Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή [άρθρο 14 του Ν. 3905/2010, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 219/23-12-2010)].

Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ.4 Ν. 3905/2010).

Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ και έχει τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 14 Ν. 3905/2010). Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  1. Να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου.
  2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ή αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν.
  3. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
  4. Να διαθέτουν διοικητική εμπειρία και ικανότητες δοκιμασμένες σε δημόσιο ή ιδιωτικό Οργανισμό, κατά προτίμηση κινηματογραφικό.
  5. Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν:

Α) Η γνώση του αντικειμένου της κινηματογραφικής παραγωγής από την σύλληψη της ιδέας για ένα κινηματογραφικό έργο μέχρι τη διανομή του.

Β) Η αποδεδειγμένη γνώση του κινηματογραφικού προϊόντος ως αποτέλεσμα διανοητικής, πνευματικής, αισθητικής και επιχειρηματικής διαδικασίας.

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή ασκούνται στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και εκείνες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά, ο Γενικός Διευθυντής:

(α) Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.

(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3905/2010 όπως ισχύει, του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.

(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.

(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.

(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ..Κ. δικαστικά και εξώδικα.

(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.

(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ..

(η) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησης τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.

(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.

(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσης του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου.

(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου.

(ιδ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς

 

 

Γ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

  1. Οι υποψήφιοι για την θέση του Γενικού Διευθυντή δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών.
  2. Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα.
  3. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα.
  4. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου ή μέλους διοίκησης νομικών προσώπων, που συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ., συνιστά κώλυμα για την επιλογή ενός υποψηφίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.

Τέλος οι έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς το ΕΚΚ η οποία συνοδεύεται από :

(α) Εκτενές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου.

(β) Συνοπτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Κ.Κ. σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Τα παρακάτω έγγραφα: Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά τυχόν εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και ο,τιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στην διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ στοιχείο.

 

 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15.00 μ.μ.. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους

i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα-Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, ή

ii μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gfc.gr, ή

iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου, που έλαβε η αίτηση του. Ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής νοείται η ημερομηνία αποστολής που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για τη διατύπωση της πρότασης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις και στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

Πάνος Λουκάκος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Πάνος Λουκάκος απέστειλε σήμερα την ακόλουθη επιστολή προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων Επαγγελματιών του Κινηματογράφου.

 

Κύριε Πρόεδρε,

 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο τέλος του Δεκεμβρίου 2019 κλείνει ο πρώτος κύκλος επίλυσης εκκρεμοτήτων του Ε.Κ.Κ. που έχουν σωρευθεί από το 2017 με κυριότερη αυτή των χρηματοδοτήσεων ταινιών. Στη συνέχεια, από τις αρχές του Ιανουαρίου 2020 το Δ.Σ. πρόκειται να συζητήσει και να αποφασίσει την χάραξη της γενικότερης πολιτικής του Ε.Κ.Κ..

 

Εν όψει αυτού, θα σας παρακαλούσα να μας στείλετε εγγράφως τις σχετικές απόψεις σας  και ό,τι άλλο θεωρείτε χρήσιμο έως τα τέλη Δεκεμβρίου, προκειμένου, αφού μελετηθούν, να σας καλέσουμε σε κοινή συνάντηση και εκτενή συζήτηση των Διοικητικών μας Συμβουλίων.

Ενδιαμέσως είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Επιπλέον για κάθε σχετικό ζήτημα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γενική Διευθύντρια του Ε.Κ.Κ. κυρία Ηλέκτρα Βενάκη ή σε εμένα.

 

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Κ.Κ.

 

 

 

Πάνος Λουκάκος

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ), στις συνεδριάσεις του της 22ης και 25ης Νοεμβρίου 2019, αποφάσισε τη χορήγηση προεγκρίσεων χρηματοδότησης σχεδίων κινηματογραφικών έργων για τα προγράμματα «Πρόγραμμα για Νέους Σκηνοθέτες», «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ», «Πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Μικρού Μήκους», «Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού» και «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένου Κινηματογραφικού Έργου» σύμφωνα με τον Χρηματοδοτικό Κανονισμό του ΕΚΚ.

Αναλυτικά για το δελτίο τύπου πατήστε εδώ

Ψηφίστε τώρα την Αθήνα (THE LITTLE DRUMMER GIRL)

Υποψηφιότητα της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission

 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του δεύτερου διαγωνισμού, όπου η Κέρκυρα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Τοποθεσίας 2018, το EUFCN – European Film Commissions Network ανακοινώνει τον διαγωνισμό για το European Film Location Award 2019, σε συνεργασία με το Cineuropa.

Το EUFCN αποτελείται από 96 μέλη από 29 χώρες, τα οποία προωθούν τις ευρωπαϊκές τοποθεσίες και οπτικοακουστικές παραγωγές.

Κάθε Film Commission μέλος του EUFCN είχε την δυνατότητα να θέσει ως υποψήφιο location, μια τοποθεσία στην επικράτειά του όπου πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα κινηματογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς η οποία είχε διανομή ή μετάδοση το διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2018 και 1ης Ιουλίου 2019. Όλες οι υποψήφιες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές έπρεπε να έχουν διεθνή διανομή, δηλαδή να έχουν προβληθεί/μεταδοθεί σε τουλάχιστον μια χώρα εκτός από την χώρα προέλευσής τους.

Η Διεύθυνση Hellenic Film Commission (μέλος του EUFCN) του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (EKK) με χαρά ανακοινώνει πως η πρότασή του -και φέτος- συγκαταλέγεται στις 10 επικρατέστερες τοποθεσίες και διεκδικεί τη διάκριση. Πρόκειται για την υποψηφιότητα της Αθήνας όπου γυρίστηκε η εξαιρετικά δημοφιλής βρετανική τηλεοπτική σειρά ΤΗΕ LITTLE DRUMMER GIRL σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Παρκ Τσαν-γουκ και σε παραγωγή των Ink Factory και BBC.

Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας και μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, προσέφερε έναν μοναδικό καμβά στον σκηνοθέτη Παρκ Τσαν-γουκ.

«Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία να κινηματογραφήσουμε το ‘The Little Drummer Girl’ ακριβώς στις τοποθεσίες τις οποίες είχε περιγράψει ο Τζον Λε Καρέ στο βιβλίο του. Το τεράστιο προνόμιο να κάνουμε γυρίσματα σε τόσο σημαντικούς ιστορικά και πολιτιστικά αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Ακρόπολη και ο Ναός του Ποσειδώνα, χρειάζεται να επισημανθεί. Η Ελλάδα, ως η γενέτειρα του δράματος στη Δύση, προσφέρει στους κινηματογραφιστές έναν μοναδικό καμβά και για μένα ήταν το τέλειο μέρος για να πω την ιστορία της Τσάρλι», δήλωσε ο Παρκ Τσαν-γουκ στην Διεύθυνση Hellenic Film Commission περιγράφοντας την εμπειρία του από τα γυρίσματα στην Ελλάδα.

