Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, έθεσε σαν μία από τις προτεραιότητές του την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της κινηματογραφικής κοινότητας στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ.
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα κινηματογραφικά έργα κινουμένων σχεδίων (animation) του εν λόγω προγράμματος, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία χρηματοδότησης της παραγωγής όσων έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και της υπογραφής των εναπομεινασών συμβάσεων.
Σημειώνεται, επίσης, ότι όσον αφορά τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις έλαβε χώρα η απαραίτητη τροποποίηση του χρονικού πλαισίου τους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου σε διάστημα έξι μηνών.
 
Αντίστοιχη διαδικασία, έχει, πλέον, ξεκινήσει από το Ε.Κ.Κ. και για τους δικαιούχους χρηματοδότησης των σεναρίων των ταινιών ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους, παράλληλα και ανεξάρτητα με τη β’ φάση του προγράμματος.
 
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω και σε σχέση με τη δέσμευση για επιπλέον χρηματοδότηση εκατό σεναρίων ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα οι λεπτομέρειες συμμετοχής στο συμπληρωματικό αυτό πρόγραμμα ενίσχυσης.
 
Επίσης, το Δ.Σ του Ε.Κ.Κ επεξεργάζεται σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ και το πρόγραμμα ενίσχυσης των κινηματογραφικών αιθουσών που έχουν πληγεί από την πανδημία με γνώμονα την προβολή και προώθηση της ελληνικής κινηματογραφίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι συμπληρωματικό του προγράμματος επιδότησης θέσεων των κινηματογράφων που έχουν ανακοινώσει τα Υπουργεία Πολιτισμού, Οικονομικών και Εργασίας.
 
Επιπλέον των ειδικών προγραμμάτων που συνδέονται με την πανδημία του Covid-19, το Ε.Κ.Κ. προχωράει και τις διαδικασίες έγκρισης χρηματοδοτήσεων ταινιών που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών του προγραμμάτων, ώστε στους επόμενους μήνες να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και χρηματοδότηση του μεγαλύτερου όγκου των εκκρεμών προτάσεων. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης αιτημάτων παραγωγής για τις εγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο τη μείωση του χρόνου αλλά και της γραφειοκρατίας στη λήψη των αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), (γ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/4894/10.4.2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), όπως ισχύει, (δ) την με αριθμ. 1477/8.7.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ περί ορισμού Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΦΕΚ 583/ΥΟΔΔ/4.8.2020) (ε) την από 8/10/2020 παραίτηση του κ. Γεωργίου Υφαντή από τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (στ) τη με αριθμ. 1484/13.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. 
Η θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η θητεία του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης θα διαρκέσει μέχρι τις 03.08.2023, ήτοι το τέλος της θητείας του παραιτηθέντος Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Α. Προσόντα
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1.Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης.
2.Να διαθέτουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις του κινηματογραφικού χώρου και γενικότερα του οπτικοακουστικού.
3.Να έχουν γνώση φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
4.Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:
1.Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
2.Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.
3.Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης διοικητικών προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.
 
Β. Καθήκοντα
Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και διευθύνει το έργο της. Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς κι εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή. 
Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το Ε.Κ.Κ.
(β) Εποπτεύει την εκτέλεση όλων των πληρωμών του Ε.Κ.Κ. προς τους οφειλέτες του, καθώς και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.
(γ) Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και εποπτεύει τη διενέργεια των εκάστοτε αναγκαίων διαγωνισμών προμηθειών.
(δ) Μεριμνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης και την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.
(ε) Επιβλέπει την ορθή τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γενικού πρωτοκόλλου καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.Κ.
(στ) Επιμελείται σχετικά με τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ..
(ζ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων - εξόδων του Ε.Κ.Κ., καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.
(η) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ..
 
Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1.  Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
2. Η ιδιότητα του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).
3. Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.
4. Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.
5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και την ακυρότητα της σύμβασης.
 
 
Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά 
 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:
(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο και η εμπειρία του υποψηφίου.
(β) Από συνοπτική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.
(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.
 
Ε. Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία 
1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 20ης Νοεμβρίου 2020.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν  τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.
 
3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.
 
 
Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.
 
Μάρκος  Χολέβας
 
Τέσσερεις ελληνικές προτάσεις εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στην 160η συνεδρίαση του Eurimages.
 
 Πρόκεται για τα κινηματογραφικά σχέδια μυθοπλασίας: 
•«Dodo», σκηνοθεσία Πάνος Κούτρας, παραγωγή 100% Synthetic Films / Eλένη Κοσσυφίδου (345.000 ευρώ)
•«The Grandson», σκηνοθεσία Nelly Reguera, παραγωγή Homemade Films / Μαρία Δρανδάκη (270.000 ευρώ)
•«Tigru», σκηνοθεσία Andrei Tanzes, παραγωγή Graal / Κωνσταντίνα Σταυριανού, Ρένα Βουγιουκαλού (145.000 ευρώ)
 
Και το σχέδιο ντοκιμαντέρ:
•«Mighty Afrin», σκηνοθεσία Άγγελος Ράλλης, παραγωγή AR Films / Άγγελος Ράλλης (120.00 ευρώ)
 
Όλα τα παραπάνω σχέδια υποστηρίζονται από προγράμματα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE CINEMA NETWORK απευθύνει πρόσκληση στους Έλληνες επαγγελματίες παραγωγούς κινηματογραφικών έργων οι οποίοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν τις προτάσεις τους ως υποψήφιες για:

• Χρηματοδότηση Development ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, διεθνούς συμπαραγωγής μεταξύ των χωρών - μελών του Δικτύου.

