Δεδομένου ότι μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου διευκρινίζει τα ακόλουθα με έμφαση στα πιο συχνά ερωτήματα που φτάνουν στις υπηρεσίες του:

1. Δεν απαιτείται Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για την κατάθεση αίτησης στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σεναρίου Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ.

Ο ΚΑΔ θα ζητηθεί κατά την είσπραξη του ποσού των 2.500, εφόσον η πρόταση επιλεχθεί προς χρηματοδότηση. Επίσης θα ζητηθεί για την κατάθεση αίτησης για τα προγράμματα αξιολόγησης ολοκληρωμένων προτάσεων για χρηματοδότηση παραγωγής ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και animation.

 

2. Σενάριο κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ, που κατατέθηκε χωρίς ΚΑΔ από τον αιτούντα δημιουργό (σεναριογράφο ή σκηνοθέτη) και επιλέχθηκε για χρηματοδότηση, μπορεί να κατατεθεί ως ολοκληρωμένη πρόταση στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για Χρηματοδότηση Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ από παραγωγό ή παραγωγό – σκηνοθέτη με ενεργό ΚΑΔ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η σύνταξη τριμερούς σύμβασης του αιτούντος με το Ε.Κ.Κ και με τον δημιουργό (σεναριογράφο ή σκηνοθέτη) από τον οποίο δεν θα ζητηθεί ΚΑΔ ούτε σε αυτό το πρόγραμμα.

 

3. Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για τη Χρηματοδότηση Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ συμμετέχουν τα 100 κινηματογραφικά σχέδια (50 μικρού μήκους, 50 ντοκιμαντέρ) που επιλέχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 2.500 ευρώ. Δεκτές γίνονται αιτήσεις από παραγωγούς ή σκηνοθέτες – παραγωγούς με ενεργό ΚΑΔ, όπως προαναφέρθηκε. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον αιτούντα είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητά του κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου παραγωγής, με την οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

 

4. Αναφορικά με τον αριθμό των προτάσεων και τη δυνατότητα επιλογή τους διευκρινίζονται τα εξής: Στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σεναρίου Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ κάθε ένας που συμμετέχει μπορεί να καταθέσει έως τρία (3) σενάρια επί συνόλω. Για παράδειγμα, δύο (2) ντοκιμαντέρ και ένα (1) μικρού μήκους, ή δύο (2) μικρού μήκους και ένα (1) ντοκιμαντέρ. Από τα τρία (3) μπορεί να επιλεγεί ένα (1).

Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για τη Χρηματοδότηση Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ κάθε ένας που συμμετέχει μπορεί να καταθέσει έως τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις για μικρού μήκους, από τις οποίες δύνανται να επιλεγούν δύο (2) καθώς και τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις για ντοκιμαντέρ από τα οποίες δύνανται να επιλεγούν επίσης δύο (2).

Στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για τη Χρηματοδότηση Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Αnimation κάθε ένας που συμμετέχει δικαιούται να καταθέσει έως τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις από τις οποίες δύναται να επιλεγεί μία (1).

 

5. Η ύπαρξη κινηματογραφικού έργου αποδεικνύεται με την αναφορά του έργου στο βιογραφικό του αιτούντος (αναφέρονται ονομαστικά και οι συντελεστές του έργου). Ο αιτών, επίσης, μπορεί να προσκομίσει ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) με κωδικό ασφαλείας, που θα παραπέμπει στο έργο του, ή όποιο αποδεικτό δημόσιας προβολής θεωρεί πως τεκμηριώνει την ύπαρξή του.

 

6. Ο όρος «σκεπτικό ανάπτυξης σεναρίου» στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Σεναρίου Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους και Ντοκιμαντέρ υπάρχει επικουρικά, δίνοντας τη δυνατότητα στον δημιουργό να αναπτύξει καλύτερα τις σκέψεις του και τις σεναριακές τεχνικές του. Ειδικά για τις προτάσεις ντοκιμαντέρ είναι απαραίτητος μόνον στο Πρόγραμμα Αξιολόγησης Σεναρίων για Χρηματοδότηση Παραγωγής.

 

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνεχίζουν να δέχονται διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις στο covid19support@gfc.gr . Aιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 15.6.2020.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), (γ) την με αριθμ. 1469/06.05.2020 απόφασή του, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Η θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και έχει τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 3905/2010). Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.


Α. Προσόντα

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης.
2. Να διαθέτουν 10ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων ή φορέων.
3. Να έχουν γνώση φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
4. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.
3. Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης διοικητικών προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

Β. Καθήκοντα

Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και διευθύνει το έργο της. Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς κι εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.
Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το Ε.Κ.Κ.
(β) Εποπτεύει την εκτέλεση όλων των πληρωμών του Ε.Κ.Κ. προς τους οφειλέτες του, καθώς και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.
(γ) Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και εποπτεύει τη διενέργεια των εκάστοτε αναγκαίων διαγωνισμών προμηθειών.
(δ) Μεριμνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης και την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.
(ε) Επιβλέπει την ορθή τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γενικού πρωτοκόλλου καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.Κ.
(στ) Επιμελείται σχετικά με τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ..
(ζ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων - εξόδων του Ε.Κ.Κ., καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.
(η) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ..

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
2. Η ιδιότητα του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).
3. Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.
4. Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.
5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και την ακυρότητα της σύμβασης.

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:
(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο και η εμπειρία του υποψηφίου.
(β) Από συνοπτική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.
(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

Ε. Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 26ης Ιουνίου 2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.


Αθήνα, 28 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.


Πάνος Λουκάκος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην 1472/25.5.2020 συνεδρίασή του, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, επέλεξε ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο για τη θέση του Διευθυντή στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής.

Ο κ. Αγγελόπουλος προέρχεται από το έμψυχο δυναμικό του Ε.Κ.Κ, από το 2017 εργάζεται στην Διεύθυνση της οποίας θα αναλάβει τα ηνία μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Αποφοίτησε από το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδικότητα σκηνοθεσίας, και συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές στο UniversityoftheArtsLondon, που είχαν ως αντικείμενο τη δημιουργική γραφή σεναρίου. Από το 2012 έως σήμερα έχει γράψει, ή συν-γράψει το σενάριο τεσσάρων ταινιών μικρού μήκους και έχει σκηνοθετήσει μία, το «Χρυσόψαρο», η οποία έχει διακριθεί στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η σταδιακή επιστροφή της κινηματογραφικής κοινότητας στη νέα κανονικότητα απαιτείται να γίνει με γνώμονα την ασφάλεια και του συνόλου και την προστασία της υγείας του ατόμου. Σε αυτή την κατεύθυνση ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση εξειδικεύοντας τις από 6.5.2020 οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η πανδημία COVID-19 στη χώρα μας έχει παρουσιάσει σημαντική ύφεση αλλά ο κίνδυνος εστιακής αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η επιστροφή στη νέα κανονικότητα θα γίνει με μικρά βήματα, με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την προστασία της υγείας του ατόμου. Δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί μέχρι πότε θα ισχύσουν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Θα εξαρτηθεί τόσο από τα εγχώρια επιδημιολογικά δεδομένα όσο και από τα διεθνή, και την πορεία της επιδημιολογικήςκαμπύλης.

