ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για πρώτη φορά φέτος, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης καθιερώνει Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα για πρώτες ή δεύτερες ταινίες άνω των 50 λεπτών. Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα του 19ου Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:

 

 

  Αθήνα 20/02/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ:  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Τον Ιανουάριο του 2016, η νέα Διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κλήθηκε να αναλάβει την ευθύνη του Φορέα σε συνθήκες αβεβαιότητας για την οικονομική επιβίωση της τέχνης του κινηματογράφου και της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής, με μία απ’ τις κύριες πηγές χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, τον Ειδικό Φόρο, να έχει καταργηθεί δια νόμου. Μία επί πλέον αρνητική συνέπεια αυτού του μέτρου υπήρξε η μεταβολή του ποσοστού κρατικής χρηματοδότησης στο Ε.Κ.Κ. η οποία ξεπέρασε το 50% στερώντας έτσι από τον Φορέα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει ευκαιρίες που δίνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος.

Επίσης, η  ελλιπής διοικητική οργάνωση του Ε.Κ.Κ., είχε ως συνέπειες την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των Τμημάτων και την ανυπαρξία εσωτερικού ελέγχου και ορθολογικού καταμερισμού ευθυνών.

 

Εντοπίζοντας τα παραπάνω, αλλά και άλλες  δυσλειτουργίες και  χρόνιες παθογένειες που δυσχεραίνουν το έργο του Ε.Κ.Κ. θέσαμε τους παρακάτω γενικούς στόχους:

 

1. Εξασφάλιση από το ΥΠ.ΠΟ.Α για το 2016 επιπλέον πόρων, σε αντιστάθμισμα των απωλειών τις οποίες προκάλεσε η κατάργηση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων.

 

2. Λειτουργική και διοικητική ανασυγκρότηση με έμφαση στην διοικητική αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Φορέα, τη δημιουργία υποδομών και την πλήρη εφαρμογή του ν.3905/10, μέσω της σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργανογράμματος και στελέχωσης των προβλεπόμενων θέσεων Διευθυντών.

3. Εφαρμογή της νομιμότητας σε όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του Φορέα, σε διαρκή συνεννόηση με το ΥΠ.ΠΟ.Α.

4. Ενίσχυση της διαφάνειας, ορθολογικοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών που διέπουν τις σχέσεις του Ε.Κ.Κ. με τους σκηνοθέτες και τους παραγωγούς μέσω της επικαιροποίησης του χρηματοδοτικού κανονισμού η οποία βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης, μετά από την πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος με το σύνολο των εκπροσώπων του κινηματογραφικού χώρου.

Στην πορεία υλοποίησης των στόχων της πολιτικής μας, οι οποίοι, παρ’όλες τις αντιξοότητες οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν επιτελεστεί σχεδόν όλοι κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του παρόντος Δ.Σ., οι σημαντικότερες ενέργειες στις οποίες προχωρήσαμε από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2017, είναι οι εξής:

1.  Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης οικονομικών πόρων εξ’ αιτίας της κατάργησης του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων.

 

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Πρώτη μας μέριμνα, με την ανάληψη των καθηκόντων μας, ήταν η εξασφάλιση από το ΥΠ.ΠΟ.Α για το 2016 επιπλέον πόρων, σε αντιστάθμισμα των απωλειών τις οποίες προκάλεσε η κατάργηση του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων.

 

β. Διεκδίκηση της απόδοσης του 1,5% από τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η διεκδίκηση αυτή απέφερε αποτέλεσμα, καθώς ήδη ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι απέστειλε στο Ε.Κ.Κ., ως ώφειλε εκ του νόμου, εκκαθάριση με αίτημα να αποδοθεί το ποσό που αντιστοιχεί στο 1,5% του κύκλου εργασιών του στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προηγούμενο το οποίο μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης για τη συμμόρφωση με το νόμο και των υπόλοιπων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών.

