώρες, και αποστολή του είναι η προβολή των ευρωπαϊκών locations ως τόπων πραγματοποίησης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών. Η απονομή του βραβείου αποτελεί μέρος του εορτασμού της 10ης Επετείου του Δικτύου.

 

Suntan Antiparos 4

 

 

Suntan Antiparos 3

 

 

Suntan Antiparos 2

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.filmingeurope.com και www.cineuropa.org