Πράξη: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5074743
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ 4/2021
«ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 2)

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner