Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εξέδωσε στις 31.03.2021 λεπτομερείς οδηγίες για ασφαλή διεξαγωγή εργασιών προετοιμασίας οπτικοακουστικών παραγωγών. Οι οδηγίες αυτές αφορούν το σύνολο της επικράτειας μέχρι την επικαιροποίησή τους.Πατήστε εδώ για το σχετικό αναλυτικό έγγραφο και για το παράρτημα με το πρότυπο της φόρμας αδειοδότησης.Αναφορικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για ασφαλή διεξαγωγή γυρισμάτων – ηχογραφήσεων ισχύει ό,τι ορίζουν οι επικαιροποιημένες οδηγίες του ΥΠΠΟΑ .Πατήστε εδώ για το σχετικό έγγραφο και τη φόρμα αδειοδότησης.

Το Ε.Κ.Κ., αναγνωρίζοντας τις οικονομικές επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση των γυρισμάτων στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19, δημιουργεί ένα Πρόγραμμα κάλυψης των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που τα συνοδεύει.

Το Πρόγραμμα αφορά στα γυρίσματα των ελληνικών ταινιών που χρηματοδοτεί το Ε.Κ.Κ. σε όλα τα Προγράμματα του Χρηματοδοτικού Κανονισμού του, ασχέτως είδους (μυθοπλασία ντοκιμαντέρ, μικρού μεγάλου μήκους) και οι προϋπολογισμοί τους είχαν συνταχθεί πριν την εμφάνιση της πανδημίας του Covid-19 και επομένως οι επιπλέον δαπάνες για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου δεν είχαν προϋπολογιστεί.

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι παραγωγοί που χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Κ. για παραγωγές ταινιών, μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, των οποίων τα γυρισμάτων πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1/2/2020-31/12/2020 και για τα οποία διενεργήθηκαν επιπλέον δαπάνες για την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου που δεν είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό τους. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται έως 12.000 € για ταινίες μεγάλου μήκους και έως 3.000 € για ταινίες μικρού μήκους. Το Πρόγραμμα καλύπτει μέχρι το 100% των επιλέξιμων δαπανών, με την προϋπόθεση ότι μέρος τους ή το σύνολό τους δεν έχουν καλυφθεί ή δεν θα καλυφθούν από άλλο Φορέα ή Οργανισμό. Σε περίπτωση που έχει καλυφθεί ή θα καλυφθεί ποσοστό τους, θα καταβάλλεται το υπόλοιπο και μέχρι το ανώτατο όριο του Προγράμματος. Η ενίσχυση θα καταβάλλεται απολογιστικά, με την προσκόμιση των σχετικών νομίμων παραστατικών που θα κατατίθενται ταυτόχρονα με τον οικονομικό απολογισμό της ταινίας, όπως αυτός προβλέπεται από τον Κανονισμό Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ.  

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να προσκομισθούν νόμιμα παραστατικά που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες.
  • Από τα όρντινο και τις μισθοδοτικές καταστάσεις να προκύπτουν οι ημέρες γυρισμάτων και τα άτομα που απασχολήθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
  • Στον απολογισμό δαπανών προς το Ε.Κ.Κ. να μην έχουν συμπεριληφθεί δαπάνες, των οποίων η κάλυψη ζητείται μέσω του παρόντος Προγράμματος.

Κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα:

Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός οφείλει να καταθέσει μαζί με τον απολογισμό της χρηματοδοτούμενης από το Ε.Κ.Κ. ταινίας, αίτηση υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας τα εξής:

  • Λίστα που να περιλαμβάνει όλες τις πραγματοποιηθείσες επιλέξιμες δαπάνες. Στην περίπτωση που πρόκειται για κατηγορία επιπλέον δαπανών, στη λίστα θα αναγράφεται η προβλεπόμενη στον προϋπολογισμό αντίστοιχη δαπάνη και χωριστά το επιπλέον κόστος, όπως αυτό προκύπτει από τα νόμιμα παραστατικά.
  • Φάκελο με όλα τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν τις δαπάνες που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα λίστα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι οι αιτούμενες προς κάλυψη δαπάνες, όπως προκύπτουν από τα κατατεθειμένα νόμιμα παραστατικά, δεν έχουν ή δεν θα επιδοτηθούν ή επιχορηγηθούν από άλλο Φορέα ή Οργανισμό. Σε περίπτωση που μέρος τους έχει ή θα επιδοτηθεί ή επιχορηγηθεί, να αναφέρεται το ύψος αυτής (της επιδότησης/επιχορήγησης), ώστε το Ε.Κ.Κ. να καλύψει τη διαφορά έως το 100% του καταβληθέντος από τον παραγωγό ποσού. Στην προαναφερθείσα λίστα δαπανών θα εγγράφεται το ποσοστό της δαπάνης που καλύφθηκε και το αιτούμενο υπόλοιπο ποσό προς κάλυψη από το Ε.Κ.Κ.

Επιλέξιμές Δαπάνες:

COVIDTESTS (PCR και RAPID)

ΜΑΣΚΕΣ (κάθε είδους)

ΓΑΝΤΙΑ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ (κάθε είδους)

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ (γυρισμάτων και βοηθητικών) – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΝ / ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (διαμόρφωση χώρων, πρόσθετος εξοπλισμός, ατομικά make-upkits)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ CATERING (χρέωση για ατομικά boxes)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΔΥ (μέγιστος αριθμός επιβατών ανά βαν -7θέσια και 9θέσια , ΙΧ, ταξί και ιδιωτικά λεωφορεία)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ* ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ COVID (μισθοδοσία)

Στις επιλέξιμες δαπάνες ο όρος «ΕΠΙΠΛΕΟΝ*» αφορά στο κόστος που προκύπτει σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών που ενώ είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, το ύψος τους έχει αυξηθεί λόγω της τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών, ο παραγωγός πρέπει να αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των προϋπολογισμένων δαπανών και αυτών που τελικά πραγματοποιήθηκαν. Το αρχικό ύψος των δαπανών, όπως αυτές είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της ταινίας, θα περιλαμβάνεται, όπως πάντα, στον απολογισμό.