Η σειρά ΤΗΕ LITTLE DRUMMER GIRL βασίζεται στο ομότιτλο κατασκοπικό μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ και είναι μια παραγωγή των Ink Factory και BBC, με πρωταγωνιστές τους Florence Pugh και Alexander Skarsgård. Ελληνικές τοποθεσίες αξιοποιήθηκαν για να γυριστούν όχι μόνο σκηνές που διαδραματίζονται στην Ελλάδα, αλλά και σκηνές που εκτυλίσσονται στο Λίβανο, το Ισραήλ, την Γιουγκοσλαβία (της τότε εποχής) και την Ρώμη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Από τις 14 Νοεμβρίου 2019 έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2019 το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την πανευρωπαϊκή τετράγλωσση πλατφόρμα Cineuropa (www.cineuropa.orgκαι να ψηφίσει συμπληρώνοντας την online φόρμα (δείτε πιο κάτω).

Η απονομή του βραβείου θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 70ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου.

Πέρα από την ευχαρίστηση να βοηθήσουν το μέρος που αγαπούν να κερδίσει τον τίτλο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Κινηματογραφικής Τοποθεσίας 2019, όσοι και όσες συμμετέχουν στην ψηφοφορία μπορούν να διεκδικήσουν τριήμερη διαμονή για δύο άτομα στην τοποθεσία που θα κερδίσει το βραβείο (προσφορά του Film Commission της τοποθεσίας). Ο νικητής θα επιλεγεί με κλήρωση, μεταξύ αυτών που θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία, από το EUFCN και το Cineuropa.

Online φόρμα ψηφοφορίας: https://cineuropa.org/en/felaindex/

Ψηφίστε την Αθήνα: https://cineuropa.org/en/felaprofile/380509/#cm

Περισσότερες πληροφορίες για το EUFCN: https://eufcn.com/

Περισσότερες πληροφορίες για το HellenicFilmCommission: https://www.filmcommission.gr/

Περισσότερες πληροφορίες για τα γυρίσματα της σειράς LITTLE DRUMMER GIRL στην Ελλάδα: https://www.filmcommission.gr/hfcnews/tldg-wraps-filming-in-greece/

Δυναμική ήταν η παρουσία του Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, βασικού πυλώνα στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ελλάδα, στο επετειακό 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τόσο με την παρουσία του μέσω του ειδικού περιπτερού στην Αγορά του Φεστιβάλ όσο και με τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων και τη στήριξη αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δράσεων του Φεστιβάλ.

Το περίπτερο του Ε.Κ.Κ. έγινε για μια ακόμα φορά σημείο αναφοράς για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες δημιουργούς, αλλά και για τους ξένους καλεσμένους από ολόκληρο το φάσμα της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Εκεί πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με παραγωγούς, σκηνοθέτες,εκπροσώπους Φεστιβάλ, sales agents με σκοπό την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του Ε.Κ.Κ. και την προώθηση των ελληνικών ταινιών. Τέθηκαν οι βάσεις πολλών συνεργασιών για ειδικά αφιερώματα στον ελληνικό κινηματογράφο και τη συμμετοχή ελληνικών ταινιών σε επόμενα κινηματογραφικά Φεστιβάλ, καθώς και για την διασύνδεση ξένων κινηματογραφιστών, όπως ο Αμερικανός σεναριογράφος MikeWerb (καλεσμένος του Ε.Κ.Κ.) με Έλληνες δημιουργούς.

Θερμά συγχαρητήρια εκφράζει το Ε.Κ.Κ. στις Ελληνίδες και τους Έλληνες κινηματογραφιστές και όλους τους συντελεστές των ταινιών για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, αλλά και σε όσες και όσους βραβεύθηκαν.

Οι χρηματοδοτούμενες παραγωγές του Ε.Κ.Κ. οι οποίες βραβεύτηκαν στο Φεστιβάλ είναι οι ακόλουθες:

 

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΠΕΡΤΗ του Σταύρου Παμπαλλή

 

Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας – Μιχάλης Κακογιάννης – χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ

Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI) – χρηματοδοτείται από την ΕΡΤ

Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ)

 

 

Ο ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΣ του Ζαχαρία Μαυροειδή

 

Βραβεία Κοινού Fischer για τα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του 60ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Βραβείο Νεότητας (απονέμεται από την επιτροπή φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης)

 

COSMIC CANDY της Ρηνιώς Δραγασάκη

 

Βραβείο WIFT Ελλάδας (Women in Film & Television) για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα

 

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΩΝ ΣΑΡΓΑΣΣΩΝ του Σύλλα Τζουμέρκα

 

Ειδικό Βραβείο Νεότητας (απονέμεται από την επιτροπή φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης)

Βραβεία Ε.Κ.Κ.

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα: εξ’ ημισείας στους Ρηνιώ Δραγασάκη για την ταινία της COSMIC CANDY και στον Κώστα Αθουσάκη για την ταινία του ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

Βραβείο Καλύτερου Location (της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission): στον Μίνωα Νικολακάκη για την ταινία του ENTWINED

1ο βραβείο στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ VIRTUAL REALITY (χρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Κ.): ΕΠΙΒΑΤΗΣ σε σκηνοθεσία των Ίζομπελ Νόουλς και Βαν Σάουεργουαϊν (Αυστραλία).

 

Δράσεις του Ε.Κ.Κ. στο πλαίσιο της Αγοράς

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνεργάστηκε στενά με την Αγορά, το πιο αναπτυξιακό σκέλος του ΦΚΘ, η οποία απευθύνεται σε όλους τους νέους σκηνοθέτες και παραγωγούς προκειμένου να αντλήσουν εξιδεικευμένη πληροφόρηση από καταξιωμένους επαγγελματίες για το πώς να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται σε μια διεθνή αγορά.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Κέντρου Κινηματογράφου υποστήριξε το ιδιαίτερα επιτυχημένο εργαστήριο σκηνοθεσίας του John Waters,  του σημαντικού Αμερικανού δημιουργού και επίσημου καλεσμένου του Φεστιβάλ, ο οποίος ενθουσίασε τους συμμετέχοντες νέους κινηματογραφιστές και κινηματογραφιστές.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και τα πάνελ ομιλητών της δράσης Agora Talks. Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η συζήτηση με θέμα Unboxing TV,όπου αναλύθηκε το τηλεοπτικό τοπίο στις ΗΠΑ και την Ελλάδα, οι αλλαγές στον τρόπο ανάπτυξης των τηλεοπτικών σειρών και οι σχέσεις με τον κινηματογράφο. Στο πάνελ συμμετείχαν οι: MikeWerb (FACE/OFF, Η ΜΑΣΚΑ, σεναριογράφος-παραγωγός με έδρα το Λος Άντζελες, προσκεκλημένος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Διεύθυνση Hellenic Film Commission), WilliamHorberg(παραγωγός, THEQUEEN’SGAMBIT – NETFLIX, ΗΠΑ),  Αμάντα Λιβανού (παραγωγός, SLEEPOVER- τηλεοπτική σειρά σε ανάπτυξη) και Λευτέρης Χαρίτος (σκηνοθέτης, ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ - Antenna TV).