Το παρόν έγγραφο βασίζεται της οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή κινηματογραφικών γυρισμάτων.

 • Τα κινηματογραφικά γυρίσματα μπορούν να ξεκινήσουν ξανά από τις 18 Μαΐου, εφόσον το επιτρέπει η επιδημιολογική καμπύλη και σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας.

α. Χώροι γυρισμάτων

 • Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται καλά. Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτούκυκλώματος.
 • Στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε γύρισμα. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης70%.


Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.

 • Στους χώρους γυρισμάτων, προβών κ.λπ. θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος(70%).
 • Στουςχώρουςυγιεινήςθαπρέπειναεφαρμόζονταικανόνεςυγιεινήςοιοποίοι περιλαμβάνουν:
  • Καλόαερισμό
  • Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί τοκαζανάκι
  • Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναιεπιθυμητή
  • Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείοαπορριμμάτων
  • Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, τοσαπούνι)
  • Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα τωνχεριών
  • Ουρά με αποστάσεις 1.5μέτρου
  • Σύσταση για χρήση μη ιατρικήςμάσκας
  • Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτηχρήση.
  • Τα ντους δεν θα πρέπει ναχρησιμοποιούνται.
 • Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονταικλεισμένα.

β. Διεξαγωγή γυρισμάτων

 • Ισχύει ο κανόνας της απόστασης του 1,5 μέτρου σε ανοικτούς χώρους και των 2 μέτρων σε κλειστούς.
 • Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας ή προσωπίδας την ώρα της πρόβας, και χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%) καθώς και για τους συντελεστές σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, εκτός από τους ηθοποιούς που εμφανίζονται στην κάθεσκηνή
 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές που ανήκουν σε ευπαθείςομάδες
 • Συντελεστές που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτεμάσκα
 • Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστήτρόπο
  • Εάν στην πρόβα ή στο γύρισμα απαιτείται άγγιγμα, οι ηθοποιοί που συμμετέχουν είναι υποχρεωμένοι να απολυμάνουν τα χέρια τους πριν και μετά τη σκηνή, και η επαφή να είναι πού σύντομη. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγονται σκηνές όπου ο ηθοποιός πρέπει να αγγίξει το πρόσωπο άλλουηθοποιού.
 • Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζκ.λπ.:
  • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες που τα φορούν μόνο και οι καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοιτους
  • Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα (βλ. παραπάνω) και τα κοστούμια θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστάκαλύμματα.
  • Τα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τηχρήση.


 • Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί επαρκήχώροεργασίαςώστεναμπορείναεφαρμοστείηαπόστασητου1,5μέτρου.
 • Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά τίποτα να μην είναικοινό.
 • Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναικοινά
 • Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λ.π θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τιςαποστάσεις.
 • Στα γυρίσματα θα πρέπει να παρίστανται μόνο όσοι συντελεστές είναι αναγκαίο. Στον βαθμό που είναι εφικτό, τα γυρίσματα να γίνονται με ευέλικτο ωράριο ώστε να μην συνωστίζονται ταάτομα.
 • Για την ευκολότερη ιχνηλάτηση συστήνεται η καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων στις πρόβες και η ύπαρξη τυχόνσυμπτωμάτων
 • Δεν συστήνεται θερμομέτρηση καθώς δεν αποδίδει ως μέσο ελέγχου τηςδιασποράς
 • Οι χρησιμοποιημένες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και νασιδερώνονται.
 • Το διάλειμμα για φαγητό θα πρέπει να γίνεται σε χώρο που να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση ασφαλείας του 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον καθώς και οι κανόνες υγιεινής. Ο χώρος, τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση. Τα φαγητά θα πρέπει να έρχονται σε ατομικές μερίδες τυλιγμένες σε ζελατίνα. Θα πρέπει να διανέμονται από προσωπικό που θα φέρει προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα) έτσι ώστε να μη δημιουργείται ουρά. Νερά, αναψυκτικά κ.λπ. θα πρέπει να διανέμονται σε ατομικές κλειστές συσκευασίες. Μετά το φαγητό τα απορρίμματα θα πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και ναπετιούνται.
 • Οχήματα που μεταφέρουν προσωπικό θα πρέπει να απολυμαίνονται καθημερινά, πριν και μετά τημεταφορά.
 • Ακροάσεις συστήνεται να γίνονται κατά το δυνατό μέσω τηλεδιάσκεψης ήβίντεο.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι εταιρείες παραγωγής θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και να προβούν κατά την κρίση τους και στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ή ενός γυρίσματος ενδεχομένως απαιτούν.

Τυχόν επιπλέον λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν σε σχετική ΚΥΑ που θα ακολουθήσει.

     Ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού

     Νικόλας Γιατρομανωλάκης

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΠΟΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 


1. Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις αναφορικά με τη δημιουργία φακέλου και την κατάθεση αίτησης

 

 • Απαιτείται να έχουν ενεργό ΚΑΔ όλοι οι συντελεστές (παραγωγός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος) για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής; Ισχύει το ίδιο για το πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων και για το αντίστοιχο αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής;

 

üΑπαιτείται απαραιτήτως για τον αιτούντα και στα δύο προγράμματα. Ειδικά στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων απαιτείται από τον αιτούντα ενεργός ΚΑΔ κατά την υπογραφή του συμφωνητικού με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί για την χρηματοδότηση και προκειμένου να καταβληθούν τα 2.500 ευρώ, και όχι κατά τη στιγμή της κατάθεσης της αίτησης.

 

 • Είμαι παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ενεργό ΚΑΔ για αυτή τη δραστηριότητα. Δύναμαι να εμφανιστώ στην αίτησή μου και ως σκηνοθέτης, ή σεναριογράφος, χωρίς να διαθέτω ΚΑΔ για αυτές τις δραστηριότητες;

 

üΝαι, η υποβολή της πρότασης θα γίνει δεκτή -από φορολογικής πλευράς είναι θέμα του προσώπου που καταθέτει την αίτηση.

