1η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 5/2022

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 08/02/2023, αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί (με πλάγιους χαρακτήρες). Μετά από την ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Διευκρινιστική ερώτηση

 

Καλημέρα σας, σχετικά με όλα τα τμήματα του διαγωνισμού: Καταλαβαίνουμε ότι ένας οικονομικός φορέας (ή ένωση φορέων) δικαιούται να υποβάλει προσφορά και στα δέκα τμήματα της διακήρυξης. Υπό την προϋπόθεση ότι συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία σε περισσότερα του ενός τμήματα, δικαιούται να τα αναλάβει; Δηλαδή είναι δυνατόν σε έναν οικονομικό φορέα (ή ένωση φορέων) να ανατεθούν από 1 έως 10 τμήματα;

 

Απάντηση στην ερώτηση: Σας γνωρίζουμε ότι ένας οικονομικός φορέας δικαιούται να υποβάλει σε παραπάνω από ένα, έως και σε όλα, τα τμήματα του διαγωνισμού. Κάθε τμήμα αξιολογείται χωριστά. Κάθε τμήμα θα ανατεθεί στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν ένας υποψήφιος αναδειχθεί σε περισσότερα του ενός τμήματα, θα του ανατεθούν τα τμήματα αυτά.

 

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, στη σελίδα 5, αντί:

 

«Οι επιμέρους θεματικές των δέκα ταινιών, κάθε μια από τις οποίες θα ανατεθεί σε διαφορετικό ανάδοχο, και συνεπώς αποτελεί διαφορετικό τμήμα του διαγωνισμού, είναι οι ακόλουθες:»

το ορθό είναι:

 

«Οι επιμέρους θεματικές των δέκα ταινιών, που κάθε μια αποτελεί διαφορετικό τμήμα του διαγωνισμού, είναι οι ακόλουθες:»

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Καρτάλου

e-max.it: your social media marketing partner