Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης Επιτυχόντων και Επιλαχόντων για τις θέσεις: 2.1 & 2.2 («Εισηγητής/ρια σεμιναρίου – κινηματογραφιστής/στρια» & «Εισηγητής/ρια σεμιναρίων - εκπαιδευτικός»), σύμφωνα με την Πρόσκληση 4/2022 (2/12/2022) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς» του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Βρείτε τους προσωρινούς πίνακες παρακάτω:

 

- Επιτυχόντες & επιλαχόντες 2.1 

Απορριπτέοι 2.1 

Επιτυχόντες & επιλαχόντες 2.2

Απορριπτέοι 2.2

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μπορούν να κατατεθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του στον ιστότοπο του ΕΚΚ.

Η ένσταση κατατίθεται ηλεκτρονικά, αντίστοιχα με τη διαδικασία κατάθεσης της αίτηση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η κάθε ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Αθήνα, 10.01.2023

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΕΚΚ 5/2022

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 4)

 

Υπεβλήθη ηλεκτρονικά, στις 05/01/2023, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αίτημα διευκρινίσεων από εγγεγραμμένο στο σύστημα οικονομικό φορέα, με το περιεχόμενο που ακολουθεί. Μετά από την ερώτηση τίθεται η σχετική απάντηση (με υπογράμμιση).

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2. 2.4 Καταλληλότητα

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Ερώτημα: Μπορεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει ως ΣΥΝΑΦΉ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (59.11.11.01)

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα:

Αναφέρεται απαιτούμενη εμπειρία παραγωγής 2 μεγάλου μήκους ή 3 μικρού μήκους ταινιών.

“Εμπειρία στην παραγωγή τουλάχιστον τριών μικρού μήκους ταινιών ή δύο ταινιών μεγάλου μήκους, μία από τις οποίες να έχει βρει διανομή στις κινηματογραφικές αίθουσες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή σε πλατφόρμα streaming video on demand (VOD), ή να έχει συμμετάσχει σε διαγωνιστικό τμήμα σε ένα από τα φεστιβάλ που αναγράφονται”

Ερωτήματα:

 1. 1.Μπορεί η διαθέσιμη εμπειρία να αφορά 1 μεγάλου και 2 μεσαίου/ μικρού μήκους;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

 1. Το χρονικό διάστημα παραγωγής και παρουσίασης σε Φεστιβάλ δεν περιορίζεται από τη Διακήρυξη. Άρα μπορεί να αφορά ταινίες από αρχής άσκησης επαγγέλματος του καταθέτοντα οργανισμού;

Απάντηση στην ερώτηση 2: Ναι.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.6 Ομάδα έργου

Ερώτημα: Μπορεί μέλος της ομάδας έργου να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις διαφορετικών οργανισμών;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι, υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων των παραγράφων 2.4.6.ε και 2.2.3.4.γ της Διακήρυξης.

Ερώτημα: Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης που θα δώσει και την μία ελάχιστη συνέντευξη (σελ. 48) θα μπορεί να ταυτίζεται με τον κινηματογραφιστή ειδικότητας όπου αυτός είναι απαραίτητος/η;

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι. Θεωρείται απαραίτητο η ομάδα που οργανώνει τη συνέντευξη να είναι ανεξάρτητη από τον/την καλλιτέχνη/ιδα που δίνει τη συνέντευξη.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

2.2.9

B4

Τα δικαιολογητικά βεβαίωσης συμμετοχής ταινίας σε φεστιβάλ μέσω του προγράμματος/ ή φυλλαδίων ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα λόγω του ότι η ψηφιακή έκδοση δεν ήταν ακόμα διαθέσιμη και τα έντυπα να έχουν απωλεσθεί/ φθαρεί.

Μπορεί να προσκομισθεί αίτημα προς το αρμόδιο Φεστιβάλ για να παραξει την σχετική σελίδα καταχώρησης της ταινίας από το αρχείο των εκδόσεων του σε περίπτωση που δεν απαντηθεί έγκαιρα το αίτημα αυτό;

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που προβλέπει η Διακήρυξη.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

Σχετικά με τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από ταινίες πλειοψηφικής συμπαραγωγής του ΕΚΚ ή από ταινίες που έχουν ήδη επιλεγεί για την πλατφόρμα CINEDU;

Απάντηση στην ερώτηση: Ναι.

Κι αν ναι, θα επιβαρυνθεί η εταιρεία παραγωγής με το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, ή θα εκχωρηθεί στην πλατφόρμα το δικαίωμα χρήσης αποσπασμάτων χωρίς επιπλέον χρέωση; (αφού αφορά εκπαιδευτικούς και όχι εμπορικούς σκοπούς).

Απάντηση στην ερώτηση: Για τη διαμόρφωση της προσφοράς, θα ληφθεί υπόψη ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταβάλει πλήρη δικαιώματα.

Για πόσο διάστημα θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά το υλικό αυτό; Θα υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την online προβολή των εκπαιδευτικών βίντεο, ή θα είναι διαθέσιμα παντού;

Απάντηση στην ερώτηση: Δεν θα υπάρχει χρονικός ούτε γεωγραφικός περιορισμός στη διαδικτυακή διάθεση του υλικού.

 

Διευκρινιστική ερώτηση

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Όσον αφορά την παραγωγή της πρωτότυπης μυθοπλαστικής σκηνής που θα περιλαμβάνεται σε κάθε εκπαιδευτικό βίντεο, υπάρχουν κάποιες επιπλέον απαραίτητες προδιαγραφές; (πέρα από το ότι η σκηνή θα πρέπει να σχετίζεται με τη θεματική κάθε βίντεο, καθώς και να είναι γυρισμένη σε HD).

Απάντηση στην ερώτηση: Όχι.

Δεδομένου ότι οι αιτούμενες διευκρινίσεις δεν ήταν δυνατό να απαντηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στη Διακήρυξη 5/2022, βάσει του άρθρου 2.1.3, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, όπως προβλέπεται στο προαναφερθέν άρθρο, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών. Συνεπώς:

-     η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι: 16.01.2023 και ώρα 11.00 π.μ. και

-     η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις 16.01.2023 και ώρα 13.00 μ.μ.

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στο σύστημα και θα δημοσιευθούν επίσης, μαζί με τη νέα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ.

 

Η Γενική Διευθύντρια

Αθηνά Καρτάλου

Η πρόσκληση αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έως σαράντα (40) συνεργάτες/συνεργάτιδες στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2 «Διαδικτυακά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς», τουΥποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το αντικείμενο του έργου της σύμβασης, η διάρκεια αυτής και τα απαιτούμενα προσόντα των συνεργατών/ριών αναφέρονται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε την πρόσκληση εδώ

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει τον Πίνακα Επιτυχόντων για τις θέσεις: 1.5 & 1.7 («Διαχειριστής Ιστοσελίδας – Επικοινωνία με τα Σχολεία (Δημοτικά)» & «Διαχειριστής Ιστοσελίδας – Επικοινωνία με τα Σχολεία (Λύκεια)»),σύμφωνα με την Πρόσκληση 3/2022 (15/07/2022) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.5

Διαχειριστής ιστοσελίδας – Επικοινωνία με τα Σχολεία (Δημοτικά)

Στεφανία Χαρίτου

1.7

Διαχειριστής ιστοσελίδας – Επικοινωνία με τα Σχολεία (Λύκεια)

Ευαγγελία Γαβριηλίδου

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α’ 219), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28), (γ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./46/4894/10.4.2020 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), όπως ισχύει, (δ) την με αριθμ. 1491/04.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ περί ορισμού Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΦΕΚ 1031/ΥΟΔΔ/12.12.2020) (ε) τη με αριθμ. 1541/24.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ (ΦΕΚ 612/ΥΟΔΔ/21.07.2022) (στ) τη με αριθμ. 1544/26.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ, απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης.

Η θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Η θητεία του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης θα διαρκέσει μέχρι τις 03.08.2023, ήτοι το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 

Α. Προσόντα

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης.
 2. Να διαθέτουν 5ετή τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση σε επιχειρήσεις του κινηματογραφικού χώρου και γενικότερα του οπτικοακουστικού.
 3. Να έχουν γνώση φορολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
 4. Κατά την επιλογή συνεκτιμάται η άριστη γνώση της ελληνικής και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.
 2. Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.
 3. Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης διοικητικών προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

 

Β. Καθήκοντα

Ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. Προΐσταται της Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης και διευθύνει το έργο της. Οι αρμοδιότητές του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, καθώς κι εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσής του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με οικονομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν το Ε.Κ.Κ.

(β) Εποπτεύει την εκτέλεση όλων των πληρωμών του Ε.Κ.Κ. προς τους οφειλέτες του, καθώς και τη μισθοδοσία των υπαλλήλων και των συνεργατών του.

(γ) Επιμελείται της είσπραξης των απαιτήσεων των επιχορηγήσεων και εν γένει των εσόδων του Ε.Κ.Κ. και εποπτεύει τη διενέργεια των εκάστοτε αναγκαίων διαγωνισμών προμηθειών.

(δ) Μεριμνά για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των στελεχών του Ε.Κ.Κ., την παρακολούθηση της μισθολογικής τους εξέλιξης και την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος πειθαρχικού δικαίου.

