Η Πρόσκληση αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες/συνεργάτιδες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη προκήρυξη

Η Πρόσκληση αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) συνεργάτη/συνεργάτιδα στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη προκήρυξη

Αριθμ. Φακέλου : 1/2022

Αθήνα, 2/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Διεύθυνση: Χατζοπούλου 9, 115 24, Ψυχικό.

Τηλ.: +30 210 367 8544

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος επικοινωνίας: Ηλίας Τασόπουλος

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχοντας υπόψη:

 

 1. Τον Ιδρυτικό Νόμο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), όπως ισχύει,
 2. Το Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
 3. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ137/Α/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 4. Τον N.4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265Α), όπως ισχύει,
 5. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν,
 6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και ειδικότερα του άρθρου περί και συμβάσεως έργου (άρ. 681 επ.),
 8. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/31.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07- 2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,
 9. Τη με αριθμ. 1826 /11/05/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» και MIS 5074743 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (έκδ. 1.0),
 10. Τη με αρ. πρωτ. εισερχομένων 948/02/02/2022 Γνωμοδότηση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων έργου με έκτακτο προσωπικό,
 11. Τη με αρ. πρωτ. 3412/18.04.2022 (ΑΔΑ: 9Τ1Κ469ΗΙΧ-ΟΚΠ) 2η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης,
 12. Τη με αρ. πρωτ. 415383/02.09.2021 (ΦΕΚ Β’ 4051) ΚΥΑ «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου»,
 13. Τις με αρ.πρωτ. 1491/04.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΡΕ469ΗΙΧ – ΙΔ6), με αρ.πρωτ. 9985/18.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ2Ο2469ΗΙΧ-0ΤΝ) και με αρ.πρωτ. 2139/4.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΓ9469ΗΙΧ-38Ε) αποφάσεις ΔΣ του ΕΚΚ σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών και τον ορισμό Υπευθύνου Πράξης,
 14. Τη με αρ. πρωτ. 7107/29.07.2021 ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά επτά (7) συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743
 15. Τη με αρ. πρωτ. 4643/30.5.2022 Απόφαση του Δ.Σ. για τη δημοσίευση της παρούσας,
 16. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3141 με κωδ. 2021/ ΣΕ31410000, και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) συνεργάτη/συνεργάτιδα στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το αντικείμενο εργασίας, η διάρκεια της σύμβασης και τα απαιτούμενα προσόντα του/της συνεργάτη/συνεργάτιδας αναφέρονται παρακάτω.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απευθύνεται στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και επιχειρεί να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους/ες τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της χώρας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Η χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.
 • Η εισαγωγή των παιδιών στην τέχνη τους κινηματογράφου και την οπτικοακουστική παιδεία γενικότερα.
 • Η πρόσβαση των παιδιών σε ταινίες εθνικής και παγκόσμιας φιλμογραφίας υψηλής ποιότητας.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών και στην ενθάρρυνση της ομαδικής δουλειάς. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα εξοικειωθούν με τη χρήση των ταινιών ως εκπαιδευτικού εργαλείου και θα μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό με αυτόν τον τρόπο. Ο συνολικός αριθμός των ταινιών που θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΚΚ εκτιμάται σε 102.

Το έργο αναπτύσσεται σε δυο φάσεις:

 1. Απρίλιος 2022 – Νοέμβριος 2022: επιλογή των ταινιών για την ψηφιακή πλατφόρμα και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα τις συνοδεύει (γραπτή και οπτικοακουστική μορφή) &
 2. Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023: χρήση της πλατφόρμας από τα σχολεία, και διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων -για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν με αντικείμενο τη βέλτιστη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα έχουν παραχθεί.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Μ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1.3

Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

1

6/2022–7/2023

14

28.210,00 €

Διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τόπος εργασίας: Η έδρα του ΕΚΚ (Χατζοπούλου 9, 115 24 Ψυχικό).

