Τη χορήγηση προεγκρίσεων χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων στο βασικό πρόγραμμα παραγωγής κινηματογραφικών έργων αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

 

Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 236.000 €

 

Αναλυτικότερα, προεγκρίθηκαν τρία (3) σχέδια ταινιών —το ένα (1) για επανασυγγραφή σεναρίου— σε σύνολο τριών (3) κατατεθειμένων το χρονικό διάστημα από 1/5/2016 μέχρι 31/7/2016, τα οποία και είναι τα ακόλουθα:

 

ΚΟΙΛΑ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

Σενάριο: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, Γλυκερία Πατραμάνη

Παραγωγή: View Master Films A.E.

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 130.000 €

 

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΚΛΑΙΕΙ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Πανουσόπουλος

Σενάριο: Γιώργος Πανουσόπουλος

Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου – BlackbirdProduction

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 100.000 €

 

DREAMISLAND

Σκηνοθεσία: Σοφία Παπαχρήστου

Σενάριο: Σοφία Παπαχρήστου

Παραγωγή: ΑντιγόνηΓαβριατοπούλου – A & G Films Media Entertainment LTD

Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης

(επανασυγγραφή σεναρίου): 6.000 €

 

Το αναλυτικό κείμενο των αποφάσεων έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια - Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

ΑΔΑ: ΨΣΠΟ469ΗΙΧ-ΛΧΡ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας και Πινάκων Απορριπτέων για την με αρ. πρωτ. 1232/7-3-2017 Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2017  για την κάλυψη  συνολικά έξι (6) θέσεων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

O ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ σε σκηνοθεσία Ελίνας Ψύκου έλαβε στο 16ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Τραϊμπέκα (ΗΠΑ) 

το Βραβείο για την Καλύτερη Διεθνή Αφηγηματική Ταινία Μυθοπλασίας (Award for Best International Narrative Feature)

 

Με την τελευταία ανακοίνωση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ Καννών Τιερί Φρεμό για τις επιπλέον ταινίες  που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, γνωστοποιήθηκε και η συμμετοχή της Γαλλοελληνικής παραγωγής «Djam» (προηγούμενος τίτλος «AvriletDjam») του γάλλου σκηνοθέτη Τόνι Γκατλίφ σε παραγωγή Princes Production, Pyramide Productions και συμπαραγωγή της ελληνικής εταιρείας Blonde Audiovisual Productions και της τουρκικής GuverteFilm.

To Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, το Ελληνικό κέντρο κινηματογράφου και η Ομοσπονδία
Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν στο
Master Class του Ελληνοσουηδού πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Νικόλα Κολοβού και
του Σουηδού κινηματογραφικού παραγωγού Olle Wirenhed, με τίτλο:
 
«Κινηματογραφικές συμπαραγωγές πέρα από εθνικά σύνορα» που θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 4 Μαΐου στις 11:00 στην κινηματογραφική αίθουσα Άστορ (Σταδίου 28)
 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθεί η ευκαιρία σε ενεργούς κινηματογραφιστές και
άτομα του κινηματογραφικού χώρου να έρθουν σε επαφή τόσο με την καλλιτεχνική
διάσταση του έργου του σκηνοθέτη όσο και με την ειδική κινηματογραφική εργασία του
παραγωγού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις κινηματογραφικές παραγωγές που
ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα.
 
Στην εκδήλωση θα προβληθούν οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες τους I am gay,
Peter’s room και Σύκο και αποσπάσματα από άλλες συμπαραγωγές τους, προκειμένου
να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συζήτησης, ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών.
 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
 
Πληροφορίες: Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Ελένη Άνδροβικ: 210 9232102

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το  Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α’/02-12-2016).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ε.Κ.Κ. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

Θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Κεντρική Υπηρεσία

Νέα Φιλοθέη

Ν. Αττικής

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

8 μήνες

1

101

Κεντρική Υπηρεσία

Νέα Φιλοθέη

Ν. Αττικής

ΠΕ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

8 μήνες

2

102

Κεντρική Υπηρεσία

Νέα Φιλοθέη

Αττικής

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 μήνες

1

103

Κεντρική Υπηρεσία

Νέα Φιλοθέη

Ν. Αττικής

ΠΕ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

8 μήνες

1

104

Κεντρική Υπηρεσία

Νέα Φιλοθέη

Ν. Αττικής

ΔΕ

ΘΥΡΩΡΟΥ

8 μήνες

1

Οι εργασίες που θα ανατεθούν στους ανωτέρω υπαλλήλους αφορούν σε:

-Έλεγχο προϋπολογισμών και απολογισμών ταινιών,

-Παρακολούθηση φακέλων κινηματογραφικών σχεδίων προς παραγωγή (από την ανάπτυξη ως τα τελικά παραδοτέα).