(ε) Επιβλέπει την ορθή τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και του γενικού πρωτοκόλλου καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Ε.Κ.Κ.

(στ) Επιμελείται σχετικά με τη φύλαξη, συντήρηση και καθαριότητα των χώρων, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Κ.Κ..

(ζ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον απολογισμό των εσόδων - εξόδων του Ε.Κ.Κ., καθώς και τον ισολογισμό κάθε χρήσης.

(η) Καταρτίζει, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ειδικών συνεργατών του Ε.Κ.Κ..

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

1. Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης να έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2. Η ιδιότητα του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3. Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4. Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και την ακυρότητα της σύμβασης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021).

 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης γίνεται με αίτησή τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:

(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο και η εμπειρία του υποψηφίου.Με το βιογραφικό σημείωμα συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, ήτοι, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, τίτλοι σπουδών, αντίγραφα συμβάσεων, συστατικές επιστολές κλπ.

(β) Από συνοπτική έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, αντίγραφο ποινικού μητρώου και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων – Προθεσμία

1. Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 01/09/2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

3. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

 

Μάρκος Χολέβας

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) ανακοινώνει τον Πίνακα Επιτυχόντων για τη θέση: 1.3 («Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων»),σύμφωνα με την Πρόσκληση2/2022 (09/07/2022)στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 
 
 
 

ΚΩΔ

 
 
 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 
 
 
 

1.3

 
 

Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

 
 

Παύλος Σηφάκης

 

Υπενθυμίζεται ότι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Ε.Κ.Κ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζειαπό την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς το Ε.Κ.Κ. Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ. εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η Πρόσκληση αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) συνεργάτες/συνεργάτιδες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη προκήρυξη

Η Πρόσκληση αφορά τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) συνεργάτη/συνεργάτιδα στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τη προκήρυξη

Αριθμ. Φακέλου : 1/2022

Αθήνα, 2/6/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Διεύθυνση: Χατζοπούλου 9, 115 24, Ψυχικό.

Τηλ.: +30 210 367 8544

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος επικοινωνίας: Ηλίας Τασόπουλος

 

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχοντας υπόψη:

 

 1. Τον Ιδρυτικό Νόμο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), όπως ισχύει,
 2. Το Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6Α/15.01.2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,
 3. Το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ137/Α/29.8.2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 4. Τον N.4314/2014 Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265Α), όπως ισχύει,
 5. Τους Κανονισμούς 1303/2013 και 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύουν,
 6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 7. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, και ειδικότερα του άρθρου περί και συμβάσεως έργου (άρ. 681 επ.),
 8. Τη με αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/31.12.2018 (ΦΕΚ Β 5968) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με θέμα: «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-07- 2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,
 9. Τη με αριθμ. 1826 /11/05/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» και MIS 5074743 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (έκδ. 1.0),
 10. Τη με αρ. πρωτ. εισερχομένων 948/02/02/2022 Γνωμοδότηση της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο σύναψης συμβάσεων έργου με έκτακτο προσωπικό,
 11. Τη με αρ. πρωτ. 3412/18.04.2022 (ΑΔΑ: 9Τ1Κ469ΗΙΧ-ΟΚΠ) 2η Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης,
 12. Τη με αρ. πρωτ. 415383/02.09.2021 (ΦΕΚ Β’ 4051) ΚΥΑ «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου»,
 13. Τις με αρ.πρωτ. 1491/04.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΒΡΕ469ΗΙΧ – ΙΔ6), με αρ.πρωτ. 9985/18.11.2021 (ΑΔΑ: Ψ2Ο2469ΗΙΧ-0ΤΝ) και με αρ.πρωτ. 2139/4.3.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΓ9469ΗΙΧ-38Ε) αποφάσεις ΔΣ του ΕΚΚ σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών και τον ορισμό Υπευθύνου Πράξης,
 14. Τη με αρ. πρωτ. 7107/29.07.2021 ανακοίνωση για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά επτά (7) συνεργάτες στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743
 15. Τη με αρ. πρωτ. 4643/30.5.2022 Απόφαση του Δ.Σ. για τη δημοσίευση της παρούσας,
 16. Ότι η δαπάνη που προκύπτει θα καλυφθεί από την ΣΑΕ 3141 με κωδ. 2021/ ΣΕ31410000, και το θεσμικό πλαίσιο που τη διέπει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) συνεργάτη/συνεργάτιδα στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συντονισμός, επικοινωνία με τα σχολεία, υποστήριξη χρήσης της πλατφόρμας, προβολή» της Πράξης «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία» με κωδικό ΟΠΣ 5074743 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Το αντικείμενο εργασίας, η διάρκεια της σύμβασης και τα απαιτούμενα προσόντα του/της συνεργάτη/συνεργάτιδας αναφέρονται παρακάτω.