Η διάρκεια του έργου του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης δύναται να παραταθεί από το ΕΚΚ, εάν σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Υπάρχουν διαθέσιμοι υπολειπόμενοι ανθρωπομήνες (είτε σε σχέση με τη σύμβαση είτε σε σχέση με τους εγκεκριμένους στην αυτεπιστασία).
 2. Παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης και η ημερομηνία λήξης των σχετικών Πακέτων Εργασίας, με αντίστοιχη τροποποίηση της Αυτεπιστασίας.
 3. Υπάρχουν οι ανάλογες ανάγκες για την εύρυθμη υλοποίηση των αντίστοιχων Πακέτων Εργασίας.
 4. Πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων ενεργού σύμβασης.
 5. Το επιτρέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, ακόμα και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπολειπόμενοι ανθρωπομήνες, δύναται να παραταθεί η σύμβαση σε περίπτωση που ισχύουν τα ανωτέρω 3), 4) και 5), και μόνο εφόσον παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης και η ημερομηνία λήξης των σχετικών Πακέτων Εργασίας, με αντίστοιχη τροποποίηση της Αυτεπιστασίας.

Οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου της Πράξης προς το Δ.Σ. του ΕΚΚ και απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΚ περί έγκρισής της.

Το ΕΚΚ δύναται, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου του/της εξωτερικού/ής συνεργάτη/ιδα και απόφαση του Δ.Σ. του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/την κάθε Αντισυμβαλλόμενο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/ιδα οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το ΕΚΚ, αν εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου ή αν προκύψουν περιστατικά που καθιστούν αδύνατητην υλοποίηση του έργου από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η, ενδεικτικά αναφέρεται η διακοπή χρηματοδότησης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι το ΕΚΚ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα όπως σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης του/της αντισυμβαλλόμενου/νης, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή υλοποίηση του εκτελούμενου έργου να αναθέσει, τυχόν, από την αυτεπιστασία υπολειπόμενο έργο για την αντίστοιχη θέση σε επόμενο (διαθέσιμο) υποψήφιο από τον πίνακα κατάταξης της αυτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Υποχρεώσεις

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων της Πράξης.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η θα τηρεί εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και τα αποτελέσματα και δε θα διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά στον/στην Αντισυμβαλλόμενο/η να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (ΕΚΚ), που μπορεί μόνο το ΕΚΚ να τα διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει να τα εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του/της Αντισυμβαλλομένου/νης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου τους στο ΕΚΚ, το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό.

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο/η συνεργάτης/συνεργάτιδα αναλαμβάνει ιδίως τα εξής:

(κωδ. Θέσης 1.3) Υπεύθυνος Οργάνωσης παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενα του είναι:

 • Επίβλεψη ΥΠ2 «Επιλογή και προετοιμασία ταινιών, παραγωγή συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού» και ΥΠ4 μαζί με τον γενικό συντονιστή έργου (project manager) &
  • Οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων εκπαιδευτικών.
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως παραδοτέα ορίζονται οι διμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων του/της συνεργάτη, οι οποίες θα αναφέρονται στην πρόοδο των εργασιών σε σχέση με το αντικείμενο της θέσης. Η καταβολή της αμοιβής του/της συνεργάτη θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο. Βασική προϋπόθεση της διαδικασίας πληρωμής του/της συνεργάτη είναι η υποβολή των αντίστοιχων διμηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων και η παραλαβή τους από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω. Στην περίπτωση υποψηφίων από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου για το οποίο θα θέσουν υποψηφιότητα και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που αναφέρονται παρακάτω:

1.3 Υπεύθυνος Οργάνωσης παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

Απόδειξη με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών (on/off κριτήρια):

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε ανθρωπιστικές σπουδές
 • 2ετής επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση της παραγωγής οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση τουλάχιστον δύο (2) διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Έλεγχος Δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνέντευξης:

 • Αντίληψη και κατάλληλη προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της θέσης (15/30)
 • Άριστη γνώση του κινηματογραφικού χώρου σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο (7,5/30)
 • Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας (7,5/30)

 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.), στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στη διεύθυνση Χατζοπούλου 9, 115 24 Ψυχικό, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11.00-15.00.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ταχυδρομική αποστολή, να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αντίγραφο του αποδεικτικού αποστολής (απόδειξη ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα) με αναφορά στο θέμα και στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και στον κωδικό και τον τίτλο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή είναι απαραίτητη Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Υπογραμμίζεται ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιώτες, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ή/και ακριβή αντίγραφα, ή/και αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, ή απλά αντίγραφα αυτών όπως κατά περίπτωση ζητείται.