-Δημόσιες σχέσεις – γραφείο τύπου για τις ανάγκες τμημάτων του Ε.Κ.Κ. και του συνόλου του Οργανισμού – Επαφές με το εξωτερικό – προβολή του Ε.Κ.Κ. στα social media.

-Οργάνωση και συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες των νέων κινηματογραφιστών.

-Όλες εκείνες τις εργασίες που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουν και ελέγξουν την ομαλή καθημερινή και αποδοτική λειτουργία του Ε.Κ.Κ.

                                          

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

1)Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης  και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών)με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή   Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων   ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων  ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή   Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών  της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2) Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

101

1)Πτυχίο ή δίπλωμα  Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

2)  Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

102

Πτυχίο ή δίπλωμα  Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοιατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ  ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων  ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

103

Πτυχίο ή δίπλωμα  Κινηματογράφου ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

104

  Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας  ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Χατζοπούλου αρ.9 και Ι. Θεολόγου αρ.6, Ν. Φιλοθέη- Αττικής, Τ.Κ. 115 24 , ώρες 09:00 με 15:00, απευθύνοντάς την στη Γραμματέα Γενικής Διευθύντριας υπόψη κ. Μαρίζα Σαρρή (τηλ. επικοινωνίας για παροχή πληροφοριών: 210-36.78.500). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματοςτου Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία., εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει στις 7/4/2017 και λήγει στις 18/4/2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «06-03-2017», το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό, αλλά και στο Ειδικό Παράρτημα: (Α2)Απόδειξη Γλωσσομάθειας  με σήμανση έκδοσης  «25-02-2016», μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

Η Γενική Διευθύντρια του Ε.Κ.Κ.

 

Ηλέκτρα Βενάκη

 

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ

Για το παράρτημα πατήστε εδώ

Για το ειδικό παράρτημα πατήστε εδώ

Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ

 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου  κ. Γιάννης  Λεοντάρης,  
ενημέρωσε σήμερα τη Διοίκηση και το προσωπικό του Ε.Κ.Κ. για την αποστολή στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ο Ελληνικός Κινηματογράφος δίνει και πάλι το δυναμικό παρόν στο Παρίσι στο πλαίσιο του 9ου Πανοράματος Σύγχρονου Ελληνικού Κινηματογράφου, ενός δημοφιλούς πλέον θεσμού στη γαλλική πρωτεύουσα που σηκώνει την αυλαία του φέτος στις 22 Μαρτίου  και θα διεξαχθεί έως τις 27 Μαρτίου 2017, φιλοδοξώντας να παρουσιάσει στο κοινό του Παρισιού, αντιπροσωπευτικές ταινίες του ελληνικού  κινηματογράφου των τελευταίων 2 χρόνων. 

Τέσσερις ελληνικές κινηματογραφικές συμπαραγωγές χρηματοδοτήθηκαν από το Eurimages κατά τη διάρκεια της 146ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από τις 7 μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2017.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος του 2016 έχει χρηματοδοτήσει 100 σχέδια με βάση τον κανονισμό χρηματοδοτικών προγραμμάτων του και αφορούν σε ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ καθώς και ανάπτυξη σεναρίων με το συνολικό πόσο των 3.285.324,00 €.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για πρώτη φορά φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης καθιερώνει Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα για πρώτες ή δεύτερες ταινίες άνω των 50 λεπτών. Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 19ου Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:

 

 

