Το Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (ΕΚΚ), έχοντας υπ’ όψιν (α) τις διατάξεις των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), (γ) την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./136/15802/30-8- 2016 Απόφαση της Επιτροπής του άρ. 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’183), (δ) την παραίτηση του κου Βασιλείου Κοσμόπουλου από τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής και (ε) την υπ’αριθμ. 1431/13.4.2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσης του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής.


Η θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Οι αποδοχές των Διευθυντών καθορίζονται από τον νόμο. Η θητεία του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής θα είναι μέχρι τις 13.2.2020, ήτοι το τέλος της θητείας του παραιτηθέντος Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής.

 

Α. Προσόντα


Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής πρέπει να έχουν τα
ακόλουθα προσόντα:

 

1. Να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου.

2. Να έχουν σπουδές και εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων.

3. Να έχουν θεωρητική και πρακτική γνώση, κάθε σταδίου της παραγωγής του κινηματογραφικού έργου.

4. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, η οποία να πιστοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν:


1. Τίτλοι σπουδών.

2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

3. Η ικανότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

 

Β. Καθήκοντα

 

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Προΐσταται της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής και διευθύνει το έργο της. Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή. Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τι ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Καταρτίζει τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων που εποπτεύει και υλοποιεί η Διεύθυνσή του και τα εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή.

(β) Μεριμνά για την ενίσχυση, χρηματοδότηση και την εν γένει επίβλεψη κάθε σταδίου παραγωγής ενός κινηματογραφικού έργου.

(γ) Μεριμνά για την ανεύρεση και ανάδειξη νέων κινηματογραφιστών.

(δ) Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή για τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας κινηματογραφικού έργου.  

(ε) Εισηγείται στον Γ.Δ. και στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ για όλες τις σχετικές με τον τομέα του εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή οπτικοακουστικό χώρο.

(στ) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων του Ε.Κ.Κ.

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2. Η ιδιότητα του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3. Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4. Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και την ακυρότητα της σύμβασης.

 

Δ. Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:


(α) Από βιογραφικό σημείωμα έως 1.000 λέξεις, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο του ελληνικού ή του παγκοσμίου κινηματογράφου.

(β) Από συνοπτική έκθεση έως 3.000 λέξεις, στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στην διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ’ στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία

 

1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 16.00 ώρα της 11ης Μαϊου 2018. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..


2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.


3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε παγκόσμια πρεμιέρα θα προβληθεί η ταινία του Μάριου Πιπερίδη, «Smuggling Hendrix», μια συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στο διαγωνιστικό τμήμα του Tribeca Film Festival της Νέας Υόρκης στις 20, 21, 22 και 24 Απριλίου. Από την ίδρυσή του από τους Robert De Niro, Craig Hatkof και Jane Rosenthal το 2002, σε μια προσπάθεια ανάνηψης της περιοχής μετά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca έχει αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της κινηματογραφικής βιομηχανίας παγκοσμίως. Στο διαγωνιστικό τμήμα του έχουν κάνει πρεμιέρα στο παρελθόν ταινίες καθιερωμένων πια δημιουργών, όπως τα «Let the Right One In» του Tomas Alfredson και «About Elly» του Asghar Farhadi. Το φετινό Tribeca Film Festival θα πραγματοποιηθεί από τις 18 ως τις 29 Απριλίου.

 

 SmugglingHendrix 1

Smuggling Hendrix

 

Ο Μάριος Πιπερίδης από την Κύπρο κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Φυγαδεύοντας τον Χέντριξ», μια ταινία που, με αφορμή την παραβίαση του κανονισμού της πράσινης γραμμής από ένα σκύλο, ανατρέπει με χιούμορ βαθιά ριζωμένες υποψίες και προκαταλήψεις.


Βασικός ήρωας της ταινίας είναι ο 43χρονος Γιάννης, ένας ξοφλημένος μουσικός του οποίου η ζωή δεν κυλά όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Η κοπέλα του τον έχει εγκαταλείψει, ενώ οι «δανειστές» του του έχουν γίνει στενός κορσές. Σχεδιάζει να φύγει το συντομότερο μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, Jimi. Ο σκύλος το σκάει προς την τουρκοκρατούμενη πλευρά του νησιού και ο Γιάννης έχει να αντιμετωπίσει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαγορεύει τη διέλευση ζώων από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές. Εγκλωβισμένος στην τουρκοκρατούμενη πλευρά αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια της πρώην φιλενάδας του, καθώς επίσης και του Χασάν, ενός Τούρκου έποικου, για να φυγαδεύσουν τον Jimi πίσω στις ελεύθερες περιοχές.


