Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει ότι η προθεσμία  για την υποβολή αιτήσεων με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του ΕΚΚ, σύμφωνα με τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, λήγει την ώρα 15:00, την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ' όψιν: α) τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α' 219) και (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) και β) την υπ’ αριθμ. 1530/22.2.2022 απόφασή του με την οποία κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία επιλογής που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 527/19-1-2022 Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απευθύνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1531/01.03.2022 απόφασή του, κατόπιν της οικειοθελούς αποχώρησης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, για το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών.

Η θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και έχει κατά νόμον τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 3905/2010). Εν προκειμένω, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διοριστεί για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, ήτοι η θητεία του θα λήξει την 3.5.2023, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 

Α. Προσόντα

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, με σπουδές συναφείς με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021), οι σπουδές τους θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα ή τον τομέα διαχείρισης πολιτισμού ή τον τομέα επικοινωνίας ή τον τομέα διεθνών σχέσεων.

Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

1.         Η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2.      Η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς φορείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση ενός κινηματογραφικού έργου.

3.         Η εμπειρία διεθνών συμπαραγωγών.

4.         Λοιποί τίτλοι σπουδών.

5.         Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

6.         Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

 

Β. Καθήκοντα

 

Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. και μετακινείται εκτός έδρας σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission) της οποίας προΐσταται. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., από το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται της προώθησης και προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό ως κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων.

(β) Εισηγείται την ενίσχυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

(γ) Προωθεί τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται, σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.

(δ) Συνεργάζεται με ημεδαπούς φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών,

(ε) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων του Ε.Κ.Κ.

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

1.         Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2.         Η   ιδιότητα   του   Διευθυντή   Διεθνών   Οπτικοακουστικών   Παραγωγών   είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3.         Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4.         Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του και την ακυρότητα της σύμβασης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021).

 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:

(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη διευρυμένου δικτύου επαφών στο εξωτερικό. Με το βιογραφικό σημείωμα συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, ήτοι, ενδεικτικά τίτλοι σπουδών, αντίγραφα συμβάσεων, συστατικές επιστολές κλπ.

(β) Από έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία

 

1.         Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 15ης ημέρας από τη έναρξή της. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα- Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

2.         Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση του.

3.         Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

 

Μάρκος Χολέβας

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) ανακοινώνει τη λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services στην Β περίοδο καταθέσεων (με καταληκτικές ημερομηνίες 30/11, 31/12 και 31/01) των επιμέρους προγραμμάτων.
Για τις ανάγκες των αξιολογήσεων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, συγκροτήθηκε, όπως και στην προηγούμενη περίοδο, μια ομάδα από αναγνώστες (readers), οι οποίοι υπογράφουν με το ΕΚΚ σύμβαση παροχής υπηρεσιών διάρκειας μέχρι 31/05/22, στην οποία θα περιγράφονται τα ασυμβίβαστα και οι αναλυτικοί όροι. 
Κάθε πρόταση θα εξετάζεται από τρεις αναγνώστες και ο κάθε αναγνώστης δε θα γνωρίζει ποιοι άλλοι δύο αξιολογούν το ίδιο σχέδιο με αυτόν. Τα ονόματα των τριών αναγνωστών κάθε σχεδίου δεν θα είναι κοινοποιήσιμα στους υποψήφιους, ώστε να ενισχυθεί το αμερόληπτο και αδιάβλητο της διαδικασίας και να μπορούν οι αναγνώστες να κάνουν την αξιολόγηση τους απρόσκοπτα και χωρίς παρεμβάσεις. Ειδικά για το πρόγραμμα MICRO BUDGET συστήνεται τριμελής επιτροπή, όπως ορίζεται από τον κανονισμό, τα μέλη της οποίας προέρχονται από την ίδια δεξαμενή αναγνωστών. 
Οι αναγνώστες θα εξετάζουν και θα αξιολογούν τους φακέλους υποψηφιότητας των σχεδίων με βάση τα βαθμολογικά κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα στον κανονισμό. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δύναται να αναθέτει στους αναγνώστες προτάσεις από διαφορετικά προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ασυμβίβαστα που ορίζει η σύμβασή τους. Η ανάγνωση και αξιολόγηση των φακέλων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΚΚ e-services. Συμπληρωματικά της βαθμολόγησης των κριτηρίων οι αναγνώστες θα υποβάλουν για κάθε πρόταση και το σκεπτικό της γνωμοδότησής τους. Οι αξιολογήσεις έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα και ο μέσος όρος της βαθμολογίας κάθε σχεδίου συνυπολογίζεται για την τελική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός για κάθε πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά 40 βαθμών και άνω (στην κλίμακα των 100) ανάμεσα στις βαθμολογίες που έχει λάβει ένα σχέδιο από τουλάχιστον δύο από τους τρεις αναγνώστες, το σχέδιο θα ανατίθεται για αξιολόγηση και σε τέταρτο αναγνώστη και ο τελικός μέσος όρος του σχεδίου θα προκύπτει υπολογίζοντας τις αξιολογήσεις των τριών αναγνωστών με την πλησιέστερη βαθμολογία. 
Η δεξαμενή αναγνωστών περιλαμβάνει επαγγελματίες αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού κύρους με μεγάλη εμπειρία, υποσχόμενους νέους δημιουργούς, προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών και άτομα ενημερωμένα για τις τρέχουσες κινηματογραφικές συνθήκες και τάσεις. Η παρακάτω λίστα αναγνωστών και μελών επιτροπής δύναται να συμπληρωθεί ή ανανεωθεί εάν κριθεί απαραίτητο για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.
 