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) λήγει την 14/6/2022 και ώρα 14.00.

 

VΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αντίστοιχες παραγράφους (on/off κριτήρια) του κεφαλαίου ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων βαθμολογούμενων κριτηρίων:

Α/Α

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μονάδες)

1

Εμπειρία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης

40

2

Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος

25

3

Ξένες γλώσσες

5

4

Δεξιότητες- Συνέντευξη

30

ΣΥΝΟΛΟ

100

 1. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται αποκλειστικά και μόνον η αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική απασχόληση με σχέση εργασίας, ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα, ή άσκηση επαγγέλματος, στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε ειδικότητα στην παρούσα πρόσκληση. Για εμπειρία 12 μηνών πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης, η βαθμολογία είναι 20 μονάδες, για εμπειρία 24 μηνών πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης, η βαθμολογία είναι 32 μονάδες και για εμπειρία 36 μηνών πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης, η βαθμολογία είναι 40 μονάδες.

Ενδεχόμενη εθελοντική εργασία δεν θα ληφθεί υπ’ όψη.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται:

 • Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.
 • Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά:
 1. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής, και η σχετική σύμβαση.

II. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

• Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου/ης επαγγελματία, σωρευτικά:

 1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.
 3. III. Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται: α) από τα δελτία παροχής υπηρεσιών ή β) από βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αντίστοιχο δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές.
 4. Σε ό,τι αφορά στις σπουδές, θα βαθμολογηθεί η κατοχή τίτλων σπουδών ανώτερων από τους ελάχιστους απαιτούμενους, στα ζητούμενα αντικείμενα, ως εξής:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

10

25

Μέγιστο όριο είναι οι 25 μονάδες.

Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Διδακτορικό τίτλο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μοριοδοτείται μόνο για τον Διδακτορικό τίτλο.

Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς (τον ανώτερο).

 1. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσα ή γλωσσικό επίπεδο Αγγλικής πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων, μεταξύ των ακολούθων: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 5 μονάδες. Γλωσσικά προσόντα πέρα από αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στη βαθμολόγηση.

ΓΝΩΣΗ

ΑΡΙΣΤΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ

5

4

3

 1. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο των δεξιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια εμπειρίας, σπουδών και ξένων γλωσσών.

Ειδικότερα η βαθμολόγηση, με μέγιστο όριο τις 30 μονάδες θα γίνει με βάση την επιμέρους κατανομή των μονάδων όπως παρουσιάζεται εντός παρενθέσεως δίπλα σε κάθε κριτήριο δεξιοτήτων, στο κεφάλαιο ανωτέρω (Έλεγχος Δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνέντευξης).

Η βαθμολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο συνέντευξης στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι, των οποίων η διαφορά από τον πρώτο σε βαθμολογία υποψήφιο, ως προς τα κριτήρια εμπειρίας, σπουδών και ξένων γλωσσών, δεν υπερβαίνει τις 30 μονάδες. Η επιτροπή αξιολόγησης υποχρεούται να τηρεί πρακτικά συνέντευξης ανά υποψήφιο, όπου θα αιτιολογείται εν συντομία η βαθμολογία του υποψηφίου ανά επιμέρους κριτήριο.

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πλήρωση θέσης που κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, δύναται να πραγματοποιηθεί με επιλαχόντες/-ούσες από τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους /τις ενδιαφερόμενους/ες επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική γνωστοποίηση από το ΕΚΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΚ.