Δεκτές προς εξέταση γίνονται προτάσεις των οποίων ο βασικός παραγωγός είναι ελληνική εταιρεία παραγωγής και στις οποίες συμμετέχει ως συμπαραγωγός τουλάχιστον ένας παραγωγός από άλλη χώρα - μέλος του Δικτύου.

Το περιεχόμενο του φακέλου της πρότασης πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει:

• αίτηση υποψηφιότητας του προγράμματος
• βιογραφικά σημειώματα σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού και παραγωγού εταιρείας
• σενάριο (στα αγγλικά και στα ελληνικά)
• σύνοψη σεναρίου (1 σελίδα) (στα αγγλικά και στα ελληνικά)
• treatment (10-15 σελίδες) (στα αγγλικά και στα ελληνικά)
• σκεπτικό προθέσεων για την ανάπτυξη του έργου, γραμμένο από κοινού από τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη
• στρατηγική διακίνησης και προώθησης του έργου που σκοπεύει να αναπτύξει ο παραγωγός του έργου (έως 3 σελίδες)
• αναλυτικό προϋπολογισμό Development του έργου
• συνοπτικό προϋπολογισμό της παραγωγής του έργου με κατανομή ανά χώρα συμπαραγωγής
• και ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ως απαραίτητο.

Την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τον κανονισμό του προγράμματος, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (www.gfc.gr, κατηγορία: Χρηματοδότηση - SEE Cinema Network)

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προτάσεων ορίζεται η 10η Νοεμβρίου 2020.

Η κατάθεση των φακέλων θα γίνεται ηλεκτρονικά στα εξής δύο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. & Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Εκτελεστικό Γραμματέα του Δικτύου, κύριο Γιάννη Ηλιόπουλο (τηλ. 210 3678501).

Η προσεχής συνεδρίαση του SEE Cinema Network θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ή διαδικτυακά.

 

Συνεπές στη δέσμευσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά άμεσα στον διορισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, με την εξής σύνθεση:


• Μάρκος Χολέβας, Πρόεδρος
• Ελένη Χανδρινού, Αντιπρόεδρος
• Ιφιγένεια Βλαχογιάννη
• Μαρία Καλλιμάνη
• Αργύρης Παπαδημητρόπουλος
• Isabelle Fauvel
• Δάφνη Χατζηπροκοπίου


Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες από όλο το φάσμα του κινηματογραφικού κλάδου.
Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι η άμεση επίλυση των ζητημάτων που έχουν προκύψει με το Ειδικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας, καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΚ με στόχο την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών του προς όφελος της κινηματογραφικής κοινότητας στο σύνολό της, την επίσπευση των διαδικασιών του και την επίτευξη των ιδρυτικών του σκοπών.


Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μάρκος Χολέβας


Γεννήθηκε στο Στρασβούργο. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σκηνοθεσία κινηματογράφου στη Σχολή της Ευγενίας Χατζίκου. Παρακολούθησε μεταπτυχιακά σεμινάρια στη Γαλλική τηλεόραση (FR-3 Alsase) και στην INEP- Paris. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του κινηματογραφικού περιοδικού Κινηματογραφικά Τετράδια και ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Φεστιβάλ Super-8 Θεσσαλονίκης. Δίδαξε στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ σκηνοθεσία και τηλεοπτική́ παραγωγή́. Έχει διατελέσει μέλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ ως ειδικός σύμβουλος του ΕΚΚ ανέλαβε την δημιουργία του Hellenic Film Commission. Έχει σκηνοθετήσει πολλά ντοκιμαντέρ, δύο τηλεταινίες και δύο μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας. Η πρώτη του τηλεταινία Όνειρα Γλυκά είχε περιληφθεί στην ταινιοθήκη του Πολιτιστικού Κέντρου Πομπιντού του Παρισιού, ενώ η διεθνής συμπαραγωγή ντοκιμαντέρ Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα τιμήθηκε με την αιγίδα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pat Cox.

 

Ελένη Χανδρινού


Η Ελένη Χανδρινού εργάζεται ως παραγωγός και σύμβουλος οπτικοακουστικών στις Βρυξέλλες και την Αθήνα. Από το 2002 ως το 2014 εργάστηκε στο πρόγραμμα MEDIA (Creative Europe) της ΕΕ στις Βρυξέλλες, μεταξύ άλλων στα τμήματα χρηματοδότησης κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, καθώς και στην αξιολόγηση προτάσεων κινηματογραφικής διανομής Ευρωπαϊκών ταινιών. Έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη από το Vrije Universiteit Brussel.