  Αθήνα 20/02/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ:  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Τον Ιανουάριο του 2016, η νέα Διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κλήθηκε να αναλάβει την ευθύνη του Φορέα σε συνθήκες αβεβαιότητας για την οικονομική επιβίωση της τέχνης του κινηματογράφου και της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, με μία απ’ τις κύριες πηγές χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τον Ειδικό Φόρο, να έχει καταργηθεί δια νόμου. Μία επί πλέον αρνητική συνέπεια αυτού του μέτρου υπήρξε η μεταβολή του ποσοστού κρατικής χρηματοδότησης στο Ε.Κ.Κ. η οποία ξεπέρασε το 50% στερώντας έτσι από τον Φορέα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ευκαιρίες που δίνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Επίσης, η  ελλιπής διοικητική οργάνωση του Ε.Κ.Κ., είχε ως συνέπειες την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων και την ανυπαρξία εσωτερικού ελέγχου και ορθολογικού καταμερισμού ευθυνών.

 

Εντοπίζοντας τα παραπάνω, αλλά και άλλες  δυσλειτουργίες και  χρόνιες παθογένειες που δυσχεραίνουν το έργο του Ε.Κ.Κ. θέσαμε τους παρακάτω γενικούς στόχους:

 

1. Εξασφάλιση από το ΥΠ.ΠΟ.Α για το 2016 επιπλέον πόρων, σε αντιστάθμισμα των απωλειών τις οποίες προκάλεσε η κατάργηση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων.

 

2. Λειτουργική και διοικητική ανασυγκρότηση με έμφαση στην διοικητική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Φορέα, τη δημιουργία υποδομών και την πλήρη εφαρμογή του ν.3905/10, μέσω της σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργανογράμματος και στελέχωσης των προβλεπόμενων θέσεων Διευθυντών.

3. Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του Φορέα, σε διαρκή συνεννόηση με το ΥΠ.ΠΟ.Α.

4. Ενίσχυση της διαφάνειας, ορθολογικοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών που διέπουν τις σχέσεις του Ε.Κ.Κ. με τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς μέσω της επικαιροποίησης του χρηματοδοτικού κανονισμού η οποία βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης, μετά από την πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος με το σύνολο των εκπροσώπων του κινηματογραφικού χώρου.

Στην πορεία υλοποίησης των στόχων της πολιτικής μας, οι οποίοι, παρ’όλες τις αντιξοότητες οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν επιτελεστεί σχεδόν όλοι κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., οι σημαντικότερες ενέργειες στις οποίες προχωρήσαμε από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, είναι οι εξής:

1.  Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης οικονομικών πόρων εξ’ αιτίας της κατάργησης του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων.

 

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Πρώτη μας μέριμνα, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν η εξασφάλιση από το ΥΠ.ΠΟ.Α για το 2016 επιπλέον πόρων, σε αντιστάθμισμα των απωλειών τις οποίες προκάλεσε η κατάργηση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων.

 

β. Διεκδίκηση της απόδοσης του 1,5% από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η διεκδίκηση αυτή απέφερε αποτέλεσμα, καθώς ήδη ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι απέστειλε στο Ε.Κ.Κ., ως ώφειλε εκ του νόμου, εκκαθάριση με αίτημα να αποδοθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,5% του κύκλου εργασιών του στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προηγούμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για τη συμμόρφωση με το νόμο και των υπόλοιπων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

 

γ.  Μεταστέγαση του Ε.Κ.Κ. σε νέο κτήριο η οποία συνεπάγεται εξοικονόμηση 78.000 € ετησίως για τον Φορέα. Η μεταστέγαση εξασφάλισε και την οργάνωση αποθήκης αρχειακού υλικού, η οποία στο προηγούμενο κτήριο στεγαζόταν επί πενταετία σε ακατάλληλο χώρο, με συνέπεια φθορές στα υλικά (κόπιες ταινιών).

 

δ. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016 με βασικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσω εξορθολογισμού δαπανών όπως:

- Διακοπή ασφαλιστηρίου συμβολαίου με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για τους εργαζόμενους στο Ε.Κ.Κ. – επιπλέον της δημόσιας ασφάλισής τους - ύψους 45.000 € ετησίως, το οποίο παρά την νομοθετική ρύθμιση από το 2015 που προέβλεπε την διακοπή παρόμοιων παροχών εντούτοις εξακολουθούσε να χορηγείται και μέσα στο 2016.

-Περικόπηκαν δαπάνες που απέφεραν ελάχιστο ή καθόλου όφελος στο Ε.Κ.Κ. και αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του προς όφελος των παραγωγικών του σκοπών.