Η ταινία είναι μια ευρωπαϊκή συμπαραγωγή ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία, με την υποστήριξη του Eurimages, Creative Europe και S.E.E. Cinema Network.

Σενάριο – Σκηνοθεσία Μάριος Πιπερίδης
Πρωταγωνιστούν: Adam Bousdoukos, Βίκη Παπαδοπούλου, Fatih Al, Özgür Karadeniz
Παραγωγή: View Master Films (Ελλάδα), Pallas Film GmbH (Γερμανία), A.M.P. Film Works Ltd (Κύπρος)
Συμπαραγωγη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ΕΡΤ, Eurimages, Yπουργείο Παιδείας Κύπρου, MDM Γερμανίας, ZDF/Arte

Η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους του ελληνο-νοτιοαφρικανού Ετιέν Καλός, The Harvesters («Οι Θεριστές»), σε παραγωγή των Κοντοβράκη και Καρναβά της Heretic Outreach και συμπαραγωγή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), θα προβληθεί στην ενότητα «Un Certain Regard» τoυ 71ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών. Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται στη διάρκεια του ετήσιου θερισμού του καλαμποκιού στην επαρχία της Free State της Νότιας Αφρικής, το τελευταίο προπύργιο της μόνης λευκής κοινότητας της ηπείρου, των Αφρικάνερς.

 allos

Ετιέν Καλός, The Harvesters («Οι Θεριστές»)


Ακόμη, δύο ελληνικές ταινίες μικρού μήκους θα προσβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα στο πρόγραμμα της 57ης «Εβδομάδας Κριτικής» του Φεστιβάλ. Η «Εβδομάδα Κριτικής» είναι το παράλληλο τμήμα του Φεστιβάλ Καννών, το οποίο κάθε χρόνο συστήνει τα ταλέντα του μέλλοντος. Οι ταινίες που επιλέχθηκαν, θα προβληθούν στις Κάννες με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ).


Μια από τις δέκα μικρού μήκους από όλο τον κόσμο, η οποία επιλέχθηκε να συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της «Εβδομάδας Κριτικής» είναι η ταινία της Ζακλίν Λέντζου, Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς (2018), σε παραγωγή της Φένιας Κοσοβίτσα (Blonde). Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκεκριμένη ενότητα του Φεστιβάλ υποβλήθηκαν 1.500 ταινίες μικρού μήκους. Η σεναριογράφος-σκηνοθέτης, Ζακλίν Λέντζου, ασχολείται με τις θεματικές της ενηλικίωσης, των μη παραδοσιακών μορφών οικογένειας και των συνεπειών τους, καθώς και του κατασκευάσματος του ονείρου. Η επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος χαρακτήρισε το περιεχόμενο της ταινίας ως μια «εξαιρετική, ιμπρεσιονιστική απεικόνιση μιας νεαρής γυναίκας». Αυτή είναι η τέταρτη ταινία μικρού μήκους της σκηνοθέτριας, η οποία έχει ήδη διεθνή παρουσία και αναγνώριση (Αλεπού, 2016, Hiwa, 2017 κ.ά.).

Ζακλίν Λέντζου, Έκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς


Επίσης, παγκόσμια πρεμιέρα πρόκειται θα κάνει (εκτός διαγωνιστικού τμήματος ως ειδική προβολή) η νέα «συναρπαστική» - όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση - μικρού μήκους ταινία του βραβευμένου σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη, Third Kind, σε παραγωγή της Αντιγόνης Ρώτα και του Στέλιου Κοτιώνη (εκτέλεση παραγωγής: Squared Square, Foss Productions). Η ταινία είναι επιστημονικής φαντασίας και γυρίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, μέσα στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, σε σενάριο του ίδιου και της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας, η Γη έχει εγκαταλειφθεί και το ανθρώπινο είδος έχει αναζητήσει καταφύγιο στο διάστημα. Τρεις αρχαιολόγοι του μέλλοντος επιστρέφουν, για να αναζητήσουν την πηγή ενός μυστηριώδους πεντάτονου σήματος που εκπέμπεται από την Γη.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, σε συνέχεια της υπογραφής της απόφασης διορισμού από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων από τον κ. Βασίλη Κοσμόπουλο, στη θέση του Γενικού Διευθυντή.


Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι με πραγματική διάθεση προσφοράς στον ελληνικό κινηματογράφο υπέβαλαν τις υψηλού επιπέδου υποψηφιότητές τους για την κάλυψη της θέσης. Σε συνέχεια της δημόσιας προκήρυξης, αφού εξέτασε προσεκτικά τους φακέλους των υποψηφίων συνδυαστικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας της συνέντευξης, εισηγήθηκε στη Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού την έγκριση της πρότασής του.


Ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Γενικό Διευθυντή!


Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του νέου Γενικού Διευθυντή:


Ο Βασίλης Κοσμόπουλος είναι σκηνοθέτης-παραγωγός. Η επαγγελματική, εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα διακρίνεται για την πολυδιάστατη ενασχόληση του με τον κινηματογράφο και εν γένει τις οπτικοακουστικές τέχνες. Το σκηνοθετικό του έργο περιλαμβάνει δουλειές στο χώρο της μυθοπλασίας (Ο Φωτογράφος των Τρικάλων, 2005) και του ντοκιμαντέρ (Γιάννης Μηλιάδης, 2016, Πέτρος Κόκκαλης, 2017), ενώ πειραματίζεται διαρκώς και με άλλες φόρμες οπτικοακουστικής αφήγησης, όπως οι κινηματογραφικές και πολυμεσικές εγκαταστάσεις (Επίκαιρα Πατρών: ο λαβύρινθος με τις εικόνες, Πάτρα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, 2006).


Αποφοίτησε από τη Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λ. Σταυράκου και από το τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές με υποτροφία του ΙΚΥ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακόμα, είναι απόφοιτος του διεθνούς κύκλου επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη σχεδίων ντοκιμαντέρ Documentary Campus Masterschool (2006). Ειδικεύτηκε, επίσης, στη σκηνοθεσία στην Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Μονάχου (HFF), ως επισκέπτης φοιτητής με υποτροφία του ΕΚΚ, και αργότερα στην «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (Q.J.N.T./DUK).


Δίδαξε σκηνοθεσία στο Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οπτικοακουστική αφήγηση σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα. Υπήρξε επιμορφωτής του τομέα Οπτικοακουστικών Τεχνών του προγράμματος «Μελίνα - Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Συγχρόνως, εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, στο έργο: «Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικού Κινηματογράφου» (ΕΚΚ) και στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου» (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας).


Τον Φεβρουάριο του 2017, επιλέχθηκε ύστερα από ανοιχτή προκήρυξη Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ενώ από το Νοέμβριο του ίδιου έτους εκτελούσε παράλληλα τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή.

Η ταινία «Πολυξένη» σε σκηνοθεσία της Δώρας Μασκλαβάνου κέρδισε, το Σάββατο 31 Μαρτίου, το Μεγάλο Βραβείο του 24ου Μεσογειακού Φεστιβάλ της πόλης του Τετουάν στο Μαρόκο (Grand Prix de la Ville de Tetouan – Competition long metrages).

polyxeni

Στιγμιότυπο από τη βράβευση

Η επιτροπή τίμησε την ταινία με το 1ο βραβείο με το παρακάτω σκεπτικό:«Η ΠΟΛΥΞΕΝΗ είναι μια ταινία που αγαπάει τη ζωή, περιφρονεί το θάνατο και υποστηρίζει την αγάπη».

