Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5/19.10.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβάσεων και Προμηθειών και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1526/30.12.2021απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.:

 

Α) ανακοινώνεται ο Πίνακας Επιτυχόντων για τη θέση: 1.6 («Διαχειριστής ιστοσελίδας – επικοινωνία με τα σχολεία»), σύμφωνα με την Πρόσκληση 1/2021 (30/7/2021) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.6

Διαχειριστής ιστοσελίδας –
επικοινωνία με τα σχολεία

Ευαγγελία Θεμελή

 

Β) δεν βρέθηκαν υποψήφιοι που να πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις «Διαχειριστής ιστοσελίδας – επικοινωνία με τα σχολεία» (Κωδ.: 1.5 & 1.7), όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Κινηματογράφο στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5074743, η διαδικασία θα επαναληφθεί για τις θέσεις αυτές.

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

e-max.it: your social media marketing partner