 

γ.  Μεταστέγαση του Ε.Κ.Κ. σε νέο κτήριο η οποία συνεπάγεται εξοικονόμηση 78.000 € ετησίως για τον Φορέα. Η μεταστέγαση εξασφάλισε και την οργάνωση αποθήκης αρχειακού υλικού, η οποία στο προηγούμενο κτήριο στεγαζόταν επί πενταετία σε ακατάλληλο χώρο, με συνέπεια φθορές στα υλικά (κόπιες ταινιών).

 

δ. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2016 με βασικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων μέσω εξορθολογισμού δαπανών όπως:

- Διακοπή ασφαλιστηρίου συμβολαίου με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία για τους εργαζόμενους στο Ε.Κ.Κ. – επιπλέον της δημόσιας ασφάλισής τους - ύψους 45.000 € ετησίως, το οποίο παρά την νομοθετική ρύθμιση από το 2015 που προέβλεπε την διακοπή παρόμοιων παροχών εντούτοις εξακολουθούσε να χορηγείται και μέσα στο 2016.

-Περικόπηκαν δαπάνες που απέφεραν ελάχιστο ή καθόλου όφελος στο Ε.Κ.Κ. και αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός του προς όφελος των παραγωγικών του σκοπών.

  

    ε. Θέσπιση νέου πλαισίου συνεργασίας με τα κινηματογραφικά Φεστιβάλ. Μετάβαση από τη λογική της «χορηγίας», στη χρηματοδότηση κινήτρων για την παραγωγή και την εκπαίδευση.

2. Καθυστερήσεις στην έγκριση καλλιτεχνικών προτάσεων επί ενάμιση χρόνο, λόγω παρατεταμένης διοικητικής και οικονομικής αστάθειας.

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

    α. Διεκπεραίωση, μέσα στο πρώτο τετράμηνο, όλων των εκκρεμοτήτων για εγκεκριμένες από την προηγούμενη Διοίκηση του Ε.Κ.Κ. κινηματογραφικές παραγωγές που βρίσκονταν σε εξέλιξη, μέχρι την επιλογή νέου Γενικού Διευθυντή.

β. Κάλυψη, μέσω της συγχώνευσης περιόδων κρίσεων, εγκρίσεων του συνόλου των καθυστερούμενων καλλιτεχνικών προτάσεων υπό κρίση, οι οποίες εκκρεμούσαν από το τέλος του 2014. Κατά το 2016, μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης, εγκρίθηκαν για την  ελληνική παραγωγή περίπου 3.500.000 €.

3. Ελλιπής εφαρμογή του νόμου 3905/10 ως προς τη διοικητική διάρθρωση του Ε.Κ.Κ.

 

α. Επί πέντε χρόνια, δεν ορίστηκαν οι τέσσερις (4) Διευθυντές Διευθύνσεων που προβλέπει ο νόμος με συνέπεια την απουσία τεσσάρων πολύ σημαντικών κρίκων από την ιεραρχία ελέγχου και λογοδοσίας, αλλά και από την εφαρμογή των σκοπών του φορέα έτσι όπως αυτοί ορίζονται απ’ το νόμο.

β. Απουσία Εσωτερικού  Κανονισμού και Οργανογράμματος με συνέπεια την απουσία πλαισίου λειτουργίας του Φορέα.

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Επιλογή  με τις ταχύτερες δυνατές διαδικασίες και ορισμός τριών από τους τέσσερεις Διευθυντές (εκκρεμεί η επιλογή και του τέταρτου) στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής του ν.3905/10. Επελέγησαν: για τη Διεύθυνση Παραγωγής και Ανάπτυξης ο κ. Βασίλης Κοσμόπουλος, για τη Διεύθυνση Προώθησης (Hellas Film) ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης και για το Hellenic Film Commission η κ. Βένια Βέργου. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός της προσεχούς εβδομάδας.