  

    ε. Θέσπιση νέου πλαισίου συνεργασίας με τα κινηματογραφικά Φεστιβάλ. Μετάβαση από τη λογική της «χορηγίας», στη χρηματοδότηση κινήτρων για την παραγωγή και την εκπαίδευση.

2. Καθυστερήσεις στην έγκριση καλλιτεχνικών προτάσεων επί ενάμιση χρόνο, λόγω παρατεταμένης διοικητικής και οικονομικής αστάθειας.

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

    α. Διεκπεραίωση, μέσα στο πρώτο τετράμηνο, όλων των εκκρεμοτήτων για εγκεκριμένες από την προηγούμενη Διοίκηση του Ε.Κ.Κ. κινηματογραφικές παραγωγές που βρίσκονταν σε εξέλιξη, μέχρι την επιλογή νέου Γενικού Διευθυντή.

β. Κάλυψη, μέσω της συγχώνευσης περιόδων κρίσεων, εγκρίσεων του συνόλου των καθυστερούμενων καλλιτεχνικών προτάσεων υπό κρίση, οι οποίες εκκρεμούσαν από το τέλος του 2014. Κατά το 2016, μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης, εγκρίθηκαν για την  ελληνική παραγωγή περίπου 3.500.000 €.

3. Ελλιπής εφαρμογή του νόμου 3905/10 ως προς τη διοικητική διάρθρωση του Ε.Κ.Κ.

 

α. Επί πέντε χρόνια, δεν ορίστηκαν οι τέσσερις (4) Διευθυντές Διευθύνσεων που προβλέπει ο νόμος με συνέπεια την απουσία τεσσάρων πολύ σημαντικών κρίκων από την ιεραρχία ελέγχου και λογοδοσίας, αλλά και από την εφαρμογή των σκοπών του φορέα έτσι όπως αυτοί ορίζονται απ’ το νόμο.

β. Απουσία Εσωτερικού  Κανονισμού και Οργανογράμματος με συνέπεια την απουσία πλαισίου λειτουργίας του Φορέα.

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Επιλογή  με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες και ορισμός τριών από τους τέσσερεις Διευθυντές (εκκρεμεί η επιλογή και του τέταρτου) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ν.3905/10. Επελέγησαν: για τη Διεύθυνση Παραγωγής και Ανάπτυξης ο κ. Βασίλης Κοσμόπουλος, για τη Διεύθυνση Προώθησης (Hellas Film) ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και για το Hellenic Film Commission η κ. Βένια Βέργου. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός της προσεχούς εβδομάδας.

 

β. Ολοκλήρωση Σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργανογράμματος του Ε.Κ.Κ. ο οποίος, αφού ληφθούν υπ’όψη και προτάσεις των εργαζομένων, κατατίθεται αυτές τις ημέρες προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

γ. Ίδρυση του HELLENIC FILM COMMISSION. Ανάδειξη του Ε.Κ.Κ., βάσει του ν.3905/10, σε κεντρικό συντονιστή της προσέλκυσης ξένων παραγωγών στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., ήδη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016, να προχωρήσει στην απαραίτητη σχετική προεργασία. Ανάθεση και επίβλεψη της πρόοδου των εργασιών της μελέτης (feasibility study) – για την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία του Hellenic Film Commission, από την εγκυρότερη διεθνή συμβουλευτκή εταιρεία. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και τα πορίσματά της παρουσιάστηκαν σε διυπουργική συνάντηση στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. στις 23/6/2016. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη δημιουργία ενός πλαισίου διυπουργικής συνεργασίας και σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων πάνω στο θέμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της ομάδας εργασίας η οποία συγκροτήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τέσσερα Υπουργεία και το Ε.Κ.Κ. η οποία επεξεργάζεται την τελική φυσιογνωμία, τα σχετικά φορολογικά κίνητρα και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτού του νευραλγικού μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, εξασφαλίστηκαν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι πόροι για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας του HELLENIC FILM COMMISSION η οποία, προσαρμοζόμενη στις διεθνείς καλές πρακτικές, θα φιλοξενήσει τη δομημένη πληροφορία για τους χώρους γυρισμάτων, τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς παραγωγές, καθώς και τους - ανά ειδικό κλάδο – εμπλεκόμενους στις παραγωγές.