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απευθύνεται στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και επιχειρεί να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους/ες τους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της χώρας.

Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Η χρήση του κινηματογράφου ως εκπαιδευτικού εργαλείου για τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η συζήτηση γύρω από θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.
 • Η εισαγωγή των παιδιών στην τέχνη τους κινηματογράφου και την οπτικοακουστική παιδεία γενικότερα.
 • Η πρόσβαση των παιδιών σε ταινίες εθνικής και παγκόσμιας φιλμογραφίας υψηλής ποιότητας.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών και στην ενθάρρυνση της ομαδικής δουλειάς. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα εξοικειωθούν με τη χρήση των ταινιών ως εκπαιδευτικού εργαλείου και θα μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό με αυτόν τον τρόπο. Ο συνολικός αριθμός των ταινιών που θα συμπεριληφθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΚΚ εκτιμάται σε 102.

Το έργο αναπτύσσεται σε δυο φάσεις:

 1. Απρίλιος 2022 – Νοέμβριος 2022: επιλογή των ταινιών για την ψηφιακή πλατφόρμα και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού που θα τις συνοδεύει (γραπτή και οπτικοακουστική μορφή) &
 2. Σεπτέμβριος 2022 – Αύγουστος 2023: χρήση της πλατφόρμας από τα σχολεία, και διεξαγωγή διαδικτυακών σεμιναρίων -για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν με αντικείμενο τη βέλτιστη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων που θα έχουν παραχθεί.

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΩΔ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α/Μ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)

1.3

Οργάνωση παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

1

6/2022–7/2023

14

28.210,00 €

Διευκρινίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τόπος εργασίας: Η έδρα του ΕΚΚ (Χατζοπούλου 9, 115 24 Ψυχικό).

Η διάρκεια του έργου του/της Αντισυμβαλλόμενου/ης δύναται να παραταθεί από το ΕΚΚ, εάν σωρευτικά ισχύουν τα ακόλουθα:

 1. Υπάρχουν διαθέσιμοι υπολειπόμενοι ανθρωπομήνες (είτε σε σχέση με τη σύμβαση είτε σε σχέση με τους εγκεκριμένους στην αυτεπιστασία).
 2. Παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης και η ημερομηνία λήξης των σχετικών Πακέτων Εργασίας, με αντίστοιχη τροποποίηση της Αυτεπιστασίας.
 3. Υπάρχουν οι ανάλογες ανάγκες για την εύρυθμη υλοποίηση των αντίστοιχων Πακέτων Εργασίας.
 4. Πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων ενεργού σύμβασης.
 5. Το επιτρέπει η εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Επιπλέον, ακόμα και αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υπολειπόμενοι ανθρωπομήνες, δύναται να παραταθεί η σύμβαση σε περίπτωση που ισχύουν τα ανωτέρω 3), 4) και 5), και μόνο εφόσον παραταθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της Πράξης και η ημερομηνία λήξης των σχετικών Πακέτων Εργασίας, με αντίστοιχη τροποποίηση της Αυτεπιστασίας.

Οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται κατόπιν εισήγησης του Υπεύθυνου της Πράξης προς το Δ.Σ. του ΕΚΚ και απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΚ περί έγκρισής της.

Το ΕΚΚ δύναται, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου του/της εξωτερικού/ής συνεργάτη/ιδα και απόφαση του Δ.Σ. του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον/την κάθε Αντισυμβαλλόμενο/η εξωτερικό/ή συνεργάτη/ιδα οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το ΕΚΚ, αν εκλείψουν οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την υλοποίηση του έργου ή αν προκύψουν περιστατικά που καθιστούν αδύνατητην υλοποίηση του έργου από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η, ενδεικτικά αναφέρεται η διακοπή χρηματοδότησης του έργου.

Διευκρινίζεται ότι το ΕΚΚ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα όπως σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης του/της αντισυμβαλλόμενου/νης, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, και με γνώμονα την βέλτιστη δυνατή υλοποίηση του εκτελούμενου έργου να αναθέσει, τυχόν, από την αυτεπιστασία υπολειπόμενο έργο για την αντίστοιχη θέση σε επόμενο (διαθέσιμο) υποψήφιο από τον πίνακα κατάταξης της αυτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Υποχρεώσεις

Ο/Η Αντισυμβαλλόμενος/η θα τηρεί πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων της Πράξης.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η θα τηρεί εμπιστευτικές τις περιερχόμενες σε γνώση του πληροφορίες, τα στοιχεία και τα αποτελέσματα και δε θα διαθέτει ή χρησιμοποιεί μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται ρητά στον/στην Αντισυμβαλλόμενο/η να παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο.