 

β. Ολοκλήρωση Σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και Οργανογράμματος του Ε.Κ.Κ. ο οποίος, αφού ληφθούν υπ’όψη και προτάσεις των εργαζομένων, κατατίθεται αυτές τις ημέρες προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

 

γ. Ίδρυση του HELLENIC FILM COMMISSION. Ανάδειξη του Ε.Κ.Κ., βάσει του ν.3905/10, σε κεντρικό συντονιστή της προσέλκυσης ξένων παραγωγών στην Ελλάδα.

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ., ήδη αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016, να προχωρήσει στην απαραίτητη σχετική προεργασία. Ανάθεση και επίβλεψη της πρόοδου των εργασιών της μελέτης (feasibility study) – για την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία του Hellenic Film Commission, από την εγκυρότερη διεθνή συμβουλευτκή εταιρεία. Η μελέτη ολοκληρώθηκε και τα πορίσματά της παρουσιάστηκαν σε διυπουργική συνάντηση στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. στις 23/6/2016. Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στη δημιουργία ενός πλαισίου διυπουργικής συνεργασίας και σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων πάνω στο θέμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της ομάδας εργασίας η οποία συγκροτήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τέσσερα Υπουργεία και το Ε.Κ.Κ. η οποία επεξεργάζεται την τελική φυσιογνωμία, τα σχετικά φορολογικά κίνητρα και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας αυτού του νευραλγικού μοχλού ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, εξασφαλίστηκαν μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι πόροι για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας του HELLENIC FILM COMMISSION η οποία, προσαρμοζόμενη στις διεθνείς καλές πρακτικές, θα φιλοξενήσει τη δομημένη πληροφορία για τους χώρους γυρισμάτων, τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς παραγωγές, καθώς και τους - ανά ειδικό κλάδο – εμπλεκόμενους στις παραγωγές.

 

4. Ασάφεια ως προς την οικονομική κατάσταση και τις οικονομικές εκκρεμότητες του Φορέα, λόγω μη ολοκλήρωσης του προηγούμενου έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου.

 

Προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες:

 

α. Αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης της ελεγκτού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στα οικονομικά στοιχεία του Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο του ειδικού οικονομικού ελέχου τον οποίο διενεργεί από το 2015 με εντολή του Οικονομικού Εισαγγελέα.

    β. Διενέργεια έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου περιόδων 2011 έως 2015, σε εφαρμογή σχετικής εντολής του ΥΠ.ΠΟ.Α., δεδομένου ότι ο έκτακτος οικονομικός έλεγχος που είχε διαταχθεί από το ΥΠ.ΠΟ.Α. στη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης, δεν είχε ολοκληρωθεί. Ο νέος έλεγχος έχει ήδη ξεκινήσει από εταιρεία ορκωτών λογιστών και θα ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

    γ. Απόφαση για απόδοση απολογισμού οικονομικών δραστηριοτήτων του Ε.Κ.Κ. προς το ΥΠ.ΠΟ.Α. σε μηνιαία βάση.

5.  Ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου του Ε.Κ.Κ. κατά εφαρμογή και  του Νόμου. (Αρθρο 10 -Σκοποί του Ε.Κ.Κ.)

 

Το Δ.Σ. αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, και προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος μέχρι τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016, να προχωρήσει στην απαραίτητη σχετική προεργασία:

 

α. Αποφάσισε την ένταξη στον Χρηματοδοτικό κανονισμό Προγράμματος Υποτροφιών Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

 

β. Επανέφερε τον θεσμό των Βραβείων-Κινήτρων  στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας αρχής γενομένης στο Φεστιβάλ του περασμένου Σεπτεμβρίου όπου απονεμήθηκαν τρία βραβεία οικονομικής ενίσχυσης της επόμενης ταινίας τους, σε τρεις νέους δημιουργούς.

 

γ. Αποφάσισε την διοργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για όλες τις ειδικότητες.