1.ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
3.ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  
4.ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ 
5.ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
6.ΠΗΓΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
7.ΡΗΝΙΩ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ  
8.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
9.ΕΥΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  
10.ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ
11.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗ 
12.ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΖΕΜΟΥΝΤ ΣΑΝΙΔΗΣ  
13.ΒΑΛΕΡΥ ΚΟΝΤΑΚΟΥ
14.ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΔΗ 
15.ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΕΓΑΚΗ 
16.ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣ 
17.ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΥΡΗΣ  
18.ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
19.ΒΙΚΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
20.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
21.ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ 
22.ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΣ 
23.ΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ  
24.ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ 
25.ΕΛΙΝΑ ΨΥΚΟΥ 
 
 
Όσον αφορά το πρόγραμμα MICRO BUDGET, τα μέλη της επιτροπής θα εξετάσουν ξεχωριστά κάθε πρόταση και στη συνέχεια, θα συνεδριάσουν για να καταλήξουν ομόφωνα για κάθε σχέδιο, σε μία κοινή βαθμολόγηση των κριτηρίων που ορίζει ο κανονισμός. Έπειτα, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής λαμβάνοντας υπόψιν τα σχόλια και την βαθμολογία της επιτροπής καθώς και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, θα εισηγηθεί την τελική λίστα των ταινιών που εγκρίνονται για επιδότηση.
Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος MICRO BUDGET είναι τα παρακάτω (αλφαβητικά):
 
-ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΣΗΣ 
-ΒΑΛΕΡΥ ΚΟΝΤΑΚΟΥ
-ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ 
 
 
Κάθε μέλος επιτροπής ή αναγνώστης δεσμεύεται με την υπογραφή σύμβασης ότι θα τηρήσει τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα και θα απέχει από την αξιολόγηση πρότασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- όταν του ανατίθεται προς αξιολόγηση πρόταση που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο προγράμματος, στο οποίο συμμετέχει και ο ίδιος με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε έχει υποβάλει πρόταση είτε έχει πάρει προέγκριση ή οριστική έγκριση, ή το ιδιωτικό συμφωνητικό χρηματοδότησης που έχει υπογράψει με το ΕΚΚ είναι σε εξέλιξη.
- όταν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους υποψηφίους που αξιολογεί.
- όταν συνδέεται η αξιολόγηση της υποψήφιας πρότασης με ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος.

Με την υπ’ αριθμόν 1311/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των κ.κ Λεωνίδα Βαρδαρού, Δημητρίου Βόρρη, Γεωργίου Κεραμιδιώτη κατά του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου,  αναφορικά με τις εγκρίσεις και προεγκρίσεις κινηματογραφικών σχεδίων και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε με τους Αναγνώστες – Αξιολογητές.

