Αθήνα, 10.01.2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 5/2022

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 05/01/2023, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί. Μετά από την ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2. 2.4 Καταλληλότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ερώτημα: Μπορεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει ως ΣΥΝΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (59.11.11.01)

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα:

Αναφέρεται απαιτούμενη εμπειρία παραγωγής 2 μεγάλου μήκους ή 3 μικρού μήκους ταινιών.

“Εμπειρία στην παραγωγή τουλάχιστον τριών μικρού μήκους ταινιών ή δύο ταινιών μεγάλου μήκους, μία από τις οποίες να έχει βρει διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή σε πλατφόρμα streaming video on demand (VOD), ή να έχει συμμετάσχει σε διαγωνιστικό τμήμα σε ένα από τα φεστιβάλ που αναγράφονται”

Ερωτήματα:

  1. 1.Μπορεί η διαθέσιμη εμπειρία να αφορά 1 μεγάλου και 2 μεσαίου/ μικρού μήκους;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

  1. Το χρονικό διάστημα παραγωγής και παρουσίασης σε Φεστιβάλ δεν περιορίζεται από τη Διακήρυξη. Άρα μπορεί να αφορά ταινίες από αρχής άσκησης επαγγέλματος του καταθέτοντα οργανισμού;

Απάντηση στην ερώτηση 2: Ναι.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.6 Ομάδα έργου

Ερώτημα: Μπορεί μέλος της ομάδας έργου να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις διαφορετικών οργανισμών;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων των παραγράφων 2.4.6.ε και 2.2.3.4.γ της Διακήρυξης.

Ερώτημα: Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης που θα δώσει και την μία ελάχιστη συνέντευξη (σελ. 48) θα μπορεί να ταυτίζεται με τον κινηματογραφιστή ειδικότητας όπου αυτός είναι απαραίτητος/η;

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι. Θεωρείται απαραίτητο η ομάδα που οργανώνει τη συνέντευξη να είναι ανεξάρτητη από τον/την καλλιτέχνη/ιδα που δίνει τη συνέντευξη.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.9

B4

Τα δικαιολογητικά βεβαίωσης συμμετοχής ταινίας σε φεστιβάλ μέσω του προγράμματος/ ή φυλλαδίων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα λόγω του ότι η ψηφιακή έκδοση δεν ήταν ακόμα διαθέσιμη και τα έντυπα να έχουν απωλεσθεί/ φθαρεί.

Μπορεί να προσκομισθεί αίτημα προς το αρμόδιο Φεστιβάλ για να παραξει την σχετική σελίδα καταχώρησης της ταινίας από το αρχείο των εκδόσεων του σε περίπτωση που δεν απαντηθεί έγκαιρα το αίτημα αυτό;

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που προβλέπει η Διακήρυξη.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

Σχετικά με τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από ταινίες πλειοψηφικής συμπαραγωγής του ΕΚΚ ή από ταινίες που έχουν ήδη επιλεγεί για την πλατφόρμα CINEDU;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

Κι αν ναι, θα επιβαρυνθεί η εταιρεία παραγωγής με το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, ή θα εκχωρηθεί στην πλατφόρμα το δικαίωμα χρήσης αποσπασμάτων χωρίς επιπλέον χρέωση; (αφού αφορά εκπαιδευτικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς).

Απάντηση στην ερώτηση: Για τη διαμόρφωση της προσφοράς, θα ληφθεί υπόψη ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταβάλει πλήρη δικαιώματα.

Για πόσο διάστημα θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά το υλικό αυτό; Θα υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την online προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο, ή θα είναι διαθέσιμα παντού;

Απάντηση στην ερώτηση: Δεν θα υπάρχει χρονικός ούτε γεωγραφικός περιορισμός στη διαδικτυακή διάθεση του υλικού.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Όσον αφορά την παραγωγή της πρωτότυπης μυθοπλαστικής σκηνής που θα περιλαμβάνεται σε κάθε εκπαιδευτικό βίντεο, υπάρχουν κάποιες επιπλέον απαραίτητες προδιαγραφές; (πέρα από το ότι η σκηνή θα πρέπει να σχετίζεται με τη θεματική κάθε βίντεο, καθώς και να είναι γυρισμένη σε HD).

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι.

Δεδομένου ότι οι αιτούμενες διευκρινίσεις δεν ήταν δυνατό να απαντηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Διακήρυξη 5/2022, βάσει του άρθρου 2.1.3, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. Συνεπώς:

-     η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 16.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. και

-     η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 16.01.2023 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στο σύστημα και θα δημοσιευθούν επίσης, μαζί με τη νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Καρτάλου

e-max.it: your social media marketing partner