Όλα τα παραδοτέα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, που θα αποκτηθούν, συγκεντρωθούν, καταρτισθούν και αναπτυχθούν από τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η κατά την εκτέλεση της σύμβασης, με δαπάνες της Πράξης, είναι εμπιστευτικά και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικαιούχου φορέα (ΕΚΚ), που μπορεί μόνο το ΕΚΚ να τα διαχειρίζεται, επεκτείνει, τροποποιεί, εκμεταλλεύεται, διαθέτει και εν γένει να τα εκμεταλλεύεται χωρίς προηγούμενη άδεια του/της Αντισυμβαλλομένου/νης. Με την υπογραφή της σύμβασης ο/η Αντισυμβαλλόμενος/η μεταβιβάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του παρασχεθέντος έργου τους στο ΕΚΚ, το οποίο θα είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό.

 

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο/η συνεργάτης/συνεργάτιδα αναλαμβάνει ιδίως τα εξής:

(κωδ. Θέσης 1.3) Υπεύθυνος Οργάνωσης παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

Ενδεικτικά, ειδικότερα αντικείμενα του είναι:

 • Επίβλεψη ΥΠ2 «Επιλογή και προετοιμασία ταινιών, παραγωγή συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού» και ΥΠ4 μαζί με τον γενικό συντονιστή έργου (project manager) &
  • Οργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων εκπαιδευτικών.
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ως παραδοτέα ορίζονται οι διμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων του/της συνεργάτη, οι οποίες θα αναφέρονται στην πρόοδο των εργασιών σε σχέση με το αντικείμενο της θέσης. Η καταβολή της αμοιβής του/της συνεργάτη θα πραγματοποιείται ανά δίμηνο. Βασική προϋπόθεση της διαδικασίας πληρωμής του/της συνεργάτη είναι η υποβολή των αντίστοιχων διμηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων και η παραλαβή τους από το αρμόδιο όργανο του φορέα.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αιτήματος όπως αυτές εξειδικεύονται παρακάτω. Στην περίπτωση υποψηφίων από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 (άριστη γνώση).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου για το οποίο θα θέσουν υποψηφιότητα και να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που αναφέρονται παρακάτω:

1.3 Υπεύθυνος Οργάνωσης παραγωγής εκπαιδευτικών κλιπς (ΥΠ4) & οργάνωση σεμιναρίων

Απόδειξη με προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών (on/off κριτήρια):

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε ανθρωπιστικές σπουδές
 • 2ετής επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση της παραγωγής οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση τουλάχιστον δύο (2) διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Έλεγχος Δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνέντευξης:

 • Αντίληψη και κατάλληλη προσέγγιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της θέσης (15/30)
 • Άριστη γνώση του κινηματογραφικού χώρου σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο (7,5/30)
 • Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας (7,5/30)

 

ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κ.λπ.), στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στη διεύθυνση Χατζοπούλου 9, 115 24 Ψυχικό, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 11.00-15.00.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση αποστολής του φακέλου υποψηφιότητας με ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφοράς, ο/η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ταχυδρομική αποστολή, να αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αντίγραφο του αποδεικτικού αποστολής (απόδειξη ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα) με αναφορά στο θέμα και στον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και στον κωδικό και τον τίτλο της ειδικότητας για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα.

Για τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή είναι απαραίτητη Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις εργοδοτών, πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Υπογραμμίζεται ότι τα δικαιολογητικά και λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιδιώτες, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ή/και ακριβή αντίγραφα, ή/και αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, ή απλά αντίγραφα αυτών όπως κατά περίπτωση ζητείται.

 

V. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά (στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) λήγει την 14/6/2022 και ώρα 14.00.

 

VΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και των δικαιολογητικών τους. Καταρχήν θα ελεγχθεί η εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προσόντων που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αντίστοιχες παραγράφους (on/off κριτήρια) του κεφαλαίου ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα.

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν, βάσει των ακόλουθων βαθμολογούμενων κριτηρίων:

Α/Α

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (μονάδες)

1

Εμπειρία πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης

40

2

Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος

25

3

Ξένες γλώσσες

5

4

Δεξιότητες- Συνέντευξη

30

ΣΥΝΟΛΟ

100

 1. Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται αποκλειστικά και μόνον η αποδεικνυόμενη συναφής επαγγελματική απασχόληση με σχέση εργασίας, ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα, ή άσκηση επαγγέλματος, στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για κάθε ειδικότητα στην παρούσα πρόσκληση. Για εμπειρία 12 μηνών πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης, η βαθμολογία είναι 20 μονάδες, για εμπειρία 24 μηνών πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης, η βαθμολογία είναι 32 μονάδες και για εμπειρία 36 μηνών πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης, η βαθμολογία είναι 40 μονάδες.