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Κάτια Γκουλιώνη, Ozgur Emre Yildirim, Λυδία Φωτοπούλου και Ακύλλας Καραζήσης είναι παραγωγή της Blonde SA, έχει υποστηριχθεί από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και κυκλοφορεί σε διανομή από των Rosebud.21 και Seven Films.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση και έκπληξή του σχετικά με την αρνητική απόφαση του ΚΑΣ ως προς την παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου του Σουνίου για τις ανάγκες των γυρισμάτων της βρετανικής τηλεοπτικής σειράς «The Little Drummer Girl», η οποία βασίζεται στο βιβλίο του Τζον Λε Καρέ, σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου Παρκ Τσαν Γουκ. Το ΕΚΚ γνωρίζει και παρακολουθεί εδώ και καιρό τα βήματα που έχει ακολουθήσει η εταιρεία παραγωγής για την απόκτηση αδειών για τα γυρίσματα της σειράς στην Ακρόπολη και στο Σούνιο, έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και έχει ενθαρρύνει τους εκπροσώπους της εταιρείας να πραγματοποιήσουν παράσταση στη συνεδρίαση του ΚΑΣ για την υποστήριξη του αιτήματός τους.


Ένα χρόνο μετά την σύσταση του Hellenic Film Commission, της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΕΚΚ για την προβολή της Ελλάδας και την προσέλκυση διεθνών παραγωγών, αρνητικές αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου απέναντι σε αντίστοιχα αιτήματα, τόσο υψηλού κύρους, δυσχεραίνουν το έργο του.


Η εξέλιξη της συνεδρίασης του ΚΑΣ, την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, ως προς την συγκεκριμένη παραγωγή, σε μια στιγμή που η χώρα βρίσκεται στην τελική ευθεία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργαλείων (ενεργό Film Commission, επενδυτικό κίνητρο), δημιουργεί εμπόδια στην προσπάθεια να γίνει επιτέλους πράξη η «προσέλκυση διεθνών παραγωγών».


Ένα από τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας χώρας, σαν την Ελλάδα, είναι οι αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι της (δεκαοχτώ από τους οποίους προστατεύονται από την UNESCO). Οφείλει, λοιπόν, να τους αξιοποιήσει, να τους αναδείξει και να τους προβάλει μέσα από την οπτικοακουστική βιομηχανία, εκμεταλλευόμενη στο έπακρο την χρησιμότητά τους στο χτίσιμο του branding μιας χώρας φιλικής προς τις κινηματογραφικές παραγωγές.


Τον Νοέμβριο του 2017, σε εκδήλωση του European Film Commissions Network στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η κ. Petra Kammerevert, Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, δήλωσε: «Το 2018 θα είναι Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δεν ήταν εύκολο να το κερδίσουμε. Οι αρχαιολογικοί χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς θα έπρεπε να αξιοποιούνται περισσότερο στις ταινίες διότι εκεί αναδεικνύονται με εκπληκτικό τρόπο και δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με το κοινό».

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Hellenic Film Commission, από το καλοκαίρι του 2017, έχει εισηγηθεί προς τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού τις προτάσεις του, για μια νέα διαδικασία αδειοδότησης κινηματογράφησης σε αρχαιολογικούς χώρους και μια νέα λογική στον καθορισμό των αντίστοιχων τελών, σεβόμενοι τόσο το πολιτιστικό απόθεμα της χώρας, όσο και τις δυνατότητες που παρέχονται για την προβολή και αξιοποίησή του, μέσω των οπτικοακουστικών παραγωγών, στην κατεύθυνση της ευρύτερης ανάπτυξης της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.

 

Εν κατακλείδι, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αναμένει την επικείμενη οριστικοποίηση και υπογραφή των Υ.Α. και Κ.Υ.Α. (αδειοδότησης και καθορισμού των τελών κινηματογράφησης αντίστοιχα) συμβάλλοντας με την τεχνογνωσία του στη διαμόρφωση μιας ενιαίας στρατηγικής της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός στόχος της προσέλκυσης διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.

Με μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση, που οργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (EKK), ολοκληρώθηκαν μετά από μια εντατική εβδομάδα, το Σάββατο 24 Μαρτίου, οι εργασίες του Script Lab στην Ελλάδα, ενός από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά εργαστήρια του Torino Film Lab (TFL). Στην κατάμεστη αίθουσα του μηχανουργείου του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ) παρευρέθηκαν πάνω από 300 σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, παραγωγοί και σπουδαστές του κινηματογράφου από την Ελλάδα και οι 32 εκπαιδευόμενοι του Script Lab από όλο τον κόσμο. Επίσης, στην εκδήλωση βρίσκονταν ο πρόεδρος, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι διευθυντές του ΕΚΚ, καθώς και οι σημαντικοί, με διεθνή εμπειρία, υπεύθυνοι, εκπαιδευτές και σύμβουλοι του Torino Film Lab.