Γνωστοποιείται ότι για την τελική επιλογή υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων.

 

VIΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αθήνας. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gfc.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δεσμεύει το φορέα να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Επισημαίνεται ότι εάν τo επιλεγμένo πρόσωπo είναι υπάλληλος του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει να προσκομίσει άδεια του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα αναρτήσει τον πίνακα των επιτυχόντων στην έδρα του, στην παραπάνω διεύθυνση, και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) στελέχη του ΕΚΚ. Ο πίνακας αυτός θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του φορέα στο διαδίκτυο.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνάπτει με τον/την συνεργάτη/συνεργάτιδα σύμβαση μίσθωσης έργου, μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων.

Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, ενώ λύεται η συνεργασία με όσους υποψηφίους δεν δικαιούνται σύμβασης βάσει της νέας κατάταξης και συνάπτονται οι απαιτούμενες νέες συμβάσεις. Οι συνεργάτες των οποίων λύεται η σύμβαση λαμβάνουν το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν έργο έως την ημέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.

 

VIII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στην παραπάνω διεύθυνση.

Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου των ενστάσεων, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός και αναρτάται στην έδρα του ΕΚΚ στην παραπάνω διεύθυνση.

 

IX. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η θα υπογραφεί σχετική σύμβαση και η οποία θα αναρτηθεί στο σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη σύμβαση που θα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα δημοσιοποιούνται: ονοματεπώνυμο αντισυμβαλλόμενου/ης, αρχικό γράμμα πατρώνυμου και προϋπολογισμός. Στη σύμβαση θα καθοριστούν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες και λοιποί όροι.

 

X. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση: Χατζοπούλου 9, 115 24, Ψυχικό (τηλ.: +30 2103678544, e-mail: info@cinedu-gfc.gr).

Αρμόδιος επικοινωνίας: Ηλίας Τασόπουλος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

 

Πράξη: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5074743
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ 4/2021
«ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 2)

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ' όψιν: α) τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α' 219) και (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) και β) την υπ’ αριθμ. 1530/22.2.2022 απόφασή του με την οποία κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία επιλογής που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 527/19-1-2022 Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απευθύνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1531/01.03.2022 απόφασή του, κατόπιν της οικειοθελούς αποχώρησης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, για το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών.

Η θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και έχει κατά νόμον τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 3905/2010). Εν προκειμένω, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διοριστεί για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, ήτοι η θητεία του θα λήξει την 3.5.2023, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 

Α. Προσόντα

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, με σπουδές συναφείς με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021), οι σπουδές τους θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα ή τον τομέα διαχείρισης πολιτισμού ή τον τομέα επικοινωνίας ή τον τομέα διεθνών σχέσεων.

Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

1.         Η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2.      Η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς φορείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση ενός κινηματογραφικού έργου.

3.         Η εμπειρία διεθνών συμπαραγωγών.

4.         Λοιποί τίτλοι σπουδών.

5.         Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

6.         Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

 

Β. Καθήκοντα

 

Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. και μετακινείται εκτός έδρας σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission) της οποίας προΐσταται. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., από το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται της προώθησης και προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό ως κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων.

(β) Εισηγείται την ενίσχυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

(γ) Προωθεί τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται, σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.

(δ) Συνεργάζεται με ημεδαπούς φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών,

(ε) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων του Ε.Κ.Κ.

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

1.         Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2.         Η   ιδιότητα   του   Διευθυντή   Διεθνών   Οπτικοακουστικών   Παραγωγών   είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3.         Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4.         Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του και την ακυρότητα της σύμβασης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021).

 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:

(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη διευρυμένου δικτύου επαφών στο εξωτερικό. Με το βιογραφικό σημείωμα συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, ήτοι, ενδεικτικά τίτλοι σπουδών, αντίγραφα συμβάσεων, συστατικές επιστολές κλπ.

(β) Από έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία

 

1.         Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 15ης ημέρας από τη έναρξή της. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα- Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

2.         Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση του.