 

Ιφιγένεια Βλαχογιάννη


Γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια. Έχει πτυχίο σε Business Studies (Finance & Accounting) και μεταπτυχιακό τίτλο σε Management από το Πανεπιστήμιο του Sheffield. Διατηρεί με την οικογένειά της τον μοναδικό κινηματογράφο της Βέροιας, με δυο χειμερινές και μια θερινή αίθουσα, που λειτουργεί από το 1953 μέχρι και σήμερα. Τον Ιούνιο, ο κινηματογράφος επελέγη από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities που δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη καινοτόμων πολιτιστικών κέντρων με επίκεντρο κινηματογραφικές αίθουσες, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει περιορισμένη κινηματογραφική και πολιτιστική υποδομή. Εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε δική της επιχείρηση που λειτουργεί από το 2003. Είναι, μέλος της Κινηματογραφικής Ένωσης Βορείου Ελλάδος, μέλος των Europa Cinemas, μέλος του Assembly of European Regions και πολλών άλλων φορέων.

 

Μαρία Καλλιμάνη


Η Μαρία Καλλιμάνη γεννήθηκε στο Αίγιο και σπούδασε Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια φοίτησε στην Ανώτατη Δραματική Σχολή του Θεατρικού Οργανισμού «Μορφές», του θεάτρου Εμπρός. Στο θέατρο έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους σε έργα όπως Αγγέλα, Φλαντρώ, Ποιός φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ, Χειμωνιάτικο παραμύθι, Μαυροπούλι, Βάσσα, Λάσπη, Τρωάδες, Στάλλερχοφ, Εκδοχή του Μπράουνιγκ, Τα παιδιά του ήλιου, Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα, Colossus, Καινούρια σελίδα, Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα, Ο θάνατος του εμποράκου κ.α. Στον κινηματογράφο έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Το 2015 απέσπασε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για την ερμηνεία της στην ταινία Στο Σπίτι του Α. Καρανικόλα, και έχει υπάρξει υποψήφια Α’ γυναικείου ρόλου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου για τις ταινίες Μαχαιροβγάλτης του Γ. Οικονομίδη και Νοτιάς του Τ. Μπουλμέτη.

 

Αργύρης Παπαδημητρόπουλος


Ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Κινηματογράφο στην Μ. Βρετανία. Οι δύο πρώτες μικρού μήκους ταινίες που σκηνοθέτησε, το Εκκρεμές (2003) και το Tender (2004), προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν σε πολυάριθμα φεστιβάλ. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία, το Bank Bang (2009), έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία στην Ελλάδα (500.000 εισιτήρια), έλαβε πολλές θετικές κριτικές, ενώ απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η επόμενη ταινία του, το Wasted Youth (2011), άνοιξε το 40ο φεστιβάλ του Ρότερνταμ και ταξίδεψε σε 40 φεστιβάλ σε όλον τον κόσμο. Η τρίτη ταινία του, το Suntan (2016), που επίσης έκανε την πρεμιέρα της στο Ρότερνταμ, έλαβε πλήθος βραβείων διεθνώς (όπως το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου), ενώ υπήρξε υποψήφια για το βραβείο Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η τελευταία του ταινία, Monday (2021), έκανε μόλις την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ του Τορόντο, και είναι η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του. Έχει κάνει την παραγωγή σε σημαντικές ταινίες του νέου ελληνικού σινεμά, ενώ έχει σκηνοθετήσει περισσότερα από 300 διαφημιστικά, καθώς και κοινωνικές καμπάνιες για την Διεθνή Αμνηστία, την ActionAid και άλλους φορείς.

 

Isabelle Fauvel


H Ιζαμπέλ Φοβέλ είναι παραγωγός και ειδική στην ανάπτυξη κινηματογραφικών ταινιών, με πολύχρονη εμπειρία σε όλον τον κόσμο, με εμπειρία στο scouting νέων ταλέντων αλλά και λογοτεχνικών έργων, στην ανάπτυξη και επιμέλεια σεναρίων, και σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Έχει εργαστεί σε πολλές ταινίες που έχουν επιλεγεί αλλά και βραβευθεί σε Φεστιβάλ όπως των Καννών, του Βερολίνου και του Τορόντο. Σχεδιάζει και διδάσκει σε σεμινάρια ανάπτυξης σεναρίων, και στο πλαίσιο αυτό έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με το ΕΚΚ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, αλλά και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου είναι μέντορας στο Studio και στο Talent Lab, και το Torino Film Lab στο πλαίσιο του οποίου συνίδρυσε το Adapt Lab για την προσαρμογή βιβλίων σε σενάρια. Είναι scout για το Jerusalem International Film Lab και συμμετείχε σε πολλά έργα, όπως το σχεδιασμό της Σχολής Τηλεόρασης και Κινηματογράφου της Ακαδημίας Παραστατικών Τεχνών της Πράγας (FAMU). Έχει σπουδάσει Βυζαντινή Ιστορία στη Σορβόννη.

 

Δάφνη Χατζηπροκοπίου


Η Δάφνη Χατζηπροκοπίου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι δικηγόρος με τομείς εξειδίκευσης την πνευματική ιδιοκτησία, τη βιομηχανική ιδιοκτησία και το εμπορικό δίκαιο. Από το 2020 συνεργάζεται με την Εθνική Λυρική Σκηνή.