Ο MikeWerbαναφέρθηκε στην εμπειρία συνεργασίας με τα μεγάλα αμερικάνικα τηλεοπτικά δίκτυα, λέγοντας μεταξύ άλλων, «όλα ξεκινούν από μία ιδέα. Κάποιες φορές είναι ένα μυθιστόρημα, μία είδηση που σου τραβάει την προσοχή ή μία ιδέα που έχει κάποιος άλλος. Η ανάπτυξη σεναρίου είναι μοναχική εμπειρία ακόμη και αν συνεργάζεσαι με άλλουςΗ τηλεόραση είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό σύστημα. Η σεζόν των 22 επεισοδίων πεθαίνει στις ΗΠΑ. Τώρα κάθε κύκλος έχει έξι με οκτώ επεισόδια κι αυτό είναι καλύτερο για να αφηγηθείς μια ιστορία».

Μεγάλη απήχηση είχε και το Masterclassγια την συγγραφή σεναρίου πουπαρέδωσε ο MikeWerb την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στηνκατάμεστηαίθουσα Παύλος Ζάννας του Ολύμπιον, όπου έδωσαν το παρών για να τον παρακολουθήσουν, μεταξύ άλλων, και καταξιωμένοι Έλληνες κινηματογραφιστές όπως ο Γιώργος Χωραφάς, ο Γιώργος Πυρπασόπουλους (φετινός πρέσβυς της Αγοράς του Φεστιβάλ), ο Μπάμπης Μακρίδης, ο Θοδωρής Παπαδουλάκης κ.ά.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν εκείνη όπου, μιλώντας για την μεγάλη αξία της έμπνευσης στην γέννηση μιας ιδέας, ο MikeWerbμοιράστηκε με το κοινό ένα αρχαίο ελληνικό νόμισμα, με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξηγώντας πώς βρέθηκε στα χέρια του: «όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου μου μιλούσε για τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, για το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, για τον Ευριπίδη και μου έδωσε αυτό το αυθεντικό νόμισμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος ενδιαφερόταν να προωθήσει τον δικό του θρύλο, την ιδέα ότι καταγόταν από τον Ηρακλή και για τον λόγο αυτό στο νόμισμα φοράει γύρω από το κεφάλι του την προβιά από το Λιοντάρι της Νεμέας. Έχουν γίνει αρκετές ταινίες για τον Ηρακλή, τους άθλους του, πώς δολοφόνησε την πρώτη του γυναίκα και τα παιδιά του, πόσο βίαιη ήταν η ζωή του. Το νόμισμα ήταν μία στιγμή αποκάλυψης για μένα, ώστε να δημιουργήσω μία τηλεοπτική σειρά με ήρωα τον Ηρακλή την οποία θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα».

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα όλο το περιεχόμενο τουmasterclassεδώ: https://bit.ly/33Nz8ZW

 

 

CreativeEurope – MEDIA

 

Ιδιαίτερο βάρος είχαν φέτος οι δράσεις του Γραφείου Δημιουργικής Ευρώπης MEDIA της Ελλάδας στο πλαίσιο του 60ου ΦΚΘ στις 4, 6 και 7 Νοεμβρίου.

Το Γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης MEDIA της Ελλάδας και το Ε.Κ.Κ. διοργάνωσαν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (4 Νοεμβρίου) με συμμετέχοντες από τα MEDIADESKSΕλλάδας (Άννα Κασιμάτη, εκπρόσωπος του Ε.Κ.Κ.), Κροατίας (Martina Petrovic), Βουλγαρίας (Kamen Balkanski), Βόρειας Μακεδονίας (Emilija Romeva) και Σερβίας (Nevena Negojevic), όπου παρουσιάστηκε η εξωστρέφεια του νέου Προγράμματος 2020-2027.

Στο πλαίσιο της συζήτησης EU&Me (6 Νοεμβρίου), οι εκλεκτοί ομιλητές (Tίνα Ζουρνατζή -Υπεύθυνη Τμήματος, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Helene Skikos -Διαχειρίστρια Προγράμματος, Creative Europe, Άννα Κασιμάτη -Αρμόδια στην Ελλάδα για το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA, Βασιλική Διαγουμά – Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων, ΕΚΟΜΕ, Βασίλης Κεκάτος – σκηνοθέτης), παρουσίασαν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης Creative Europe και το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA σε ένα νέο καλλιτέχνη προκειμένου να πραγματοποιήσει το έργο του.

Ενώ, κατά την διάρκεια του Creative Europe Info Day (7 Νοεμβρίου), οι ομιλητές (Ειρήνη Κομνηνού - Επικεφαλής Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας - Υπο-πρόγραμμα Πολιτισμός & Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε., Αγγελική Πελέκη - Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης, Helene Skikos - Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόγραμμα Creative Europe, Άννα Κασιμάτη - Αρμόδια στην Ελλάδα για το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA), παρουσίασαν το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη/Πολιτισμός και MEDIA», καθώς και την νέα πιλοτική πρωτοβουλία που αφορά σε Σχέδια Διακρατικής Συνεργασίας με πολιτιστικούς οργανισμούς και επαγγελματίες από τα Δυτικά Βαλκάνια.

Επίσης, το Γραφείου Δημιουργικής Ευρώπης MEDIA της Ελλάδας διοργάνωσε γεύμα δικτύωσης καλεσμένων του AGORA Film Market στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της συνέργειάς του με άλλους συναφείς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

 

 

SEE CINEMA NETWORK

 

Τέλος, στις 7 Νοεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των χωρών-μελών του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE CINEMA NETWORK.  Το SEE CINEMA NETWORK, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, έχει ενισχύσει από το 2003 μέχρι σήμερα την ανάπτυξη συνολικά 107 σχεδίων ταινιών μεγάλου μήκους και την παραγωγή 74 σχεδίων μικρού μήκους.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να ενισχυθούν οκτώ (8) εκ των δεκαπέντε(15) υποβληθέντων κινηματογραφικών σχεδίων ταινιών μεγάλου μήκους, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης (Development), καθώς και έντεκα (11) εκ των δεκαπέντε (15) υποβληθέντων κινηματογραφικών σχεδίων για παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για τις εγκρίσεις του SEE CINEMA NETWORK, εδώ: https://bit.ly/32PWqgm

Δημιουργός μεγάλων επιτυχιών στο Χόλιγουντ και στην αμερικανική τηλεόραση, ο σεναριογράφος – παραγωγός Μάικ Γουέρμπ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη προσκεκλημένος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Διεύθυνση Hellenic Film Commission), στο πλαίσιο του 60ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου και έδωσε masterclass την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα Παύλος Ζάννας.

«Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ που φιλοξενεί τον καλεσμένο μας, έναν διακεκριμένο σεναριογράφο και παραγωγό», είπε η διευθύντρια του Hellenic Film Commission, Βένια Βέργου, παρουσιάζοντας τον Μάικ Γουέρμπ στο κοινό.

«Καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε κατά επτά λεπτά και σας ζητάω συγγνώμη. Αν θέλετε όμως να γίνετε συγγραφείς πρέπει να συνηθίσετε να περιμένετε», παρατήρησε με χιούμορ ο Μάικ Γουέρμπ χωρίς διάθεση ωραιοποίησης των συνθηκών της δουλειάς του, «μιας δύσκολης και συναρπαστικής δουλειάς», όπως είπε. «Οι συγγραφείς δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής. Δεν είναι πολύ λαμπερή, ούτε διασκεδαστική αυτή η δουλειά, είναι μοναχική και σίγουρα δεν είναι για κάποιον που είναι ευαίσθητος. Είναι μία δουλειά για ανθρώπους που έχουν κάτι να πουν και έχουν την εμμονή να το πουν. Ο Όργουελ είπε ότι η συγγραφή είναι ένας εξαντλητικός, τρομερός αγώνας, όπου υπάρχει ένας εσωτερικός δαίμονας. Κι ο Νόρμαν Μέιλερ είπε ότι η διαδικασία της συγγραφής είναι η πιο κοντινή στον τοκετό. Το ίδιο διαπιστώνω από την εμπειρία μου στο Χόλιγουντ. Όταν πάμε τελικά στον τοκετό μετά από πολλή ώρα φέρνουμε στον κόσμο μία καινούργια ζωή, που συνήθως δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Πρέπει όμως να μάθουμε να αγαπάμε το μωρό μας, την ταινία και να βρούμε κάποιον να θέλει να την υιοθετήσει, να την αγοράσει. Κι έτσι εμείς χάνουμε τα δικαιώματα γιατί κάποιος άλλος τα παίρνει και παθαίνουμε κατάθλιψη. Την πρώτη σελίδα, την πρώτη μέρα έχω χιλιάδες ιδέες, οι οποίες μπορούν να ανθίσουν, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να υπάρξουν σε ένα κόσμο που δεν έχει δημιουργηθεί. Είμαστε σαν θεοί που δημιουργούμε μία γέννηση, κάτι τρομακτικό και συναρπαστικό».

Ο Μάικ Γουέρμπ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δύναμη της ιδέας, παρατηρώντας: «Είναι η άυλη σύλληψη που πρέπει να γίνει, προτού ανθίσει και εκραγεί μία ιδέα μέσα από εσένα σαν κάτι καινούργιο. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία συναρπαστική ιδέα για έναν εκκεντρικό ήρωα, έναν δολοφόνο ή για έναν απλό διάλογο που σε εμπνέει. Κι αυτή η ιδέα μπορεί να σου έρθει σε απρόσμενες στιγμές, είτε βρίσκεσαι στο ταμείο ανεργίας είτε στο σπίτι».

Όπου βρεθεί ο Μάικ Γουέρμπ, ακόμη και στις επαγγελματικές συναντήσεις του, έχει μαζί του ένα αρχαίο ελληνικό νόμισμα, με την κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πράγμα που όπως είπε τον συνδέει με την Ελλάδα. Εξήγησε πώς βρέθηκε στα χέρια του: «Όταν ήμουν μικρός, ο πατέρας μου άρχισε να μου μιλάει για τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς, για το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού, για τον Ευριπίδη και μου έδωσε αυτό το αυθεντικό νόμισμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος ενδιαφερόταν να προωθήσει τον δικό του θρύλο, την ιδέα ότι καταγόταν από τον Ηρακλή και για τον λόγο αυτό στο νόμισμα φοράει γύρω από το κεφάλι του την προβιά από το Λιοντάρι της Νεμέας. Όταν ο πατέρας μου μού μιλούσε για τους θεούς, δεν καταλάβαινα την ιδέα του ημίθεου, όπως ο Ηρακλής και πώς ήταν πατέρας του ο Δίας. Έχουν γίνει αρκετές ταινίες για τον Ηρακλή, τους άθλους του, πώς δολοφόνησε την πρώτη του γυναίκα και τα παιδιά του, πόσο βίαιη ήταν η ζωή του. Το νόμισμα ήταν μία στιγμή αποκάλυψης για μένα, ώστε να δημιουργήσω μία τηλεοπτική σειρά με ήρωα τον Ηρακλή που ελπίζω να πουλήσω και στην Ελλάδα».

Σε πρακτικό επίπεδο, ο αμερικανός σεναριογράφος έδωσε συμβουλές για τη διαχείριση της αρχικής ιδέας: «Όταν έχετε έμπνευση, μην την αφήσετε να φύγει. Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας για έναν σεναριογράφο. Μην αγνοείτε την έμπνευση, γράψτε την τη στιγμή που έρχεται, γι’ αυτό να έχετε πάντα μαζί σας ένα στυλό. Εμένα η έμπνευση μου έρχεται συνήθως όταν πάω να κοιμηθώ, αν και οι περισσότεροι σεναριογράφοι υποφέρουμε από αϋπνία».

Ο αμερικανός σεναριογράφος περιέγραψε την προσωπική του διαδρομή που τον οδήγησε στο Χόλιγουντ, «μία όχι πολύ όμορφη ιστορία», όπως είπε, αφού στο ξεκίνημά του διέκοψε τις σπουδές του στο Στάνφορντ, έφτιαξε μία πανκ μπάντα, βρέθηκε να παίρνει ναρκωτικά κι απένταρος, αφού έχασε τη χρηματοδότηση από τους γονείς του. Όμως είχε τη διάθεση να επανακάμψει: «Πήρα δάνειο, πήγα ξανά στο Πανεπιστήμιο, έγραψα ένα σενάριο και κέρδισα το βραβείο Τζακ Νίκολσον. Παράλληλα, έπαιρνα όποια δουλειά έβρισκα μπροστά μου, ένα κειμενάκι, οτιδήποτε. Μην υποτιμάτε τις μικρές δουλίτσες, μαθαίνεις από όλα. Μαζί με μία συμφοιτήτριά μου πήγαμε στο Τέξας και γράψαμε ένα σενάριο που το πουλήσαμε κι αυτό ήταν ένα ακόμη βήμα. Όλοι έχουμε τον τρόπο να μπούμε σε αυτή τη βιομηχανία. Μετά πήγα σε μια μικρή εταιρία που έψαχνε για ταινίες δράσης. Είχαν απορρίψει συμφωνίες με άλλους πέντε συγγραφείς και πήγα κι εγώ, έκανα το pitch μου για 35 λεπτά, μίλησα για πράγματα σημαντικά για μένα αλλά… δεν με πήραν! Η συμβουλή μου είναι, λοιπόν, να μη μιλάτε τόσο πολύ, μιλήστε για 10 – 15 λεπτά, κάντε μια σύνοψη της ιστορίας σας. Στη συνέχεια, έγραψα ένα σενάριο για μια κοπέλα που συνελήφθη για κοκαΐνη στο Περού και με αυτό πήρα 32.000 δολάρια, έγινα από τους πιο ακριβοπληρωμένους σεναριογράφους στην Αμερική».

To 1989 oΜάικ Γουέρμπ έγραψε το σενάριο για το θρίλερ Επτά στο Πέρασμα του Τρόμου, μία ταινία που δεν διστάζει να παραδεχτεί ότι δεν ήταν καλή. Στην ταινία, από ένα λάθος σε πείραμα, δημιουργούνται σε εργαστήριο τεράστιοι αρουραίοι που απελευθερώνονται και επιτίθενται σε κατασκήνωση σκορπίζοντας την καταστροφή. «Η ταινία δεν τα πήγε καλά», είπε ο αμερικανός σεναριογράφος βάζοντας τα γέλια όταν έδειξε ένα σύντομο απόσπασμά της στην οθόνη. «Ήταν μία ταινία χαμηλού προϋπολογισμού, η πρώτη μου δουλειά, μία εμπειρία περίεργη που οδήγησε όμως στην εξέλιξή μου» προσέθεσε.