Μετά την υποβολή της αίτησης και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα πραγματοποιείται έλεγχός τους από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. θα εγκρίνει το ποσό της ενίσχυσης.

Σε περίπτωση που για κάποιο κινηματογραφικό έργο ο προαγωγός έχει ήδη καταθέσει τον απολογισμό, αλλά δικαιούται να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ενίσχυσης Γυρισμάτων Covid-19, μπορεί να υποβάλει την αίτηση του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30/5/2021.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται εφάπαξ στον παραγωγό, μετά την καταβολή της τελευταίας δόσης χρηματοδότησης της ταινίας, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Ε.Κ.Κ. Το Ε.Κ.Κ. θα επιβαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ.    

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του προς την κινηματογραφική κοινότητα για αποδοτικότερη λειτουργία του, ανακοινώνει τα ακόλουθα αναφορικά με την αξιολόγηση των από διετίας εκκρεμών προτάσεων, τη στήριξη των συμπαραγωγών του που επιβαρύνθηκαν από την πανδημία, αλλά και την υλοποίηση ενός προγράμματος ενίσχυσης ανεύρεσης χώρων γυρισμάτων για διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές:


• Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης 195 προτάσεων, μεγάλου μέρους αυτών που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΚΚ για τα έτη 2019 και 2020. Προεγκρίθηκαν 37 προτάσεις που χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό του 1.920.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι από αυτές, οι 7 έχουν θεματική για παιδιά και νέους ενώ οι 17 είναι προτάσεις πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών. Το παρόν Δελτίο Τύπου συνοδεύεται από τον αναλυτικό κατάλογο των προεγκρίσεων.


• Παραμένει άμεση προτεραιότητα να απεγκλωβιστούν οι παραγωγοί και δημιουργοί κινηματογραφικών έργων από τις μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις. Το Δ.Σ του ΕΚΚ και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δεσμεύονται να κλείσει οριστικά εντός του διμήνου Απριλίου - Μαϊου ο κύκλος της αξιολόγησης, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από μεγάλη διακοπή με τη συνδρομή των συνεργατών readers. Το χρονοδιάγραμμα αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ταχύτερη μετάβαση του ΕΚΚ σε έναν νέο Χρηματοδοτικό Κανονισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ελληνικού σινεμά τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προώθηση και τη διανομή των ταινιών του.


• Το ΕΚΚ, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα της κινηματογραφικής κοινότητας, εκπόνησε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης των ταινιών συμπαραγωγής του που πραγματοποίησαν γυρίσματα κατά την πρώτο κύμα της πανδημίας, καλύπτοντας το επιπλέον κόστος που δημιουργήθηκε από την υποχρέωση τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.


• Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του ΕΚΚ η Διεύθυνση Hellenic Film Commission επιμελήθηκε και αρχίζει να εφαρμόζει το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεύρεσης Χώρων (Location Scouting Support). Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στην προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών καθώς απευθύνεται σε κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα οποία ενδιαφέρονται να διενεργήσουν προκαταρκτικό location scouting στη χώρα μας. Καθώς ο εντοπισμός κατάλληλων χώρων και τοποθεσιών με επιτόπια έρευνα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή μιας χώρας υποδοχής για γυρίσματα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ακολουθεί τις καλές διεθνείς πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες, η οικονομική ενίσχυση σ’ αυτό το στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.


Κατά το 2020 η ελληνική ταινία ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο. Πέτυχε διακρίσεις και καλλιέργησε υψηλές προσδοκίες για την αποδοχή της. Πιστεύουμε ότι επιτυχία της αυτή εδραίωσε την πεποίθηση πως το ελληνικό σινεμά είναι ένα σημαντικό εξαγώγιμο πολιτιστικό αγαθό. Το ΕΚΚ φιλοδοξεί ν’ ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του και τους ισχυρούς δεσμούς του με το σύνολο της ελληνικής κινηματογραφίας.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον κατάλογο.

 

 

Το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη MEDIA του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021, μεταξύ 10:00 π.μ. και 15:00 μ.μ., επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Από την Κινηματογραφική Παιδεία και Εκπαίδευση στην Κινηματογραφική Παραγωγή». Η ημερίδα γίνεται στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Τμήματος και της ανάγκης σύνδεσής του με την πραγματική αγορά του κινηματογράφου στη χώρα μας, γεγονός που θα φανεί εξαιρετικά χρήσιμο στους φοιτητές και στους διδάσκοντες του Τμήματος Κινηματογράφου, καθώς και στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην κινηματογραφική παραγωγή. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η ημερίδα θα περιλαμβάνει διάφορες θεματικές ενότητες και συνεδρίες, οι οποίες θα γίνει προσπάθεια να συνδυάζουν και να καλύπτουν τους βασικούς τομείς της κινηματογραφικής παιδείας και παραγωγής, ενώ θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους εξέχοντα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και εκπρόσωποι φορέων, γνωστοί επαγγελματίες και καλλιτέχνες του κινηματογράφου.