 

Οι παθογένειες του κινηματογραφικού χώρου γενικότερα και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου ειδικότερα, είναι γνωστές και διαχρονικές. Ενδεικτικό είναι, εξάλλου, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο υπέβαλε χθες την παραίτησή του, ήταν ένα από τα μακροβιότερα του ΕΚΚ, την τελευταία πενταετία.


Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, από τον Φεβρουάριο του 2015 έως σήμερα έχει αλλάξει πέντε Προέδρους, πέντε Γενικούς Διευθυντές και πολλαπλές συνθέσεις Διοικητικών Συμβουλίων.


Από την πρώτη ημέρα, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ είχε επιλέξει να τοποθετείται ανοιχτά τόσο για τα προβλήματα που ταλανίζουν το ΕΚΚ, όσο και για την πρόθεσή της να προχωρήσει σε ουσιαστικές και δραστικές λύσεις ως προς τον κινηματογραφικό νόμο, αλλά και ως προς το ίδιο το ΕΚΚ, τον τρόπο λειτουργίας του και την ανάγκη να μετασχηματιστεί και να θωρακιστεί. Η προπαρασκευαστική διαδικασία για τον νέο κινηματογραφικό νόμο, η οποία θα διέπει και την λειτουργία του ΕΚΚ, έχει ήδη ξεκινήσει και θα συζητηθεί ανοικτά με το σύνολο των κινηματογραφικών φορέων.


Δυστυχώς, η πίεση που ασκήθηκε στο ΔΣ από εξωγενείς παράγοντες, με αφορμή το Ειδικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας, λόγω του κορωνοϊού, ήταν πιεστική και ασφυκτική, οδηγώντας στην παραίτησή του, πριν από την ολοκλήρωση του Ειδικού Προγράμματος το οποίο προικοδοτήθηκε από το ΥΠΠΟΑ με γενναία χρηματοδότηση, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ενίσχυση της δοκιμαζόμενης κινηματογραφικής κοινότητας.


Σχετικά με το Ειδικό Πρόγραμμα για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας, σημειώνονται τα εξής: Ως γνωστόν, η πρώτη φάση έτρεξε από το ΕΚΚ, το οποίο ενήργησε, όσο γρήγορα του επέτρεπαν οι δομές του, ακολουθώντας τις υποδείξεις του νομικού του συμβούλου. Δηλαδή, του ίδιου νομικού, ο οποίος σήμερα εκφράζει επιφυλάξεις για τη λύση που προτάθηκε για τη διάσωση του ειδικού προγράμματος, αντιμετωπίζοντας την αξιολόγηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την λογική της λοταρίας και των πιθανοτήτων της στατιστικής. Διατηρούνται σοβαρές επιφυλάξεις για την εγκυρότητα και την σκοπιμότητα των όσων αναφέρει στην από 21.9.2020 εισήγησή του, την οποία ζήτησε και έλαβε η Υπουργός, αφενός, επειδή οι υπάρχουσες νομικές εισηγήσεις δεν συντάσσονται με τις απόψεις του, και αφετέρου, επειδή η νομική του αξιολόγηση περιορίστηκε σε δύο γραμμές πράγμα που δεν επιτρέπει να εξεταστεί η υπαγωγή, στην οποία προέβη.


Το ΥΠΠΟΑ θα λάβει όποια μέτρα χρειαστούν προκειμένου το ΕΚΚ να απαλλαγεί από βυζαντινισμούς, σκιές και προσωπικές ατζέντες, οι οποίες υπονομεύουν το κοινό καλό της κινηματογραφικής κοινότητας έναντι της ιδιοτέλειας, όποια μορφή και αν αυτή έχει.


Σε ερώτηση δημοσιογράφων για την επόμενη μέρα στο ΕΚΚ, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, δήλωσε τα εξής:


“Σέβομαι την απόφαση των μελών του ΔΣ, και ευχαριστώ για την συμβολή τους ως σήμερα. Θα προχωρήσουν αμέσως όλες οι απαραίτητες νομοθετικές και άλλες ενέργειες που θα θωρακίσουν το EKK, ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στον ιδρυτικό του σκοπό και αφετέρου να λειτουργεί αποτελεσματικά και αδιάκοπα, χωρίς καθυστερήσεις, εντάσεις και αγκυλώσεις. Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε συμπαραστάτη και συνομιλητή την κινηματογραφική κοινότητα, ιδιαίτερα δε το ενεργό και δημιουργικό, αλλά συχνά σιωπηλό μέρος της. Δεδομένων των συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την παραίτηση του ΔΣ του ΕΚΚ, πρόθεσή μας είναι σε συνεργασία με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα οριστεί τις επόμενες μέρες να διασφαλίσομε το Ειδικό Πρόγραμμα, προκειμένου τα 2.800.000 ευρώ με τα οποία έχει χρηματοδοτηθεί να φθάσουν το συντομότερο στην κινηματογραφική κοινότητα, μεριμνώντας παράλληλα για την τήρηση των συμβάσεων που έχει ήδη υπογράψει το απελθόν ΔΣ του ΕΚΚ. Για όλα τα ανωτέρω, καλούμε να συστρατευθούν όλες οι δυνάμεις της κινηματογραφικής κοινότητας».