 

 • Είμαι παραγωγός, ή εκπρόσωπος εταιρείας παραγωγής, και ο σεναριογράφος μου δεν έχει ενεργό ΚΑΔ. Δύναμαι να καταθέσω αίτηση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων. Θα ισχύσει το ίδιο και στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής;

üΝαι, η αίτηση θα γίνει δεκτή. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ως διαχειριστής του προγράμματος του ΥΠΠΟΑ, συναλλάσσεται μόνον με τον αιτούντα σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

 

 • Ομόρρυθμος εταιρεία παραγωγής –με διαφορετικούς ΚΑΔ- για να καταθέσει αίτηση απαιτείται να δηλώσει ως κύρια δραστηριότητα έναν από τους ΚΑΔ που αναφέρονται στους όρους (παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης);

 

üΟι επιλέξιμοι ΚΑΔ (παραγωγός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης) ορίζονται στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως κύριας ή δευτερεύουσας δραστηριότητας

 

 • Είμαι σκηνοθέτης / σεναριογράφος για να υποβάλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ απαιτείται καταρχήν συμφωνία με παραγωγό;

 

üΔεν απαιτείται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου. Απαιτείται όμως στο πρόγραμμα για χρηματοδότηση της παραγωγής, εφόσον η πρόταση επιλεγεί.

 

 • Είμαι σεναριογράφος και ενδιαφέρομαι να υποβάλλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Γιατί στο έντυπο της αίτησης υπάρχει ως υποχρεωτικό πεδίο η συμπλήρωση στοιχείων παραγωγού, αφού η συμφωνία με παραγωγό δεν είναι ανάμεσα στους όρους αυτού του προγράμματος;

 

üΤο έντυπο της αίτησης είναι κοινό και για τα δύο προγράμματα, χρηματοδότησης σεναρίου και αξιολόγησης σεναρίου για παραγωγή. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων απαιτούνται μόνον τα στοιχεία του αιτούντος, με όποια ιδιότητα έχει. Για παράδειγμα, εάν είναι μόνον ο σεναριογράφος, τότε θα συμπληρωθούν μόνον τα στοιχεία του. Αν έχει εξασφαλισθεί και ο σκηνοθέτης ή αν το ίδιο άτομο είναι και ο σκηνοθέτης του έργου θα συμπληρωθούν τα στοιχεία και σε αυτό το πεδίο. Αν έχει εξασφαλισθεί και παραγωγός ή αν το ίδιο άτομο έχει και τις τρεις ιδιότητες θα συμπληρωθούν και τα τρία πεδία.

 

 • Είμαι παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για να υποβάλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ απαιτείται ν’ αναφέρω στην αίτηση τα στοιχεία όλων των συντελεστών και τον προϋπολογισμό; Τα έγγραφα του φακέλου είναι τα ίδια που κατατίθενται σε αντίστοιχα προγράμματα του ΕΚΚ;

 

üΤα έγγραφα του φακέλου υποψηφιότητας αναφέρονται σαφώς στο πρόγραμμα, το οποίο δεν πρέπει να συγχέεται με τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ. Σε ό,τι αφορά το έντυπο της αίτησης, το οποίο είναι κοινό για τα προγράμματα χρηματοδότησης σεναρίου και αξιολόγησης σεναρίου για παραγωγή, στο πρώτο θα μπορούσε να συμπληρωθεί μόνον το όνομα του σεναριογράφου, εάν βέβαια αυτός διαθέτει τον σχετικό ΚΑΔ. Αν δεν τον διαθέτει, θα κάνει αίτηση ο παραγωγός και θα αναφέρει το όνομα του σεναριογράφου.

 

 • Είμαι παραγωγός και έχω ιδιωτικό συμφωνητικό με τον βασικό σεναριογράφο μου, για να υποβάλω πρόταση απαιτείται συμφωνητικό και με τους βοηθούς σεναριογράφους;

 

üΣυμφωνητικό απαιτείται με τον σεναριογράφο ή με όλους τους συν-σεναριογράφους, αν υπάρχουν, που έχουν πνευματικό δικαίωμα στο ίδιο σενάριο.

 

 • Είμαι σεναριογράφος και ενδιαφέρομαι να υποβάλλω πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου, τι σημαίνει ο όρος «σκεπτικό ανάπτυξης του σεναρίου γυρίσματος»;

 

üΟ σεναριογράφος ως δημιουργός μπορεί να αναπτύξει τις σκέψεις του και ενδεχομένως τις σεναριακές τεχνικές ή ό,τι άλλο δραματουργικό «εργαλείο» αξιοποίησε για να αφηγηθεί την ιστορία και το θέμα με τον τρόπο που τα αναπτύσσει στο σενάριό του. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός γι’ αυτό που αλλιώς το ονομάζουμε και σημείωμα προθέσεων του δημιουργού. Αναφορικά με υποβολή προτάσεων για ντοκιμαντέρ, η σκηνοθετική προσέγγιση είναι απαραίτητη στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων είναι προαιρετική.

 

 • Αναφέρεται ως όρος στο Ειδικό Πρόγραμμα ότι η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15΄. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στις σελίδες του υποβαλλόμενου προς κρίση σεναρίου;

 

üΣτις σελίδες του σεναρίου δεν υπάρχει περιορισμός διότι ο κάθε σεναριογράφος αναπτύσσει το σενάριο με τον τρόπο του. Ο περιορισμός των 15΄ αφορά στη διάρκεια του έργου που θα παραχθεί απ’ αυτό το σενάριο.

 

 • Ντοκιμαντέρ διάρκειας μικρότερης των 30΄ δύναται να θεωρηθούν ως κινηματογραφικά έργα μικρού μήκους και να συμμετάσχουν ως τέτοια στο πρόγραμμα;

 

üΌχι, το πρόγραμμα κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους αφορά μόνον έργα μυθοπλασίας.

 

 • Πώς μπορώ να πιστοποιήσω ότι έχω στο ενεργητικό μου καλλιτεχνικό έργο, όταν δεν γίνεται να παρουσιάσω δημόσια την πρώτη του ταινία, δεσμευόμενος από τους όρους του φεστιβάλ στο οποίο ετοιμάζομαι να την υποβάλλω;

 

üΜε επιστολή επιβεβαίωσης από νόμιμο εκπρόσωπο του φεστιβάλ, στο οποίο έχει υποβληθεί η ταινία.

 

 

 

2. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με όρους του ειδικού προγράμματος, που σχετίζονται με την ιδιότητα, ή την ενεργότητα του ΚΑΔ, του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση.

 

 • Είμαι σεναριογράφος / σκηνοθέτης έχοντας στο ενεργητικό μου μόνον ταινία μυθοπλασίας –μικρού ή μεγάλου μήκους. Δύναμαι να υποβάλω αίτηση στο προγράμματα χρηματοδότησης σεναρίου και αξιολόγησης σεναρίου στην κατηγορία ντοκιμαντέρ;

 

üΝαι, το πρόγραμμα είναι σαφές (Κεφ. Α, παρ. 2α).

 

 • Δύνανται να καταθέσουν αίτηση στα προγράμματα κινηματογραφιστές με ΚΑΔ διευθυντή φωτογραφίας ή μοντέρ;

 

üΌχι, το πρόγραμμα αναφέρεται ρητά σε ΚΑΔ σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού.