Ιδιαίτερη σημασία δίνει στο όνομα των χαρακτήρων που επινοεί και η αναζήτηση ονομάτων του παίρνει πολύ χρόνο όπως είπε. «Το τριαντάφυλλο μυρίζει γλυκά, είπε ο Σαίξπηρ αλλά ακούγεται το ίδιο γλυκά; Το όνομα είναι πολύ σημαντικό, να το έχετε πάντα στο μυαλό σας όταν γράφετε. Ένα όνομα μπορεί να είναι το πρώτο σας βήμα για να γίνετε συγγραφέας. Ο Τέρι Γουάιλντερ έδωσε το όνομα… Παστράμι σε έναν ήρωά του και τη γλίτωσε. Εγώ στην πρώτη μου ταινία έδωσα στους ήρωες τα ονόματα των γονιών μου -ήταν ταινία για αρουραίους και για αυτό έδωσα το όνομα των γονιών μου, είχα τον λόγο μου. Τα ονόματα θεωρήθηκαν πολύ εβραϊκά από το στούντιο και μου ζήτησαν να τα αλλάξω, το ένα όνομα μου είπαν να το κάνω Ντέιβιντ λες και αυτό δεν ήταν εβραϊκό! Δεν είχα όμως τη δύναμη να φέρω αντιρρήσεις».

Επόμενος σταθμός στην πορεία του ήταν η Μάσκα (1994) με τον Τζιμ Κάρεϊ, μία «περίεργη δουλειά», όπως είπε, για την οποία θυμάται: «Έγραψα το σενάριο σε 5 1/2 εβδομάδες διασκευάζοντας ένα μυθιστόρημα για έναν πολύ βίαιο ήρωα. Τα στούντιο ήθελαν να το μετατρέψουμε σε κωμωδία, πράγμα που μου άρεσε αφού μεγάλωσα με τα LooneyTunes. Ο προϋπολογισμός ήταν 17.000.000 δολάρια, θα σας φαίνεται τεράστιος στην Ελλάδα. Μου είπαν να προσαρμόσω την ταινία στον ανερχόμενο τότε αστέρα Τζιμ Κάρεϊ. Δημιούργησα έναν χαρακτήρα, βάζοντας πολλά στοιχεία από τον εαυτό μου στα γυμνασιακά μου χρόνια, δεν ήμουν με τους άτακτους, ούτε με τα nerds, δεν ήθελα να είμαι δημοφιλής κι έτρωγα το φαγητό μου δίπλα στο ντουλαπάκι μου. Μεγάλωσα με τον πατέρα μου που ήταν τυφλός κι έβαλα στην ταινία να έχει έναν τυφλό συγγενή ο Τζιμ Κάρεϊ. Το στούντιο δεν ήθελε άτομο με αναπηρία και γι’ αυτό το έκοψαν. Ξέρω ότι μοιάζει με ανόητη κωμωδία και είναι όντως, αλλά αυτό που την κάνει ενδιαφέρουσα είναι ότι τονίζει τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, έναν τύπο που δεν νιώθει άνετα με τον εαυτό του και το σώμα του και πρέπει να συμβεί κάτι για να συνειδητοποιήσει ποιος είναι. Ο Τζιμ τα πήγε καταπληκτικά και ήταν η ταινία αυτή που τον έκανε Τζιμ Κάρεϊ. Ήταν σημαντικό για την καριέρα μου που συνεργάστηκα με την Κάμερον Ντίαζ, ένα υπέροχο άτομο, φοβερή προσωπικότητα».

Για τον Μάικ Γουέρμπ είναι πρόκληση για κάποιον που γράφει κωμωδία «να εξισορροπήσει την τρέλα του κόσμου με την πραγματικότητα και πώς να το εξηγήσει αυτό στο pitchingγια να κάνει να φανεί η αντίθεσή τους».

Ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς στην καριέρα του ήταν το φιλμ Face/Off, για το σενάριο της οποίας συνεργάστηκε με ομάδα συγγραφέων, ανάμεσά στους οποίους ήταν και ο φίλος και σταθερός συνεργάτης τού Μάικ Κολίρι. «Στις ταινίες δράσης του ’80 και του ’90 ο κακός τύπος είναι βαρετός, ενώ ο καλός είναι ενδιαφέρων. Είπαμε γιατί και ο κακός να μην είναι ενδιαφέρων όπως ο καλός, άρα γιατί να μην είναι ο κακός τύπος ο καλός; Εξηγήσαμε τι εννοούσαμε στον ατζέντη μας και αυτός μας έδιωξε κλοτσηδόν, είπε γράψτε κάτι πιο ασφαλές. Κάναμε συνεντεύξεις με πολλούς πλαστικούς χειρουργούς για να γράψουμε την ταινία κι αυτό που γράψαμε τότε, η μεταμόσχευση προσώπων, συμβαίνει πλέον εδώ και πολλά χρόνια» είπε.

To2001 έγραψε το σενάριο για την ταινία LaraCroft: TombRaider, μία συνεργασία για την οποία θυμάται: «Στόχος μας ήταν να μετατρέψουμε τον κύριο χαρακτήρα σε πραγματική ηθοποιό. Είχαμε έξι εβδομάδες να γράψουμε το σενάριο. Χρειάστηκε να πείσουμε την Paramount, στούντιο παλαιάς σχολής, που απέρριπτε τα σχέδιά μας ως ακριβά. Κάναμε pitch τη Λάρα Κροφτ ως κάποια που θα μπορούσε να είναι η Κάθριν Χέμπορν στα 25 της, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα να δει τον πρόεδρο ή τον πρωθυπουργό, όταν όμως έβγαινε ραντεβού με άντρα τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ήταν ένα δυναμικό θηλυκό που φόβιζε τους άντρες. Εντέλει δεν μου άρεσε η ταινία, δεν πήγα καν στην πρεμιέρα, έστειλα τη μαμά μου και τη γιαγιά μου».

Μία από τις πιο πρόσφατες δουλειές του είναι η τηλεοπτική σειρά για παιδιά, UnnaturalHistory (2010), στην οποία υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή. «Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτή τη δουλειά. Πέρασα καιρό στην Ασία, στα νησιά Γκαλάπαγκος για την έρευνα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, έχασα την προσωπική μου ζωή, να φανταστείτε είχα σκούρα μαλλιά και σε 18 μήνες έγινα γκριζομάλλης».