W43B1360

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στην αίθουσα του μηχανουργείου

 

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Βασίλης Κοσμόπουλος, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΕΚΚ, καλωσόρισε θερμά τους συμμετέχοντες, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να συνεργαζόμαστε και να φιλοξενούμε το Torino Film Lab για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το οποίο στα 10 χρόνια της δραστηριότητάς του έχει καταφέρει να γίνει ένα διεθνές σημείο αναφοράς για τα κινηματογραφικά δρώμενα. Αυτή η φιλοξενία εγκαινιάζει την προοπτική μιας ευρύτερης συνέργειας. Χαιρόμαστε, επίσης, που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του ΕΚΚ για τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είχε στόχο να σας φέρει σε επαφή με την ευρύτερη διεθνή δυναμική του TFL».


Στη συνέχεια, ο Ασημάκης Χαδουμέλλης, διευθυντής του ΤΠΠΛ, πήρε το λόγο μεταφέροντας τους χαιρετισμούς του καθηγητή του ΕΜΠ και αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΤΠΠΛ, Δημήτρη Καλιαμπάκου και παρουσίασε συνοπτικά την ιστορία, τις δραστηριότητες και τη σχέση του Πάρκου με τις κινηματογραφικές παραγωγές.


Ακολούθως, ο Matthieu Darras, καλλιτεχνικός διευθυντής του Torino Film Lab, ευχαρίστησε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την άψογη συνεργασία και παρουσίασε συνοπτικά τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του TFL.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήραν οι δύο καλεσμένοι εισηγητές του masterclass. O Franz Rodenkirchen, σύμβουλος συγγραφής σεναρίου και εκπαιδευτής στο TFL, παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες της ανάπτυξης ενός σεναρίου σε σχέση με την αξιολόγησή του. Η Isabelle Fauvel, σύμβουλος σεναρίου και ιδρύτρια της γαλλικής συμβουλευτικής εταιρίας Initiative Film, αναφέρθηκε σε όλα τα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας για μια επιτυχημένη ανάπτυξη ενός κινηματογραφικού σχεδίου.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα κοκτέιλ, όπου οι κινηματογραφιστές είχαν την ευκαιρία δικτύωσης και ανταλλαγής πληροφοριών για τις εμπειρίες τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακόμη, οι συμμετέχοντες συζήτησαν τους ευρύτερους προβληματισμούς τους για τον κινηματογράφο με τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους του TFL, καθώς και με τους εκπροσώπους του ΕΚΚ.


Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου προτίθεται να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και τις στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη θέση του ελληνικού κινηματογράφου στο διεθνές κινηματογραφικό τοπίο.

W43B2075

Από αριστερά: Αργύρης Θέος, Δημήτρης Παπαϊωάννου, Βένια Βέργου, Matthieu Darras, Agata Czerner, Κωστής Αϊβαλιώτης,

Ελισάβετ Χρονοπούλου, Βασίλης Κοσμόπουλος και Franz Rodenkirchen

 

W43B2188

Οι εκπαιδευόμενοι του Torino Film Lab

 

W43B1576

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

 

W43B2140

Στιγμιότυπο από το κοκτέιλ

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (EKK) ανακοινώνει τη φιλοξενία και την έναρξη του Script Lab, ενός από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα του Torino Film Lab (TFL), στην Ελλάδα. Το TFL είναι ένα εργαστήριο ετήσιας διάρκειας που απευθύνεται σε ανερχόμενους, ταλαντούχους σκηνοθέτες και σεναριογράφους από όλο τον κόσμο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητές του είναι σχετικές με την κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και τη διανομή κινηματογραφικών έργων. Στα δέκα χρόνια παρουσίας του στα διεθνή κινηματογραφικά δρώμενα, έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα κινηματογραφικά εργαστήρια παγκοσμίως.