Η ταινία μικρού μήκους «Το βανκούβερ» της Αρτέμιδος Αναστασιάδου, συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τιμήθηκε με Ειδική Μνεία στο διαγωνιστικό τμήμα Generation Kplus της 72ης Berilnale. H διάκριση αυτή επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη δυναμική της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και των δημιουργών της, που εγγυώνται το μέλλον της κινηματογραφίας μας.
Το ΕKK συγχαίρει τη δημιουργό και τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας αυτής.

Με σύνθημα τη φράση «Είμαστε ο έρωτας» και μ’ ένα σχετικό τρέιλερ για αυτή, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου (ΕΑΚ) ανακοίνωσε σήμερα 92 ταινίες οι οποίες κατατέθηκαν ως συμμετοχές στη 13η διοργάνωση των βραβείων ΙΡΙΣ. Συγκεκριμένα: 20 μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, 15 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, 4 μεγάλου μήκους ελληνικής μειοψηφικής συμπαραγωγής, 31 μικρού μήκους μυθοπλασίας, 11 μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, 11 μικρού μήκους animation. Στη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφιοτήτων συμμετέχουν επίσης 22 σπουδαστικές ταινίες μικρού μήκους, ανεβάζοντας τον αριθμό των συμμετοχών σε 114. Για τις 12 υποψήφιες ταινίες για το σπουδαστικό βραβείο θα αποφασίσει 10μελής επιτροπή. Τις υποψηφιότητες για τα υπόλοιπα βραβεία θα τις αποφασίσουν τα μέλη της ΕΑΚ με σχετική ψηφοφορία. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει σύντομα.

Δείτε ΕΔΩ τον κατάλογο των 92 ταινιών

Η Μίκα Κουτσιλαίου υπήρξε διαπρεπής δικηγόρος με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση. Έδωσε καθημερινές μάχες για την ισότητα των φύλων και τη συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας∙ συνέβαλε επίσης στον σχεδιασμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη δεκαετία του ’80. Την ίδια εποχή, ως νομική σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνέδραμε αποφασιστικά στην προσπάθειά του να αναδιοργανωθεί και ν’ ανταποκριθεί στον ρόλο του.
Το ΕΚΚ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους της.
 
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει η πανδημία στον προγραμματισμό των κινηματογραφικών φεστιβάλ και των κινηματογραφικών αιθουσών, τροποποίησε τις προθεσμίες κατάθεσης αιτημάτων στα προγράμματα της Hellas Film για την ενίσχυση, προώθηση και διανομή κινηματογραφικού έργου. Συγκεκριμένα:
•Για την προώθηση κινηματογραφικού έργου, η προθεσμία αλλάζει από ένα (1) μήνα, που ορίζει το πρόγραμμα, σε τρεις (3) εβδομάδες πριν από την έναρξη του φεστιβάλ στο οποίο θα συμμετάσχει η ταινία.
•Για την ενίσχυση της διανομής κινηματογραφικού έργου, η προθεσμία αλλάζει από δύο (2) μήνες, που ορίζει το πρόγραμμα, σε ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία εξόδου του έργου σε κινηματογραφική αίθουσα.
Οι τροποποιήσεις αυτές ισχύουν για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) λαμβάνοντας υπόψη τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι εγκρίσεις και οι προεγκρίσεις πραγματοποιούνται σε κάθε περίοδο με βάση τις οικονομικές δυνατότητες και τον αριθμό των προτάσεων που έχουν υποβληθεί, αποφάσισε να προεγκρίνει στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΗ ΤΑΙΝΙΑ - Παραγωγή τη χρηματοδότηση επτά (7) προτάσεων, από τις οποίες οι τέσσερις (4) αφορούν σχέδια μυθοπλασίας και οι τρεις (3) σχέδια ντοκιμαντέρ, συνολικού ύψους 730.000 €.
Στο Πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΟ - Παραγωγή, αποφάσισε επίσης την προέγκριση δεκατριών (13) προτάσεων, από τις οποίες οι εννέα (9) αφορούν σχέδια μυθοπλασίας και οι τέσσερις (4) σχέδια ντοκιμαντέρ, συνολικού ύψους 1.810.000 €.
Συνολικά, δύο από τις προτάσεις αφορούν σε σχέδια animation και τρεις από τις προτάσεις έχουν θεματική για παιδικό ή εφηβικό κοινό.
Από τη διαδικασία, έχει διαφανεί για άλλη μια φορά η ανάγκη αύξησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΕΚΚ προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κινηματογραφίας.
Το συνολικό ποσό των προεγκρίσεων ανέρχεται στο ύψος των 2.540.000€ και είναι υψηλότερο από το ποσό των προεγκρίσεων που στο παρελθόν προβλέπονταν σε ετήσια βάση.
Με βάση όλα τα παραπάνω οι προεγκρίσεις επικυρώθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΚ και βασίστηκαν στην προσπάθεια να υπάρξει μια ισόρροπη σχέση μεταξύ του ύψους των προεγκρίσεων και του αριθμού των σχεδίων που αξιολογήθηκαν σε σχέση με τις δεδομένες οικονομικές συνθήκες.
 
Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις προεγκρίσεις
 
 
Η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνοιξε ένα γόνιμο διάλογο γύρω απ’ όλα τα σημερινά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον κινηματογράφο και το οπτικοακουστικό στην Ευρώπη, μιας κι αυτά βρίσκονται πολύ ψηλά στην προεδρική ατζέντα της. Στις 25 Ιανουαρίου, πριν καν παρέλθει ο πρώτος μήνας της Γαλλικής Προεδρίας, το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου (CNC) και το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας διοργάνωσαν ημερίδα στην οποία έθεσαν ως ζητούμενα την κοινή προσέγγιση που θα ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο, αλλά και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, που θα εγγυώνται το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνοχή της. Στην ημερίδα αυτή, την οποία χαιρέτησε η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας Roselyne Bachelot-Narquin, αισθητή ήταν η παρουσία της Ελλάδας: ο υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού  Νικόλας Γιατρομανωλάκης συνέδραμε στη συζήτηση που αναπτύχθηκε, ενώ το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κλήθηκε να συμμετάσχει ως παρατηρητής. 
Οι Γάλλοι φέρονται αποφασισμένοι να προωθήσουν άμεσα μια νέα πολιτική απέναντι στους Αμερικανούς και στις πλατφόρμες τύπου Netflix, πιο σύνθετη και πιο παραγωγική από τα τείχη του προστατευτισμού, αναδεικνύοντας ως συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης στο μέτωπο αυτό τη δημιουργικότητα και την πολιτισμική ποικιλομορφία της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας της. 
 
Οι δύο πυλώνες του οπτικοακουστικού μέλλοντος της Ευρώπης
 
Η πανδημία επέβαλε άρδην αλλαγές που ήδη είχαν φανεί στον ορίζοντα της παγκόσμιας διανομής λόγω της ψηφιακής επανάστασης. Στις νέες αυτές συνθήκες η προστασία του ευρωπαϊκού έργου απαιτεί πολιτικές που θα το επαναπροσδιορίζουν, ενισχύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, αλλά και την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, η αναγκαία προσαρμογή της ευρύτερης οικονομίας στην πράσινη ανάπτυξη αναδύεται δειλά ως μια νέα κατάσταση ικανή να επηρεάσει την ευρωπαϊκή κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία.
Ο Πρόεδρος του CNC  Dominique Boutonnat, συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της ημερίδας, αναφέρθηκε σε δύο πυλώνες που στηρίζουν το κινηματογραφικό και ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Ο πρώτος αφορά τις πολιτιστικές, αλλά και τις περιουσιακές αξίες (από τις έτοιμες ταινίες και τα οπτικοακουστικά έργα, μέχρι τις υποδομές της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας). Ο δεύτερος πυλώνας σχετίζεται με τον επαναπροσδιορισμό του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου ως προς τη σχέση εθνικότητας και  πηγής χρηματοδότησης.
Στην εποχή των ψηφιακών πλατφορμών και της τεχνολογικής έκρηξης η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει επιθετικά κι όχι αμυντικά μέτρα, να επενδύσει στην καινοτομία, αλλά και στα νέα ταλέντα και να δημιουργήσει κίνητρα για την εισροή ιδιωτικής χρηματοδότησης στα κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά έργα της. Επίσης πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η διάδοση των έργων αυτών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς, μεταφράζοντάς τα σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, καλείται η Ευρώπη να ενισχύσει την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο κύριος Boutonnat επεσήμανε τέλος την ανάγκη ανάπτυξης νέου κοινού και μέσα από την αποκατάσταση και ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η οποία πρέπει να προβάλλεται σε κινηματογραφικές αίθουσες και όχι κατευθείαν σε ψηφιακές πλατφόρμες.
 