Συγκεκριμένα, η ημερίδα απαρτίζεται από τις εξής πέντε συνεδρίες:


1. Κινηματογραφική Παιδεία: Επιστημονικές-Καλλιτεχνικές Προσεγγίσεις


• Δέσποινα Μουζάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κινηματογράφου, ΑΠΘ (Ο οπτικοακουστικός εγγραμματισμός μέσα από την κινηματογραφική παιδεία)
• Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Καθηγητής, Τμήμα Κινηματογράφου, ΑΠΘ (Αντίληψη Συναισθηματικών Εκφράσεων του προσώπου: Η σημασία του πολιτισμικού πλαισίου)
• Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών (Ο ρόλος των κινηματογραφικών λεσχών στην καλλιτεχνική διαπαιδαγώγηση του κοινού)

 

2. Η οπτικοακουστική παραγωγή στη μετά covid εποχή


• Μάρκος Χολέβας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Το τέλος των σπουδών, μία νέα αρχή
• Αλέξανδρος Κάντερ Μπαξ, Σκηνοθέτης ΕΡΤ3, Μέλος ΔΣ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Κινηματογραφώντας για τη μικρή οθόνη
• Στέλιος Κυμιωνής, Διευθυντής Ανάπτυξης Ψηφιακού Περιεχομένου του Εθνικού Κέντρου Οπτικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Παραγωγή, αρχείο, εκπαίδευση: οι άξονες δραστηριοποίησης του ΕΚΟΜΕ για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα

 

3. Η Ελλάδα ως τόπος οπτικοακουστικών παραγωγών: κεντρικές και περιφερειακές πολιτικές


• Βένια Βέργου, Διευθύντρια Hellenic Film Commission, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου HellenicFilmCommission: ο ρόλος του εθνικού FilmCommission στην προσέλκυση και διευκόλυνση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα
• Στάθης Καλογερόπουλος, Υπεύθυνος Film Office Αθήνας
• Λίνα Μυλωνάκη, Αν.προϊσταμένη στο Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Film Office -Central Macedonia: Ένα γραφείο για την υποστήριξη των οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κεντρική Μακεδονία
• Ελένη Κωστάλα, Διεύθυνση Επενδυτικών Κινήτρων & Χρηματοδοτήσεων EKOME, Υπεύθυνη Δικτύου Film Offices Studio Greece: Εξερευνώντας το Δίκτυο Film Offices του ΕΚΟΜΕ

 

4. Πρωτοβουλίες Φοιτητών και Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου


• Θάνος Τριανταφυλλίδης, Φοιτητής Τμήματος Κινηματογράφου Γραφείο Παραγωγής Φοιτητών Τμήματος Κινηματογράφου
• Γιώργος Λουριδάς, Πρόεδρος Συλλόγου Αποφοίτων Τμήματος Κινηματογράφου Η σχέση της ακαδημαϊκής κινηματογραφικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας: υφιστάμενο πλαίσιο και προοπτικές

 

5. Η μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία: προοπτικές και δυνατότητες μέσω της ευρωπαϊκής εμπειρίας (συζήτηση):


• Άννα Κασιμάτη, Υπεύθυνη του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIA, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
• Έφη Σκρόμπολα, Παραγωγός
• Αλέξης Αναστασιάδης, Παραγωγός


Η ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, στον εξής σύνδεσμο: https://authgr.zoom.us/j/8831977472

Facebook Page: https://www.facebook.com/Ημερίδα-Τμήματος-Κινηματογράφου-104579267786032/

Πατήστε εδώ για το Πρόγραμμα σε μορφή pdf

 

Εν όψει της δημοσίευσης του νέου Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, από σήμερα το Ε.Κ.Κ. δεν δέχεται την υποβολή προτάσεων  με τον  ισχύοντα  χρηματοδοτικό κανονισμό. Με τη δημοσίευση του νέου χρηματοδοτικού κανονισμού θα ανακοινωθεί και η περίοδος καταθέσεων.

Η ταινία Σελήνη, 66 ερωτήσεις της Ζακλίν Λέντζου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις «Συναντήσεις» (Encounters), στο πρόγραμμα της Berlinale που ξεκίνησε από το 2020 διευρύνοντας το διαγωνιστικό της τμήμα. Ως γνωστόν, όλα τα προγράμματα της 71ης διοργάνωσης έχουν μετατεθεί για το καλοκαίρι, 9-20 Ιουνίου 2021, με την ελπίδα να είναι δυνατή η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Οι «Συναντήσεις» δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας της Berlinale(που γεννήθηκε το 1951 ανάμεσα στα ερείπια της πιο εμβληματικής μεθορίου του Ψυχρού Πολέμου) να διατηρήσει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους κινηματογραφικούς θεσμούς του κόσμου.

Η ελληνική Σελήνη, 66 ερωτήσεις επιλέχθηκε σε ένα πρόγραμμα στραμμένο σε ανεξάρτητους δημιουργούς και σε καινοτόμες δουλειές, που διακρίνεται από θεματική κι αισθητική ποικιλία. Η Berlinaleφιλοδοξεί ν’ αναδείξει νέες αφηγηματικές φόρμες στηρίζοντας το μέλλον του κινηματογράφου αλλά και το δικό της.

Η Λέντζου κάνει το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτις και σεναριογράφος μυθοπλασίας μεγάλου μήκους με την εν λόγω ταινία, μια ελληνογαλλική συμπαραγωγή (από ελληνικής πλευράς με παραγωγό τη Φένια Κοσοβίτσα –Blonde- και συμπαραγωγό το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου). Έχουν προηγηθεί πέντε (5) μικρού μήκους ταινίες της, από το 2013 έως το 2020, με συμμετοχές και διακρίσεις σε διεθνή φεστιβάλ. Ανάμεσά τους: η Αλεπού, το Ηiwa και το Έκτορας Μαλό: η τελευταία μέρα της χρονιάς (που τιμήθηκε το 2018 με το πρώτο βραβείο στην Εβδομάδα Κριτικής των Καννών) στις οποίες η Λέντζου διαμόρφωσε το σκηνοθετικό της ύφος. Στη Σελήνη, 66 ερωτήσεις εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Σοφία Κόκκαλη, Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Νικήτας Τσακίρογλου. Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Κωνσταντίνου Κουκουλιού, η καλλιτεχνική διεύθυνση του Σταύρου Λιόκαλου, το μοντάζ της Σμαρώς Παπαγεωργίου, τα σκηνικά της Εύας Γουλάκου.