Αθήνα 22/9/2020

 

 

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,


Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σας υποβάλλουμε την παραίτησή μας, καθώς οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί περί το Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω λειτουργία του ΔΣ, του οποίου είμαστε μέλη. Ενδεικτικά σας επισημαίνουμε τις διαρκείς συκοφαντικές και προσβλητικές επιθέσεις, που έχουμε δεχθεί από συνδικαλιστικούς φορείς κινηματογραφιστών αλλά και φυσικά πρόσωπα του χώρου, τις προσφυγές τους σε εθνικές και διεθνείς αρχές, τις δηλώσεις τους περί ομαδικών προσφυγών στη Δικαιοσύνη, τις αθλιότητες που αναρτούν στο διαδίκτυο, σχετικά υποβολιμιαία δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες και εφημερίδες κλπ.


Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε ότι με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τις πολλαπλές γραφειοκρατικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις του αλλά και τις εσωτερικές του ανεπάρκειες, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και επιτυχώς ιδίως μάλιστα ευρισκόμενο αντιμέτωπο με ένα πρόγραμμα 1.400 αιτήσεων, που εντός μηνός έπρεπε να διεκπεραιωθεί, όταν ετησίως διαχειρίζεται με δυσκολία 300 περίπου προτάσεις και αυτές με καθυστερήσεις. Και τούτο με τα επιπρόσθετα μεγάλα προβλήματα επαφών και απ' ευθείας συνεννοήσεων που δημιούργησε η πανδημία και το lockdown. Καταβάλλαμε έως τώρα κάθε φιλότιμη προσπάθεια να φέρουμε σε πέρας το Ειδικό Πρόγραμμα, παρά τις τεράστιες δυσκολίες του. Δεν βρήκαμε όμως καμία απολύτως ανταπόκριση από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους κινηματογραφιστές. Αντίθετα οι διαρκείς εις βάρος μας αήθεις και προσβλητικές επιθέσεις και απειλές κατέστησαν πλέον εκ των πραγμάτων άκυρες τις προσπάθειες αυτές.


Τέλος με την από 21/9/2020 γνωμοδότησή του, ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΚΚ κατέστησε σαφές και προειδοποίησε τα μέλη του ΔΣ ότι στο Ειδικό Πρόγραμμα και την εξαγγελθείσα από το ΥΠΠΟΑ νέα δεύτερη φάση του ενυπάρχουν εξόφθαλμα μη νόμιμες διαδικασίες και κατάφορες και κραυγαλέες παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού, δεδομένα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κατασταλτικό έλεγχο των χρηματοδοτήσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς επιπροσθέτως αναμένεται και για τη πρωτη φάση έλεγχος νομιμότητας και πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, στην οποία έχει προσφύγει συνδικαλιστική ομάδα κινηματογραφιστών.


Υπό τις συνθήκες αυτές η παραίτηση τώρα είναι για τα μέλη του ΔΣ μονόδρομος, όπως και η άρνησή μας να εγκρίνουμε την εκταμίευση από το ΕΚΚ έστω και ενός ευρώ από την παρασχεθείσα χρηματοδότηση του ΥΠΠΟΑ, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα περί των οποίων θα αποφανθούν τελικά τα δικαστήρια, μετά από πολυετείς όμως ταλαιπωρίες όλων των εμπλεκόμενων. Ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο έργο σας, ευχαριστούμε για την έως τώρα συνεργασία μας.

 

 

Με τιμή
Τα μέλη του ΔΣ

 

 

Πάνος Λουκάκος, Χριστίνα Μανωλοπούλου, Κώστας Φέρρης, Μιρέλλα Παπαοικονόμου, Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, Νίκος Μεγγρέλης, Κωνσταντής Φραγκόπουλος

     

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην τακτική συνεδρίασή του 1482 / 16.09.2020, εφαρμόζοντας το άρθρο 23 του Ν. 4708/2020, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:


1. Ενέκρινε κατάλογο 27 ατόμων, που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές αξιολόγησης, μετά τη διεύρυνση του Ειδικού Προγράμματος και την επέκταση της χρηματοδότησης και πρόκρισης στη δεύτερη φάση των 100 επιπλέον σεναρίων.


2. Το Δ.Σ επίσης αποφάσισε μέλη των επιτροπών αυτών, μετά την τροποποίηση του Ν. 3905/2010 και την ισχύ του άρθρου 23 του Ν. 4708/2020, να ασχοληθούν προκειμένου να δρομολογηθεί και η αξιολόγηση των συσσωρευμένων προτάσεων από τα έτη 2018 στα τακτικά προγράμματα χρηματοδότησης του Ε.Κ.Κ.
Οι επιτροπές αυτές θα συγκροτηθούν άμεσα για να αξιολογήσουν σε 30 ημέρες 1030 προτάσεις (571 σενάρια μικρού μήκους και 459 ντοκιμαντέρ) επιλέγοντας 100 (50 μικρού μήκους και 50 ντοκιμαντέρ) που θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 2.500 ευρώ.