Το πρώτο εργαστήριο Script Lab πρόκειται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 19 και 25 Μαρτίου 2018 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ), στην προοπτική μιας ευρύτερης συνεργασίας του ΕΚΚ με το ΤΠΠΛ και στο Σούνιο. Οι 32 δημιουργοί των επιλεγμένων κινηματογραφικών σχεδίων θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μια εντατική, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση πάνω στην ανάπτυξη σεναρίου, καθώς και να διευρύνουν τις διασυνδέσεις και τη δικτύωσή τους με άλλους επαγγελματίες του χώρου σε ένα ιδιαίτερα εξωστρεφές περιβάλλον, καθώς το TFL διακρίνεται για την έμφαση που δίνει στην πολιτισμική ποικιλία των συμμετεχόντων στα εκπαιδευτικά του προγράμματα.


Η Agata Czerner, υπεύθυνη του ΤFL, δήλωσε: «Το Torino Film Lab με χαρά ξεκινάει το πρόγραμμα Script Lab στην Ελλάδα, χάρη στη συνέργεια του με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. Για μια βδομάδα οι 32 ανερχόμενοι κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο θα πάρουν μέρος σε ένα εντατικό σεμινάριο με πέντε εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν μεγάλη και διεθνή εμπειρία ως σύμβουλοι ανάπτυξης σεναρίου. Το τελευταίο βράδυ του εργαστηρίου περιμένουμε στο masterclass εκπροσώπους της τοπικής κινηματογραφικής βιομηχανίας σε μια συνάντηση δικτύωσης και ανατροφοδότησης. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υποστήριξη το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τους Έλληνες κινηματογραφιστές στην ανοιχτή εκδήλωση του Σαββάτου στις 24 Μαρτίου».


Ο Βασίλης Κοσμόπουλος, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΕΚΚ, σημείωσε: «Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θέτει την κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων κινηματογραφιστών στο επίκεντρο της στρατηγικής του και υποδέχεται με χαρά στην Ελλάδα το Torino Film Lab. Με αυτή την σημαντική συνέργεια το ΕΚΚ ενισχύει τη σχέση του με έναν έγκριτο διεθνή θεσμό, με στόχο τη διεθνή δικτύωση και την εξωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου».


Το ΕΚΚ είχε εξασφαλίσει την απαλλαγή από το κόστος των διδάκτρων για την ελληνική συμμετοχή που θα προκρινόταν, ενώ ακόμα δύο ελληνικά projects που έφτασαν ως το τέλος της διαδικασίας επιλογής, θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια εμπεριστατωμένη γνώμη πάνω στο σενάριό τους σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις διάρκειας μιάμισης ώρας για το καθένα στο πλαίσιο του εργαστηρίου. Το ελληνικό project που επιλέχθηκε να συμμετέχει στις εργασίες του φετινού Script Lab είναι το «Mignon», της Σοφίας Γεωργοβασίλη.