3.         Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

 

Μάρκος Χολέβας

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 5/19.10.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβάσεων και Προμηθειών και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1526/30.12.2021απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.:

 

Α) ανακοινώνεται ο Πίνακας Επιτυχόντων για τη θέση: 1.6 («Διαχειριστής ιστοσελίδας – επικοινωνία με τα σχολεία»), σύμφωνα με την Πρόσκληση 1/2021 (30/7/2021) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.6

Διαχειριστής ιστοσελίδας –
επικοινωνία με τα σχολεία

Ευαγγελία Θεμελή

 

Β) δεν βρέθηκαν υποψήφιοι που να πληρούν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις «Διαχειριστής ιστοσελίδας – επικοινωνία με τα σχολεία» (Κωδ.: 1.5 & 1.7), όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου. Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Κινηματογράφο στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5074743, η διαδικασία θα επαναληφθεί για τις θέσεις αυτές.

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α' 219) και (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1527/14.01.2022 απόφασή του, εν όψει της οικειοθελούς αποχώρησης της νυν Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, για το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών.

Η θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και έχει κατά νόμον τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 3905/2010). Εν προκειμένω, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διοριστεί για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, ήτοι η θητεία του θα λήξει την 3.5.2023, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 

Α. Προσόντα

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ με σπουδές συναφείς με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021), οι σπουδές τους θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα ή τον τομέα διαχείρισης πολιτισμού ή τον τομέα επικοινωνίας ή τον τομέα διεθνών σχέσεων.

Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

1.         Η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2.         Η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς φορείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση ενός κινηματογραφικού έργου.

3.         Η εμπειρία διεθνών συμπαραγωγών.

4.         Λοιποί τίτλοι σπουδών.

5.         Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

5.         Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

 

Β. Καθήκοντα

Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. και μετακινείται εκτός έδρας σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission) της οποίας προΐσταται. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., από το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται της προώθησης και προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό ως κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων.

(β) Εισηγείται την ενίσχυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

(γ) Προωθεί τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται, σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.

(δ) Συνεργάζεται με ημεδαπούς φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών,

(ε) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων του Ε.Κ.Κ.

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1.         Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2.         Η   ιδιότητα   του   Διευθυντή   Διεθνών   Οπτικοακουστικών   Παραγωγών   είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3.         Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4.         Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του και την ακυρότητα της σύμβασης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021).

 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:

(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη διευρυμένου δικτύου επαφών στο εξωτερικό. Με το βιογραφικό σημείωμα συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, ήτοι, ενδεικτικά τίτλοι σπουδών, αντίγραφα συμβάσεων, συστατικές επιστολές κλπ.

(β) Από έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία

1.         Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 9.2.2021, ημέρα Τετάρτη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα- Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

2.         Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση του.

3.         Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/21.9.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Συμβάσεων και Προμηθειών και την έγκρισή του από την υπ’ αριθμ. 1517/28.9.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., δεν βρέθηκε υποψήφιος που να πληροί τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση «Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς & οργάνωση σεμιναρίων» (Κωδ.: 1.3), όπως ορίζονται από την πρόσκληση για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Κινηματογράφο στα σχολεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5074743, η διαδικασία θα επαναληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργασίμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την πλήρωση της θέσεως του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1515/27.8.2021 απόφασή του, εν όψει της επικείμενης αποχώρησης λόγω ασυμβιβάστου του νυν Γενικού Διευθυντή, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Γενικού Διευθυντή [άρθρο 14 του Ν. 3905/2010, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 219/23-12-2010)], για το υπόλοιπο της θητείας του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή.
Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ.4 Ν. 3905/2010).
Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ και έχει κατά νόμον τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 14 Ν. 3905/2010). Εν προκειμένω, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διοριστεί για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή, ήτοι η θητεία του θα λήξει την 1/4/2023, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., καθώς και κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

 

