Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και επιχορηγείται από το κράτος. Η δομή, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία του ρυθμίζονται κυρίως από το Νόμο 3905 για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. Τα κατά το νόμο όργανα του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, έχει τριετή θητεία και συνιστάται από επτά μέλη.

Το ΕΚΚ είναι ο κύριος φορέας άσκησης της κινηματογραφικής πολιτικής. Έχοντας υιοθετήσει σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης, έχει ως βασικούς στόχους την ενίσχυση των νέων δημιουργών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αύξηση των επενδύσεων από την εγχώρια αγορά αλλά και το εξωτερικό, την προσέλκυση ξένων παραγωγών και συμπαραγωγών, την αύξηση της εξωστρέφειας μέσα από την εξαγωγιμότητα της ελληνικής παραγωγής και την διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διοικητική λειτουργία υλοποίησης της κινηματογραφικής πολιτικής.

e-max.it: your social media marketing partner