Το πρώτο εργαστήριο σεναρίου και pitching πραγματοποιήθηκε ήδη τον περασμένο Σεπτέμβριο με την υποστήριξη του Media Desk με μεγάλη επιτυχία.

 

δ. Αποφάσισε και σχεδίασε την ίδρυση Γραφείου Εκπαίδευσης - Επιμόρφωσης και Υποστήριξης Νέων Κινηματογραφιστών με πρόβλεψη να  ενταχθεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής. Το Γραφείο θα αναλάβει την οργάνωση τακτικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων, την παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας και υποστήριξης στους νέους κινηματογραφιστές, την εισήγηση του προγράμματος υποτροφιών στον Διευθυντή Ανάπτυξης, την επίβλεψη ερευνών και μελετών σχετικά με την κινηματογραφική εκπαίδευση κινηματογραφιστών και κοινού και την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων του Ε.Κ.Κ. εν γένει. Το Γραφείο, που έχει επιμελώς σχεδιασθεί, θα στελεχωθεί και θα λειτουργήσει αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθυντή Ανάπτυξης, δηλαδή άμεσα, και κάτω απ’ την επίβλεψή του.

 

ε. Ανταποκρίθηκε άμεσα σε σχετική πρόσκληση της  Ε.Υ.ΤΟ.Π. του ΥΠ.ΠΟ.Α.  και διατύπωσε στους αρμόδιους γραμματείς των Υπουργείων Πολιτισμού και Παιδείας πλήρως ανεπτυγμένη εκπαιδευτική πρόταση σχετικά με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Η πρόταση αφορά στη δημιουργία εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας που απευθύνεται σε όλα, ανεξαιρέτως, τα σχολεία της επικράτειας. Κατηγοριοποιημένες κατά  θεματικές ενότητες και κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, στην πλατφόρμα θα ενταχθούν διεθνείς και ελληνικές ταινίες μαζί με συνοδευτικό υλικό στη διάθεση των εκπαιδευτικών.

Σκοπός της πλατφόρμας είναι αφ’ ενός η εκπαίδευση του μελλοντικού κινηματογραφικού κοινού απ’ την παιδική ήδη ηλικία, αφ’ ετέρου η ανάδειξη του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου.

 

6. Σοβαρές εκκρεμότητες λόγω καθυστερήσεων και ολιγωριών στην διεκπεραίωση υποθέσεων.

α. Αντιμετωπίσαμε ταχύτατα και αποτελεσματικά τον άμεσο κίνδυνο απένταξης έργων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ και συνεπεία αυτού  μεγάλη οικονομική επιβάρυνση του Ε.Κ.Κ., λόγω αμέλειας της τήρησης των υποχρεώσεων του από το 2013.

β. Θέσαμε τέλος σε αδικαιολόγητες και μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή έργων (ιστοσελίδα του Φορέα, μη λειτουργία της Ψηφιακής Πλατφόρμας του Ε.Κ.Κ. κ.α.)

7. Απουσία πλαισίου διαφάνειας στον τρόπο αξιολόγησης των καλλιτεχνικών προτάσεων /  απουσία συγκεκριμένου πλαισίου και κριτηρίων για τη διαδικασία προώθησης και διανομής των ταινιών.

α. Στη διαδικασία καλλιτεχνικής αξιολόγησης των προς έγκριση σχεδίων αντικαταστήσαμε τους “κρυφούς ανώνυμους συμβούλους” από γνωμοδοτική επιτροπή επώνυμων και αναγνωρισμένων προσωπικοτήτων με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η επιτροπή γνωμοδοτεί για το κάθε σχέδιο γραπτώς μέσω  λεπτομερούς  σκεπτικού.  Αφαιρέσαμε επίσης το δικαίωμα καλλιτεχνικής αξιολόγησης των σχεδίων από υπάλληλο του Ε.Κ.Κ. που δεν διαθέτει τα τυπικά προσόντα. Θωρήσαμε ελάχιστο δείγμα απόδοσης του δέοντος σεβασμού προς τους παραγωγούς και δημιουργούς, την αξιολόγηση των σχεδίων τους με διαφανείς διαδικασίες και εξασφάλιση  λεπτομερούς απολογισμού για τη θετική ή αρνητική αξιολόγηση.