Ενδεχόμενη εθελοντική εργασία δεν θα ληφθεί υπ’ όψη.

Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται:

 • Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα και αντίγραφα των σχετικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια και να βεβαιώνεται, το είδος και το αντικείμενο της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της εκτελεσθείσας υπηρεσίας.
 • Όταν τυχόν εξαρτημένη εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα, σωρευτικά:
 1. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής, και η σχετική σύμβαση.

II. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

• Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου/ης επαγγελματία, σωρευτικά:

 1. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του.
 3. III. Υποβολή μίας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται: α) από τα δελτία παροχής υπηρεσιών ή β) από βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αντίστοιχο δικαιολογητικό νόμιμης απαλλαγής από αυτές.
 4. Σε ό,τι αφορά στις σπουδές, θα βαθμολογηθεί η κατοχή τίτλων σπουδών ανώτερων από τους ελάχιστους απαιτούμενους, στα ζητούμενα αντικείμενα, ως εξής:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

10

25

Μέγιστο όριο είναι οι 25 μονάδες.

Αν ο/η υποψήφιος/α έχει Διδακτορικό τίτλο και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μοριοδοτείται μόνο για τον Διδακτορικό τίτλο.

Αν ο/η υποψήφιος/α έχει περισσότερους από έναν Μεταπτυχιακούς ή Διδακτορικούς τίτλους, μοριοδοτείται μόνο για έναν από αυτούς (τον ανώτερο).

 1. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο της ξένης γλώσσας αφορά γλώσσα ή γλωσσικό επίπεδο Αγγλικής πέρα από τις ελάχιστες απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙΙ. Ελάχιστα Απαιτούμενα Προσόντα Υποψηφίων, μεταξύ των ακολούθων: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά. Η βαθμολόγηση γίνεται ως εξής: ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, με μέγιστο όριο τις 5 μονάδες. Γλωσσικά προσόντα πέρα από αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη στη βαθμολόγηση.

ΓΝΩΣΗ

ΑΡΙΣΤΗ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

ΚΑΛΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ

5

4

3

 1. Η βαθμολόγηση ως προς το κριτήριο των δεξιοτήτων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ως προς τα κριτήρια εμπειρίας, σπουδών και ξένων γλωσσών.

Ειδικότερα η βαθμολόγηση, με μέγιστο όριο τις 30 μονάδες θα γίνει με βάση την επιμέρους κατανομή των μονάδων όπως παρουσιάζεται εντός παρενθέσεως δίπλα σε κάθε κριτήριο δεξιοτήτων, στο κεφάλαιο ανωτέρω (Έλεγχος Δεξιοτήτων στο πλαίσιο συνέντευξης).

Η βαθμολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο συνέντευξης στην οποία θα κληθούν οι υποψήφιοι, των οποίων η διαφορά από τον πρώτο σε βαθμολογία υποψήφιο, ως προς τα κριτήρια εμπειρίας, σπουδών και ξένων γλωσσών, δεν υπερβαίνει τις 30 μονάδες. Η επιτροπή αξιολόγησης υποχρεούται να τηρεί πρακτικά συνέντευξης ανά υποψήφιο, όπου θα αιτιολογείται εν συντομία η βαθμολογία του υποψηφίου ανά επιμέρους κριτήριο.

Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, πλήρωση θέσης που κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο, δύναται να πραγματοποιηθεί με επιλαχόντες/-ούσες από τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους /τις ενδιαφερόμενους/ες επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική γνωστοποίηση από το ΕΚΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΚ.

Γνωστοποιείται ότι για την τελική επιλογή υποψηφίων με την ίδια συνολική βαθμολογία θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας των κατατεθειμένων αιτήσεων των υποψηφίων.

 

VIΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας της Αθήνας. Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.gfc.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δεσμεύει το φορέα να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.

Επισημαίνεται ότι εάν τo επιλεγμένo πρόσωπo είναι υπάλληλος του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα πρέπει να προσκομίσει άδεια του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου.

Ανάρτηση πινάκων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα αναρτήσει τον πίνακα των επιτυχόντων στην έδρα του, στην παραπάνω διεύθυνση, και θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) στελέχη του ΕΚΚ. Ο πίνακας αυτός θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα του φορέα στο διαδίκτυο.

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου συνάπτει με τον/την συνεργάτη/συνεργάτιδα σύμβαση μίσθωσης έργου, μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων.