 

 • Ποιος ΚΑΔ είναι ενδεδειγμένος για τη δραστηριότητα του παραγωγού; Για παράδειγμα, γίνονται δεκτοί κωδικοί για υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης, διαφημιστικών βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων; Παραγωγός και σεναριογράφος / σκηνοθέτης μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο;

 

üΟ ΚΑΔ 59.11 που αφορά δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

 

 • Εάν ενεργοποιήσω τώρα τον ΚΑΔ, μπορώ να υποβάλω πρόταση;

üΝαι, θα γίνει δεκτή η αίτηση.

 

 • Υποβάλω φορολογική δήλωση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οικονομική δραστηριότητα στον χώρο του οπτικοακουστικού, στην Ελλάδα δηλώνω εισόδημα από ακίνητη περιουσία, μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

 

üΌχι, η συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας (και στα τρία επιμέρους προγράμματά του) προϋποθέτει ενεργό ΚΑΔ στην Ελλάδα.

 

 • Είμαι σεναριογράφος και παραγωγός χωρίς ταινία στο ενεργητικό μου –έχω μόνον θεατρικές παραγωγές- δύναμαι να υποβάλω πρόταση για έργο μικρού μήκους, με σκηνοθέτη που έχει στο ενεργητικό του ταινία αλλά δεν είναι και παραγωγός;

 

üΌχι, η πρόταση κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος, για τον οποίο το πρόγραμμα θέτει σαφώς τους όρους.

 

 • Είμαι σεναριογράφος / σκηνοθέτης, μπορώ να υποβάλω ατομικά πρόταση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης -ή αξιολόγησης για παραγωγή- σεναρίου ταινίας μικρού μήκους και παράλληλα να συμμετάσχω, μέσω εταιρείας παραγωγής, στα αντίστοιχα προγράμματα για το ντοκιμαντέρ;

 

üΝαι, μπορείτε

 

 • Διατηρώ ως σεναριογράφος/σκηνοθέτης δικαιώματα, όπως να συμμετέχω με το έργο μου σε κινηματογραφικά φεστιβάλ;

 

üΝαι. Το ΕΚΚ αποκτάει μόνο δικαιώματα εκμετάλλευσης για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς λόγους.

 

 • ΑΜΚΕ, στο καταστατικό της οποίας ανάμεσα στους σκοπούς της αναφέρεται και η παραγωγή ταινιών μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, μπορεί να υποβάλλει προτάσεις;

üΝαι, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της στο Ειδικό Πρόγραμμα (ΚΑΔ, ταινία κ.λ.π).

 

 

 

3. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με τον αριθμό των προτάσεων που δύναται να υποβληθούν, τον προϋπολογισμό τους και την πιθανή χρηματοδότησή τους από τρίτους, αλλά και τη διαδικασία επιλογής τους

 

 

 • Πώς δύναται ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, να καταθέσει μέχρι 3 προτάσεις στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων, αφού σε αυτό δικαίωμα πρόσβασης έχουν μόνον οι 100 προτάσεις που επιλέχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων;

 

üΒασικός όρος του προγράμματος αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής είναι ότι συμμετέχουν σε αυτό μόνον τα 100 σενάρια που ήδη έχουν επιλεγεί στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση. Οι αιτήσεις κρίνονται στο πρόσωπο του αιτούντος και ο αιτών δύναται να είναι άλλος στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων και άλλος στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής. Για παράδειγμα, ένας παραγωγός μπορεί να καταθέσει στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής μέχρι 3 από τα 50 σενάρια μικρού μήκους ή μέχρι 3 από τα 50 ντοκιμαντέρ που επιλέχθηκαν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων από διαφορετικούς αιτούντες. Δηλαδή συνολικά 6 προτάσεις. Επίσης μπορεί να καταθέσει μέχρι τρεις αιτήσεις στο πρόγραμμα για το animation.

 

 • Εάν επιλεγώ στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου, δεσμεύομαι να συμμετάσχω με ολοκληρωμένη την πρότασή μου στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής;

 

üΌχι, δεν είναι δεσμευτικό.

 

 • Το Ειδικό Πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίξει, ως μορφή συμπληρωματικής ή προσθετικής χρηματοδότησης, φακέλους κινηματογραφικών σχεδίων, που έχουν ήδη κατατεθεί στο ΕΚΚ και είτε περιμένουν προέγκριση, είτε έχουν εγκριθεί και βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης της παραγωγής;

 

üΌχι, ως Ειδικό πρόγραμμα έχει άλλους όρους και προϋποθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων του ΕΚΚ.

 

 • Σχέδιο κινηματογραφικού έργου που έχει κατατεθεί στο ΕΚΚ και πληρεί τις προϋποθέσεις του Ειδικού Προγράμματος μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό, με την προϋπόθεση ότι, αν επιλεγεί από το πρόγραμμα αξιολόγησης χρηματοδότησης σεναρίου για παραγωγή, θα αποσυρθεί από το πρόγραμμα του ΕΚΚ;

 

üΝαι, με την προϋπόθεση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αν επιλεγεί και στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής, τότε θα αποσυρθεί υποχρεωτικά και αμετάκλητα από το πρόγραμμα του ΕΚΚ.

 

 • Πρόταση η οποία στο παρελθόν έχει υποβληθεί στο ΕΚΚ και έχει απορριφθεί, δύναται να υποβληθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα;

 

üΝαι, δύναται να υποβληθεί.

 

 • Σχέδιο κινηματογραφικού έργου που έχει χρηματοδοτηθεί σε πρόγραμμα της ΕΡΤ ή άλλου οργανισμού, όπως το CosmoteTV, δύναται να συμμετάσχει στο ειδικό πρόγραμμα;

 

üΤο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δεν γνωρίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων της ΕΡΤ, CosmoteTV ή άλλων χρηματοδοτικών οργανισμών. Συνεπώς δεν είναι σε θέση να κρίνει τη συμβατότητά τους με το Ειδικό Πρόγραμμα, οι όροι του οποίου είναι απαρέγκλιτοι.

 

 • Εάν επιλεγώ στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίου για χρηματοδότηση παραγωγής, μπορώ να απευθυνθώ σε τρίτους για επιπλέον χρηματοδότηση ή να εντάξω την παραγωγή σε πρόγραμμα κινήτρων;

 

üΝαι, μπορείτε να απευθυνθείτε σε τρίτους, όχι όμως στο ΕΚΚ για άλλο πρόγραμμά του.