β. Σε εφαρμογή του κύριου άξονα της πολιτικής μας, αυτού  της επιβολής αξιοκρατίας και διαφάνειας σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού, αποφασίσαμε την ανάθεση στον Διευθυντή Προώθησης, με την ανάληψη των καθηκόντων του, της δημιουργίας πλαισίου με σαφή κριτήρια για όλες τις δραστηριότητες της Διεύθυνσής του.

   8. Εξυπηρέτηση πολιτών από το προσωπικό του φορέα.

   Δώσαμε έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των επαγγελματιών του κινηματογράφου από το προσωπικό του Ε.Κ.Κ. μέσω αποφάσεων που εξασφαλίζουν την καλύτερη λειτουργία του Φορέα (σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού, έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας κ.α.)

    Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το παρόν Δ.Σ. λειτούργησε μέχρι σήμερα με απόλυτη σύμπνοια. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν ενεργά, με καθημερινή και επίπονη εργασία στην επεξεργασία και χάραξη της πολιτικής μας, έχοντας αναλάβει ο καθένας επιμέρους τομείς δράσης. Η ομοψυχία αυτή, η συλλογικότητα και οι κοινοί στόχοι μας, αποτέλεσαν τα ισχυρά όπλα για την εφαρμογή της πολιτικής μας.

Κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του παρόντος Δ.Σ. όλες οι προσπάθειες εστιάστηκαν στην ολοκλήρωση του νοικοκυρέματος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο υποδομών και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας. Συνεκτιμώντας τα θετικά στοιχεία αλλά και τις αναπόφευκτες αστοχίες αυτού του διαστήματος, το Δ.Σ. θα προχωρήσει – με τις απαραίτητες βελτιωτικές ή διορθωτικές κινήσεις – στον δεύτερο χρόνο της θητείας του εστιάζοντας τις προσπάθειές του:

Α. Στην ουσιαστική εφαρμογή της πολιτικής του για τον ελληνικό κινηματογράφο με άξονες τη διαφάνεια, την πολυφωνία, τον μορφωτικό ρόλο του Ε.Κ.Κ. και την έμφαση στην ενίσχυση των νέων κινηματογραφιστών.  

Β. Στη διεκδίκηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. και τα συναρμόδια Υπουργεία, της επιστροφής του ανταποδοτικού τέλους με ταυτόχρονη επαναφορά του ΦΠΑ στα εισιτήρια των αιθουσών στην προηγούμενη κατάσταση, της πλήρους εφαρμογής του μέτρου της απόδοσης του 1,5% από ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και παρόχους κινητής τηλεφωνίας για την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και τέλος τη θέσπιση ελκυστικών φορολογικών κινήτρων για προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα, ώστε η λειτουργία του Hellenic Film Commission να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                

Γιάννης Λεοντάρης                                                        

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   

Κώστας Τερζής

ΜΕΛΗ

Τίμων Κουλμάσης

Θανάσης Σκρουμπέλος

Δημήτρης Παπαϊωάννου

Ελισάβετ Χρονοπούλου

Jan Rofekamp

 

6/2/2017

Δελτίο Τύπου

 

Ετοιμάζετε την πρώτη μεγάλη μήκους ταινία σας;

 

Η Ακαδημία Νέων Σκηνοθετών της Νοτιανατολικής Ευρώπης

 

FIRST FILMS FIRST

του Goethe-Institut

 

(Περίοδος 2017/18)

 

σας προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη δωρεάν

με ένα καινοτόμο και εντατικό πρόγραμμα

 