Τυχόν αναμόρφωση του πίνακα βάσει κατ’ ένσταση ελέγχου, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, ενώ λύεται η συνεργασία με όσους υποψηφίους δεν δικαιούνται σύμβασης βάσει της νέας κατάταξης και συνάπτονται οι απαιτούμενες νέες συμβάσεις. Οι συνεργάτες των οποίων λύεται η σύμβαση λαμβάνουν το μέρος της αμοιβής που αντιστοιχεί στο εκτελεσθέν έργο έως την ημέρα της λύσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε αιτία.

 

VIII. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ενστάσεις κατά του πίνακα κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στην παραπάνω διεύθυνση.

Η ένσταση θα κριθεί αμετάκλητα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου εντός 10 εργάσιμων ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου των ενστάσεων, ο Προσωρινός Τελικός Πίνακας καθίσταται Οριστικός και αναρτάται στην έδρα του ΕΚΚ στην παραπάνω διεύθυνση.

 

IX. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τον/την Αντισυμβαλλόμενο/η θα υπογραφεί σχετική σύμβαση και η οποία θα αναρτηθεί στο σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/ δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη σύμβαση που θα αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ θα δημοσιοποιούνται: ονοματεπώνυμο αντισυμβαλλόμενου/ης, αρχικό γράμμα πατρώνυμου και προϋπολογισμός. Στη σύμβαση θα καθοριστούν όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες και λοιποί όροι.

 

X. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση: Χατζοπούλου 9, 115 24, Ψυχικό (τηλ.: +30 2103678544, e-mail: info@cinedu-gfc.gr).

Αρμόδιος επικοινωνίας: Ηλίας Τασόπουλος

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

 

Πράξη: «Ψηφιακή Πλατφόρμα Κινηματογραφικών Ταινιών για τα Σχολεία»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5074743
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΚ 4/2021
«ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (Υποέργο 2)

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την προκήρυξη

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

για την πλήρωση της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» (Ε.Κ.Κ.)

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου» (Ε.Κ.Κ.), έχοντας υπ' όψιν: α) τις διατάξεις (α) των άρθρων 15-20 του ν. 3905/2010 (Α' 219) και (β) την περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α'28) και β) την υπ’ αριθμ. 1530/22.2.2022 απόφασή του με την οποία κηρύχθηκε άγονη η διαδικασία επιλογής που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 527/19-1-2022 Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, απευθύνει, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1531/01.03.2022 απόφασή του, κατόπιν της οικειοθελούς αποχώρησης της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με επιλογή, της θέσεως του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, για το υπόλοιπο της θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών.

Η θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (άρθρο 20 παρ. 4 ν. 3905/2010). Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ., ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, και έχει κατά νόμον τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται (άρθρο 20 παρ. 5 του ν. 3905/2010). Εν προκειμένω, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα διοριστεί για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας της απερχόμενης Διευθύντριας Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, ήτοι η θητεία του θα λήξει την 3.5.2023, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι αποδοχές του καθορίζονται από τον Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.

 

Α. Προσόντα

 

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, με σπουδές συναφείς με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσεως ή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών και γενικότερα οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021), οι σπουδές τους θα πρέπει κατά προτίμηση να αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα ή τον τομέα διαχείρισης πολιτισμού ή τον τομέα επικοινωνίας ή τον τομέα διεθνών σχέσεων.

Πέραν των ανωτέρω, θα συνεκτιμηθούν:

1.         Η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

2.      Η ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με λοιπούς φορείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική οργάνωση και εκτέλεση ενός κινηματογραφικού έργου.

3.         Η εμπειρία διεθνών συμπαραγωγών.

4.         Λοιποί τίτλοι σπουδών.

5.         Οι δεξιότητες αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και το πνεύμα συνεργασίας.

6.         Γνώση πρόσθετων ξένων γλωσσών.

 

Β. Καθήκοντα

 

Ο Διευθυντής Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών παρέχει τις υπηρεσίες του στην Αθήνα, όπου βρίσκεται η έδρα του Ε.Κ.Κ. και μετακινείται εκτός έδρας σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Hellenic Film Commission) της οποίας προΐσταται. Οι αρμοδιότητες του είναι αυτές που ορίζει κάθε φορά ο νόμος καθώς και εκείνες που αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης του, όπως προσδιορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ., από το Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή.

Ενδεικτικώς, η Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών της οποίας προΐσταται ο Διευθυντής, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Επιμελείται της προώθησης και προβολής της Ελλάδας στο εξωτερικό ως κατάλληλου τόπου για την πραγματοποίηση πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων.

(β) Εισηγείται την ενίσχυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, τα γυρίσματα των οποίων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και μεσολαβεί για την παροχή ενημέρωσης, υπηρεσιών και διευκολύνσεων.