3. Το Δ.Σ τέλος υπενθυμίζει πως η μεθοδολογία αξιολόγησης, που θα χρησιμοποιηθεί και αυτή τη φορά, συμφωνεί με ανάλογα ευρωπαϊκά προγράμματα αξιολόγησης (MEDIA – Eurimages). Τα κριτήριά της εκτιμούν ιδιαιτέρως την επαγγελματική εμπειρία των συμμετεχόντων, αλλά και τη δημιουργική ματιά που ανοίγει νέους δρόμους. Δίνουν έμφαση σε πρωτότυπες σεναριακές ιδέες και σε τεκμηριωμένες προτάσεις ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η αποδοχή τους σε φεστιβάλ ή και στην διανομή. Λαμβάνουν υπόψη τους υφιστάμενους οικονομικούς και χρονικούς παράγοντες όπως αυτοί ορίζονται από το Ειδικό Πρόγραμμα.

 


Τον κατάλογο αποτελούν οι:


1. Γιώργος Κορδέλας, σκηνοθέτης
2. Βασίλης Κατσικονούρης, συγγραφέας
3. Μηνάς Βιντιάδης, συγγραφέας – δημοσιογράφος
4. Μαρία Πάουελ, σκηνοθέτις
5. Δέσποινα Τομαζάνη, ηθοποιός
6. Στάθης Βαλούκος, σεναριογράφος – συγγραφέας
7. Νίνος Μικελίδης, κριτικός κινηματογράφου – δημοσιογράφος
8. Νίκος Φαρούπος, συγγραφέας -σεναριογράφος
9. Τέλης Σιαμαντάς, δημοσιογράφος
10. Κατερίνα Κλειτσιώτη, σεναριογράφος
11. Βασίλης Τσακίρογλου, δημοσιογράφος – συγγραφέας
12. Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας, σκονοθέτης
13. Χρήστος Δήμας, σκηνοθέτης
14. Γιάννης Σκοπετέας, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
15. Χάρης Λαγκούσης, σκηνοθέτης
16. Νίκος Παπαθανασίου, σκηνοθέτης – σεναριογράφος
17. Κώστας Περούλης, σεναριογράφος – συγγραφέας
18. Στέλιος Καμμίτσης, σκηνοθέτης
19. Λάμπης Ζαρουτιάδης, σκηνοθέτης
20. Αγγελική Αντωνίου, σκηνοθέτις
21. Βασίλης Σουραπάς, διανομέας
22. Δημήτρης Πιατάς, ηθοποιός
23. Μία Κόλλια, δημοσιογράφος
24. Τζώρτζης Γρηγοράκης, σκηνοθέτης
25. Δημήτρης Καλαντίδης, κριτικός κινηματογράφου
26. Παναγιώτης Δενδραμής, κριτικός και διδάκτωρ θεωρίας του κινηματογράφου
27. Μιχάλης Γιαρίμουστας, σκηνοθέτης

 Το Ευρωπαϊκό φόρουμ συμπαραγωγής ταινιών μικρού μήκους Euro Connection, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αγοράς του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont-Ferrand (2 έως 3 Φεβρουαρίου 2021), απευθύνει κάλεσμα σε παραγωγούς ταινιών μικρού μήκους.
 Κάθε χρόνο επιλέγονται 14 σχέδια ταινιών μικρού μήκους (μυθοπλασία, animation, δημιουργικό ντοκιμαντέρ) από όλη την Ευρώπη για να συμμετάσχουν σε  μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν pitching training workshops, pitching sessions, συναντήσεις με επαγγελματίες και δικτύωση.
 Επιλέξιμα είναι σχέδια διάρκειας έως 30 λεπτά που προορίζονται για ευρωπαϊκή συμπαραγωγή, των οποίων τα γυρίσματα δεν θα πραγματοποιηθούν πριν τον Ιούνιο του 2021. Βασική προϋπόθεση είναι τα υποψήφια σχέδια να έχουν εξασφαλίσει από τη χώρα προέλευσής τους μερική χρηματοδότηση- ανεξαρτήτως ποσού-  από κρατικούς ή τοπικούς φορείς και οργανισμούς, δημόσια ή ιδιωτική τηλεόραση, βραβεία, διαγωνισμούς κ.λπ. Δεν είναι επιλέξιμα σχέδια που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση, υπηρεσίες ή συμμετοχές σε είδος αποκλειστικά από εταιρείες παραγωγής ή ιδιωτικά κεφάλαια μόνο. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη διαδικασία επιλογής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την αίτηση συμμετοχής θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
 
Υποβολή αιτήσεων (με την ένδειξη EURO CONNECTION και τον τίτλο του σχεδίου) μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2020 στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την έναρξη των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, προκειμένου να στηρίξει άμεσα την δοκιμαζόμενη κινηματογραφική κοινότητα, απευθύνθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα, για τον σχεδιασμό ειδικού προγράμματος ενίσχυσης του κλάδου. Το πρόγραμμα λειτούργησε εν μέσω lockdown και των ιδιότυπων συνθηκών λειτουργίας του συνόλου της οικονομίας, επειδή ήταν δραστηριότητα που μπορούσε να εκτελεστεί από απόσταση.