 

4. Ασάφεια ως προς την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εκκρεμότητες του Φορέα, λόγω μη ολοκλήρωσης του προηγούμενου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.

 

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης της ελεγκτού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα οικονομικά στοιχεία του Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο του ειδικού οικονομικού ελέχου τον οποίο διενεργεί από το 2015 με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα.

    β. Διενέργεια έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου περιόδων 2011 έως 2015, σε εφαρμογή σχετικής εντολής του ΥΠ.ΠΟ.Α., δεδομένου ότι ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος που είχε διαταχθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α. στη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης, δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο νέος έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει από εταιρεία ορκωτών λογιστών και θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

    γ. Απόφαση για απόδοση απολογισμού οικονομικών δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ. προς το ΥΠ.ΠΟ.Α. σε μηνιαία βάση.

5.  Ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου του Ε.Κ.Κ. κατά εφαρμογή και  του Νόμου. (Αρθρο 10 -Σκοποί του Ε.Κ.Κ.)

 

Το Δ.Σ. αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016, να προχωρήσει στην απαραίτητη σχετική προεργασία:

 

α. Αποφάσισε την ένταξη στον Χρηματοδοτικό κανονισμό Προγράμματος Υποτροφιών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

 

β. Επανέφερε τον θεσμό των Βραβείων-Κινήτρων  στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας αρχής γενομένης στο Φεστιβάλ του περασμένου Σεπτεμβρίου όπου απονεμήθηκαν τρία βραβεία οικονομικής ενίσχυσης της επόμενης ταινίας τους, σε τρεις νέους δημιουργούς.

 

γ. Αποφάσισε την διοργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για όλες τις ειδικότητες.

Το πρώτο εργαστήριο σεναρίου και pitching πραγματοποιήθηκε ήδη τον περασμένο Σεπτέμβριο με την υποστήριξη του Media Desk με μεγάλη επιτυχία.

 

δ. Αποφάσισε και σχεδίασε την ίδρυση Γραφείου Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και Υποστήριξης Νέων Κινηματογραφιστών με πρόβλεψη να  ενταχθεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής. Το Γραφείο θα αναλάβει την οργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας και υποστήριξης στους νέους κινηματογραφιστές, την εισήγηση του προγράμματος υποτροφιών στον Διευθυντή Ανάπτυξης, την επίβλεψη ερευνών και μελετών σχετικά με την κινηματογραφική εκπαίδευση κινηματογραφιστών και κοινού και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων του Ε.Κ.Κ. εν γένει. Το Γραφείο, που έχει επιμελώς σχεδιασθεί, θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθυντή Ανάπτυξης, δηλαδή άμεσα, και κάτω απ’ την επίβλεψή του.

 

ε. Ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετική πρόσκληση της  Ε.Υ.ΤΟ.Π. του ΥΠ.ΠΟ.Α.  και διατύπωσε στους αρμόδιους γραμματείς των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας πλήρως ανεπτυγμένη εκπαιδευτική πρόταση σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η πρόταση αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας που απευθύνεται σε όλα, ανεξαιρέτως, τα σχολεία της επικράτειας. Κατηγοριοποιημένες κατά  θεματικές ενότητες και κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, στην πλατφόρμα θα ενταχθούν διεθνείς και ελληνικές ταινίες μαζί με συνοδευτικό υλικό στη διάθεση των εκπαιδευτικών.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι αφ’ ενός η εκπαίδευση του μελλοντικού κινηματογραφικού κοινού απ’ την παιδική ήδη ηλικία, αφ’ ετέρου η ανάδειξη του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

 

6. Σοβαρές εκκρεμότητες λόγω καθυστερήσεων και ολιγωριών στην διεκπεραίωση υποθέσεων.

α. Αντιμετωπίσαμε ταχύτατα και αποτελεσματικά τον άμεσο κίνδυνο απένταξης έργων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και συνεπεία αυτού  μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του Ε.Κ.Κ., λόγω αμέλειας της τήρησης των υποχρεώσεων του από το 2013.