Στην Αγορά του Φεστιβάλ

Η Berlinale προσαρμόστηκε στις συνθήκες της πανδημίας δίνοντας υβριδική μορφή στην 71η διοργάνωσή της. Οι προβολές, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνουν σε κινηματογραφικές αίθουσες το ερχόμενο καλοκαίρι. Οι δράσεις της Αγοράς του φεστιβάλ, όμως, θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά από 1 – 5 Μαρτίου 2021. Δύο ελληνικά κινηματογραφικά σχέδια, που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμμετέχουν σε αυτές. Συγκεκριμένα:

Το GloryB του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου (με παραγωγό τη Φανή Σκαρτούλη της FaliroHouseProductions) επιλέχθηκε στο TalentProjectMarketProjectsandProducersTalents.

To Αποκλονίστηκε η ψυχή μου του Σύλλα Τζουμέρκα (με παραγωγό τη Μαρία Δρανδάκη της HomemadeFilms) και συμπαραγωγό το Ίδρυμα Ωνάση- επιλέχθηκε να συμμετέχει στο Official Project Selection.

Η φετινή παρουσία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Αγορά της Berlinale θα είναι ψηφιακή, μέσω του ψηφιακού περιπτέρου του. Η συμμετοχή της Διεύθυνσης της HellasFilmσε αυτό έχει σκοπό την προώθηση του καταλόγου του ΕΚΚ με τις πρόσφατες ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους στις οποίες είναι συμπαραγωγός, αλλά και του συνόλου της ελληνικής παραγωγής. Στο ψηφιακό περίπτερο του ΕΚΚ συμμετέχει επίσης η Διεύθυνση Hellenic Film Commission προβάλλοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας ως τόπο γυρισμάτων διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών και οργανώνοντας δράσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας του EuropeanFilmMarket με το ευρωπαϊκό δίκτυο των film commissions (European Film Commissions Network).

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – Ε.Κ.Κ.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, αποφάσισε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1495/11.1.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, να προβεί στην αναζήτηση εταιρείας καθαρισμού κτιρίων με δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών από εταιρείες καθαρισμού κτιρίων (προς το Ε.Κ.Κ.), προκειμένου να συνάψει συνεργασία μαζί της για τον τακτικό καθαρισμό όλων των χώρων του (συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων) στο κτίριο όπου στεγάζεται επί των οδών Χατζοπούλου αρ. 9 και Θ. Ιωαννίδη αρ. 6, περιοχή Νέας Φιλοθέης – Ψυχικού, συνολικής επιφάνειας 951,30 τ.μ. (Υπόγεια δύο συνολικό εμβαδόν 334,20, Ισόγειο εμβαδόν 167,10 τ.μ., Α’ όροφος εμβαδόν 167,10 τ.μ., Β’ όροφος εμβαδόν 167,10 τ.μ., Γ’ όροφος εμβαδόν 115,80 τ.μ.).

Η ως άνω συνεργασία θα αφορά σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο καθαρισμός των χώρων του Ε.Κ.Κ. από την εταιρεία καθαρισμού θα γίνεται καθημερινώς, πέντε (5) φορές την εβδομάδα, με τους ειδικότερους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και της εταιρείας καθαρισμού και θα αφορούν στο πρόγραμμα καθαρισμού που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία.

Η εταιρεία καθαρισμού κτιρίων που αναζητείται προκειμένου να αναλάβει το έργο του καθαρισμού των ως άνω χώρων του Ε.Κ.Κ., θα πρέπει να έχει τις κάτωθι προδιαγραφές:

  1. Οι μέθοδοι καθαρισμού, ο μηχανολογικός εξοπλισμός καθώς και τα υλικά καθαρισμού που χρησιμοποιεί, να είναι τα πλέον σύγχρονα και ασφαλή.
  1. Η τιμή προσφοράς, για τον καθαρισμό του κτιρίου του Ε.Κ.Κ πέντε (5) φορές την εβδομάδα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 850 Ευρώ μηνιαίως πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός προθεσμίας, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης μέσω αναρτήσεως στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Κ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και λήγει την 16.00 ώρα της 04/02/2021. Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την αξιολόγηση όλων των προσφορών που θα υποβληθούν, θα ακολουθήσει η επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gfc.gr

Πριν από την κατάθεση των σχετικών προσφορών τους στο Ε.Κ.Κ., οι ενδιαφερόμενοι δύναται να ενημερώνονται τηλεφωνικώς (στα τηλέφωνα: 210 3639140, 210 3678520, εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 έως 15:00).

 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Ε.Κ.Κ.                    

Παντελεήμων Μητρόπουλος

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των χωρών-μελών του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE CINEMA NETWORK έλαβε χώρα διαδικτυακά φέτος, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, στις 19 Ιανουαρίου 2021.
 Στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε να ενισχυθούν οκτώ (8) κινηματογραφικά σχέδια ταινιών μεγάλου μήκους, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης (Development). Τα υποψήφια για χρηματοδότηση σχέδια που είχαν προεπιλεγεί από τα Κέντρα Κινηματογράφου των χωρών και εξετάστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ήταν δεκαπέντε (15). Το καθένα από τα οκτώ (8) σχέδια που εγκρίθηκαν θα χρηματοδοτηθεί με 9.000 €. Εκπρόσωπος του ΕΚΚ στο SEE Cinema Network και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου είναι η Βένια Βέργου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1489/23.11.2020 απόφαση του ΔΣ του ΕΚΚ. 
 
Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:
 
1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - DEVELOPMENT
 
SEX CUT
Σκηνοθεσία: Eno Milkani
Εταιρία Παραγωγής: ARTALB FILM PRODUCTIONS 
Παραγωγός: Gentian Koci 
Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
MAYA
Σκηνοθεσία: Τώνια Μίσιαλη
Εταιρία Παραγωγής: BARK LIKE A CAT FILMS 
Παραγωγός: Τώνια Μίσιαλη 
Χώρα προέλευσης: Κύπρος 
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
THAT BURNING LIGHT (ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ)
Σκηνοθεσία: Ευθύμης Kosemund Σανίδης
Εταιρία Παραγωγής: HORSEFLY FILMS
Παραγωγός: Γιώργος Τσούργιαννης 
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
BUREK
Σκηνοθεσία: Ismet Sijarina
Εταιρία Παραγωγής: THUMPS UP & ALBASKY 
Παραγωγός:  Leonora Lushtaku 
Χώρα προέλευσης: Κόσοβο
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
PLANET 7693
Σκηνοθεσία: Gojko Berkuljan 
Εταιρία Παραγωγής: A PRODUCTION 
Παραγωγός: Marko Jaćimović
Χώρα προέλευσης: Μαυροβούνιο
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
DJ AHMET
Σκηνοθεσία: Georgi M. Unkovski
Εταιρία Παραγωγής: CINEMA FUTURA DOOEL 
Παραγωγός: Ivan Unkovski 
Χώρα προέλευσης: Βόρεια Μακεδονία
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
CRISSEA IV
Σκηνοθεσία: Vladimir Dembinski 
Εταιρία Παραγωγής: POINT FILM 
Παραγωγός: Tudor Giurgiu 
Χώρα προέλευσης: Ρουμανία
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
TEEN BULL TERRRIER 
Σκηνοθεσία: Ivica Vidanovic 
Εταιρία Παραγωγής: CINNAMON FILMS
Παραγωγός: Nevena Savić
Χώρα προέλευσης: Σερβία
Ποσό χρηματοδότησης: 9.000 € 
 
Τo SEE CINEMA NETWORK, το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, έχει χρηματοδοτήσει από το 2003 μέχρι σήμερα 115 σχέδια ταινιών διεθνούς συμπαραγωγής. Για μια ακόμη χρονιά τα σχέδια που εξετάστηκαν διακρίνονταν για το υψηλό καλλιτεχνικό τους επίπεδο. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συγχαίρει όλες και όλους τους δημιουργούς και εύχεται καλή συνέχεια στην εξέλιξη των σχεδίων τους. 
 
Η ελληνική ταινία ενίσχυσε τη θέση της διεθνώς κατά τη χρονιά που πέρασε. Η εξωστρέφειά της, που είναι επιδίωξη και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, την χαρακτήρισε σημαντικά κι είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή ελληνική παρουσία σε διεθνείς φεστιβαλικές διοργανώσεις. Αν στο εσωτερικό η Ευτυχία των 670.000 θεατών καλλιέργησε υψηλές προσδοκίες για έναν ποιοτικό ελληνικό κινηματογράφο με την καλλιτεχνική και εμπορική του πλευρά σε ισορροπία, στο εξωτερικό τα Μήλα ανέδειξαν μια σύγχρονη οικουμενική θεματική που τον ξεχωρίζει. Η ανταπόκριση που βρήκαν τα Μήλα, κρίνοντας και από την απόφαση της διάσημης Κέιτ Μπλάνσετ να στηρίξει ως executive producer την ταινία και τους συντελεστές της εν όψει των Όσκαρ, είναι επίσης ενδεικτική της εμπιστοσύνης των ξένων και προς το έμψυχο δυναμικό του κινηματογράφου μας. 
«Εδώ και χρόνια υπάρχει μια παρεξήγηση ότι ο ελληνικός κινηματογράφος είναι ο φτωχός συγγενής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας και ότι η εμβέλειά του είναι περιορισμένη και εξαντλείται μέσα στην κλειστή κοινότητά του. Η πραγματική εμβέλεια όμως της ελληνικής ταινίας διαψεύδει τις δοξασίες αυτές και τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η δυναμική των Ελλήνων κινηματογραφιστών αναγνωρίζεται στο εξωτερικό και θέτει τις βάσεις για να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με το ελληνικό κοινό», σημειώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, κ. Μάρκος Χολέβας.
 
Το 2020, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προκάλεσε η πρωτοφανής και συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, ήταν καλή χρονιά για την ελληνική ταινία όλων των κατηγοριών (μυθοπλασίας μεγάλου και μικρού μήκους, αλλά και ντοκιμαντέρ) πέραν των εθνικών μας συνόρων. 
•Είχαμε συμμετοχές και διακρίσεις σε φεστιβάλ, θετικά σχόλια στον διεθνή ειδικό Τύπο, αλλά και θετική απόκριση από τη διεθνή διανομή -που είναι ενθαρρυντική αν λάβουμε υπόψη τις ραγδαίες διαρθρωτικές αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία παγκοσμίως. 
•Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία των Ελλήνων παραγωγών και δημιουργών στα τμήματα των Αγορών ευρωπαϊκών κινηματογραφικών φεστιβάλ, αλλά και σε διεθνή προγράμματα όπου αναπτύσσονται κινηματογραφικά σχέδια. Εκεί διευρύνεται ο κύκλος των σύγχρονων συμπαραγωγών, δημιουργώντας παράλληλα την κοινή ευρωπαϊκή κινηματογραφική ταυτότητα. 
•Σημαντική ήταν τέλος και η στήριξη της ελληνικής κινηματογραφίας στο πλαίσιο των διεθνών συμπαραγωγών. Συγκεκριμένα, κατά τη διετία 2019-2020, η χρηματοδότηση από τους ξένους συμπαραγωγούς σε 10 κινηματογραφικά έργα μεγάλου μήκους  ελληνικής πρωτοβουλίας (7 μυθοπλασίας και 3 ντοκιμαντέρ) ανήλθε σε 3.463.661 ευρώ. Η χρηματοδότηση από το ΕΚΚ, βάση των δυνατοτήτων του, στα συγκεκριμένα έργα ήταν 1.043.000 ευρώ.
 