 

 • Έχω δικαίωμα αιτιολογημένης παράτασης, εάν το σενάριό μου επιλεγεί στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής;

 

üΗ αίτηση κατατίθεται αυστηρά στους χρόνους που ορίζονται στο πρόγραμμα. Η παράδοση του υλικού στους χρόνους που ορίζονται στο πρόγραμμα (6+2 μήνες)

 

 • Όταν θα παραδώσω το υλικό θα μου ζητηθεί οικονομικός απολογισμός, έλεγχος παραστατικών ή έκθεση ορκωτού λογιστή;

 

üΌχι, προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης

 

 • Δύναμαι να συμμετάσχω στο Ειδικό Πρόγραμμα υποβάλλοντας πρόταση για ντοκιμαντέρ εμπνευσμένο από τη θεματική σχεδίου μου για ταινία μυθοπλασίας, που έχει ήδη εγκριθεί οριστικά το ΕΚΚ και θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με αυτή;

 

üΤο κινηματογραφικό έργο είναι μοναδικό, αυτόνομο και αυτοτελές. Από που έρχεται η έμπνευση στον δημιουργό είναι ένα ερώτημα που την απάντηση μόνο ο ίδιος τη γνωρίζει. Αν λειτουργεί συμπληρωματικά σε κάτι άλλο τότε δεν έχει την αυτονομία και την αυτοτέλεια που πρέπει να έχει ένα έργο. Συνεπώς η απάντηση είναι όχι.

 

 • Έχω ξεκινήσει γυρίσματα με ίδια μέσα, μπορώ να αιτηθώ ένταξης της ταινίας μου στο Ειδικό Πρόγραμμα εφόσον πληρούνται οι όροι του;

 

üΌχι διότι η διαδικασία επιλογής ξεκινάει με βάση το σενάριο και μάλιστα σε δύο χρόνους: Α΄ για χρηματοδότηση σεναρίου και Β’ για χρηματοδότηση παραγωγής με βάση τα προεπιλεγμένα σενάρια της Α’ φάσης.

 

 • Ο προϋπολογισμός μου υπερβαίνει το ποσό που ορίζει το ειδικό πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση παραγωγής, για να υποβάλλω πρόταση πρέπει να έχω εξασφαλίσει τους επιπλέον πόρους πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης;

 

üΝαι, διότι το πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότησης παραγωγής δεν προβλέπει περίοδο αναζήτησης πρόσθετων κεφαλαίων.

 

 

 

 

4. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις αναφορικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων animation

 

 

 

 • Έχω ενεργό ΚΑΔ για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και στο ενεργητικό μου, ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, ταινία μικρού μήκους. Videoprojects, στον τομέα παραγωγής διαφημιστικών και εταιρικών video, στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές animation γίνονται αποδεκτά ως προηγούμενο έργο;

üΑπαρέγκλιτος όρος του προγράμματος αξιολόγησης σεναρίων για χρηματοδότηση

η παραγωγής κινηματογραφικών έργων animation είναι η ύπαρξη μιας ταινίας animation που κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

 • Δύναται να υποβάλει πρόταση εταιρεία γραφιστικής με δευτερεύοντα ΚΑΔ για υπηρεσίες κινουμένων σχεδίων; Πρέπει η ίδια η εταιρεία να έχει στο ενεργητικό της animation ή αρκεί η συνεργασία της με σκηνοθέτη, ο οποίος πληρεί αυτό τον όρο του προγράμματος;

 

üΝαι, αναφορικά με τον ενεργό δευτερεύοντα ΚΑΔ δύναται. Το πρόγραμμα προϋποθέτει τουλάχιστον μία ταινία animation, που κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

 • Διαθέτω ενεργό ΚΑΔ για παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και στο ενεργητικό μου ντοκιμαντέρ, ως σκηνοθέτης. Για να υποβάλω πρόταση, στην οποία εκτός από παραγωγός θα είμαι σεναριογράφος και σκηνοθέτης, θα πρέπει να προσκομίσω τους αντίστοιχους ΚΑΔ;

üΌχι, η προϋπόθεση του ΚΑΔ ήδη πληρείται. Για την κατάθεση αίτησης όμως πρέπει να πληρούνται και οι υπόλοιποι όροι, όπως η ύπαρξη ταινίας animation που κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

 • Είμαι μέλος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ με βασικό ΚΑΔ τις υπηρεσίες θεαμάτων ήχου και εικόνας καθώς και τις υπηρεσίες κινουμένων σχεδίων, επίσης, στο ενεργητικό μου έχω ταινία animation, η πρότασή μου θα γίνει δεκτή;

 

üΟι όροι αναφορικά με τον ΚΑΔ και την ύπαρξη ταινίας animation πληρούνται. Στην περίπτωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ η αίτηση κατατίθεται από νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με συμφωνητικό. Επίσης συνυποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου (ισχύον καταστατικό, συμφωνητικό και εκπροσώπηση).

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου διευκρινίζει στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας από το ΥΠΠΟΑ τα ακόλουθα:

 1. Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίων κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ γίνονται δεκτές χωρίς την προσκομιδή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, εφόσον πληρούνται απαρέγκλιτα οι υπόλοιποι όροι του προγράμματος.
 2. Οι αιτούντες των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν για την χρηματοδότηση με το ποσό των 2.500 ευρώ, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά με τον ΚΑΔ έγγραφα κατά την υπογραφή της Σύμβασης προκειμένου να τους καταβληθεί η χρηματοδότηση.
 3. Ο ενεργός ΚΑΔ παραμένει αναγκαίος όρος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, όπως και για το πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση κινηματογραφικών έργων animation.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνεδρίασε σήμερα, 6.5.2020, με τηλεδιάσκεψη κι έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

 1. Επαναπροκήρυξε τη θέση Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.
 1. Ενέκρινε την πρόσληψη της κ. Αθηνάς Καλκοπούλου για τη θέση Διευθύντριας Προώθησης (HellasFilm)
 1. Ενέκρινε τις απεντάξεις προεγκρίσεων χρηματοδότησης σε επτά κινηματογραφικά σχέδια. Πέντε από αυτά ήταν ανενεργά από το 2018, δύο οι παραγωγοί τους αδυνατούσαν να τα υποστηρίξουν.
 1. Ενέκρινε παρατάσεις προεγκρίσεων σε πέντε κινηματογραφικά σχέδια, με προθεσμία την 31η Δεκεμβρίου του 2019, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας από το ΥΠΠΟΑ ζητήθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν σε αυτό. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφο, αφού οι υπηρεσίες του συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν τα πρώτα ερωτήματα τα οποία στάλθηκαν γραπτώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., απαντά τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την ύπαρξη κινηματογραφικού έργου στο ενεργητικό του αιτούντος


Η ύπαρξη ενεργού ΚΑΔ στην Ελλάδα είναι απαραίτητος όρος του Ειδικού Προγράμματος κατά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Αποδεκτοί γίνονται μόνον οι σχετικοί με το Ειδικό Πρόγραμμα ΚΑΔ (σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός). Το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που υποβάλλει αίτηση, εκτός από ενεργό ΚΑΔ, πρέπει να έχει και κινηματογραφικό έργο στο ενεργητικό του.

 

2. Αναφορικά με τη συνεργασία δημιουργού (σεναριογράφου, σκηνοθέτη) και παραγωγού.


