Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/21.9.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβάσεων και Προμηθειών και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1517/28.9.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., δεν βρέθηκε υποψήφιος που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση «Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς & οργάνωση σεμιναρίων» (Κωδ.: 1.3), όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Κινηματογράφο στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5074743, η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

e-max.it: your social media marketing partner