Τα παραπάνω συμπεράσματα για τη θέση της ελληνικής ταινίας στο διεθνές οπτικοακουστικό τοπίο προκύπτουν από τα εξής:
 
Success story μεγάλου μήκους
 
Η ελληνική ταινία ήταν και το 2020 ένα success story του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού διεθνώς. Τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου –με  παραγωγό τη Boo Productions και συμπαραγωγό το ΕΚΚ- έφεραν μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή, με δεσπόζουσα την ελληνική της ταυτότητα της,  ανάμεσα στις πολυσυζητημένες μη αγγλόφωνες που επιδιώκουν να’ ναι υποψήφιες για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας τον ερχόμενο Απρίλιο. Η επιτυχία της ταινίας -που ως γνωστόν είναι η πρόταση της Ελλάδος για το συγκεκριμένο Όσκαρ- μετριέται υπολογίζοντας και τις 18 συμμετοχές της σε ξένα φεστιβάλ με κορυφαίο αυτό της Βενετίας. Το βραβείο σεναρίου (στον Χρήστο Νίκου και τον Σταύρο Ράπτη) στο φεστιβάλ του Σικάγου ήταν μια σημαντική διάκριση. Τα ελληνικά Μήλα, τέλος, θα φτάσουν παντού, αφού έχουν εξασφαλίσει διανομή (σε αίθουσες ή σε πλατφόρμες) σε Ευρώπη, Βόρειο Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, Ασία. 
Συνολικά, τη χρονιά που πέρασε, 19 ελληνικές παραγωγές μεγάλου μήκους, της περιόδου 2019 και  2020,   συμμετείχαν σε φεστιβάλ του εξωτερικού -το ΕΚΚ είναι συμπαραγωγός τους, ή υποστηρίζει οικονομικά την προώθησή τους. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι ενδεικτική της φεστιβαλικής διαδρομής τους.
Πρόκειται για τις ταινίες: Μήλα (18 φεστιβάλ, 7 βραβεία, διανομή), Μικρά όμορφα άλογα (8 φεστιβάλ, διανομή), Άλυτη (13 φεστιβάλ, διανομή), Η αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ (7 φεστιβάλ, 1 βραβείο, διανομή), Cosmic Candy (6 φεστιβάλ, 1 βραβείο, διανομή), Digger (16 φεστιβάλ, 3 βραβεία, διανομή), Ο ράφτης (4 φεστιβάλ, διανομή), Απόστρατος (4 φεστιβάλ, διανομή), Ντάνιελ 16 (6 φεστιβάλ), Πράσινη θάλασσα (2 φεστιβάλ, 1 βραβείο, διανομή), Ελεύθερο θέμα (2 φεστιβάλ, 1 βραβείο), Πολιορκία στην οδό Λιπέρτη (3 φεστιβάλ, 1 βραβείο, διανομή), Η ανάκριση (3 φεστιβάλ, 1 βραβείο), Το θολάμι (1 φεστιβάλ), Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς (1 φεστιβάλ), Παρί (19 φεστιβάλ, 1 βραβείο, διανομή), Ένας ήσυχος άνθρωπος (3 φεστιβάλ), Sisters apart (16 φεστιβάλ, 1 βραβείο), Kala Azar (22 φεστιβάλ, 2 βραβεία).
Ο κατάλογος των ελληνικών συμμετοχών και διακρίσεων σε ξένα φεστιβάλ είναι μακρύτερος, καθώς αυτά επιλέγουν στα  προγράμματά τους και ταινίες παλιότερης παραγωγής. Το ίδιο ισχύει και για τη διεθνή διανομή. Για παράδειγμα, η ταινία ο Γιος της Σοφίας (παραγωγής 2017, βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο φεστιβάλ της Τραϊμπέκα) που προσφάτως τιμήθηκε με το Young Audience Award στο διαδικτυακό φεστιβάλ της ARTE και κατόπιν βρήκε διανομή στην πλατφόρμα  ArteKino, η οποία έχει κοινό σε 50 χώρες. 
 
Success story μικρού μήκους
 
Το εκτόπισμα της ελληνικής ταινίας μικρού μήκους γίνεται ολοένα και πιο αισθητό τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα διεθνή φεστιβάλ. Ο Χρυσός Φοίνικας στις Κάννες πριν από δύο χρόνια, στην ταινία Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς του Βασίλη Κεκάτου, ήταν μια μεγάλη ελληνική επιτυχία, που είχε συνέχεια. Πέρυσι στο ίδιο φεστιβάλ, στο διαγωνιστικό πρόγραμμά του επιλέχτηκε το Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου.
Στο φεστιβάλ του Κλερμόν Φεράν, που είναι το σημαντικότερο για ταινίες μικρού μήκους διεθνώς, η ταινία Όλες οι φωτιές η φωτιά» του Ευθύμη Kosemund Σανίδη τιμήθηκε με το Μεγάλο Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής. Σημειωτέον ότι στο διεθνές διαγωνιστικό της φετινής διοργάνωσης του Κλερμόν Φεράν  (26 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου) θα συμμετέχει η ταινία Απόδραση από τον εύθραυστο πλανήτη του Θανάση Τσιμπίνη.
Μεγάλη ελληνική επιτυχία πέρυσι ήταν και η Bella της Θέλγιας Πετράκη. Διακρίθηκε στο Vision du Reel (Ειδική Μνεία) και στο φεστιβάλ του Όμπερχάουζεν (Βραβείο E-Flux) ενώ το online περιοδικό Close-Up την ανέβασε στην κορυφή της λίστας του με τις καλύτερες ταινίες μικρού μήκους του 2020 (στην ίδια λίστα, σε χαμηλότερη θέση, βρέθηκε και η Απόδραση από τον εύθραυστο πλανήτη).
Πορεία σε δεκάδες φεστιβάλ κατά το 2020 έκανε και η ταινία Ηλεκτρικός κύκνος της  Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, μετά την πρεμιέρα της στη Μόστρα της Βενετίας τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Συνολικά, κατά τη χρονιά που πέρασε, 14 ταινίες μικρού μήκους, της περιόδου 2019 και  2020,   συμμετείχαν σε φεστιβάλ του εξωτερικού -το ΕΚΚ είναι συμπαραγωγός τους, ή υποστηρίζει οικονομικά την προώθησή τους. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι ενδεικτική της φεστιβαλικής διαδρομής τους.
Πρόκειται για τις ταινίες: Όλες οι φωτιές η φωτιά (31 φεστιβάλ, 3 βραβεία), Bella (14 φεστιβάλ, 3 βραβεία), Ηλεκτρικός κύκνος (55 φεστιβάλ, 18 βραβεία), Πρώτος έρωτας (11 φεστιβάλ, 4 βραβεία), Ρουζ (12 φεστιβάλ), Marie (7 φεστιβάλ, 4 βραβεία), Απόδραση από τον εύθραυστο πλανήτη (4 φεστιβάλ, 1 βραβείο), Hansel (12 φεστιβάλ, 3 βραβεία), Identity (13 φεστιβάλ), Στα βήματά της (1 φεστιβάλ), Motorway 65 (5 φεστιβάλ), Mare Nostrum (11 φεστιβάλ, 2 βραβεία), Route 3 (19 φεστιβάλ), Καρτ Ποστάλ από το τέλος του κόσμου (48 φεστιβάλ, 9 βραβεία).
Οι ταινίες Καρτ Ποστάλ από το τέλος του κόσμου, Index (ανεξάρτητη ελληνο-σουηδική παραγωγή του 2019) και Ο μήνας με τις Κυριακές (επίσης ανεξάρτητη παραγωγή) συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων για τα Όσκαρ στην κατηγορία της μυθοπλασίας Μικρού Μήκους.
 