Δεν απαιτείται συμφωνία μεταξύ δημιουργού και παραγωγού για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Συμφωνία απαιτείται, καταρχήν, για τη συμμετοχή του αιτούντος δημιουργού στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου. Απαιτείται επίσης και για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση κινηματογραφικών έργων animation.
Ο δημιουργός μπορεί να υποβάλει ατομικά πρόταση στο Ειδικό Πρόγραμμα, ενώ παράλληλα να συμμετάσχει σε αυτό και μέσω συμφωνίας του με παραγωγό. Για παράδειγμα, να καταθέσει αίτηση στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου -ή στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίου για παραγωγή- για ταινία μικρού μήκους ενώ παράλληλα να συμμετάσχει και στην κατηγορία του ντοκιμαντέρ.

 

3. Αναφορικά με το πώς συνδέεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου με το πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίου για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ.


Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής κινηματογραφικών έργων μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ έχουν μόνον τα 100 σενάρια (50 μικρού μήκους, 50 ντοκιμαντέρ) που θα επιλεγούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου.
Κριτήριο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής είναι η επιλογή του σεναρίου (project) μεταξύ των 100 καλύτερων σεναρίων, όχι του προσώπου (φυσικού ή νομικού).
Σενάριο, που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου, δεν είναι υποχρεωτικό να κατατεθεί ως πρόταση και στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής.
Σενάριο, που έχει απορριφθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης σεναρίου δεν δύναται να επανέλθει διαφοροποιημένο και ολοκληρωμένο ως πρόταση στο πρόγραμμα αξιολόγησης για χρηματοδότηση παραγωγής.

 

4. Αναφορικά με τον αριθμό των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα.


Δύναται να υποβληθούν από κάθε αιτούντα έως και τρεις προτάσεις σε κάθε κατηγορία.
Στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίων για τη χρηματοδότηση παραγωγής, ο αιτών δύναται να υποβάλλει έως τρεις προτάσεις (και από διαφορετικούς δημιουργούς, εάν πρόκειται για παραγωγό) και να χρηματοδοτηθεί για τις δύο εξ αυτών.
Το ίδιο άτομο δύναται να είναι συντελεστής σε περισσότερες από μία προτάσεις, που έχουν υποβληθεί με διαφορετικό ΚΑΔ σε διαφορετικές κατηγορίες –π.χ στην μια πρόταση σκηνοθέτης και στην άλλη σεναριογράφος / σκηνοθέτης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται στο πρόσωπο του αιτούντος.

 

5. Αναφορικά με τη σχέση του Ειδικού Προγράμματος με τα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΚΚ, αλλά και τρίτων.


Η συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα δεν αναιρεί με οποιονδήποτε τρόπο ήδη κατατεθειμένες προτάσεις για άλλα κινηματογραφικά σχέδια στο ΕΚΚ τα οποία είτε αναμένουν προέγκριση, είτε έχουν εγκριθεί.
Το Ειδικό Πρόγραμμα δεν μπορεί να εκληφθεί από τον αιτούντα συμμετοχής σε αυτό ως εργαλείο επιπλέον χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων που έχουν δρομολογηθεί, ή που θα δρομολογηθούν. Η χρηματοδότηση θα γίνει αυστηρά με τους όρους του συγκεκριμένου προγράμματος και μόνο. Ως Ειδικό Πρόγραμμα έχει άλλους όρους και προϋποθέσεις που δεν ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων του ΕΚΚ.
Η επιλογή στο πρόγραμμα αξιολόγησης σεναρίου για χρηματοδότηση παραγωγής, δεν αποκλείει την αναζήτηση επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων από τρίτους. Αρκεί να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι όροι του.

 

6. Αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα.


Η εκχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων από τον δημιουργό προς τον παραγωγό γίνεται με Συμφωνητικό.
Ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα να συμμετάσχει με το έργο του σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. Το ΕΚΚ αποκτάει μόνο δικαιώματα εκμετάλλευσης για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς λόγους.

 

7. Αναφορικά με την κατάθεση της αίτησης και την παράδοση του υλικού


Υποβάλλεται ηλεκτρονικά ξεχωριστή αίτηση για κάθε πρόγραμμα σε διαφορετικούς χρόνους, όπως ορίζονται αυστηρά σε αυτό.
Προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης κατά την παράδοση του υλικού, στον χρόνο που ορίζεται αυστηρά στο πρόγραμμα.
Ο Φ.Π.Α θα καταβληθεί επιπλέον του ποσού των χρηματοδοτήσεων


Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου συνεχίζουν να δέχονται διευκρινιστικές ερωτήσεις και προτάσεις συμμετοχής στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Αναλόγως των ερωτήσεων που θα διατυπωθούν, θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος διευκρινιστικών απαντήσεων.

 

 

To κινηματογραφικό σχέδιο «Το φως που μένει» (ThatBurningLight), η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ευθύμη Kosemund Σανίδη -σε σενάριο του ιδίου και της Ελιζαμπέτας Ηλία Γεωργιάδου και σε παραγωγή του Γιώργου Τσούργιαννη της HorseflyFilms- επιλέχθηκε στο πρόγραμμα FeatureLab 2020 του TorinoFilmLab. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν κάθε χρόνο 10 projects ανερχόμενων σκηνοθετών από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν ήδη διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ.

Το FeatureLab του TorinoFilmLab είναι ένα από τα πιο διακεκριμένα κινηματογραφικά εργαστήρια στον κόσμο. Οι δέκα σκηνοθέτες, οι οποίοι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη δράση του, ετοιμάζουν την πρώτη ή τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία τους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, μαζί με τους παραγωγούς και τους σεναριογράφους, αναπτύσσουν περαιτέρω το σχέδιό τους ενώ τους δίδεται η δυνατότητα να το παρουσιάσουν και σε επαγγελματίες του χώρου –χρηματοδότες, salesagents

Ο Ευθύμης Kosemund Σανίδης ανήκει στη νέα γενιά των «μικρομηκάδων» μας, που έχουν συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ελληνική ταινία μικρού μήκους διεθνώς. Προσφάτως, στο 32ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου του Κλερμόν Φεράν αποδείχθηκε ένας από τους κορυφαίους πρωταγωνιστές του: το «Όλες οι φωτιές η φωτιά», η πέμπτη μικρού μήκους ταινία του, συμπαραγωγής του Ε.Κ.Κ, βραβεύτηκε με το Μεγάλο Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.

Σημειωτέον ότι ένα άλλο εργαστήριο του TorinoFilmLab, το εκπαιδευτικό ScriptLab, έχει φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τον Μάρτιο του 2018.

Ένα ακόμη βραβείο προστέθηκε στις διεθνείς διακρίσεις του ελληνικού σινεμά. To «Ελεύθερο Θέμα» της Στέλλας Θεοδωράκη, συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, κέρδισε το Ασημένιο Βραβείο Remi στην κατηγορία Πειραματικές Ταινίες Μυθοπλασίας στο 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χιούστον. 