β. Θέσαμε τέλος σε αδικαιολόγητες και μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή έργων (ιστοσελίδα του Φορέα, μη λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Ε.Κ.Κ. κ.α.)

7. Απουσία πλαισίου διαφάνειας στον τρόπο αξιολόγησης των καλλιτεχνικών προτάσεων /  απουσία συγκεκριμένου πλαισίου και κριτηρίων για τη διαδικασία προώθησης και διανομής των ταινιών.

α. Στη διαδικασία καλλιτεχνικής αξιολόγησης των προς έγκριση σχεδίων αντικαταστήσαμε τους “κρυφούς ανώνυμους συμβούλους” από γνωμοδοτική επιτροπή επώνυμων και αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η επιτροπή γνωμοδοτεί για το κάθε σχέδιο γραπτώς μέσω  λεπτομερούς  σκεπτικού.  Αφαιρέσαμε επίσης το δικαίωμα καλλιτεχνικής αξιολόγησης των σχεδίων από υπάλληλο του Ε.Κ.Κ. που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Θωρήσαμε ελάχιστο δείγμα απόδοσης του δέοντος σεβασμού προς τους παραγωγούς και δημιουργούς, την αξιολόγηση των σχεδίων τους με διαφανείς διαδικασίες και εξασφάλιση  λεπτομερούς απολογισμού για τη θετική ή αρνητική αξιολόγηση.

β. Σε εφαρμογή του κύριου άξονα της πολιτικής μας, αυτού  της επιβολής αξιοκρατίας και διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού, αποφασίσαμε την ανάθεση στον Διευθυντή Προώθησης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, της δημιουργίας πλαισίου με σαφή κριτήρια για όλες τις δραστηριότητες της Διεύθυνσής του.

   8. Εξυπηρέτηση πολιτών από το προσωπικό του φορέα.

   Δώσαμε έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των επαγγελματιών του κινηματογράφου από το προσωπικό του Ε.Κ.Κ. μέσω αποφάσεων που εξασφαλίζουν την καλύτερη λειτουργία του Φορέα (σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού, έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας κ.α.)

    Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το παρόν Δ.Σ. λειτούργησε μέχρι σήμερα με απόλυτη σύμπνοια. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν ενεργά, με καθημερινή και επίπονη εργασία στην επεξεργασία και χάραξη της πολιτικής μας, έχοντας αναλάβει ο καθένας επιμέρους τομείς δράσης. Η ομοψυχία αυτή, η συλλογικότητα και οι κοινοί στόχοι μας, αποτέλεσαν τα ισχυρά όπλα για την εφαρμογή της πολιτικής μας.

Κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του παρόντος Δ.Σ. όλες οι προσπάθειες εστιάστηκαν στην ολοκλήρωση του νοικοκυρέματος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο υποδομών και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας. Συνεκτιμώντας τα θετικά στοιχεία αλλά και τις αναπόφευκτες αστοχίες αυτού του διαστήματος, το Δ.Σ. θα προχωρήσει – με τις απαραίτητες βελτιωτικές ή διορθωτικές κινήσεις – στον δεύτερο χρόνο της θητείας του εστιάζοντας τις προσπάθειές του:

Α. Στην ουσιαστική εφαρμογή της πολιτικής του για τον ελληνικό κινηματογράφο με άξονες τη διαφάνεια, την πολυφωνία, τον μορφωτικό ρόλο του Ε.Κ.Κ. και την έμφαση στην ενίσχυση των νέων κινηματογραφιστών.  

Β. Στη διεκδίκηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα συναρμόδια Υπουργεία, της επιστροφής του ανταποδοτικού τέλους με ταυτόχρονη επαναφορά του ΦΠΑ στα εισιτήρια των αιθουσών στην προηγούμενη κατάσταση, της πλήρους εφαρμογής του μέτρου της απόδοσης του 1,5% από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και παρόχους κινητής τηλεφωνίας για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και τέλος τη θέσπιση ελκυστικών φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα, ώστε η λειτουργία του Hellenic Film Commission να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

Γιάννης Λεοντάρης                                                        

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   

Κώστας Τερζής

ΜΕΛΗ

Τίμων Κουλμάσης

Θανάσης Σκρουμπέλος

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Ελισάβετ Χρονοπούλου

Jan Rofekamp

...
...
...