Θεωρεί πολύ χρήσιμο για έναν νέο συγγραφέα να δουλέψει ως βοηθός σεναριογράφου σε τηλεοπτική σειρά. «Προσπαθήστε στην Ελλάδα να μπείτε σε μία τέτοια δουλειά, να βρεθείτε στο προσωπικό και μετά μπορεί να γράψετε ένα επεισόδιο», είπε. Επιπλέον, θεωρεί πολύ σημαντικό να έχει κανείς πρόγραμμα. «Οι ιδέες είναι διαμάντι, αλλά οι λεπτομέρειες είναι το παν. Σταματήστε να μιλάτε για την ιδέα σας, αφήστε τα λόγια και πιάστε το χαρτί. Εδώ μπαίνει η τέχνη. Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Την πρώτη εβδομάδα ξεκινάτε από την ιδέα και σε αυτό το στάδιο δεν πρέπει να κολλήσετε, να είστε αναποφάσιστοι. Τη δεύτερη εβδομάδα πρέπει να σκεφτείτε τους χαρακτήρες και ποια είναι η βασική διαμάχη. Επόμενη εβδομάδα, επόμενο βήμα κλπ. Χρησιμοποιώ αυτό το πρόγραμμα όταν γράφω σενάρια. Μπορεί η πιο ανόητη ιδέα να σας οδηγήσει στην καλύτερη. Κάποιοι θέλουν να δουλεύουν απομονωμένοι, ο καθένας δουλεύει διαφορετικά, εμένα μου αρέσει η ομάδα, να ακούω τα σχόλια των άλλων».

Θεωρεί ότι οι πρώτες 20-30 σελίδες του σεναρίου είναι οι πιο κρίσιμες. «Πρέπει από την αρχή να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του θεατή, να τον κάνεις να κολλήσει και να το κρατήσεις αυτό το ενδιαφέρον ως το τέλος. Γι’ αυτό πρέπει να βελτιώνετε το σενάριό σας συνεχώς, μην βασίζεστε στην πρώτη εκδοχή και μην ακούτε ποτέ τη μαμά σας, αυτή τα βρίσκει όλα υπέροχα». Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του logline, μίας σύνοψης της ιστορίας σε μία παράγραφο, προκειμένου να πείσει ένας σεναριογράφος τον υποψήφιο αγοραστή να διαβάσει ολόκληρο το σενάριο. «Είτε είστε επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες υπάρχει μεγάλη ελπίδα για εσάς εκεί έξω», κατέληξε ο Αμερικανός σεναριογράφος.

Σε ερώτηση από το κοινό για το αν είναι ανέφικτο για έναν ευρωπαίο σεναριογράφο να δουλέψει στα αμερικάνικα στούντιο απάντησε: «Ίσως αυτό να ίσχυε πριν από μερικά χρόνια. Τώρα τα στούντιο ψάχνουν παντού. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι παγκοσμιοποιημένο, διεθνές. Υπάρχει λίστα από ατζέντηδες, γραφεία, στους οποίους μπορείτε να στείλετε τα σενάριά σας».

Σε ερώτηση φοιτητή σχολής κινηματογράφου για το πώς ξεπερνάει την έλλειψη έμπνευσης, ο Μάικ Γουέρμπ απάντησε: «Κάτι που με βοηθάει πολύ όταν γράφω και νιώθω κουρασμένος είναι να σταματώ τη σκηνή πριν ολοκληρωθεί, ώστε όταν ξυπνάω την επόμενη μέρα να ξέρω από πού να ξεκινήσω. Πάντα αφήνω κάτι να εκκρεμεί για τον λόγο αυτό. Κι ακόμη πρέπει να γράφετε κάθε μέρα, είτε μισή σελίδα είτε μία παράγραφο. Έτσι το μυαλό σας θα παραμείνει εκεί. Αν χάσετε μία μέρα μετά, κινδυνεύετε να χάσετε μία εβδομάδα, έναν μήνα, μήνες κι εντέλει να χαθείτε εντελώς».

Τέλος, στην ερώτηση του Γιώργου Πυρπασόπουλου, φετινού πρέσβη της Αγοράς του Φεστιβάλ για το αν έχει κάποιον κανόνα συγγραφής σεναρίου για έναν ασυνήθιστο χαρακτήρα σε ασυνήθιστο περιβάλλον, ο Μάικ Γουέρμπ απάντησε: «Είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι οι κανόνες πρέπει να παραβιάζονται και να σπάνε».

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των χωρών-μελών του Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης SEE CINEMA NETWORK έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, στις 7 Νοεμβρίου 2019.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να ενισχυθούν οκτώ (8) εκ των δεκαπέντε (15) υποβληθέντων κινηματογραφικών σχεδίων ταινιών μεγάλου μήκους, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης (Development), καθώς και έντεκα (11) εκ των δεκαπέντε (15) υποβληθέντων κινηματογραφικών σχεδίων για παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

Πιο αναλυτικά, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

 

1. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - DEVELOPMENT

 

LUNA PARK

Σκηνοθεσία: Florenc Papas
Παραγωγός:
ONFILMPRODUCTION     
Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 €

 

THROUGH THE MINISTRY OF LOST TIME

Σκηνοθεσία: Κύρος Παπαβασιλείου
Παραγωγός:
AMPFILMWORKS    
Χώρα προέλευσης: Κύπρος

Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 € 

 

BEHIND THE HAY STACKS (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΗΜΩΝΙΕΣ)
Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου
Παραγωγός: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΑΕ
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 € 

 

WOMAN OF THE HOUSE
Σκηνοθεσία: Fatos Berisha
Παραγωγός: B2 FILMS

Χώρα προέλευσης: Κόσοβο
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 € 

 

FOREVER HOLD YOUR PEACE

Σκηνοθεσία: Ivan Marinovic

Παραγωγός: ADRIATIC WESTERN

Χώρα προέλευσης: Μαυροβούνιο

Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 € 

 

SABATTIER EFFECT

Σκηνοθεσία: Eleonora Veninova

Παραγωγός: DNF FILMS

Χώρα προέλευσης: Βόρεια Μακεδονία

Ποσόχρηματοδότησης: 8.000 € 

 

DEATH AND THE MAIDEN

Σκηνοθεσία: Adina Pintilie

Παραγωγός: MANEKINO FILM

Χώρα προέλευσης: Ρουμανία

Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 €

 

HEART OF DARKNESS

Σκηνοθεσία: Stevan Filipovic

Παραγωγός: ART & POPCORN

Χώρα προέλευσης: Σερβία

Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 €

 


2. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

WOLF

Σκηνοθεσία: Vivjan Rama
Παραγωγός:
MIHALRAMA

Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

CADILLAK AND BLACKBERRIES

Σκηνοθεσία: Blerta Kelmendi

Παραγωγός: BUJARALIMANI

Χώρα προέλευσης: Αλβανία
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

BLACK ROOM BLUES
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κυριάκου
Παραγωγός: ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Χώρα προέλευσης: Κύπρος
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

BUFFERZONE

Σκηνοθεσία: Σάββας Σταύρου
Παραγωγός: PETER STEPHANOU
Χώρα προέλευσης: Κύπρος
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

VANCOUVER (ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ)
Σκηνοθεσία: Άρτεμις Αναστασιάδου
Παραγωγός: MASSIVE PRODUCTIONS
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

COAGULATION
Σκηνοθεσία:
Noar Sahiti
Παραγωγός: ARMADALE LANDING

Χώρα προέλευσης: Κόσοβο
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

SEA BY THE RIVER AND RIVER BY THE SEA
Σκηνοθεσία:
Sovran Nrecaj
Παραγωγός: NJOMZA TMAVA
Χώρα προέλευσης: Κόσοβο
Ποσό χρηματοδότησης: 4.000 ευρώ