Η επιτυχία του Προγράμματος αποδείχθηκε μεταξύ άλλων από τον -πέραν πάσης προσδοκίας- αριθμό των 1300 αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αλλά και από το πλήθος και το εύρος των δημιουργών που συμμετείχαν. Ωστόσο, ο ως άνω αριθμός των 1300 προτάσεων, σε συνδυασμό με το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που επέβαλε η αντικειμενική ανάγκη της άμεσης υλοποίησης, δοκίμασε τους μηχανισμούς του ΕΚΚ, που επωμίστηκε τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη της πρώτης φάσης. Ενώ κατ΄ έτος διαχειρίζεται κατά μέσο όρο, 300 προτάσεις, το ΕΚΚ κλήθηκε να βρει σε ελάχιστο χρόνο τρόπο ταχύτατης αξιολόγησης των 1300 προτάσεων, τη στιγμή που αφ’ ενός είχε συσσωρευτεί από τις προηγούμενες διοικήσεις πλήθος προτάσεων που δεν είχαν αξιολογηθεί και αφ’ ετέρου αδυνατούσε θεσμικά να συγκροτήσει (εξωτερικές) επιτροπές αμειβόμενες αξιολόγησης, ζήτημα που αντιμετωπίστηκε με τη διάταξη αρ. 23 του Ν.4708/2020.

Είναι εύλογο σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με υψηλό αριθμό συμμετεχόντων, να προκαλούνται όψιμες αντιδράσεις, από ορισμένους αιτούντες, των οποίων οι προτάσεις δεν προκρίνονται. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος που παρουσιάστηκε για το Πρόγραμμα από την κινηματογραφική κοινότητα, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα εμπειρία, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κριτικές επισημάνσεις που διατυπώθηκαν, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν σε συνεννόηση με το ΕΚΚ, αποφάσισε τα εξής:

Την άμεση ολοκλήρωση του προγράμματος Animation, οι προτάσεις του οποίου, λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχών, αξιολογήθηκαν από την τριμελή επιτροπή του ΥΠΠΟΑ και την πρόοδο της διαδικασίας των σχετικών πληρωμών.
Τη διεύρυνση του Προγράμματος με την επέκταση της δυνατότητας χρηματοδότησης και πρόκρισης στη δεύτερη φάση, 100 επιπλέον σεναρίων -50 ντοκιμαντέρ και 50 μικρού μήκους- από τις υφιστάμενες αιτήσεις και με τους ίδιους όρους. Το ΥΠΠΟΑ θα χρηματοδοτήσει τα επιπλέον έργα που θα προκριθούν στα προγράμματα Ντοκιμαντέρ και Μικρού Μήκους.
Για την αξιολόγηση και επιλογή των 100 επιπλέον σεναρίων (50 σενάρια για ντοκιμαντέρ και 50 σενάρια για ταινίες μικρού μήκους), θα συγκροτηθούν άμεσα από το ΕΚΚ Επιτροπές Αξιολόγησης κατ’ εφαρμογή του άρ. 23 του Ν.4708/2020.
Είναι αυτονόητο ότι οι ήδη επιλεγέντες δεν θίγονται από την επέκταση του Προγράμματος. Δηλαδή, τα 119 ήδη προκριθέντα σενάρια, διατηρούν το δικαίωμα λήψης του ποσού των 2.500 ευρώ, αλλά και της συμμετοχής τους στη β’ φάση. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας των σχετικών πληρωμών θα γίνει άμεσα.
Οι όροι της β’ φάσης ισχύουν ως είχαν ήδη διαμορφωθεί.
Η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη για επιπλέον χρηματοδότηση άλλων 100 σεναρίων, θα δώσει την ευκαιρία σε επιπλέον 100 δημιουργούς να συμμετέχουν σε ένα εξαιρετικά ελκυστικό, αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό, όπως αποδείχθηκε, λόγω της ευρύτατης συμμετοχής, πρόγραμμα.

Με δεδομένη την άμεση ανάγκη στήριξης της κινηματογραφικής κοινότητας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιταχυνθεί η διεξαγωγή της β΄ φάσης, αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή των επιπλέον 100 σεναρίων.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι: «Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας από το ειδικό πρόγραμμα στήριξης των δημιουργών καθώς και τα περιθώρια βελτίωσης που ορθά επισημαίνονται, αποδεικνύουν ότι πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να αποκτήσουμε ένα νέο κινηματογραφικό νόμο, ο οποίος θα θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη και την ενθάρρυνση της κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα, και θα αναβαθμίζει τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Οι παθογένειες που έχουν παρατηρηθεί επί σειρά ετών πρέπει να εξαλειφθούν άπαξ και διά παντός. Στην προσπάθεια αυτή, είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε τη συμπαράσταση του συνόλου της κινηματογραφικής κοινότητας, πέρα από οποιεσδήποτε εσωτερικές αντιθέσεις».

Το Δ.Σ του ΕΚΚ απέστειλε προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εισήγηση με τα ακόλουθα θέματα της 1480/4.9.2020 συνεδρίασής του:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Ε.Κ.Κ.)

 

Απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 1480/4.9.2020

Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.) με έδρα την Αθήνα, επί της Χατζοπούλου 9, συνήλθε την 4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Ε.Κ.Κ., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του κ. Πάνου Λουκάκου, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 5 του Ν. 3905/2010, όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Α.