θέτοντας στη διάθεσή σας

διακεκριμένους επαγγελματίες από το χώρο του κινηματογράφου που θα συμβάλουν ως μέντορες στις διάφορες φάσεις της ανάπτυξης της ταινίας σας καθώς και τα απαραίτητα μέσα για να μπείτε στη διεθνή επαγγελματική σκηνή του κινηματογράφου,

 

παρέχοντάς σας

τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για το διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό χώρο του σινεμά από πρώτο χέρι

 

εξασφαλίζοντάς σας

επαφές με κάποιους από τους σημαντικότερους παράγοντες λήψης αποφάσεων, δημιουργούς και ειδικούς στην Ευρώπη

 

Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 1 Μαρτίου 2017

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες εδώ: www.firstfilmsfirst.com

 

Συνεργάτης του Goethe-Institut στην Ελλάδα είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου www.gfc.gr

 

Για την περίοδο 2016/17 είχαν επιλεγεί και συμμετείχαν από την Ελλάδα:

Ασημίνα Προέδρου με την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» (Behind the Haystacks)

Nίκος Χαραλαμπόπουλος (N. Labot) με την ταινία «Η δουλειά της» (Her Job)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Με την παράκληση της αναφοράς

Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό

Βίκυ Τραχανή, Τηλ. 210 3661043, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

www.goethe.de/athen

 

 

Στις 28 Ιανουαρίου, η ταινία "ΝΗΜΑ" του The Boy, έκανε την επίσημη διεθνή πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ του Γκέτεμποργκ. Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τρεις προβολές με την παρουσία του σκηνοθέτη, ενώ η τελευταία προβολή κοινού θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου.Το "ΝΗΜΑ", που έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ, παρακολούθησε ένα ευρύ ποικίλο κοινό, που συμμετείχε ενεργά σε ενδιαφέροντα Q&Α. Η ταινία χωρίς αμφισβήτηση, προκάλεσε, προβλημάτισε και εντυπωσίασε τους Σουηδούς θεατές.

Υπογραφή της αναθεωρημένης Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή από δέκα Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα 

To νέο ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου "ΣΙΩΠΗΛΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ" αποκλειστικά στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, Κηφισίας 109 (μετρό Πανόρμου) το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Ιανουρίου 2017 στις 16:00

10ο ετήσιο

Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου

[ London Greek Film Festival ]

το διεθνές σημείο συνάντησης για το ελληνικό φιλμ από όλο τον κόσμο

14-20 Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

EKK - GFC

                                                                Χατζοπούλου 9

Τ.Κ. 11524  Αθήνα

Τηλ. 210 3678500

                                                                                       Αθήνα 13/1/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα νέα κινηματογραφικά ταλέντα της Ελλάδας στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2017

Το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου και η 67η διοργάνωσή του είναι προ των πυλών.

Από ελληνικές συμμετοχές έχει ανακοινωθεί η επιλογή της ταινίας Hiwa της Ζακλίν Λέντζου, η οποία θα ταξιδέψει με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για το Διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου.

Στο Hiwa, η Ζακλίν Λέντζου αποτυπώνει το όνειρο ενός ανθρώπου από τις Φιλιππίνες που περιπλανιέται στην Αθήνα, χωρίς να έχει έρθει ποτέ στη χώρα. Σύντομα το όνειρο γίνεται εφιάλτης.

Το Hiwa συμμετείχε στο Athens Film Lab και ήταν μια από τους επτά ταινίες που  έλαβαν χρηματοδότηση για την αποπεράτωσή τους. H Ζακλίν Λέντζου βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης της πρώτης της ταινίας μεγάλου μήκους ΣΕΛΗΝΗ 66.

Η σκηνοθέτρια της πολυβραβευμένης ταινίας Αλεπού η οποία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας μικρού μήκους  από την επιτροπή Νέων στο 69ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, αποφοίτησε το 2013 από το London Film School με την ταινία Μπλε Δεκατρία. Η ταινία συμμετείχε σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Επίσης απέσπασε σημαντικά βραβεία όπως το Χρυσό Αυγό στο Φεστιβάλ του Ρέυκιαβικ, το 1ο βραβείο στο Athens Film&Video Festival του Οχάιο της Αμερικής (Oscar Qualifying). Το 2014 κέρδισε το βραβείο του διαγωνισμού σεναρίου του φεστιβάλ της Πάτμου για το σενάριο της ταινίας μικρού μήκους LUZ.