 

STEADY FLOW
Σκηνοθεσία: Anja Jovanović
Παραγωγός: VIDEA PRODUCTION DOO

Χώρα προέλευσης: Μαυροβούνιο

Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

ONLY THE DEVIL HATES WATER
Σκηνοθεσία: Lidija Mojsovska
Παραγωγός: LIST PRODUCTION

Χώρα προέλευσης: Βόρεια Μακεδονία

Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

THE REUNION

Σκηνοθεσία: Rares Mihai Abraham, Bogdan Iliesiu

Παραγωγός: S.C. 23 FILM MEDIA & STUDIO S.R.L
Χώρα προέλευσης: Ρουμανία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

SAMMIE

Σκηνοθεσία: Stefan Orlandic-Stojanovski

Παραγωγός: LIVING PICTURES

Χώρα προέλευσης: Σερβία
Ποσό χρηματοδότησης: 8.000 ευρώ

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, πιστό στην επίτευξη των σκοπών του για ενίσχυση και προώθηση της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, δικτύωση και εκπαίδευση νέων επαγγελματιών, καθώς και ενημέρωση των Ελλήνων κινηματογραφιστών για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, στηρίζει το επετειακό 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συμμετέχει ενεργά στις αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς του.

 

Σημείο αναφοράς στην Αποθήκη Γ’, για ακόμη μια χρονιά, το περίπτερο του Ε.Κ.Κ. αποτελεί τόπο δικτύωσης των επαγγελματιών Ελλήνων και ξένων κινηματογραφιστών, όπου παρουσιάζονται η ετήσια παραγωγή ταινιών, τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ε.Κ.Κ., καθώς και οι δράσεις της Διεύθυνσης Hellenic Film Commission.

 

Πατήστε εδώ για το Δελτίο Τύπου για την παρουσία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στο 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Berlinale Co-Production Market 2019: Πρόσκλησηγιατηνκατάθεση projects

 

Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου έχουν τη δυνατότητα παραγωγοί από όλο τον κόσμο να υποβάλουν σχέδια για νέες μεγάλου μήκους ταινίες και σειρές στο πλαίσιο της αγοράς Berlinale Co-Production Market 2020, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 22 και 26 Φεβρουαρίου 2020.

 

Αν και ο προϋπολογισμός των σχεδίων πρέπει να είναι μεταξύ 1 και 20 εκατομμυρίων ευρώ και να έχει εξασφαλιστεί ήδη το 30% της χρηματοδότησης, σημειώνεται ότι ενθαρρύνονται οι παραγωγοί από την Ελλάδα, μεταξύ άλλων χωρών, να υποβάλουν σχέδια χαμηλότερου προϋπολογισμού (έναρξη από το ποσό των 750.000 ευρώ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα του Berlinale Co-Production Market

Πρόσκληση υποβολής project 2020

 

Το Ευρωπαϊκό φόρουμ συμπαραγωγής ταινιών μικρού μήκους “Euro Connection”, το οποίο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Αγοράς του Γαλλικού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont Ferrand (4 και 5 Φεβρουαρίου 2020), δημοσιοποίησε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος.

 

Στο φόρουμ θα παρουσιαστούν μετά από επιλογή 14 σχέδια ταινιών μικρού μήκους (κινουμένων σχεδίων, δημιουργικό ντοκιμαντέρ, ταινία μυθοπλασίας) από όλη την Ευρώπη. Η δράση περιλαμβάνει "pitching training workshop", "pitching sessions", συναντήσεις με επαγγελματίες και δικτύωση.

 

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα είναι να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας που περιγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, όπως το να έχουν εξασφαλίσει τα υποβαλλόμενα σχέδια ταινιών μικρού μήκους μερική χρηματοδότηση από τη χώρα προέλευσής τους. Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης, ωστόσο, η μερική αυτή χρηματοδότηση θα πρέπει να προέρχεται από κάποιο οργανισμό (και να αφορά σε επιχορήγηση σεναρίου, ενίσχυση της παραγωγής, κρατική ή τοπική κυβερνητική ενίσχυση, επένδυση τηλεοπτικού σταθμού, χρηματικό βραβείο από οργανισμό ή διαγωνισμό κ.λπ.). Συμμετοχές σε είδος ή επένδυση της εταιρείας παραγωγής δεν μπορούν να θεωρηθούν έγκυρες.

 

Αναλυτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η διαδικασία επιλογής καθώς και η σχετική αίτηση βρίσκονται εδώ.

 

Υποβολή αιτήσεων για το πρώτο στάδιο προεπιλογής γίνονται δεκτές μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019 στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η συμπληρωμένη σχετική αίτηση είναι αναγκαίο να συνοδεύεται από το σενάριο της ταινίας στην ελληνική γλώσσα.

Στο πλαίσιο της συνεχούς επιδίωξής του για την ενίσχυση του ελληνικού σύγχρονου πολιτισμού το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

Η συνεργασία ξεκινά με την προβολή οκτώ ταινιών μικρού μήκους παραγωγής 2017-2018, που γυρίστηκαν με την υποστήριξη του ΕΚΚ και της ΕΡΤ. Όλες οι ταινίες θα προβληθούν στο πλαίσιο του Parkyourcinema, της ενότητας υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών που πραγματοποιούνται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, το ευρύ κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει χωρίς χρέωση τις ταινίες νέων Ελλήνων δημιουργών που έχουν διακριθεί σε διεθνή και εθνικά φεστιβάλ και συχνά δυσκολεύονται να προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι ο κύριος φορέας άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα με κύριο στόχο του την ανάπτυξη της κινηματογραφικής παραγωγής στη χώρα μέσα από την οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων κινηματογραφιστών.

Η ΕΡΤ Α.Ε. μέσω του προγράμματος Μικροφίλμ, έχει στόχο την προώθηση ταινιών μικρού μήκους, καθώς και την υποστήριξη των νέων σκηνοθετών, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιλεγμένων προτάσεων, κάθε χρόνο.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν πριν τις μεγάλου μήκους ταινίες που παρουσιάζονται στο πλαίσιο του ParkyourCinemaτους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

 

Σάββατο 3 Αυγούστου, 21.00, Ξέφωτο

 

Το Μπάκπακ (2018)

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Μαθιουδάκης

Πρωταγωνιστούν: Φώτης Θωμαϊδης και Αναστασία Γιαννάκη

Η Μαίρη μόλις έχει κλέψει ρούχα. Η πόλη την παρασέρνει να αναζητήσει καταφύγιο μέσα σε μία εκκλησία. Ο Πατήρ Αλέκος στη θέα του απροσδόκητου επισκέπτη βλέπει μία τεράστια ευκαιρία να σωθεί από τη ρουτίνα του. Θα ακολουθήσει μία από κοινού, παράδοξη για τα δεδομένα της εκκλησίας, εξομολόγηση.