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (HFC)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (HELLASFILM)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ – MEDIA

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Παρίστανται οι:

 

Πάνος Λουκάκος

Πρόεδρος

Χριστίνα Μανωλοπούλου

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Μεγγρέλης

Μέλος

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

Μέλος

Κώστας Φέρρης

Μέλος

Κωνσταντής Φραγκόπουλος

Μέλος

 

Απουσιάζει το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιρέλλα Παπαοικονόμου.

 

 

Επίσης παρίσταται ο Γενικός Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. κ. Παντελεήμων Μητρόπουλος (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η υπάλληλος του Ε.Κ.Κ. κ. Μαρίζα Σαρρή. Επίσης, παρίσταται η βοηθός γραμματείας του Δ.Σ. κ. Αγγελική Παπούλια.

 

Διαπιστώνεται απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 8 του Ν.3905/2010, όπως ισχύει, και ότι οι προσκλήσεις για τη συνεδρίαση αυτή μαζί με την Ημερήσια Διάταξη έχουν σταλεί στα μέλη του Δ.Σ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

Α.

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τις εξελίξεις στο Ειδικό Πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ για την Ενίσχυση της Κινηματογραφικής Κοινότητας.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., αφού έλαβαν υπ’ όψιν σχετική εισήγηση του Προέδρου και προς άρση πάσης αμφισβητήσεως σχετικά με τις διαδικασίες του ως άνω Προγράμματος, αποφασίζουν ομόφωνα τα εξής:

Όπως το Δ.Σ. εισηγηθεί προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αιτηθεί τα ακόλουθα:

  1. Να αρχίσει αμέσως η εκταμίευση των ποσών για το Πρόγραμμα Animation. Αμέσως να αρχίσει και η εκταμίευση των ποσών των ήδη προκριθέντων σεναρίων στις κατηγορίες Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ.
  1. Να αρχίσει αμέσως η διαδικασία για την επανάκριση των μη προκριθέντων της α’ φάσης από τριμελείς επιτροπές και η συμπλήρωση των αρχικώς επιτυχόντων με επιπλέον 100.
  1. Να συγκροτήσει το Ε.Κ.Κ. τις τριμελείς αυτές επιτροπές, σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει πλέον ο Ν. 4708/2020.
  1. Να διατηρήσουν οι αρχικώς 119 προκριθέντες όλα τα δικαιώματα που τους παρέχει η προκήρυξη του Προγράμματος, την λήψη του ποσού των 2.500 ευρώ δηλαδή και τη συμμετοχή τους στη Β’ φάση.
  1. Να αυξηθεί η χρηματοδότηση για κάλυψη των απαιτούμενων επιπλέον ποσών κατά 250.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

Στη συνέχεια, αφού διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

 

Ο Πρόεδρος

Πάνος Λουκάκος

 

Η Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Μανωλοπούλου

 

Τα Μέλη

 

Νικόλαος Μεγγρέλης

 

Χρυσάνθη Σωτηροπούλου

 

Κώστας Φέρρης

 

Κωνσταντής Φραγκόπουλος

 

Η γραμματέας του Δ.Σ.

Μαρίζα Σαρρή

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Αθήνα, 8/9/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πάνος Λουκάκος

 

Ο θάνατος της Ιουλίας Σταυρίδου από την πανδημία του Covid-19 αφήνει μεγάλο κενό στον σύγχρονο ελληνικό Πολιτισμό και μας βυθίζει σε θλίψη.

Η Ιουλία Σταυρίδου υπήρξε διακεκριμένη και πολυβραβευμένη σκηνογράφος και ενδυματολόγος του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ήταν, επίσης, δασκάλα της τέχνης της -Ομότιμος Καθηγήτρια στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ- ζεστή, δοτική, ευθύς και ανιδιοτελής.

Η Ιουλία Σταυρίδου συνδέθηκε με τις μυθολογίες και τις μυθοπλασίες του ελληνικού κινηματογράφου σε καιρούς εκρηκτικούς, λόγω δημιουργικότητας, όταν αυτός έβγαινε από τα στούντιο της ελληνικής κινηματογραφικής βιοτεχνίας αναζητώντας το νέο πρόσωπό του. Ο δεσμός αυτός κρατήθηκε γερός μέχρι σήμερα. Από το 1974 και την ταινία «Δια ασήμαντον αφορμή» μέχρι την «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» και την «Ευτυχία», που συνεχίζουν να παίζονται στα θερινά σινεμά, όλα ήταν ένας δρόμος γεμάτος δημιουργικές συνθέσεις ή ανασυνθέσεις του πραγματικού κόσμου μπροστά από την κινηματογραφική κάμερα πριν από την είσοδο του ηθοποιού στο κάδρο. Το έργο της, μια «νεκρή φύση» έτοιμη να πάρει ζωή, είχε ως προϋπόθεση την ευαισθησία της και το καλλιτεχνικό ένστικτό της.

Σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή η Ιουλία Σταυρίδου είχε ως συνοδοιπόρους σημαντικούς σκηνοθέτες. Αναμεσά τους ο Τάσος Ψαρράς, ο Παντελής Βούλγαρης, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Λάκης Παπαστάθης, ο Κώστας Γαβράς, η Κατερίνα Ευαγγελάκου, ο Γιάννης Οικονομίδης.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους της.