Το ελληνικό ντοκιμαντέρ ταξιδεύει
 
Επτά ελληνικά ντοκιμαντέρ -με συμπαραγωγό το ΕΚΚ ή οικονομικό υποστηρικτή της προωθητικής καμπάνιας τους- συμμετείχαν πέρυσι σε φεστιβάλ του εξωτερικού αλλά και σε διεθνή του εσωτερικού. Πρόκειται για τις ταινίες: 1000m2 χρόνου, Les Bus, Εξπρές Σκοπελίτης, Ο τέταρτος χαρακτήρας, Μάρκος, Sundays, Η μεταφορά.
 
 
Σε Αγορές των φεστιβάλ και σε εργαστήρια
 
Σημαντικές δράσεις, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, είναι και οι συμμετοχές κινηματογραφικών σχεδίων στα τμήματα των Αγορών των φεστιβάλ, που διευρύνουν όλο και περισσότερο τον ρόλο τους στο σύγχρονο οπτικοακουστικό.
•Στις Κάννες  ταξίδεψαν 5 υπό εξέλιξη σχέδια -μέσω του προγράμματος Thessaloniki Goes to Cannes, για το οποίο συνεργάζονται το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Οι μυθοπλασίες:  Dog της Γιάννας Αμερικάνου (υποστηριζόμενη από το ΕΚΚ), Πράσινη θάλασσα της Αγγελικής Αντωνίου (συμπαραγωγή του ΕΚΚ, που ολοκληρώθηκε και ήδη προβλήθηκε σε φεστιβάλ). Τα ντοκιμαντέρ: Esperanto του Στρατή Χατζηελενούδα (υποστηριζόμενο από το ΕΚΚ), Made in Vain του Μιχάλη Κλιούμη (υποστηριζόμενο από το ΕΚΚ) και η ελληνο-ισπανική συμπαραγωγή If it’s not OK it’s not the End.
•Στο L’ Atelier της Cinefondation των Καννών επιλέχθηκαν το Animal, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Σοφίας Εξάρχου και το τουρκικό σχέδιο Balkaya, που έχει συμπαραγωγό την  ελληνική Horsefly Films και υποστηρικτή το ΕΚΚ.
•Στο σημαντικό εργαστήριο Feature Lab 2020 του Torino Film Lab επιλέχθηκε το σχέδιο Το φως που μένει (για την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του Ευθύμη Kosemund Σανίδη, σε παραγωγή της Horsefly Films). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν κάθε χρόνο 10 σχέδια ανερχόμενων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο.
•Στο πρόγραμμα TFL Next του Torino Film Lamb επιλέχθηκε το Souvenir του Θάνου Ψυχογιού (παραγωγής Bad Crowd με την υποστήριξη του ΕΚΚ)
•Στο Venice Gap – Financing Market του Φεστιβάλ Βενετίας επιλέχθηκε το Iris της Μυρσίνης Αριστείδου.
•Στο ολλανδικό Cinekid Script Lab επιλέχθηκε για πρώτη φορά για να συμμετέχει ελληνικό σχέδιο, το Ένα κορίτσι που το λένε Δία του Νίκου Νταγιάντα
•Στο Works in Progress του φεστιβάλ του Σεράγεβο βραβεύτηκαν ο παραγωγός Βασίλης Χρυσανθακόπουλος για το «Ευαγγέλιο του Κίμωνα» και η Ζακλίν Λέντζου για το σχέδιο της ταινίας «Σελήνη, 66 ερωτήσεις». Και τα δύο είναι μυθοπλασίες μεγάλου μήκους υποστηριζόμενες από το ΕΚΚ.
•Στο CineMart του 50ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Ρόττερνταμ επιλέχθηκαν το Cora της Εύης Καλογηροπούλου (παραγωγή της Neda Film) και το Novak του Χάρη Λαγκούση (παραγωγή Heretic)
•Στο πρόγραμμα First Film First του Ινστιτούτου Goethe –μια διεθνής πρωτοβουλία, με σκοπό την υποστήριξη νέων σκηνοθετών για να αναπτύξουν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους, στην οποία το ΕΚΚ συμμετέχει ως εταίρος- επιλέχθηκε το Glory B του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου (παραγωγή της Faliro House). Το ίδιο σχέδιο θα συμμετέχει σε λίγο καιρό και στο Co-Production Market 2021 της Berlinale. Στο Official Project Selection της Berlinale θα ταξιδέψει επίσης άλλο ένα ελληνικό σχέδιο, το «Αποκλονίστηκε η ψυχή μου» του Σύλλα Τζουμέρκα (παραγωγή της Homemade Films).
 