Η Ελλάδα στον χάρτη
 
Ο Έλληνας υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης ανάμεσα σε άλλα αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό κινηματογραφικό χάρτη υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει για αυτή η αναθεωρημένη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Αναφέρθηκε επίσης στην κινητικότητα που παρατηρείται στη χώρα μας στον τομέα της προσέλκυσης ξένων παραγωγών για να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στη χώρα μας, αλλά και στη σημασία του να γυρίζονται ελληνικές ταινίες. Η επένδυση στους ανθρώπινους πόρους μέσω της επιμόρφωσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της  Ελλάδας για την ανταγωνιστικότητα  της κινηματογραφικής παραγωγικής της βάσης. 
Για την πρωτοβουλία αυτή της Γαλλικής Προεδρίας που αποσκοπεί στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον κινηματογράφο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ Μάρκος Χολέβας δηλώνει: «Το ΕΚΚ επιδιώκει την ενδυνάμωση της παρουσίας του, ως ομότιμος εταίρος κατά τα πρότυπα των άλλων εθνικών κέντρων κινηματογράφου, στην αναμόρφωση της πολιτικής που επιχειρείται, έχοντας ως  γνώμονα την ανάγκη η ελληνική Πολιτεία να δώσει τα αντίστοιχα θεσμικά και οικονομικά εργαλεία που απαιτούνται για ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας σε αυτό δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, σταθερή θέση του είναι η διεύρυνση της συνεργασίας με τις υπόλοιπες εθνικές κινηματογραφίες στο πλαίσιο των συμπαραγωγών, αλλά και της κυκλοφορίας των έργων, αξιοποιώντας και τους παραδοσιακούς δεσμούς με χώρες όπως η Γαλλία».   
 
Ανακοινώθηκαν σήμερα οι ταινίες μεγάλου μήκους που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα της 72ης Berlinale διεκδικώντας βραβεία. 
Στο Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Encounters θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία «Η πόλη και η πόλη» των Χρήστου Πάσσαλη Σύλλα Τζουμέρκα εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη σημαντική φεστιβαλική διοργάνωση του Βερολίνου. To κινηματογραφικό αυτό έργο κινείται στο μεταίχμιο μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ αντλώντας τη θεματική του από τη σύγχρονη ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. H Berlinale μέσα από το πρόγραμμα Encounters αποσκοπεί στην ανάδειξη δημιουργών με ανήσυχο βλέμμα και καλλιτεχνικό ρίσκο. 
Η ελληνική παρουσία  στο Φεστιβάλ θα γίνει επίσης αισθητή χάρη σε δύο ταινίες μικρού μήκους, τη συμμετοχή των οποίων είχε ήδη ανακοινωθεί: «Το Βανκούβερ» της Αρτέμιδος Αναστασιάδου, συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, και «Αναμνήσεις μιας εφηβικής καταιγίδας» της Σοφίας Γεωργοβασίλη. Και τα δύο αυτά έργα διεκδικούν βραβεία. 
Το ΕΚΚ, το οποίο υποστηρίζει και τις τρεις αυτές ταινίες μέσω της Hellas Film, εύχεται καλή επιτυχία.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5/19.10.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβάσεων και Προμηθειών και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1526/30.12.2021απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.:

 

Α) ανακοινώνεται ο Πίνακας Επιτυχόντων για τη θέση: 1.6 («Διαχειριστής ιστοσελίδας – επικοινωνία με τα σχολεία»), σύμφωνα με την Πρόσκληση 1/2021 (30/7/2021) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.6

Διαχειριστής ιστοσελίδας –
επικοινωνία με τα σχολεία

Ευαγγελία Θεμελή

 

Β) δεν βρέθηκαν υποψήφιοι που να πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις «Διαχειριστής ιστοσελίδας – επικοινωνία με τα σχολεία» (Κωδ.: 1.5 & 1.7), όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Κινηματογράφο στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5074743, η διαδικασία θα επαναληφθεί για τις θέσεις αυτές.

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.