Για το κλείσιμο των εργασιών του εργαστηρίου, το ΕΚΚ οργανώνει, το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 και ώρα 17.30 στο Λαύριο, μια ανοιχτή εκδήλωση για όλους τους κινηματογραφιστές, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της αμφίδρομης επαφής και διασύνδεσης του κινηματογραφικού κόσμου της Ελλάδας με την ευρύτερη δυναμική κοινότητα καταξιωμένων εκπαιδευτών και συμβούλων του κινηματογράφου με τους οποίους συνεργάζεται το TFL. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα masterclass για την ανάπτυξη σεναρίου με διαλέξεις του Franz Rodenkirchen, σύμβουλο συγγραφής σεναρίου και εκπαιδευτή στο TFL, και της Isabelle Fauvel, σύμβουλο σεναρίου και ιδρύτρια της γαλλικής συμβουλευτικής εταιρίας Initiative Film. Το masterclass θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες στην ανοιχτή εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με όλους τους κινηματογραφιστές, τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους του Script Lab κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ που θα ακολουθήσει.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ανοικτής εκδήλωσης και του masterclass μπορείτε να βρείτε εδώ. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής για την ανοιχτή εκδήλωση του Σαββάτου, εδώ. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Έχει προβλεφθεί από το ΕΚΚ η μετακίνηση, μετ’ επιστροφής, των συμμετεχόντων που δε διαθέτουν μεταφορικό μέσο.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απευθύνεται στην κινηματογραφική κοινότητα και το ευρύ κοινό προκειμένου να ενημερώσει για το ζήτημα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενήργησε η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ενημέρωση αυτή αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της κατάστασης και έχει ως στόχο να υπογραμμίσει τη σταθερή προσήλωση του Ε.Κ.Κ. στις νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες.Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Κ.Κ. έλαβε την Έκθεσης Αποτελεσμάτων Ελέγχου που διενήργησε η Διεύθυνση Εκτάκτων και Ειδικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περίοδο 1/1/2012-31/12/2014 στις 27 Μαΐου του 2017. Ύστερα από ενδελεχή έλεγχο των ευρημάτων του ελέγχου το Ε.Κ.Κ. υπέβαλε, εντός των ορισμένων προθεσμιών, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2017 Αντιρρήσεις ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Σε αυτές εξέθεσε νόμιμα, τεκμηριωμένα, εμπεριστατωμένα και κατά τον πλέον προσήκοντα τρόπο τις απόψεις, παρατηρήσεις και ενστάσεις του επί των αρχικών συμπερασμάτων του ανωτέρω ελέγχου.Ωστόσο, εξ αιτίας της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών (δυνάμει του π.δ. 142/3.12.2017), το Ε.Κ.Κ. δεν έλαβε ακόμη την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και το τελικό πόρισμα του ανωτέρω ελέγχου.Για τον λόγο αυτό το Ε.Κ.Κ. προχώρησε στην υποβολή αιτήματος στις 8 Φεβρουαρίου του 2018 προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με την πορεία της ανωτέρω υπόθεσης, την οποία αναμένει με ενδιαφέρον.Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχει προβεί σε όλες τις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτούμενες ενέργειες, δηλώνει δε την αποφασιστικότητά του να λάβει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες για την τήρηση της νομιμότητας και την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων του με γνώμονα πάντοτε την προστασία, πρόοδο και ανάπτυξη του ελληνικού κινηματογράφου.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου υποστήριξε το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018. Το ΕΚΚ απένειμε 3 νέα βραβεία, τα οποία συνοδεύονταν από το χρηματικό έπαθλο των 3.000 ευρώ το καθένα, ενώ μεταξύ των ταινιών που προβλήθηκαν υπήρχαν 7 ντοκιμαντέρ και 3 εν εξελίξει σχέδια που χρηματοδοτεί μέσω των προγραμμάτων του.


Τα βραβεία του ΕΚΚ

 

1. Το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη σε ντοκιμαντέρ του Ελληνικού Προγράμματος διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποίησε την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ, στον σκηνοθέτη Χρήστος Καπάτο, Η φωνή του Αντώνη (Ελλάδα).
2. Το βραβείο σε project που συμμετέχει στο πρόγραμμα Docs in Progress. Το βραβείο απέσπασε το project: Tiny Souls, σε σκηνοθεσία Dina Naser (Ιορδανία, Λίβανος, Κατάρ, Ολλανδία, Γαλλία).
3. Το βραβείο στο διαγωνιστικό τμήμα VR (Virtual Reality), που για πρώτη φορά απονεμήθηκε στο 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε ντοκιμαντέρ εικονικής πραγματικότητας, έλαβαν εξ ημισείας στα ντοκιμαντέρ:

 • Μετέωροι, σε σκηνοθεσία Σεχάνι Φερνάντο (Ηνωμένο Βασίλειο) και
 • Η τελευταία καρέκλα 1&2, σε σκηνοθεσία Άνκε Τένισεν, Τζέσι φαν Φρέντεν (Ολλανδία).

 


Ταινίες που υποστηρίζει το ΕΚΚ

 

 • • 1.000T.M. ΧΡΟΝΟΥ, Μάρω Αναστοπούλου
 • • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΚΟΡΥΦΗ, Στρατής Χατζηελενούδας (Βραβείο Κοινού Fischer σε ταινίες άνω των 50΄ και Βραβείο ΕΡΤ)
 • • ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ, Αννέτα Παπαθανασίου- Άγγελος Κοβότσος
 • • ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ, Πάνος Δεληγιάννης
 • • KAT PEOPLE (ΘΑΛΑΜΟΣ 317), Μάρκος Γκαστίν
 • • ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ, Ο ΠΙΟ ΓΛΥΚΟΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ελένη Αλεξανδράκη (Βραβείο ΠΕΚΚ – Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου)
 • • ΛΠ, Χρήστος Πέτρου
 • • META, Γιώργος Ζέρβας
 • • SEEDS OF COLUMBUS, Μαριάννα Οικονόμου (πρώτο βραβείο στο τμήμα Doc In Progress για υπηρεσίες post-production από την post-production 2|35 Inc)
 • • Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΤΙΖΑΝΟΣ, Ανδρέας Χατζηπατέρας