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού επικαιροποίησε τις οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής γυρισμάτων – ηχογραφήσεων.

Πατήστε εδώ για τον σχετικό αναλυτικό έγγραφο και για το παράρτημα με το πρότυπο της φόρμας αδειοδότησης.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι η πλατφόρμα e-services.gfc.gr θα παραμείνει ανοιχτή από σήμερα, 15.01.2021, έως τις 20.01.2021, στις 16:00, για να υποδεχθεί φακέλους υποψηφιοτήτων για χρηματοδότηση παραγωγής ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης του Ειδικού Συμπληρωματικού Προγράμματος Covid-19, που αφορά σενάρια τα οποία επιλέχθηκαν στην Α΄ Φάση του συγκεκριμένου προγράμματος.

 Μετά από μια ιδιαίτερα μεγάλη παύση, ξεκίνησε τον Νοέμβριο η διαδικασία αξιολόγησης των υποψήφιων προτάσεων που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των προγραμμάτων του χρηματοδοτικού κανονισμού του ΕΚΚ και οι οποίες ξεπερνούν τις 400. Είναι προτεραιότητα του ΕΚΚ να απεγκλωβίσει δημιουργούς και παραγωγούς από περαιτέρω αναμονή και να εξασφαλίσει για το μέλλον και τον νέο υπό διαμόρφωση χρηματοδοτικό κανονισμό, τη συνέπεια στην τήρηση του χρόνου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Οι υποψήφιες προτάσεις στα προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής αξιολογούνται από τρεις αναγνώστες (readers) η καθεμία. Η «δεξαμενή» των αναγνωστών περιλαμβάνει άτομα αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού κύρους και γνώστες της κινηματογραφικής τέχνης, ενημερωμένα για τις τρέχουσες συνθήκες και τάσεις. Συμμετέχουν δε, επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία αλλά και ανερχόμενοι και πολλά υποσχόμενοι νέοι δημιουργοί. Στο σύνολο τους εκπροσωπούν διαφορετικές «σχολές» γραφής και ύφους, ώστε να υπάρχει εύρος στις απόψεις και αντιλήψεις, για μια πιο ακριβοδίκαιη αξιολόγηση. Είναι συνειδητή η επιλογή και αναγνωστών που είναι ενεργά μέλη στην κινηματογραφική κοινότητα, αλλά σαφώς σε καμία περίπτωση δε θα κρίνουν προτάσεις συνυποψηφίων τους σε προγράμματα που έχουν και οι ίδιοι εκκρεμή αίτηση ή ενεργή προέγκριση. 

Λόγω της αναγκαιότητας επίσπευσης των διαδικασιών αλλά και λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία, δεν πραγματοποιούνται κατ’ ιδίαν συναντήσεις των αναγνωστών με τους υποψηφίους. Κάθε αναγνώστης μελετά ατομικά και ανεξάρτητα από τους υπολοίπους τον φάκελο του υποψηφίου σχεδίου και καλείται να βαθμολογήσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, που έχουν οριστεί ξεχωριστά για κάθε πρόγραμμα και σύμφωνα με τους σκοπούς και τα ζητούμενά του. Οι αναγνώστες αξιολογούν μόνο τα καλλιτεχνικά κριτήρια και την δυναμική της καλλιτεχνικής ομάδας, ενώ τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της πρότασης εξετάζονται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής, αφού έχει διασφαλιστεί η αρτιότητα του καλλιτεχνικού μέρους της πρότασης. Τα σχέδια με θεματική για παιδιά και εφήβους πριμοδοτούνται με έξτρα μονάδες, καθώς είναι πάγια πολιτική του ΕΚΚ η στήριξη και ενθάρρυνση του συγκεκριμένου είδους παραγωγών. 

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν ενημερωτική επιστολή για την αξιολόγηση των προτάσεων τους, καθώς και το σκεπτικό της γνωμοδότησης των εκάστοτε τριών αναγνωστών. Η παραπάνω διαδικασία κρίνεται ως πιο αποτελεσματική δεδομένων των συνθηκών και μολονότι εξυπηρετεί την πλέον αναγκαία ταχύτητα των αξιολογήσεων, ταυτόχρονα δεν διακυβεύει την διαφάνεια, σοβαρότητα και ορθότητα που απαιτείται. 

Για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια ομάδα προσεκτικά επιλεγμένων αναγνωστών, που μέχρι στιγμής απαρτίζεται από τους παρακάτω (αλφαβητικά) :

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ (οπτικός ανθρωπολόγος)

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης)

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ (σκηνοθέτις)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, μοντέρ)

ΚΑΤΙΑ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ (ηθοποιός)

ΑΓΑΘΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (σεναριογράφος, σύμβουλος σεναρίου)

ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑ ΗΛΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ (σεναριογράφος)

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ (σύμβουλος σεναρίου, σεναριογράφος)

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις)

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΔΗ (σεναριογράφος, σύμβουλος σεναρίου, δημοσιογράφος)

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΝΤΑ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις)

ΔΑΦΝΗ ΜΑΤΖΙΑΡΑΚΗ (σκηνοθέτις)

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης)

ΤΩΝΙΑ ΜΙΣΙΑΛΗ (σεναριογράφος, σκηνοθέτις)

ΓΙΟΥΛΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ (ηθοποιός, σεναριογράφος)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης)

ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (σεναριογράφος, σύμβουλος σεναρίου)

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΟΣ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης)

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΣΑ (συγγραφέας, σεναριογράφος)

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ (συγγραφέας, σεναριογράφος)

ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ (θεωρητικός κινηματογράφου)

ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (συγγραφέας)

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (συγγραφέας, σεναριογράφος)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΣ (σεναριογράφος, συγγραφέας)

ΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (σεναριογράφος, συγγραφέας)