Το φεστιβάλ του Χιούστον, το παλαιότερο και ένα από τα πιο σημαντικά για ανεξάρτητες ταινίες στον κόσμο, αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας Covid-19, όμως η κριτική του επιτροπή εργάστηκε για να αναδείξει τις καλύτερες ταινίες ανάμεσα από 4.500 υποψηφιότητες, που υποβλήθηκαν φέτος για τα βραβεία Remi.

 

Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου είναι έτοιμες να δεχτούν αιτήματα σεναριογράφων, σκηνοθετών ή παραγωγών για τη συμμετοχή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Κινηματογραφικής Κοινότητας του ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με το ΕΚΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σχέδια ως υποψήφια χρηματοδότησης στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Οι όροι του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης καθώς και το έντυπο της δήλωσης συμμετοχής σε αυτό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΚ, http://gfc.gr, στην ενότητα των χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Τυχόν ερωτήματα που υπάρχουν να υποβάλλονται γραπτώς στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σύντομα θα αναρτηθούν ανακοινώσεις σχετικά με τα ερωτήματα που τυχόν θα προκύψουν.

Το Γραφείο Τύπου του ΕΚΚ

Ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΠΟΑ τα τρία, επιμέρους, προγράμματα που συγκροτούν το Ειδικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής κοινότητας, τα μέλη των τριμελών επιτροπών που θα προβούν στην αξιολόγηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, καθώς και τον χρόνο υποβολή τους.

Στα τρία προγράμματα αναφέρονται οι κατηγορίες κινηματογραφιστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον μία ταινία μικρού μήκους ή ένα ντοκιμαντέρ ή μία ταινία animation. Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών. Μετά την επιλογή του σεναρίου, θα υπογράφεται το ιδιωτικό συμφωνητικό του δικαιούχου με το Ε.Κ.Κ. και θα καταβάλλεται αμέσως το ποσό των 2.500 ευρώ.

Θα επιλεγούν προς χρηματοδότηση 50 σενάρια (25 μικρού μήκους και 25 ντοκιμαντέρ), ως εξής: Σενάρια μικρού μήκους χρηματοδοτούνται με το ποσό των 20.000 ευρώ. Τα σενάρια ντοκιμαντέρ με το ποσό των 30.000 ευρώ.
Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.
Για τις ταινίες animation θα επιλεγούν 25 προτάσεις. Κάθε μία θα χρηματοδοτηθεί με ποσό από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα με την τεχνική και τη διάρκεια της ταινίας. Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων προς χρηματοδότηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών.

Τις επιτροπές αξιολόγησης αποτελούν:

Ταινίες μικρού μήκους:
1. Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
2. Βουβούλα Σκούρα, Σκηνοθέτις
3. Περικλής Χούρσογλου, Σκηνοθέτης, Καθηγητής Σκηνοθεσίας στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

Ντοκιμαντέρ:
1. Δημήτρης Εϊπίδης, τ. Γενικός Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ιδρυτής Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
2. Μαρία Κατσουνάκη, Δημοσιογράφος, Καθημερινή
3. Κλεώνη Φλέσσα, Σκηνοθέτις, Καλλιτεχνική Σύμβουλος Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Animation:
1. Αναστασία Δημητρά, Διευθύντρια Animation ΑΚΤΟ, Διαχειρίστρια της ASIFA Hellas (Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων)
2. Ελίζ Ζαλαντό, Γενική Διευθύντρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
3. Δημήτρης Σπύρου, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Το email για την υποβολή των προτάσεων είναι
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναλυτικά:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

1. Μικρού Μήκους
α. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες, σεναριογράφοι ή παραγωγοί) με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον μια ταινία μικρού μήκους (περιλαμβάνεται και η σπουδαστική). Έκαστος συμμετέχων δικαιούται να καταθέσει έως τρία (3) σενάρια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων δύναται να επιλεγεί ένα (1).
β. Φάκελος Υποψηφιότητας
• Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ολοκληρωμένο σενάριο τελικής γραφής ταινίας μικρού μήκους στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15’. Η θεματολογία και το είδος είναι επιλογή των δημιουργών.
• Περίληψη σεναρίου.
• Σκεπτικό ανάπτυξης του σεναρίου γυρίσματος.
• Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.

2. Ντοκιμαντέρ
α. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες, σεναριογράφοι ή παραγωγοί) με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον ένα ντοκιμαντέρ μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μήκους ή κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας (περιλαμβάνεται και η σπουδαστική ταινία). Δικαιούνται να καταθέσουν έως τρία (3) σενάρια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων δύναται να επιλεγεί ένα (1).
β. Φάκελος Υποψηφιότητας
• Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Σύνοψη (μέχρι 400 λέξεις), σκηνοθετική προσέγγιση (μέχρι 400 λέξεις) και σεναριακός σχεδιασμός (μέχρι 10 σελίδες) στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30’. Το θέμα καθώς και το είδος (ντοκιμαντέρ παρατήρησης, έρευνας, δραματοποιημένο, κάμερα/στυλό κλπ.) είναι της επιλογής του δημιουργού.
• Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.

3. Χρόνος Υποβολής Αίτησης
Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Ε.Κ.Κ. από τις 22.4.2020 έως τις 15.6.2020. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Επιλογή σεναρίων
Θα επιλεγούν 100 σενάρια (50 μικρού μήκους και 50 ντοκιμαντέρ), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν έκαστο με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Για την επιλογή των σεναρίων θα συσταθούν από το Ε.Κ.Κ. ειδικές επιτροπές αξιολόγησης. Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων προς χρηματοδότηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών.

5. Καταβολή της χρηματοδότησης
Μετά την επιλογή του σεναρίου, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του δικαιούχου με το Ε.Κ.Κ., με το οποίο ο δημιουργός θα εκχωρεί στο Ε.Κ.Κ. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σενάριο για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς μη κερδοσκοπικούς λόγους. Το ποσό των 2.500 ευρώ θα καταβάλλεται στον δικαιούχο με την προσκομιδή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και του απαιτούμενου νομίμου φορολογικού στοιχείου ή παραστατικού. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το Ε.Κ.Κ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

1. Μικρού Μήκους
α. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες ή/και παραγωγοί) με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν προεπιλεγεί στην πρώτη φάση της διαδικασίας συγγραφής σεναρίου και έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον μια ταινία μικρού μήκους (περιλαμβάνεται και η σπουδαστική). Έκαστος συμμετέχων δικαιούται να καταθέσει έως τρία (3) σενάρια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων δύνανται να επιλεγούν δύο (2).
β. Φάκελος Υποψηφιότητας
• Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ολοκληρωμένο σενάριο τελικής γραφής ταινίας μικρού μήκους στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει τα 15’.
• Σκεπτικό του σκηνοθέτη.
• Σκεπτικό του παραγωγού.
• Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
• Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό της χρηματοδότησης των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το υπερβαίνον ποσό θα καλύπτεται από τον παραγωγό με ίδιους ή άλλους πόρους.
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).