 

Σάββατο 10 Αυγούστου, 21.00, Ξέφωτο

 

Εντροπία (2017)

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τάτσης

Πρωταγωνιστούν: Σίμος Κακάλας, Γιάννης Τσορτέκης, Βίκυ Παπαδοπούλου

Η Ελένη έχει γενέθλια. Φίλοι και συγγενείς συγκεντρώνονται. Οι σχέσεις τους θα δοκιμαστούν.

 

Σάββατο 17 Αυγούστου, 21.00, Ξέφωτο

 

Κατάψυξη (2017)

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νάκος

Πρωταγωνιστούν: Ακύλλας Καραζήσης, Μαρία Σκουλά, Μαρία Καλλιμάνη

Ο Τάσος, ένας άντρας λίγο πάνω από τα 50 με καριέρα στην εμπορική διεύθυνση και το marketing μεγάλων εταιρειών, είναι εδώ και τρία χρόνια άνεργος. Μεγάλος για μια νέα αρχή, αλλά και νέος για να παραιτηθεί. Οι σχέσεις του με τους κοντινούς του ανθρώπους δοκιμάζονται, ενώ η ψυχολογική του κατάσταση είναι οριακή. Ο στόχος του είναι ένας: να βγει από την «κατάψυξη».

Σάββατο 24 Αυγούστου, 21.00, Ξέφωτο

 

Λεωφόρος Πατησίων (2018)

Σκηνοθεσία: Θανάσης Νεοφώτιστος

Πρωταγωνιστούν: Μαρίνα Συμέου

Η Κατερίνα, μία νέα, σύγχρονη γυναίκα τρέχει να προλάβει ίσως την πιο σημαντική οντισιόν της ζωής της, όταν δέχεται τηλεφώνημα από τον γιο της, Γιάννη, που την ενημερώνει ότι είναι μόνος στο σπίτι. Μέσα από μία σειρά τηλεφωνημάτων παλεύει να ισορροπήσει ανάμεσα στους πιο σημαντικούς ρόλους της ζωής της, ενώ διασχίζει μία από τις πιο αμφιλεγόμενες περιοχές της Αθήνας, τη Λεωφόρο Πατησίων.

 

Σάββατο 31 Αυγούστου, 21.00, Ξέφωτο

 

Tο δάσος (2018)

Σκηνοθεσία: Λία Τσάλτα

Πρωταγωνιστούν: Έλενα Τοπαλίδου

Σε έναν κόσμο χωρίς φύση, υπάρχει ένα θεματικό πάρκο με λίγα εναπομείναντα φυτά. Μία ξεναγός καθοδηγεί ένα γκρουπ τουριστών στη λιγοστή βιοποικιλότητα που εκτίθεται σε γκαλερί, σε εμπορικά κέντρα και υπό κατασκευή βουνά, αλλά και στο μοναδικό Δάσος που έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Τι θα συναντήσουν εκεί;

 

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, 21.00, Ξέφωτο

 

Τo χρυσόψαρο (2018)

Σκηνοθεσία: Γιώργος Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Οικονόμου, Λύσανδρος Κουρούμπαλης, Εύα Αγγελοπούλου

Ο εφτάχρονος Στρατής είναι διαφορετικός από τα υπόλοιπα αγόρια της ηλικίας του και αυτό ανησυχεί τον πατέρα του. Την ημέρα των γενεθλίων του, ο μικρός θα διαλέξει, για δώρο γενεθλίων, ένα χρυσόψαρο διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ο πατέρας του όμως δεν φαίνεται διατεθειμένος να δεχτεί κάτι τέτοιο.

 

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, 21.00, Ξέφωτο

 

Καουμπόης (2017)

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστούν: Μανώλης Μαυροματάκης, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Τσεμπερόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου

Σε μερικές μέρες ο Μηνάς θα πάρει μέρος σε ένα τηλεοπτικό σόου, στο

«Ταλέντο της Χρονιάς». Το τηλεοπτικό συνεργείο τον ακολουθεί στην καθημερινότητά του και παίρνει συνεντεύξεις από τον ίδιο και τους κοντινούς του ανθρώπους. Ο Μηνάς πρέπει να κερδίσει για να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ποιο είναι το ταλέντο του; Είναι καουμπόης. Στην Αθήνα.

 

Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 21.00, Ξέφωτο

 

Ομπρέλα (2018)

Σκηνοθεσία: Αμέρισσα Μπάστα

Πρωταγωνιστούν: Άλκης Παναγιωτίδης, Σοφία Σεϊρλή, Μαρία Αντουλινάκη

Ένα ηλιόλουστο φθινοπωρινό πρωινό ένα ζευγάρι 70άρηδων, ο Αλέκος και η Τασία, ξεκινούν για να επισκεφθούν την κόρη τους. Ο Αλέκος θέλει να πάρει μαζί του την ομπρέλα του.

 

Η είσοδος σε όλες τις προβολές είναι ελεύθερη.    

«Αισθάνομαι πως κινηματογράφο κάνουμε από την πληγή ή από αυτό που μάγεψε την ψυχή μας». Ο Σταύρος Τσιώλης εμπνέεται για έναν ορισμό του κινηματογράφου από τον Θουκυδίδη, «Ελπίς και έρως επί παντί!»*. 

Σταύρος Τσιώλης (1937-2019)

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με θλίψη αποχαιρετά έναν σπουδαίο Έλληνα δημιουργό, η πλούσια φιλμογραφία του οποίου έχει συμβάλει καθοριστικά στο ανθρωποκεντρικό σινεμά της ελληνικής κινηματογραφίας.

Το ιδιοσυγκρασιακό χιούμορ, οι γλυκόπικρες περιπλανήσεις και η ποιητική προσέγγισή του θα συνεχίζουν να μεταφέρουν ανεξίτηλο το πνεύμα του στις αίθουσες του κόσμου.

*Από συνέντευξη του Σταύρου Τσιώλη με αφορμή το αφιέρωμα στο έργο του από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (2006).

Φιλμογραφία:

1968 Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ, 87΄(σενάριο- σκηνοθεσία)

1969 ΠΑΝΙΚΟΣ, 87΄ (σενάριο- σκηνοθεσία)

1969 Η ΖΟΥΓΚΛΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, 97΄(σκηνοθεσία)

1970 ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ (σενάριο)

1970 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ, 130΄ (σκηνοθεσία)

1985 ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΠΟΥΣΙΑ, 84`(σενάριο- σκηνοθεσία)

1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΗ, 75` (σενάριο- σκηνοθεσία)

1988 ΑΚΑΤΑΝΙΚΗΤΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ, 80` (σενάριο- σκηνοθεσία)

1990 ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗ ΧΟΥΡΜΑΔΙΑ, 84` (σενάριο- σκηνοθεσία)

1992 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΗΝ ΚΛΑΙΤΕ, 89` (σενάριο- σκηνοθεσία)

1995 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΡΣΙΤ ΠΑΣΑ, 85` (σενάριο- σκηνοθεσία)

1998 ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, 87`(σενάριο- σκηνοθεσία)

1999 ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ (σενάριο)

2004 ΦΤΑΣΑΜΕΕΕ!…, 90` (σενάριο- σκηνοθεσία)

2017 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΔΩ, 75΄ (σενάριο- σκηνοθεσία)