Στο Φεστιβάλ Βερολίνου και στη δράση Berlinale Talents η οποία  υποδέχεται 250 νέους κινηματογραφιστές από 71 χώρες θα συμμετέχουν για φέτος με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και 4 νέα ταλέντα από την Ελλάδα. Πρόκειται για τους Τελτζίδη Γιώργο, σκηνοθέτη, Βαρδαρινό Γρηγόρη, σκηνοθέτη Δοξιάδη Έμμα, παραγωγό, Καρβελά Γιώργο, φωτογράφο. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα εξαήμερο πρόγραμμα 100 δράσεων ορισμένες από τις οποίες  είναι ανοιχτές στο κοινό.

 

EKK - GFC

CALL FOR ENTRIES 
Submit your film now!CYPRUS FILM DAYS 2017
15th  International Festival
27/4/2017 - 6/5/2017

 

The Ministry of Education and Culture and Rialto Theatre announce that the Call for Entries for the 15th Cyprus Film Days International Festival 2017, is now open. The Festival, now in its 15th edition, will host for the 7th consecutive year an international competition section entitled «Glocal Images», inviting fiction feature films from Cyprus and abroad to submit their works. The Artistic Committee of the Festival decided to incorporate a Cypriot Films Competition Section, given that they fulfill the criteria as stated in the Festival Rules and Regulations.“Glocal Images” International Competition Section
 
The Festival aims not only to broaden its appeal within its own borders, but also to attract both industry and audiences from abroad by becoming a cinematic meeting point for the three continents surrounding Cyprus. The international competition section “Glocal Images” welcomes films that voice the diversity of local cultures and contribute innovative representations of subject matters that can be addressed to an international audience.
 
The five member International Jury -to be announced at a later stage- will award the following prizes to the films competing in the “Glocal Images” category:
Glocal Images - Best Film Award accompanied by the amount of €6,000
Glocal Images - Special Jury Award accompanied by the amount of €3,000
Glocal Images Best Director Award accompanied by the amount of €1,000
 
Cypriot Films Competition Section
 
The Artistic Committee of the Festival decided that, apart from the International Competition, a Cypriot Films Competition Section will be incorporated. The participation of Cypriot feature films in the Festival is subject to Rules and Regulations, and films must fulfill the relevant criteria so as to be eligible for selection.
 
The International Jury will award the following prizes to the films competing in the Cypriot Films Competition Section:
- Best Cypriot Film Award: This award is accompanied by the amount of €4,000 (euros)
- Best Cypriot Director Award: This award is accompanied by DCP Mastering – Deliverables - Subtitles services (€3,500 euros), sponsored by Authorwave.
The selection of films in competition is undertaken by a three member Artistic Committee; Dr Costas Constantinides (Film Scholar), Tonia Mishiali (Director – Producer) and Marios Stylianou (Director – Producer). This year’s festival will take place from the 27th of April to the 6th of May 2017, in Limassol and Nicosia, as per previous years.
 
Interested parties are invited to submit their films by Wednesday 15 February 2017.
 
 For the rules and regulations of the Festival and the submission form please visit

www.cyprusfilmdays.com, or call 25 34 39 02 or email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Την χορήγηση προεγκρίσεων χρηματοδότησης κινηματογραφικών έργων ύψους   1.660.500 ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

 

Στο Δελτίο Τύπου αναλυτικά οι προεγκρίσεις και οι τίτλοι των κινηματογραφικών σχεδίων.

 

Sarajevo Film Festival & CineLink Industry Days are proud to announce the first call for entries for CineLink Co-production Market 2017. The deadline for submitting your project is January 20, 2017.