2. Ντοκιμαντέρ
α. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες ή/και παραγωγοί) με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν προεπιλεγεί στην πρώτη φάση της διαδικασίας συγγραφής σεναρίου και έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον ένα ντοκιμαντέρ μικρού, μεσαίου ή μεγάλου μήκους ή κινηματογραφικό έργο μυθοπλασίας (περιλαμβάνεται και η σπουδαστική ταινία). Έκαστος συμμετέχων δικαιούται να καταθέσει έως τρία (3) σενάρια για χρηματοδότηση, εκ των οποίων δύνανται να επιλεγούν δύο (2).

β. Φάκελος Υποψηφιότητας
• Αίτηση, η οποία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Σύνοψη (μέχρι 400 λέξεις), σκηνοθετική προσέγγιση (μέχρι 400 λέξεις) και σεναριακός σχεδιασμός (μέχρι 10 σελίδες) στην Ελληνική γλώσσα. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30’.
• Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
• Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής.
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).

3. Χρόνος Υποβολής Αίτησης
Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Ε.Κ.Κ. από τις 10.7.2020 έως τις 24.7.2020. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Επιλογή σεναρίων
Θα επιλεγούν 50 σενάρια (25 μικρού μήκους και 25 ντοκιμαντέρ), τα οποία θα χρηματοδοτηθούν ως εξής: τα σενάρια μικρού μήκους έκαστο με το ποσό των 20.000 ευρώ και τα σενάρια ντοκιμαντέρ έκαστο με το ποσό των 30.000 ευρώ. Για την επιλογή των σεναρίων θα συσταθεί από το ΥΠΠΟΑ ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων προς χρηματοδότηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

5. Καταβολή της χρηματοδότησης
Μετά την επιλογή του σεναρίου, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του δικαιούχου με το Ε.Κ.Κ. Η χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης του κινηματογραφικού έργου (παραγωγή, τεχνική επεξεργασία, παράδοση του υλικού) ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης, θα δύναται δε να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου, που θα υποβληθεί στο Ε.Κ.Κ. πριν την πάροδο των έξι (6) μηνών. Ο δημιουργός θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο Ε.Κ.Κ. ένα Master DCP και ένα DVD Data του έργου. Ο δημιουργός επίσης θα εκχωρεί στο Ε.Κ.Κ. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διακινεί το κινηματογραφικό έργο, που θα παραχθεί με βάση το χρηματοδοτούμενο σενάριο, για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς μη κερδοσκοπικούς λόγους. Η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον δικαιούχο σε δύο (2) δόσεις : 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και το υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται με την παράδοση του υλικού. Για την καταβολή της χρηματοδότησης ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίζει στο Ε.Κ.Κ. α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β) το απαιτούμενο νόμιμο φορολογικό στοιχείο ή παραστατικό και γ) ειδικά για την εξόφληση του 50% της χρηματοδότησης, επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει στο σύνολό τους τις οφειλές του, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου, όπως ενδεικτικά προς τους συντελεστές της ταινίας, τις ασφαλιστικές εισφορές προς άπαντες τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, άπαντες τους φόρους, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου κλπ. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το Ε.Κ.Κ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ANIMATION.
α. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κινηματογραφιστές (σκηνοθέτες ή παραγωγοί) με ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που έχουν στο ενεργητικό τους τουλάχιστον μια ταινία ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ. Έκαστος συμμετέχων δικαιούται να καταθέσει έως τρεις (3) ολοκληρωμένες προτάσεις για χρηματοδότηση, εκ των οποίων δύναται να επιλεγεί μία (1).
β. Φάκελος Υποψηφιότητας
• Αίτηση η οποία θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
• Ολοκληρωμένο σενάριο τελικής γραφής ταινίας animation στην Ελληνική γλώσσα ή/και γραφιστικά στοιχεία. Η διάρκεια του κινηματογραφικού έργου, που θα παραχθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά. Η θεματολογία και το είδος είναι επιλογή των δημιουργών.
• Βιογραφικά σημειώματα του/των δημιουργών.
• Συνοπτικός προϋπολογισμός παραγωγής. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το ποσό της χρηματοδότησης, το υπερβαίνον ποσό θα καλύπτεται από τον παραγωγό με ίδιους ή άλλους πόρους.
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό εκχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων περιουσιακής φύσεως μεταξύ παραγωγού και δημιουργών (σεναριογράφου και σκηνοθέτη).

3. Χρόνος Υποβολής Αίτησης
Οι Αιτήσεις θα κατατίθενται στο Ε.Κ.Κ. από τις 22.4.2020 έως τις 15.6.2020. Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Επιλογή σεναρίων
Θα επιλεγούν 25 προτάσεις, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν έκαστη με ποσό από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, ανάλογα με την τεχνική και τη διάρκεια της ταινίας. Για την επιλογή των σεναρίων θα συσταθεί από το ΥΠΠΟΑ ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Η αξιολόγηση και επιλογή των σεναρίων προς χρηματοδότηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) ημερών.

5. Καταβολή της χρηματοδότησης
Μετά την επιλογή της πρότασης, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό του δικαιούχου με το Ε.Κ.Κ. Η χρονική διάρκεια της ολοκλήρωσης του κινηματογραφικού έργου animation (παραγωγή, τεχνική επεξεργασία, παράδοση του υλικού) ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης, θα δύναται δε να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου, που θα υποβληθεί στο Ε.Κ.Κ. πριν την πάροδο των έξι (6) μηνών. Ο δημιουργός θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στο Ε.Κ.Κ. ένα Master DCP και ένα DVD Data του έργου. Ο δημιουργός επίσης θα εκχωρεί στο Ε.Κ.Κ. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να διακινεί το κινηματογραφικό έργο, που θα παραχθεί με βάση το χρηματοδοτούμενο σενάριο, για εκπαιδευτικούς ή πολιτιστικούς μη κερδοσκοπικούς λόγους. Η χρηματοδότηση θα καταβάλλεται στον δικαιούχο σε δύο (2) δόσεις : 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και το υπόλοιπο 50% της χρηματοδότησης θα καταβάλλεται με την παράδοση του υλικού. Για την καταβολή της χρηματοδότησης ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίζει στο Ε.Κ.Κ. α) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, β) το απαιτούμενο νόμιμο φορολογικό στοιχείο ή παραστατικό και γ) ειδικά για την εξόφληση του 50% της χρηματοδότησης, επιπλέον υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εξοφλήσει ή ρυθμίσει στο σύνολό τους τις οφειλές του, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου, όπως ενδεικτικά προς τους συντελεστές της ταινίας, τις ασφαλιστικές εισφορές προς άπαντες τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, άπαντες τους φόρους, που απορρέουν από τις εργασίες παραγωγής του έργου κλπ. Τυχόν Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το Ε.Κ.Κ.