(γ) Προωθεί τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης της οποίας προΐσταται, σε αλλοδαπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα.

(δ) Συνεργάζεται με ημεδαπούς φορείς και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προσέλκυση διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών,

(ε) Συνεργάζεται με τις λοιπές Διευθύνσεις του Ε.Κ.Κ. για την επίτευξη των στόχων του Ε.Κ.Κ.

 

Γ. Κωλύματα και ασυμβίβαστα

 

1.         Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή να βαρύνονται με τελεσίδικη καταδίκη για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωμάτων ή για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή με την υπηρεσία ή κατά των ηθών. Δεν πρέπει επίσης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως. Τέλος, οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2.         Η   ιδιότητα   του   Διευθυντή   Διεθνών   Οπτικοακουστικών   Παραγωγών   είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου συνδικαλιστικού ή επαγγελματικού σωματείου του οπτικοακουστικού τομέα (άρθρο 20 παρ. 3 του ν. 3905/2010).

3.         Ο υποψήφιος Διευθυντής δεν επιτρέπεται να συμβάλλεται με το ΕΚΚ. Η απαγόρευση αφορά κάθε είδους συμβάσεις (εργασίας έργου, υπηρεσιών, προμήθειας, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης κινηματογραφικού έργου κτλ). Η απαγόρευση ισχύει για τη σύζυγο του τελευταίου και τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι τον τρίτο βαθμό και εξ αγχιστείας μέχρι τον δεύτερο.

4.         Η απαγόρευση της ως άνω παραγράφου ισχύει για κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ε.Κ.Κ. και νομικών προσώπων των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τον υποψήφιο. Ειδικότερα, ο υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος Δ.Σ., διαχειριστής, εταίρος προσωπικών εταιρειών και μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιριών που έχουν σύμβαση σε ισχύ με το Ε.Κ.Κ.

5. Η συνδρομή μίας από τις παραπάνω ασυμβίβαστες ιδιότητες κατά τη διάρκεια της θητείας του Διευθυντή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του και την ακυρότητα της σύμβασης.

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. (ΦΕΚ B’ 4051/3.9.2021).

 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών γίνεται με αίτηση τους προς το Ε.Κ.Κ., η οποία συνοδεύεται:

(α) Από βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το έργο, η εμπειρία και τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη διευρυμένου δικτύου επαφών στο εξωτερικό. Με το βιογραφικό σημείωμα συνυποβάλλονται υποχρεωτικώς τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, ήτοι, ενδεικτικά τίτλοι σπουδών, αντίγραφα συμβάσεων, συστατικές επιστολές κλπ.

(β) Από έκθεση στην οποία θα περιγράφονται οι προτάσεις του υποψηφίου για την οργάνωση και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, της οποίας θα προΐσταται, σε ορίζοντα τριετίας.

(γ) Από φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου του υποψηφίου, αντίγραφα των τίτλων σπουδών, αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας και οτιδήποτε κατά την άποψη του υποψηφίου συμβάλλει στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις ικανότητες και τα προσόντα του.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου του ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια αρχή, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα ασυμβίβαστα και τα κωλύματα που ορίζονται ανωτέρω υπό Γ. στοιχείο.

 

Ε. Υποβολή αιτήσεων - Προθεσμία

 

1.         Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ) υποβάλλονται στην ελληνική, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών η οποία αρχίζει από την επομένη της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσης στον Ημερήσιο Τύπο και λήγει την 15.00 ώρα της 15ης ημέρας από τη έναρξή της. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε i) στα γραφεία του Ε.Κ.Κ. επί της οδού Χατζοπούλου αρ. 9, γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα- Παρασκευή από ώρες 09.00 έως 15.00, είτε ii) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε iii) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή.

2.         Η απόδειξη της έγκαιρης ηλεκτρονικής υποβολής γίνεται μέσω του αποδεικτικού παραλαβής που το Ε.Κ.Κ. αποστέλλει ηλεκτρονικά στον υποψήφιο, γνωρίζοντας σε αυτόν τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση του.

3.         Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Βλ. ως άνω υπό στοιχείο Δ), καθώς και εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται στους υποψηφίους. Για την επιλογή υποψηφίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ελευθέρως τις σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατατεθείσες αιτήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη εκείνους από τους υποψήφιους που κρίνουν αναγκαίο. Στην περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα απαραίτητα προσόντα, η διαδικασία επιλογής ματαιώνεται και η διαδικασία πλήρωσης της θέσης επαναπροκηρύσσεται.

 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Κ.

 

Μάρκος Χολέβας