Α. ΠΡΟΣΟΝΤΑ


Οι υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού Διευθυντή πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
1. Να είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ή αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν.
3. Να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.
4. Να διαθέτουν διοικητική εμπειρία και ικανότητες δοκιμασμένες σε δημόσιο ή ιδιωτικό Οργανισμό, κατά προτίμηση κινηματογραφικό.
5. Πέραν των ανωτέρω θα συνεκτιμηθούν:
Α) Η γνώση του αντικειμένου της κινηματογραφικής παραγωγής από την σύλληψη της ιδέας για ένα κινηματογραφικό έργο μέχρι τη διανομή του.
Β) Η αποδεδειγμένη γνώση του κινηματογραφικού προϊόντος ως αποτέλεσμα διανοητικής, πνευματικής, αισθητικής και επιχειρηματικής διαδικασίας.

 

 

Β. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ


Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή ασκούνται στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς και εκείνες που του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο. Ενδεικτικά, ο Γενικός Διευθυντής:
(α) Προΐσταται όλων των Διευθύνσεων του Ε.Κ.Κ. και διευθύνει το έργο τους.
(β) Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3905/2010 όπως ισχύει, του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Κ.Κ., των εγκεκριμένων προγραμμάτων και του ετήσιου προϋπολογισμού.
(γ) Εξειδικεύει τους στόχους και την πολιτική του Ε.Κ.Κ. και εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό, για την τήρηση του οποίου είναι υπεύθυνος.
(δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ετήσια έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό.
(ε) Εκπροσωπεί το Ε.Κ..Κ. δικαστικά και εξώδικα.
(στ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Κ.
(ζ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Κ.Κ..
(η) Συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
(θ) Μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού και των συνεργατών του Ε.Κ.Κ., ορίζει τη νομική μορφή της απασχόλησης τους και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού του.
(ι) Ασκεί πειθαρχική εξουσία πρώτου βαθμού για όλο το προσωπικό του Ε.Κ.Κ.
(ια) Εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Ε.Κ.Κ. και κάθε Διεύθυνσης του στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.
(ιβ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Ελληνικής Ιθαγένειας Κινηματογραφικού Έργου.
(ιγ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη χορήγηση βεβαίωσης για τον συντελεστή ενίσχυσης Κινηματογραφικού Έργου.
(ιδ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων και τους σχετικούς ειδικούς κανονισμούς

 

 

Γ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

 

 

1. Οι υποψήφιοι για την θέση του Γενικού Διευθυντή δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών.
2. Να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, όσον αφορά στα ως άνω αδικήματα.
3. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα.
4. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου ή μέλους διοίκησης νομικών προσώπων, που συμβάλλονται με το Ε.Κ.Κ., συνιστά κώλυμα για την επιλογή ενός υποψηφίου στη θέση του Γενικού Διευθυντή.
Τέλος οι έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

 

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή γίνεται με αίτησή τους προς το ΕΚΚ η οποία συνοδεύεται από :
(α) Εκτενές βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αναγνώριση του υποψηφίου στον χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου.
(β) Συνοπτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ε.Κ.Κ. σε ορίζοντα τριετίας.
(γ) Τα παρακάτω έγγραφα: Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά τυχόν εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και ο,τιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στην διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ στοιχείο.

 

 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 

 

1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, αρκεί να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο και λήγει είκοσι (20) ημέρες μετά την επομένη της δημοσίευσης και ώρα 15.00 μ.μ..
Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους :
i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα-Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, ή
ii μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή
iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.
2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου, που έλαβε η αίτηση του. Ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής νοείται η ημερομηνία αποστολής που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου.
3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για τη διατύπωση της πρότασης προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις και στη συνέχεια καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

 

 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2021

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

 

Μάρκος – Αθανάσιος Χολέβας

 

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι χρειάζονται το αρχείο που αφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή xml, παρακαλούνται να στέλνουν σχετικό αίτημα προς τη διεύθυνση αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα «Συνοπτικός 2/2021 – αίτημα αποστολής αρχείου ΕΕΕΣ»

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη διακήρυξη

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έγγραφο ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

Ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά επτά (7) συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Διακύρηξη.