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στη δράση «Producers on the Move» του Ευρωπαϊκού δικτύου European Film Promotion, η οποία θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών μεταξύ 10 και 14 Μαΐου 2018.

 

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δικτύωση των νέων επαγγελματιών του τομέα της παραγωγής ταινιών, την εξέλιξη των σχεδίων τους, την εξεύρεση συμπαραγωγών σε διεθνές περιβάλλον και ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας στέρεης και ορατής πλατφόρμας για την επόμενη γενιά ευρωπαίων κινηματογραφιστών. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος απευθύνεται σε ανερχόμενους παραγωγούς από την Ελλάδα, με βασική προϋπόθεση να διαθέτουν εμπειρία σε μια τουλάχιστον διεθνή συμπαραγωγή. Κάθε χρόνο συμμετέχουν στη δράση 20 ανερχόμενοι νέοι παραγωγοί από όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας μέρος σε ένα εντατικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά σε εκδηλώσεις αναζήτησης αγορών και εταίρων συµπαραγωγής, εξατομικευμένες συναντήσεις, εργασίες πάνω σε μελέτες περίπτωσης, δημόσιες εκδηλώσεις, εκστρατείες ενημέρωσης κ.ά. Οι εργασίες της δράσης θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

 

Κριτήρια Επιλογής
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 20 παραγωγοί από 20 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Η υποψηφιότητα εκπροσώπησης κάθε χώρας προτείνεται από τον επίσημο εθνικό φορέα-μέλος στο Ευρωπαϊκό δίκτυο European Film Promotion. Η τελική επιλογή γίνεται με ένα αυστηρό σύστημα βαθμολόγησης που περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια:

• Την εμπειρία των υποψηφίων σε μια διεθνή συμπαραγωγή.

• Τη διανομή της μεγάλου μήκους ταινίας των υποψηφίων εκτός των συμπαραγωγών χωρών ή η έκδοσή της σε VoD / SVoD / DVD / TV. 

• Τη συμμετοχή της μεγάλου μήκους ταινίας τους σε διεθνές τμήμα ενός μεγάλου φεστιβάλ.

• Τη βράβευση της μεγάλου μήκους ταινίας τους από εθνικά και διεθνή αναγνωρισμένα βραβεία.

• Την εξασφάλιση του 20% της χρηματοδότησης για το προτεινόμενο έργο που θα υποβάλει με την υποψηφιότητά τους.

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως και τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018. Αναλυτικές πληροφορίες, αιτήσεις και ενημέρωση για την παρούσα πρόσκληση θα παρέχονται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, κ. Σταυρούλα Γερωνυμάκη στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο τηλέφωνο: 2103678530.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνεχίζει για δεύτερη χρονιά τη συνεργασία του με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μέσα από τη δράση: «Thessaloniki Goes to Cannes». Η Αγορά, το πάντοτε δραστήριο κομμάτι του ΦΚΘ, θα δώσει δυναμικό παρών στο φετινό 71ο Φεστιβάλ Καννών (8 -19 Μαΐου 2018), ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο το ρόλο του στον διεθνή φεστιβαλικό χάρτη.

 

Στο πλαίσιο του «Thessaloniki Goes to Cannes» τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 θα προβληθούν 5 Works in Progress (ταινίες μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ σε εξέλιξη) από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Οι ταινίες αυτές θα παρουσιαστούν στους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου που θα συμμετάσχουν φέτος στο τμήμα Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, μια από τις μεγαλύτερες και πιο περιζήτητες αγορές ταινιών στον κόσμο.

 

Η Ελλάδα, είναι η μοναδική χώρα από τη Νοτιοανανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια που παίρνει μέρος στη συγκεκριμένη δράση/πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Καννών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση project: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και 2108706010.